• Nenhum resultado encontrado

[PDF] Top 20 On the Anthropological Analysis of Anthroponyms

Top PDF On the Anthropological Analysis of Anthroponyms were compiled by 1Library PT

On the Anthropological Analysis of Anthroponyms

On the Anthropological Analysis of Anthroponyms

... A3HH8CM ]ao ifgo ja tabofiiao je yfba• aq ?fixhio de} VXXa6 VXXXa aq VXWa siècles †† zewlh?dqhfio ja lXioqhqeq ja ]hiuehoqh”ea Zfgdia ja ]cfi zdbho6 JS. A8>7=8> La circulation [r] ... See full document

30

The effect of anthropological characteristics on the efficiency of execution of forward kick

The effect of anthropological characteristics on the efficiency of execution of forward kick

... most of the applied morphological varia- bles did not deviate considerably from the normal ...for the measures of skin fold of the back (Sk = ...fold of the ... See full document

10

Evaluating the influence of selected parameters on sensitivity of a numerical model of solidification

Evaluating the influence of selected parameters on sensitivity of a numerical model of solidification

... evaluation of influence of selected parameters on sensitivity of a numerical model of ...solidification. The investigated model is based on the heat conduction ... See full document

6

An Analysis Of The Difference In Gender Level Of Cassava Production And Access To Land In Abia State Nigeria

An Analysis Of The Difference In Gender Level Of Cassava Production And Access To Land In Abia State Nigeria

... Abstract: The study examined the male and female level of access and ownership to land for cassava production in Abia ...state. The objectives of the study were to describe ... See full document

5

Reflexões sobre a relação entre saúde e sociedade no contexto italiano contemporâneo

Reflexões sobre a relação entre saúde e sociedade no contexto italiano contemporâneo

... Focusing on the social management recommended by the 1978 Conference of Alma-Ata, the present study aimed to reflect on how Italian family doctors experienced the ... See full document

18

Joint Analysis of the Discount Factor and Payoff Parameters in Dynamic Discrete Choice Games

Joint Analysis of the Discount Factor and Payoff Parameters in Dynamic Discrete Choice Games

... all the US regional markets from the US Geological Survey’s Mineral ...Yearbook. The other contains the capacities of plants and plant-level information that Ryan has collected for ... See full document

46

Distributions of grain parameters on the surface of aircraft engine turbine blades

Distributions of grain parameters on the surface of aircraft engine turbine blades

... In the quality assurance system for components cast using the lost wax method, the object of evaluation is the grain size on the surface of the ...evaluating ... See full document

6

Statistical Assessment of the Effect of Chemical Composition on Mechanical Properties of Hypereutectic AlSi17CuNiMg Silumin

Statistical Assessment of the Effect of Chemical Composition on Mechanical Properties of Hypereutectic AlSi17CuNiMg Silumin

... assessment of the effect of chemical composition on mechanical properties of hypereutectic AlSi17 silumin, which is expected to act as a counterpart of alloys used by automotive ... See full document

4

Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum.  vol.7 número3 en a14v7n3

Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum. vol.7 número3 en a14v7n3

... The thesis deals with the history of physical anthropology and the debates on race and nation at the beginning of the twentieth century, focusing on the anthropological studies carried[r] ... See full document

1

Effect of Annealing Time for Quenching CuAl7Fe5Ni5W2Si2 Bronze on the Microstructure and Mechanical Properties

Effect of Annealing Time for Quenching CuAl7Fe5Ni5W2Si2 Bronze on the Microstructure and Mechanical Properties

... An analysis of the current state of knowledge indicates that the microstructure hypoeutectoid aluminum bronze with additions of Fe, Ni, Si and Mn, at ambient temperature, may be ... See full document

18

Hist. cienc. saudeManguinhos  vol.15 suppl.

Hist. cienc. saudeManguinhos vol.15 suppl.

... In the Analysis Section, three articles deal with the institutionalization of the sciences and scientific professionalization within the Brazilian context in its decisive era, ... See full document

4

Design Fabrication And Partial-Analysis Of A 2-Wheeler Prototype That Runs On Compressed Air

Design Fabrication And Partial-Analysis Of A 2-Wheeler Prototype That Runs On Compressed Air

... Abstract: The primary objective of the project is to create a prototype of a purely air powered motorcycle by retrofitting its internal combustion engine to run on compressed ... See full document

5

The Existence Of Leading Islands Securing And The Border Areas Unitary State Of Indonesia An Analysis In Law Perspective

The Existence Of Leading Islands Securing And The Border Areas Unitary State Of Indonesia An Analysis In Law Perspective

... era of globalization is impact on the necessity for each country to be able to compete with the world competition that tends ...with the concept of state sovereignty reduction, ... See full document

4

The Colonization of Space. An Anthropological Outlook

The Colonization of Space. An Anthropological Outlook

... because of the interplanetary distances the dialogue between the two culture wouldn't certainly be ...that the answers may arrive to next generations. In this scenario, the ... See full document

12

The analysis of solidification process of ferritic-austenitic cast steel

The analysis of solidification process of ferritic-austenitic cast steel

... during the last stage of solidification, proceeding in fact under the non-equilibrium ...conditions. The negative influence of the effects of the peritectic ... See full document

4

Operating characteristics of turbine mixers based on the analysis of power demand of the mixer’s drive

Operating characteristics of turbine mixers based on the analysis of power demand of the mixer’s drive

... involve the blending of silica sand, bentonite, coal dust (or mixture) and ...water. The purpose of mixing is to homogenise the mixture and ensure that the rebonding agent should ... See full document

4

Analysis Of Lean Accounting JIT And Balance Scorecard In The Companys Lean Manufacturing

Analysis Of Lean Accounting JIT And Balance Scorecard In The Companys Lean Manufacturing

... based on Lean ...decreasing the stages in implementation process and omitting the standard prices for achieving real prices and inhibiting expense allotments, whereas lean control operations are ... See full document

8

The Influence of Small Amounts of Aluminium on the Spheroidization of Cast Iron with Cerium Mischmetal

The Influence of Small Amounts of Aluminium on the Spheroidization of Cast Iron with Cerium Mischmetal

... The analysis was carried out concerning the data gathered in Tables 4-7 and photographs presenting both the shape, the magnitude, and the distribution of graphite ... See full document

6

The Implication Of Mens Rural-Urban Migration On Household Decision Making In Soy Sub-County Kenya

The Implication Of Mens Rural-Urban Migration On Household Decision Making In Soy Sub-County Kenya

... at the same time take on men’s ...away. The daunting extra burden on rural women left behind can have far-reaching consequences, including on ...up the roles of their ... See full document

6

Analysis of Structure and Abrasion Resistance of the Metal Composite Based on an Intermetallic FeAl Phase with VC and TiC Precipitates

Analysis of Structure and Abrasion Resistance of the Metal Composite Based on an Intermetallic FeAl Phase with VC and TiC Precipitates

... between the properties of metals and ...based on Fe and Al (called intermetallics) are intermetallic compounds very interesting in terms of the technological properties, which combine ... See full document

4

Show all 10000 documents...