• Nenhum resultado encontrado

Poliketin (Hediste divercicolor) deniz levreği (Dicentrarchus labrax) yavrusunun büyüme performansı ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Poliketin (Hediste divercicolor) deniz levreği (Dicentrarchus labrax) yavrusunun büyüme performansı ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi"

Copied!
49
0
0

Texto

Deneme sonunda elde edilen verilere göre deney grubundaki levrek yavrularının büyüme, yemden yararlanma ve organ indeks değerlerinin yemdeki artan polyket un oranı (P) ile istatistiksel olarak uyumlu olduğu tespit edilmiştir. > 0,05). Ancak, deney balıklarının günlük lipid kazanımları, deney yemlerinde poliket un oranı artışı ile artmıştır (P<0.05). Örneğin, diyetteki PU düzeyi arttıkça, karaciğer toplam SFA düzeylerinde doğrusal bir artış ve toplam PUFA düzeylerinde doğrusal bir düşüş kaydedilmiştir (Doğrusal <0.05).

According to the data obtained at the end of the experiment, the values ​​for growth, feed efficiency and organ index of the seabass fry were found to be similar in the experimental groups, regardless of the polychaete level (P > 0.05). While a significant linear decrease was observed in the body water levels of the experimental fish with the increase in dietary polychaete (Plinear = 0.003), an opposite increasing linear effect was observed in the protein and lipid levels in the body (P< 0.05). The daily nitrogen, lipid and energy consumption of the experimental fish was not significantly affected by the increase in dietary polychaete (P > 0.05).

The increase in daily increases in lipids of the experimental group of fish was positively reflected in the values ​​of daily increases in energy (Plinear = 0.075). While increasing levels of polychaetes in the diet linearly increased the percentage of lipid retained by fish (Plinear = 0.043), it did not affect the percentages of nitrogen and energy retained by fish. For example, there was a linear increase with dietary levels of polychaetes in terms of total liver SFA, while there was an opposite significant trend for total PUFA (Plinear <0.05).

Total fish muscle SFA levels increased linearly with dietary polychaete, but an inverse relationship was observed for total muscle MUFA and PUFA (Plinear <0.05).

GİRİŞ

 • Levrek Balığının (Dicentrarchus labrax) Biyolojik ve Ekolojik Özellikleri
 • Poliket’in (Hediste diversicolor) Biyolojik ve Ekolojik Özellikleri
 • Poliket’lerin (Hediste diversiolor) Balık Beslemede Kullanımı
 • Poliket (Hediste diversiolor) Yetiştiriciliği ve Kullanımına Yönelik Çalışmalar Granada vd. (2016) su ürünleri sektörünün çevresel sorunlarına multitrofik

Yem maliyetlerinin bu kadar yüksek olmasının nedenlerinden biri de balık yeminde en önemli hammaddeler olan balık unu ve balık yağı üretiminin sınırlı düzeyde kalması, ancak üreme arttıkça bunlara olan talebin artmasıdır. (Tacon ve diğerleri 2021). FAO'ya göre, su ürünleri yetiştiriciliğinde mevcut balık unu ve balık yağı talebini sürdürmek için 2030 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 20 milyon ton deniz ürünü üretilmesi gerekiyor. Balık unu ve yağı arzı ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla büyütülemeyecek bir hammadde olduğu için maliyetleri sürekli artmaktadır (Tacon ve Metian, 2008; Tacon ve ark. 2021).

Balık unu ve balık yağı için alternatif bir hammadde kaynağı arayışı uzun süredir hız kazanmış ve yem sanayi bu alandaki yenilikleri takip etmeye başlamıştır. Öte yandan, yeni hammadde kaynaklarının sürdürülebilirliği, kolay bulunabilirliği ve maliyeti gibi konuların netleştirilmesi önemlidir (Gatlin III ve ark. 2007). Etçil balıkların beslenmesinde kullanılan bitkisel kaynaklı hammaddelerin balıklar tarafından değerlendirilmesinde bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Francis ve ark. 2001).

Gasco ve ark. 2018) Karbonhidrat içeriği yüksek besinler etçil balıkların sindirim mekanizmasını olumsuz etkileyerek bağırsak, karaciğer gibi organların olumsuz etkilenmesine neden olabilir (Gatlin III ve ark. 2007). Öte yandan bitkisel hammaddelerin protein yapısı lizin, metiyonin ve arginin gibi amino asitler bakımından zayıf, lösin miktarı ise oldukça fazladır (Gatlin III ve ark. 2007). Bitkisel hammaddeler daha çok omnivor türlerde kullanılsa da etçil türlerin beslenmesinde yardımcı hammadde ve katkı maddeleri ile birlikte kullanılması mümkündür (Galtlin III ve ark. 2007; NRC, 2011).

Öte yandan, bitkisel hammaddelerde besleyici olmayan maddelerin bulunması etçil balık yemi kullanımını azaltabilir veya engelleyebilir (Francis ve ark. 2001). Poliketler, sulardaki katı atıkları su ürünleri tesislerinde ve ortamlarında besin olarak kullanabilirler (Wang vd. 2019a; 201b). Çoklu zincirlerin dış kabuğunda bulunan kitin tabakası sindirilebilirlik açısından bir handikap gibi görünse de bunun balık büyümesi ve sindirimi üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığının araştırılması gerekmektedir (Wang ve ark. 2019a; 201b).

Polyket (Hediste diversiolor) Yetiştiriciliği ve Kullanımı Üzerine Çalışmalar Granada et al. 2016) multitrofik Granada ve ark. 2016) multitrofik kültür balıkçılığı yaklaşımının su ürünleri sektörünün çevre sorunlarına çözüm olabileceğini gösteren çalışmaları ele aldıkları derlemede; Farklı çoklu zincir türlerinin su ürünleri kaynaklı katı atıklarla beslenerek biyokütle artışına dönüştüğünü gözlemlemişlerdir. Dişi karidesin (Marsupenaeus japonicus) yumurta gelişimine çoklu zincirden ekstrakte edilen lipid fraksiyonlarının eklenmesinin etkisi araştırılmıştır (Nguyan ve ark. 2011). 32 günlük araştırma sonucunda karides üreme performansı açısından en iyi sonuç nötr lipid fraksiyonu içeren yemle elde edilmiştir (Nguyan ve ark. 2011).

Şekil 2.1. Hediste diversicolor (Anonim 2021)
Şekil 2.1. Hediste diversicolor (Anonim 2021)

MATERYAL VE METOT

Deneme Balıkları

Yem Hammaddelerin Hazırlanması

Deneme Koşulları

Besleme Denemesi

SFA; toplam doymuş yağ asitleri; ∑MUFA; toplam tekli doymamış yağ asitleri; ∑PUFA; toplam çoklu doymamış yağ asitleri; ∑n6; toplam n-6 serisi çoklu doymamış yağ asitleri; ∑n3; toplam n-3 serisi çoklu doymamış yağ asitleri, ARA; arakidonik asit; EPO; eikosapentaenoik asit, DHA.

Çizelge 3.3. Denemede kullanılan yemlerin hammadde ve besin madde kompozisyonları  Hammaddeler Kontrol PU5 PU10 PU15 PU20
Çizelge 3.3. Denemede kullanılan yemlerin hammadde ve besin madde kompozisyonları Hammaddeler Kontrol PU5 PU10 PU15 PU20

Balık Ölçümleri ve Örneklemeleri

Büyüme Parametreleri ve Sindirilebilirlik Hesaplamaları

Kimyasal Analizler

İstatistiksel Analizler

Yemde balık unu yerine PU içeriğinin artması ile kuru madde sindirim katsayıları önemli ölçüde artmıştır (P<0.05) (Tablo 4.3.). Farklı düzeylerde PU içeren yemlerle beslenen deney grubu balıkların karaciğer yağ asidi bileşimleri. Tablo 4.6, farklı PU içeriğine sahip yemle beslenen levreklerin kas yağ asidi bileşimlerinin, denemenin sonunda önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir.

Farklı düzeylerde PU içeren yemlerle beslenen deney grubu balıkların kas yağ asidi bileşimleri. Avrupa levreğindeki Sabella spallanzanii'den üretilen %10'luk çoklu küspenin balık unu yerine ikame edilmesi, karşılaştırılabilir büyüme ve yem verimliliği verileri sağladı (Stabili ve ark. 2019). Bu çalışmada balık unu yerine çoklu küspe ikamesinin levrek gelişimi ve yemden yararlanma açısından etkileri literatürdeki bulgularla uyumludur.

Öte yandan, deneysel yemlerde balık unu yerine kullanılan polyket unu düzeylerinin artması ile sindirim katsayıları da önemli ölçüde artmıştır (P<0.05). Benzer şekilde, Tablo 4.6'da, deneme sonunda farklı PU seviyeleri içeren levrekle beslenen rasyonların kas yağ asidi bileşimlerinin önemli ölçüde farklılık gösterdiği görülmektedir. Lipit içeriğinin %45'i çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA), palmitik asit (C16:0) ve eikosapentaenoik asit (C20:5 n-3; EPA) yağ asitlerinden oluşur.

Bu bulgulara dayanarak, Wang ve ark. 2019a)'nın "poliketid balık unu ve balık yağına iyi bir alternatif olabileceğini savundular. Su ürünleri yemlerinde kullanılan balık unu ve balık yağının her bir birim miktarı ile üretilen ürün miktarının karşılaştırılması çok önemlidir (Tacon ve Metian 2008). Mevcut balık unu ve balık yağı üretimi, su ürünleri yetiştiriciliğindeki artıştan kaynaklanan yem talebini karşılamak için yeterli değildir.

Balık unu ve yağ tedarikindeki zorluklar ve yüksek maliyetler nedeniyle, kolayca, ucuza ve sürdürülebilir bir şekilde değiştirilebilen bitki ve hayvan kaynaklı alternatif yem malzemeleri arayışı halen geçerliliğini koruyor. Daha önce yapılan çoklu zincir çalışmasından elde edilen verilere göre, poliketin bulunabilirliği, dayanıklılığı ve yüksek besin değeri (yüksek ham protein ve esansiyel yağ asitleri içeriği). Bu tez çalışmasında elde edilen sonuçlara göre kısmi balık unu yerine %20'ye varan çoklu zincir küspesi kullanımının levrek yavrularının büyüme ve yemden yararlanma oranları üzerinde olumlu etkisi olduğu bulunmuştur.

Ayrıca balık unu yerine polyket küspesi kullanımının vücut yağ asidi bileşimlerinden özellikle uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerini olumsuz etkilemediği ve hatta artırdığı için balık etinin kimyasal bileşimine olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir. EPA ve DHA seviyeleri lineer olarak. Su ürünleri sektöründe balık unu yerine polyket küspesinin kullanımına yönelik çalışmaların yeni başladığı düşünüldüğünde bu çalışma çığır açıcı niteliktedir.

Çizelge 4.1. Farklı düzeylerde PU içeren yemlerle beslenen deneme grubu balıkların büyüme, yemden yararlanama oranları ve organ indeksleri
Çizelge 4.1. Farklı düzeylerde PU içeren yemlerle beslenen deneme grubu balıkların büyüme, yemden yararlanama oranları ve organ indeksleri

Imagem

Şekil 1.1. Ülkemizin 2011-2020 yılları arasındaki su ürünleri üretimi (TÜİK 2021)
Şekil 2.1. Hediste diversicolor (Anonim 2021)
Şekil 3.1. Donmuş ve canlı olarak temin edilen poliket materyalleri, (a) donmuş poliket, (b) ulva yapraklarına yerleştirilmiş poliket
Şekil 3.2. Kurutulan poliket unlarının öğütülmesi
+7

Referências

Documentos relacionados