Clair Vilmos - Magyar párbaj

Texto

(1)
(2)

M

a g y a r

p á r b a j

A párbaj története

Magyar párbajok

Párbajkódex

(3)

Ü F 'T

a r t a l o m

C l a I R V i l m o s ÉS a PÁ RBAJ. ELŐSZÓ / Ságvári György 13

A

PÁRBAJ TÖRTÉNETE. NEVEZETES PÁRBAJOK 85

M a g y a r p á r b a j o k, a t t i l a h u n k i r á l y i d e j é t ő l

AZ 1923. ÉV VÉGÉIG 115

4 5 3 -1 0 0 0 117

Attila és Buda h u n királyok (435) 119

Attila és Aetius római vezér (451. július) 120

Árpád fejedelem és Alkes görög vezér (868) 122

Árpád fejedelem és Viddin bolgár vitéz (868) 123

Sarolta fejedelemasszony és Rum a vezér (972) 125

Botond és a görög vitéz (976) 126

1001-1300 128

Erős Andorás és a n ém et lovag (1000. augusztus 15.) 129

Béla herceg és a pom erán fejdelem (1034) 129

Bátor Opos lovag párbajai (1068-1074. február 26. - 1075) 131

László magyar herceg hősi párbajai (1068 és 1074) 133

. Vilmos vikomt és a magyar vitéz (1096) 134

Monok ku n vezér és a magyar bajnokok (1099) 135

Bágyon magyar vezér és Mánuel görög császár (1105) 135

Miklós püspök és Bathu tatár k án egyik vezére (1241) 136

Frigyes osztrák herceg és Frangepán Bertalan (1246) 136

István király és Preusslin ném et lovag (1265) 137

Béla herceg mácsói bán és Güssingen Henrik gróf (1272. november 17.) 138

1300-1500 140

Károly király és Pázmán apród (1319. jú niu s 8.) 140

Szarka hadnagy és egy osztrák lovag (1328) 141

Toldi Miklós és Nikola cseh lovag (1347) 141

Toldi Miklós és Tar Lőrinc ( 1348) 142

Toldi Miklós és az olasz lovag (1384) 143

Nagy Lajos magyar és Tarcnti Lajos nápolyi királyok (1 348-1350) 145

(4)

Károlyi Tibor g r ó f é i Kapczy Kálmán (1864) 264

Plcluchhatker és AueiNpeig gróf tábornokok ( 1866) 265

Mlirovs/ky gróf kapitány és Jablons/.ky hadnagy (1866) 266

I 8 6 7 - 1880 268

Komároniy György és gróf Károlyi Gyula ( 1867) 268

Martba Endre és Mackc báró főhadnagy (1868) 269

Illek Gusztáv és a cs. klr. tisztek (1868) 270

Szederkényi Nándor és Novotha Gyula (1870. június 1.) 271

Klapka tábornok és Csernátony Lajos (1870. július 31.) 272

Meinl gróf és Quinquerez báró főhadnagyok (1870. október 23.) 273

Atzél Héla báró és Westcr angol tiszt (1876) 274

Ivánka Oszkár és Weiszbcrgcr Ármin dr. (1877. március 7.) 276

Perczel Aurél dr. és Wágner László dr. (1877. szeptember 26.) 277

Atzél Héla báró és az angol tisztek (1880) 278

Majlhényi Izidor báró és Verhovay Gyula (1880. ja nuár 10.) 279

Károlyi István gróf és Zichy-Ferraris Viktor gróf (1880. május 24.) 281

Smlalovszky József és Moravszky Jusztin (1880. december 8.) 285

1881-1890 287

Luzsénszky József báró és Gundelfingen Gyula (1881. ja n u á r 2.) 287

Szápáry László gróf és Edelsheim-Gyulay Lipót báró (1881) 288

Szombathelyi Béla és Tömösváry Lajos (1881. augusztus 5.) 289

ll<>lgár Ferenc és Schleyer ezredes (1883. május 24.) 292

Kdelshelm-Gyulay Lipót báró és Máriássy János báró (1883. október 17.) 293

H.uihyány István gróf és Roscnberg Gyula dr. (1883. október 22.) 294

Alitiássy Sándor-Hoitsy P ál-H erm ann Ottó (1883. december 14. és 15.) 295

l)i Koszlka Emil és Tamásffy Gyula (1885. január 21.) 296

C/rrllen Márk ezredes és Kornai őrnagy (1885. július 27.) 297

llerczrg Ferenc és Siposs honvédtiszthelyettes (1886. július 31.) 299

Kudolf trónörökös és Ferenc Ferdinánd főherceg (1886) 301

Barátit főhadnagy és Dessewffy Árpád (1886. július 25.) 302

Ivánka Zslgmond és Luka Pál (1886) 303

Menyhárt Héla hadnagy és öt tiszttársa (1886. június 2-4.) 304

Vldats János és Kovács József (1887. február 27.) 305

Pülpöky főhadnagy és Andráskay hadnagy (1887. február 28.) 306

lilék Gusztáv és id. Kállay András főispán (1887. december) 309

Lllcráty Ödön dr. és Pásztélyi Jenő dr. (1887. december 10.) 310

Hegedűs Ede törvényszéki bíró és Olchváry Pál (1888. május 6.) 311

Orslch Viktor gróf és Erdődy Pál gróf (1889. október 26.) 312

1891-1897 314

Kukawina alezredes és Pozlovics főhadnagy (1891. november 5.) 315

Gajári Ödön és Uzselácz százados (1891. július) 316

Pcjérváry Géza báró és Ugrón Gábor (1891. december 2 0.) 318

J

Alzél Héla báró és Karsal Sándor ( 1893. május) 320

Polónyl Dezső és Secadanari főhadnagy ( 189}. február 22.) 320

(5)

Boross Jenő <5s Moffiiiniin József (1894. m á rc iu s ';,) 322

Gárdonyi Géza író i s Újlaki Antal (1894. szeptember 5.) 323

Justh Gyula és Cseresnyés János ( 1894) 325

Gailovich Je nő és a nagyváradi tisztek ( 1894. december 17.) 326

Kormos hadnagy és Leovics kadét ( 1895. december 12.) 328

Kossuth Ferenc és Ugrón Gábor (1896. november 7.) 330

Draskovich Iván gróf és a Gebauer testvérek (1897. április 17.) 333

Nopcsa Elek báró és Bartók Lajos (1897. május 26.) 334

1898 339

Tisza István gróf és Olay Lajos (1898. ja n u ár 4.) 339

Pázmándy Dénes és Falconi Arm ando (1898. február 27.) 340

Gajári Ödön és Rakovszky István (1898. január 4.) 341

Kóburg Fülöp herceg és Mattachich Géza gróf (1898. február 18.) 342

Szalavszky Gyula és Rakovszky István (1898. január-február) 343

Szalavszky Gyula és Ivánka Oszkár (1898. március 11.) 344

Koléner Béla és Klein Izidor (1898. március 17.) 346

Kirchhammer altábornagy és Flórián főhadnagy (1898. május 25.) 347

Bánffy Dezső báró és Polónyi Géza (1898. június 15.) 348

Károlyi Sándor gróf és Gajári Ödön (1898. november 9.) 351

Tisza István gróf és Ivánka Oszkár (1898. november 15.) 351

Badini Damián gróf és Seidner Samu (1898. december 27.) 352

Kubik Béla és Kenedi Géza dr. orsz. képviselők (1898. december 28.) 353

1899-1900 354

Bánffy báró miniszterelnök és Horánszky Nándor (1899. január 2.) 354

Rakovszky István és Zeyk Gábor (1899. január 10.) 356

Kürthy Lajos, Pottornyay Miklós és Ju s t h Miklós (1899. ja n u á r 21. és február 5.) 358

Csajthay Ferenc és Dienes M árton (1899. február 17.) 359

Santelli vívómester és Kimnach festőművész (1899. április 19.) 361

Oberschall Pál dr. és Putnoky Domokos (1899. május 31.) 363

Fiáth Elemér báró és Heidler főhadnagy (1899. július 5.) 364

Balkay József és E. huszár főhadnagy (1900. január) 368

Holló Lajos dr. és Dienes M árton (1900. március 9.) 368

Bánffy Dezső báró miniszterelnök és Ugrón Gábor (1900. március 10. és 14.) 369

Bissingen Ottó gróf és Békássy Ernő (1900. április 21.) 371

Kánya János és Dulinszky József (1900. július 21.) 373

Farkasházy-Fischer Zsigmond és Latinovics Ernő (1900. szeptember 19.) 374

Osztroluczky Géza és Vészi József (1900. november 29.) 375

1901-1905

Enderle Rudolf és Lcrncr Alfréd hadnagyok ( 1901. április 8.) 378

Beöthy László és Kacziány Géza dr. (1901. június 8 . ) 379

Pályi Ede dr. és Köpösdy Dezső (1901. november 22.) 381

Pallay Lajos és Weiszlovics yula (1902. május 2.) 384

Harnoncourt Félix gróf és W a hrm ann Ernő (1902. augusztus 6.) 386

Baycr elektrotechnikus és Schwarczkopf főhadnagy (1902. október II.) 388

(6)

Ili Ilii i / l (Jé/rt 111 (S M in lei ( iyOinv ( I9 0 J, Jrtl Illír hó ) 388 Hónls Sán dor és S ím Iily v a d á s / s / á / d d o s ( IVÓI, szeptem b er .!<>,) 3 8 9 Keglevli h István gróf és Vlelle márki (1 904. a u g u s z t u s ele jén ) 391

Keg levUh István gróf és l le n c z Károly ( 1 9 0 5 , m ájus 28.) 392

1906-1910 394

Heiuve Hél.i főhadiidgy és Losonezy István (1910. február 20.) 396

l'mlis Jenő dr. világbajnok és Gerde Oszkár (1910. március 13.) 397

Al/él Istvdn huszár hadnagy és Csekonics Gyula gróf (1910. augusztus 11.) 399

1911-1923 401

Nclmans Kezső báró és Elgdor György (1911. július 12.) 401

S/.tojduovlls huszár kapitány és Krúdy Gyula (1911. november 18.) 403

Tisza István gróf és három ellenfele (1913. január 2.) 406

Serényi Imre gróf és dr. M. katonaorvos (1912) 408

Ildiim hay Zslgmond és Hajdú főhadnagy (1914. február 20.) 409

Tisza István gróf és Kakovszky István (1914. május 19.) 411

ir rs ty án sz k y altábornagy és Szmrecsányi György (1914. május 25.) 413

l.eldenberger ezredes és Kankovszky korvettkapitány (1922. ja n u á r 22.) 417

Henlezky Ödön, Gaál Gaszton és Gömbös Gyula (1922. ja n u ár 26.) 419

Csapiár László építész és Hartha Zoltán jogász (1922. augusztus 1.) 420

Szívós József dr. és Tőkés Elemér (1922. augusztus 22.) 421

Hetiden István gr. miniszterelnök és Prónay Pál (1923. július 24.) 423

Hetiden István gróf és Kakovszky István (1923. október hó) 426

P Á K K A JK Ó D E X 429

lllrtszó 431

A szorzó előszava 432

A/ átdolgozó előszava 434

lilső rész. Általános határozatok 435

I, A párbajról általában 435

II A sértésről és annak nemeiről 439

III A sértett fél Jogairól 446

IV, A sértő fél kötelességeiről 447

V, A kihívásról 451

VI A párbajfegyverek és azok kellékeiről 457

VII A segédekről és azok kötelességeiről 459

Második rész. A párbajok 482

I A kardpárbaj és annak szabályai 482

II Plsziolypárbajok és azok szabályai 495

(7)

l'iv/.lolypáilMj k ö z e le d é ss el ( n v m u c ) 502

l’iszlolypárbnj m eg h a tá ro zo tt helyről 510

l’isziolypárbaj v e zén ys zóra va g y jelre 512

Harmadik rész. Rendkívüli párbajok 5 16

Negyedik rész. Becsületügyi választott bíróságok 5 18

I. A becsületbíróság 518

II. A párbaj- (döntő-) bíróság 534

III. A fegyverbíróság 535

Ötödik rész. A jegyzőkönyvek 537

Függelék

A magyar királyi honvédség becsületbeli szabályzatából - 1923 539

A) Tisztek közötti becsületügyek 539

B) Tisztek és becsületügyi eljárás alá nem tartozó egyének közötti

becsületügyek 540

C) Bccsületügyek elintézésénél elkövetett mulasztások 541

A magyar királyi honvédség és magyar királyi csendőrség becsületügyi

szabályzatából - 1942 541

I. Becsületügyek (lovagias ügyek) intézése általában 541

II. Tisztek között felmerült lovagias ügyek elintézése alkalmával követendő

eljárás 542

III. Tisztek és lelkészek, valamint tábori lelkészek és becsületügyi eljárás alá

n em tartozó személyek között felmerült ügyek elintézése. (Békéltető eljárás) 545

IV. Tisztek és becsületügyi eljárás alá n em tartozó személyek között felmerült lovagias ügyek intézésénél vagy becsületügyi eljárás alá n em tartozó

megbízottakkal folytatott tárgyalás alkalmával követendő eljárás 545

V. Bejelentési kötelesség, lovagias ügyek jegyzőkönyveinek előterjesztése,

fegyveres elintézéshez előzetes jóváhagyás megszerzése 548

VI. A jogosult parancsnok kötelességei (Lovagias ügyek elbírálása) 549

VII. Lovagias ügyek intézésében közreműködő tisztek által elkövetett

mulasztások elbírálása 551

Kivonat a „Karpaszományosok becsületet érintő ügyinek intézése"

című utasításból - 1942 551

Lovagias ügyek (Tanácskérés) 551

M U T A T Ó K 553

N é v m u t a t ó 555

T árgym utató a Párbajkódexhc/ 585

Képek m u la tó ja 593

(8)

Ságvári György

C

l

AIR VILMOS

ÉS A PÁRBAJ

(9)

f-

VJ

la ir V ilm os E m il - e l m a g y a r o s o d o t t f r a n ­ cia n e m e s i c s a lá d sarja, h a r m a d i k g e n e r á c i ó s m a g y a r - 1 8 5 8 - b a n s z ü l e t e t t P e s ­ te n . 1951 -b en , m a t u z s á l e m i é l e t k o r b a n , k i l e n c v e n h á r o m é v e s e n h a l t m e g . Az a m a j d n e m 100 év, m e l y e t végigélt, M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e l m é n e k e gyik le g iz g a l­ m a s a b b és l e g m o z g a l m a s a b b p e r i ó d u s a . A m a g y a r t ö r t é n e l e m p o lg á ri k o r s z a k a , kis m e g s z o r í t á s s a l ú g y is m o n d h a t n á n k : a m a g y a r p o lg á r i o sz tá ly tö r t é n e t e , s z ü ­ le tésétől sz éth u llásá ig . Clair Vilmos, főleg p á r b a jk ó d e x e jó v o ltáb ó l e k o r s z a k egyik e m b l e m a t i k u s fig u rá ja lett. N e m t ú lz á s állíta n i, a 29 k i a d á s t m e g é l t k ó d e x , „a

Clair" a k o r a b e li m a g y a r f é r f i t á r s a d a l o m e g y ik le g tö b b e t f o r g a t o t t k ö n y v e . A m i ­ k o r szerzője m e g h a l t , 1 9 5 2 - b e n , o ly a n k o r t ír ta k, a m e l y b e n e g y ily e n é l e t m ű f a b a t k á t s e m ért. H a l á l a k o r n e m s z ü l e t t e k ró la n e k r o ló g o k . Éle tra jz i a d a t a i m a is h iá n y o s a k . P e d ig é l e t m ű v e , a m e l y t ö b b m i n t a p á r b a j k ó d e x , r e jt e g e t o ly a n é r d e k e s t ö r t é n e l m i f e je z e te k e t, a m e l y e k é r d e m e s s é t e h e t i k sz e m é ly é t a m e g i s ­ m e ré s r e . F e n t e b b e m b l e m a t i k u s f i g u r a k é n t e m l í t e t t ü k , d e Clair típ u s is, az 1870- es é v e k k e l i n d u l ó , k ö z é le ti é r d e k l ő d é s ű g e n e r á c i ó m á s o d i k - h a r m a d i k v o n a l á ­ n a k e g y ik t i p i k u s ké p v ise lő je , m e g l e h e t ő s e n t a n u l s á g o s é le tp á ly á v a l. M a g á t e g y é b k é n t ú j s á g í r ó k é n t , a m a g y a r k u l t ú r a k ö z m u n k á s a k é n t , h a r c o s a k é n t h a t á ­ r o z ta m e g . N é z z ü k , ki v olt h á t Clair Vilmos!

f9

A c s a lá d m a g y a r o r s z á g i h o n f o g la l ó ja a n a g y a p a , Clair Ig n á c , e g y k o r i k a t o n a ­ tiszt, a c s a lá d i h a g y o m á n y sz e r in t N a p ó l e o n c s á sz á r i g á r d á j á b a n , a k i n e m s o k ­ k a l a h á b o r ú k b e f e je z é s e u t á n k e r ü l t k a l a n d o s ú t o n a D u n a v id é k é re . T a l á n a b ­ ból a m e g fo n t o l á s b ó l , h o g y m i n é l m e s s z e b b r e , P e s t e n k ö t ki, d e kis id ő m ú l v a m á r B é csb e n v a n , a h o l v í v ó m e s te r i o k le v e le t szerez, m a j d m á r ezzel az oklevéllel p r ó b á l ú j r a s z e r e n c s é t P e s te n , a h o l le is te le p ü l, és 1 8 3 3 - b a n m e g a l a p í t j a M a ­ g y a ro rsz á g első h iv a ta l o s „ t o r n a és vív ó is k o lá já t" .

Az ap a , Clair Lajos v a g y Alajos ( m i n d k é t n é v e n e lő f o r d u l) 1 8 4 8 - 4 9 - b e n h o n - v éd tisz t. A f o r r á s o k h a d n a g y k é n t is m e r ik , a cs a lá d i h a g y o m á n y s z á z a d o s k é n t. A s z a b a d s á g h a r c le verése u t á n O la s z o r s z á g b a m e n e k ü l , a h o l s z o b rá s z a to t ta n u l . Bár n e m lelt ig a z á n je g y z e t l m ű v é s z , n é h á n y m u n k á j á r a felfigyeltek. M a g y a r o r ­ sz ág ra v is s z a té r v e cs alá d i h a g y o m á n y b ó l is a sp o rt, a t o r n a és a vívás k ö r ü l t é n y k e d ik . 1865 -b en n é z e t e lt é r é s b e k e v e r e d ik Pest m á s ik h ír e s v ív ó m e s te r i

(10)

I I ÁIK VII.M O S A P Á K 1 IA JK Ó D E X M E G ÍR Á S A ID E J É N I n d i á j á n a k , a C h a p p o n c s a l á d n a k e gyik ta g já v a l, a z ezt k ö v e t ő p á r b a j ­ b a n ped ig , a m e l y a m a g y a r k a r d p á r - b ajos s z o k á s o k k a l e l l e n t é t b e n , f r a n ­ cia v ir tu s s z e r in t p á r b a j t ő r ö k k e l z a j­ lott, sú ly o s s e b e t k a p o t t . 1 F ia m a j d n y o lc v a n év m ú l v a ú g y e m lé k e z i k , h o g y ez volt az egyetlen tőrpárbaj M a ­ g y a ro r s z á g o n . Egy évre rá, n e g y v e n ­ é v e s e n e b b e a s é r ü l é s b e h a l b e le , n é g y g y e r m e k e t , k ö z t ü k a ny o lc év e s V ilm o s E m i l t h a g y v a á r v á n . U g y a n ­ e b b e n az é v b e n h a l t m e g a h o n f o g ­ laló Clair I g n á c is. Az ifjú V ilm o s a f ő v á r o s b a n és N a g y v á r a d o n j á r t g i m ­ n á z i u m b a m a j d P e s t e n a jo g i e g y e ­ t e m r e i r a t k o z i k be. T a n u l m á n y a i t a z o n b a n a b b a h a g y j a , és a K é p v is e ­ l ő h á z n á l v á l l a l á l l á s t , 1 8 7 5 - t ő l ö t é v e n á t „ k é p v is e lő h á z i tis z tv ise lő " .2 1 8 7 9 - b e n k e z d ő d i k ú js á g ír ó i p á ­ l y a f u t á s a , 3 a M agyar lapokban e k k o r j e l e n i k m e g e l s ő c i k k e . Á m m á r u g y a n e b b e n az é v b e n m á s l a p n á l t a lá lju k : b e á ll L u k á c s B é la Közvéle­ m é n y é h e z s e g é d s z e r k e s z tő n e k . A lap

I A c ■..il.'ul k o r a i t ö r t é n e t é r ő l , C la ir I g n á c é s C la ir A la jo s m ű k ö d é s é r ő l : Si k ló ss y: A m a g y a r sport ezer

> i .■ II k ö t é l , 4 4 0 - 5 1 2 . p. C la ir A la jo s r ó l, m i n t h o n v é d t i s z t r ő l : B o n a G á b o r : H adnagyok és fő h a d n a g y o k

■ i: IS-IK ■!'). évi szabadságharcban. E lső kötet: A -G y . B u d a p e s t , 19 98 , H e r a l d i k a , 2 4 6 - 2 4 7 . p. C la ir A la -

|osi l ő h a d n a g y l e l ő l é p t e t é s r e is f e l t e r j e s z t e t t é k , a z o n b a n h o g y m e g k a p t a v o l n a , e r r ő l n i n c s e n e k a d a - li ik. C la ir A la jo s r ó l, m i n t k e z d ő m ű v é s z r ő l a M agyar kép ző m ű vészeti lexikon ír. B u d a p e s t , 19 33 , 30 7 . p. M i m m ű v é s z n e k d í j a z t á k k é t if j ú k o r i p r ó b á l k o z á s á t , 1 8 4 3 - b a n a S e n e c a é s A m b r o s i u s c í m ű s z o b o r ­ k o m p o z í c i ó j á t , 1 8 4 4 - b e n p e d i g e g y S e n e c á t á b r á z o l ó m á r v á n y d o m b o r m ű v é t . 1 8 4 4 - b e n C l a i r I g n á c ú j s á g h i r d e t é s b e n k e r e s e t t p á r t f o g ó t fia m ű v é s z i k é p z é s é h e z .

2. M i d é n e k e r r ő l a k o r a i s z a k a s z á r ó l - a z o n k ív ü l, a m i t s a j á t m a g á r ó l e l m o n d a z ú j s á g í r ó k n a k - n e m ,'illnak r e n d e l k e z é s r e m e g b í z h a t ó k o n t r o l l a d a t o k . A t é n y e k e t a B udapesti H írlap 1910. m á r c i u s 8-i

• / . i m á b ó l , a m e l y C la ir 30 é v e s ú j s á g í r ó i t é n y k e d é s é t m é l t a t j a , t o v á b b á P o l g á r G é z a M agyar N em zet- l>rii 1941 n o v e m b e r 3 0 - á n m e g j e l e n t c i k k é b ő l , il le tv e l e x i k o n o k é s a d a t t á r a k „ C l a i r V i l m o s " c í m ­ s z a v a ib ó l v e t t ü k .

i. Ul'.ágíról m ű k ö d é s é n e k t é n y s z e r ű f e l s o r o l á s a G u l y á s Pál: M agyar írók élete és m u n k á i. B u d a p e s t , I 1) i«> |<w>. 4. k ö t e t , M a g y a r K ö n y v t á r o s o k és L e v é l t á r o s o k E g y e s ü l e t e , A r g u m e n t u m , M T A K ö n y v ­ iéi.i, 4 8 1 p, é s S z ln yc l J ó zs e f: M agyar Irők élete és m u n k á i. ).. k ö t e t , B u d a p e s t , 1891 1914, H o r n y á n s z k y . 78, |>.

(11)

1880 j ú n i u s á b a n <y,y< -illi .1 Budapest c í m ű kt |>f. politikai n a p i la p p a l, Budapest n é v e n . V aló jáb a n i n n e n s z á m í t ó d i k Clair ny,)ls k a r r i e r n e k t e k i n t h e t ő újságírói pályafutás.!, liv enie, k é t é v e n t e la p o t váll, szakin.ií pályája l á t v á n y o s a n e m e l k e ­ dik. P á r h u z . u n o s a n a Budapesttel, s z e r k e sz ti a Szikra c í m ű élcla p o t is.

1882-ben a k o rs z a k egyik z s u r n a l i s t a f e n e g y e r e k é n e k V erh o v ai G y u l á n a k Füg­

getlenség c í m ű la p já h o z áll. I tt m i n t „b e lső m u n k a t á r s " a k u l t u r á l i s r o v a t n á l t e v é ­

k e n y k e d ik , főleg s z ín h á z i e s e m é n y e k r ő l ír, „cv" és „ r v " s z ignójú, n é h a Clair v a g y Clair Vilm os névvel, m á s k o r R o l a n d lovag, S p itz b u b v a g y G u i l l a u m e á l n é v e n je gyzett kis lá r c á i b a n főleg k e d v e n c s z ín é s z n ő it dicséri, B l a h a Lujzát, Prielle K o r ­ né liá t, J á s z a i M a rit. T ö b b sz ö r c i k k e z ik a N é p s z í n h á z é r t , m e r t , m i n t írja: „m űvé­

szeti érdek a m agyar népszínm űvek áldozatok árán is fejlesztése, a fővárosi lakosság m a ­ gyarosítása és művelése". Lobbizik, h o g y a N é p s z í n h á z b a n B l a h a Lujza és Teleki

M ik ló s p á l y á z a t a le g y e n a n y e r te s . 1 8 8 3 - b a n f ő m u n k a t á r s a le sz a Kisiparos c í m ű h e t i l a p n a k is. K ö n n y e d é n ír, o n t j a a c i k k e k e t, t u d ó s í t á s o k a t , és - m ű v é s z i , e s z ­ té tik a i k v a l itá s o k o k á n n e m i g a z á n d i c s é r h e t ő - s z é p ir o d a l m i d o lg o z a ta it és s o k ­ so k a n e k d o t á t . K ö z b e n p a r l a m e n t i t u d ó s í t ó is.

1885 j a n u á r j á b a n j e l e n i k m e g S z é k e s f e h é r v á r o tt Clair és B a y er F e r e n c k özös k i a d á s á b a n a Társalgó első s z á m a . Clair a fő sze rk e sztő . A lap, a h o g y a b e k ö s z ö n ­ tő b e n írja: „társalgója lesz a m ű velt nagyközönségnek a z irodalom és a szépm űvészet

területén". A k é r é s z é l e t ű l a p b a főleg a z ő b a r á t i k ö r e írt. Az m i n d e n e s e t r e f ig y e ­

le m r e m é l t ó p r ó b á lk o z á s , h o g y e g y v id é k i i r o d a l m i l a p o t p r ó b á l g r ü n d o l n i , m i n t a h o g y az is, h o g y a m i k o r o rs z á g o s n a p i l a p o k n á l s z erk esz tő , sőt felelős s z e r k e s z ­ tő és la p t u l a j d o n o s , a k k o r is já r j a a z o rszá g o t, főleg a főváros tá g a b b k ö r n y e z e ­ tét, v o n a t r a ül, a n y a g o t gyűjt. E k k o r m á r b e v e t t g y ak o rla t, h o g y az ú j s á g o k n e m ­ c s a k v id é k i le v ele ző k ú t j á n sz erzik a h í r e k e t , h a n e m k i k ü l d i k h í r é h e s , jó to llú m u n k a t á r s a i k a t is k ö z v e tle n é l m é n y t szerezni. Ily en „új t í p u s ú ú jsá g író " Clair is.

1887 f e b r u á r j á b a n je le n i k m e g a Keresztény Magyarország. A lap, a m e l y n e k Clair a felelős sz erk esz tő je , k é s ő b b t u l a j d o n o s a is, a k o r s z a k h a z a i a n t i s z e m i t a sajtó- «■ j á n a k egyik r e p r e z e n t á n s a . 1889-től p o lit ik a i n a p i la p , sa ját m e g f o g a l m a z á s a s z e ­ rin t: az a n t i s z e m i t a p á r t lapja, I s tó c z y é k szócsöve. M i n d e m e l l e t t h a r c o s a n e l l e n ­ zéki, s z é ls ő s é g e s e n n a c io n a lis ta , s tí lu s a h a r s á n y , o lykor alpári. A b e k ö s z ö n t ő v e z é r c ik k s e m k e rte l. A cél: Küzdelem a keresztény vallás-erkölcsök, a keresztény társa­

dalom és a keresztény tőke érdekében, hogy megvalósíthassuk életcélunkat, a keresztény Magyarországot. A keresztény tőke századok óta fájdalm asan nyög a zsidó tőke lidércnyo­ mása alatt. H a zá n k kereskedelmét, földmívelését, az irodalom és m űvészet m inden ágát, a közszellemet, szóval m indent, a m i a z á llam i és társadalm i jólétnek biztosítását képezheti, korlátlanul csalja m a a zsidó tő k e..." A m i k o r 1889 e le jé n t u l a j d o n o s k é n t is jegyzi a

la pot, m a g a í r t a v e z é r c i k k b e n m é g e g y s z e r m e g a d j a az a l a p h a n g o t : „célunk a

zsidóktól független keresztény Magyarország megvalósítása".4

4. Keresztény Magyarország, 1887. f e b r u á r 1 illetv e 1889. n o v e m b e r 6. H o g y m i is a z ú js á g i r á n y a , e z t így f o g a l m a z t á k m e g 1887. á p ri li s 1 0- é n : „ Irányi D ániclékkel szem ben á llu n k m i. m in t 48-as a n tis z e m itá k ^

(12)

11.i11j.'i>s . m i I s / c i11iii/11n i s.’iiol ( il.iii iii.ii k<>i.11> 1)1111 is elég g é koz ism éi l IVSv á r o s ­ szél le Tudni vélik n'il.i, ho g y ő az .i „feliéi k a l a p o s r é m " ezt .i n e v e t k a p t a a k o ia b eli s a jtó b a n , ,iki .rz I.H.H4 .is Kcicpcsi úti a n t i s z e m i t a z a v a r g á s o k b a n a Iclbujió szerepet j á t s z o t t a . l-z. alól u g y a n tisztázza m a g á t, a Függetlenségnél eltö l­ tőit evekkel, Verliovayval való kapc sola táva l a z o n b a n v é g k é p p h o z z á k ö t ö tte m a ­ gát a kői szak radik ális a n t is z e m it a m o z g a lm a ih o z . A m ik o r élete v ége felé v iss za­ em lék e zik erre a z id ő sz a k r a , m i n t h a a m n é z i á b a n sz e n v e d n e . A jó t é k o n y id ő b e n .1/ e m lé k e k úgy m ó d o s í to ttá k az újság jellegét, h o g y a n n a k jelszava és h itv a llá sa a „ki i s /11isi sz erete t" volt. Ebből m i n d ö s s z e a n n y i t ű n i k ig a z n a k , h o g y - a k k o r m á r

MíUiVtirországkéni -- nyit a k e re szté nyszoc ia lista irá n y z a t felé („V e z é r ü n k V aszary

Kolos!"), s a lap h a n g n e m e - b á r az a n t i s z e m i t á k p r o m i n e n s e i v á l to z a tla n u l j e le n v a n n a k valam ivel visszafogottabb. K ü lö n ö s e n jó k a p c s o la to k a t á pol K o m ló s s y l e i e m képviselővel, e g y ü t t p r o p a g á ljá k egy „ K e r e s z té n y s z o c iá lis sz ö v e tsé g " lét- le lio z ásá t. N e m ism ert, h o g y a n v eti le m a g á r ó l Clair a 8 0 - 9 0 - e s é v e k a n t i s z e m i - iiz m u s a g ú n y á j á t, d e fe lt ű n ik , h o g y n a g y já b ó l a s z á z a d f o r d u l ó u t á n m á r n e m o l v a s u n k tőle, a n t i s z e m i t a s z lo g e n e k e t. E h h e z m i n d e n b i z o n n y a l h o z z á j á r u lt, hogy 1 8 9 6 -b a n Istó cz y ék a n t i s z e m i t a p á r tj a k i b u k o t t a p a r l a m e n t b ő l , és m e g ­ sz ű n t az i n t é z m é n y e s p o lit ik a i h á t t é r . K ö z r e j á t s z h a t o t t a z is, h o g y e l k é s z ü l fő m ű v é v el a Párbajkódex szel, a m e l y 1897-es m e g je l e n é s é v e l egy c s a p á s r a i s m e r t t é es e l f o g a d o t t á teszi a n e v é t m á s k ö r ö k b e n is. E k k o r t á j t k e z d ő d i k k ö z é le ti m ű k ö ­ dé s é is a f e l v i d é k i M a g y a r K ö z m ű v e lő d é s i E g y e s ü l e t b e n , és c s a k h a m a r b e v á ­ l a s z t o k k ü lö n b ö z ő o rsz á g o s sz erv ek v e z e tő s é g é b e is. I ly e n t á r s a d a l m i p o z í c ió k ­ b an a s z á z a d f o r d u ló u t á n m á r n e m illett a n t i s z e m i t á n a k le n n i. S b i z o n y á r a f o n - tos m o m e n t u m , ho g y N y itr á r a költözik, a m a g y a r n y e l v h a t á r p e r e m é r e , a h o n n a n egy h a m i s nac io n a lis ta s z á m á ra , főleg a m a g y a r n y e lv és a m a g y a r o s í t á s k é r d é ­ sében, a m e l y n e k é l h a r c o s a , m á s n a k l á t s z h a t a világ, m i n t a fővárosból.

V isszaté rve m é g ú jsá g író i m ű k ö d é s é h e z : jó k a p c s o l a t o k a t ápol a b u d a p e s t i m u n k a s k o r ö k k e l . 1888 j a n u á r j á b a n elvállalja a Kovács ipar fő s z e r k e s z t é s é t. 6 A lap g az d ája a „Budapesti kovács segédek segélyző, önképző és m u nkaközvetítő egylete". A f ő sze rk e sztő az egylet d ísz ta g ja is. B e v á l a s z tá s á t a „hírlapirodalom terén, a m u n ­

kásosztály védelmében szerzett érdemeinek elismeréséül" é r d e m e l t e ki a k o v á c sse g é -

ileklől. G y a k r a n j e l e n i k m e g a L a m p e r t h v e n d é g l ő b e n , az eg y let fő h a d is z á l lá

-V A / e s e t r ő l b ő v e b b e n a Függetlenség 188 9. j ú l i u s 18-i s z á m a ír, h i v a t k o z v a a B u d a p estet Tageblatt az c \ ju l i u s S i s z á m á r a , a m e l y b e n a z o m i n ó z u s v á d a t e l ő s z ö r le í r t á k . E b b e n - m i n t „ f e h é r k a l a p o s ic i n d " .i hiiggctlaiséíi m u n k a t á r s a k é n t e m l í t e t t é k . E r r e C la ir a l i b i t ig a z o lt , az z a l, h o g y ő e k k o r a S / l k s / , i y léle v e n d é g l ő e l ő t t t a r t ó z k o d o t t t ö b b e k k ö z ö l t T h a i s z E l e k b u d a p e s t i r e n d ő r f ő k a p i t á n y tái s a s á g á b a n , .1 l'üggetlenségnck p e d i g e k k o r m é g n e m is v o lt m u n k a t á r s a .

<>. < Lili é le ié i v / i n l e v é g ig k ís é r i a m u n k á s k ö r ö k k e l , i p a r o s e g y l e t e k k e l , m u n k á s - „ k ö z m ű v e l ő d é s s e l " v.iló s z o r o s k a p c s o l a t , é s e g y f a j t a s zo c iá li s s z e m l é l e t . Ez a z i r á n y - C l a i r n é l is, és á l t a l á b a n a k o r s z a k c l l c n / é k l p o l i t i z á l á s á b a n s z e r v e s e n i l l e s z k e d e t l a z e l l e n z é k i s é g s z á m á r a „ u t c a i t ö m e g b á z i s t " k e r e ­ ső t e v é k e n y s é g h e z A s z o c i á l d e m o k r á c i a e r ő s ö d é s é v e l a / 19 90 -e s é v e k l ő l m e g l a z u l l a k a k a p c s o l a ­ tuk, i i i e g s / ú n t .1 / Il ye sf ajta e l l e n z é k i „ s z e l l e m i g y á m k o d á s " .

(13)

‘..'in. ié s / 1 vesz l e n d e / v e n y e i k e n , feleségével ott v a n az egyleti b á lo k o n , bes zé d e- kcl m o n d , felvilágosít. A le g k e v é sb é se m h m s a llh a tó d o lg o k ezek. S z e rv e se n ll l e s / k e d u e k C.laii es h a s o n l ó g o n d o l k o d á s ú n e|> n e v e lő -n é p b o ld o g íló e s z m e l á r - ..11 h e ly k e ie s ő , ,1 m.ii f o g a lm a in k sz e riü l n e m r i t k á n kicsit z a v a r o s n a k m i n ő s í t ­ h e t ő e s z m e r e n d s z e r é n e k g y a k o rla ti lépesei közé. E lle n z é k ie k , h a r c o s a n 4 8 -a s o k , .llt.ilábaii tő k e -, f ő k é n t z s id ó tő k e - e lle n e s e k , h a r s á n y a n a n t i s z e m i t á k , n a c i o n a - llst.1 k A lap is ilyen. „ O lv a s s a to k s z a k m a i i r o d a l m a t! " - szól s z e n t e n c i á j a a k o ­ vái s s e g é d e k h e z . A lap s z a k m a i ( o k t a t ó ) c ik k e k e t k özöl p a t k o lá s ró l, k o c s ig y á r - t.'isidl, e m e ll e tt saját ír ása iva l is t r a k t á lja az o lv a só k a t, p é l d á u l az özve gy szí­ nészről, m e g e s e tt, g y e r m e k g y ilk o s c s e lé d lá n y sorsáról. H a z a s z e r e t e t r e b u z d í t, li.ni iá, h isz e n a m i n t írja - m i n d e n k o r a le lk es ifjúsá g volt a t ö r t é n e l e m e l ő r e ­ vivője. T e r m é s z e t e s e n h ir d e t i n a g y p é l d á n y s z á m ú s a já t la pját, a Keresztény M a-

gviiivrsi-iigol, a f igyelm et m i n d e n e k e l ő t t p o p u lá ri s m ű f a j ú c ik k eire ir á n y ítja , é r ­

dek feszítő tá r s a d a l m i r e g é n y e k r e , a d o m a g y ű j t e m é n y e k r e , m a g y a r tö r té n e ti, t á r ­ sa d a lm i a d o m á k r a , a p r ó s á g o k ra , sz ó já t é k o k r a . A l a p h á r o m és fél h ó n a p u t á n - e id e k lő d é s h i á n y á b a n - k i m ú l t . A m e g c é lz o t t p o te n c iá lis 50 000-es „k o v á c s sz a k ­ m a b e l i " olvasóból m in d ö s s z e 1 15-en v o lta k k ív á n c sia k elő fizető k én t az újsá gra .

I,apjai és m a g a Clair is, m i n d e k ö z b e n ir o d a l m i m e c e n a t ú r á t vállal. A M agyar-

¡’ts.-iig ad ja ki 18 9 4 - b e n K r ú d y G yula első tá rc a c ik k é t , P etri M ó r verseit. Ú jsá g ja i­

nak á l la n d ó szerzői közé ta r t o z n a k a k o r s z a k f e lka pott írói, költői, Reviczky Gyula, l’ósa Lajos, K u d n y á n s z k y Gyula, k é s ő b b S zabolcska M ih á ly , R á k o s y G yula. Clair les/.t vesz a T án c sic s M i h á l y ö ssz es m ű v e i k i a d á s á r a s z e r v e z ő d ö tt tá rs a s á g m u n ­ k á já b a n , k ö z r e m ű k ö d i k az ír á s o k sa jtó alá r e n d e z é s é b e n , s z e r k e s z té s é b e n , a ki- a d á s s z e r v e z é s é b e n . Tánc sic s n é m i l e g ú js á g ír ó i s z a k m a s t a l á n p o lit ik u s i p é l d a ­ kép is. A Függetlenség, a m e l y n e k a k k o r Clair m u n k a t á r s a , n a g y e m p á t i á v a l s z in te óráról ó r á r a k ö v e t i a h a l d o k ló Tánc sic s végső a g ó n iá já t.

Kiad ö n á l ló m u n k á k a t is, e l s ő k é n t 1 8 7 9 -b e n sa ját k i a d á s á b a n - a m i n t í r j a - „első k ís é rl e té t" A z ipar az őskorban c í m e t viselő z s e n g é t. H o g y m i l y e n k a p c s o l a t ­ b a n le h e te tt Tiirr I s tv á n n a l, n e m t u d j u k , d e a d o lg o z a to t - „legmélyebb tisztelete

jeléül" neki a j á n l o t t a . 1 8 8 8 - b a n A dom atár c í m m e l a d k i sa ját n e v e a l a t t „ n é p - s z ó r a k o z t a t ó " k ö te te t , c s o k o r b a sz edve az ú j s á g j á b a n r e n d s z e r e s e n m e g j e l e n t e ­ tett „ m a g y a r t ö r t é n e t i és t á r s a d a l m i a d o m á k a t és s z ó já t é k o k a t " . A k i l e n c v e n ­ éves K o s s u th s z ü l e t é s n a p j á t egy „ n é p f e lv il á g o s í tó " k ö t e t t e l k ö s z ö n ti. Kossuth-

em lék a cím e, Clair a sz e rk e sz tő , ő írja a z ag g p o lit ik u s é l e t t ö r t é n e t é t , ir o d a l m i

betét jeit újságja iro d alm árai, S zabolcska, K ulcsár E rnő, R u d n y á n s z k y Gyula, P ósa I a )«>s. Vay S á n d o r r a l k ö z ö s e n le f o r d í t a n a k egy D u m a s - r e g é n y t , a Kisasszony fele- .vő/e 1, a m e l y 1 8 90-ben je le n i k m eg. Igazi ir o d a lm i - v a g y n e v e z z ü k i n k á b b szak-II ó in a k .’ te v é k e n y s é g é i a z o n b a n a f e n t e b b e m l í t e t t , első k i a d á s b a n 1 8 9 7 - b e n m e g je le n t !\irihijkódex, illetve a két v ilá g h á b o r ú k ö z ö t t k i a d o t t Híres m agyar p á r-

luijok m o s t a n i k ö t e t ü n k k ö z p o n t i té m á i - k o r o n á z z a m e g . 7

1

7. h ó i milkíWUSrrrtl IAmI <iuly/is I i n >18 1 i>. ' ^

(14)

Közé leli té n y k e d é s é r ő l sokkol többet, 111.1 ^;/i 11 s/. 1 cm *1 j.'i ról a n n á l k e v e s e b b e t t u ­ d u n k . M im ii.i a/. n e m is l e n n e f o ntos Ilyen közé le tisé g m e l l e t t . .. Azt m i n d e n ­ e s e t r e saját ú jsá g já b ó l t u d j u k a lap 1887. m á j u s 16-án k ü l ö n h í r b e n s z á m o l be róla ho g y „felelő s sz e r k e s z tő je " c s a lá d i á l l a p o t á b a n v á lto z á s k ö v e t k e z e t t be: Clair m á j u s 10-én eljeg y e zte J a n k o v i c h I lo n k a k is a s s z o n y t. N e m s o k k a l k é s ő b b , neg lig álv a a s z o k á so s v á r a k o z á s i időt, m á j u s 2 1 - é n a j ó z se f v á ro si t e m p l o m b a n o l t á r elé v e z e t te I lo n k a k i s a s s z o n y t. E zt k ö v e t ő e n az ifjú p á r r ö g t ö n B a la to n f ü - r e d r e u t a z o t t n á s z ú t r a - a d j a a h í r e k e t f o l y a m a t o s a n a la p . 8 T u d u n k - u g y a n c s a k az ú js á g o k b ó l - a tá g a b b Clair c s a lá d é l e té rő l is, a c s a l á d o t é rt t r a g i k u s e s e m é ­ n y e k r ő l is. 1 8 9 0 -b e n egy e s z t e n d ő a l a t t n é g y c s a l á d t a g j á t v e s z ít e tte el.

A p á r b a j- k o d i f i k á t o r - főleg a z 1880-as é v e k b e n - m a g a is h ír e s p á r b a jo z ó h í r é b e n állt. „ K r a k é le r s é g g e l" v á d o l n i n y ilv á n tú lz á s , d e m i n t t á r s a s á g i e m b e r , aki m e lle sleg elég g y a k r a n h í v t a fel m a g á r a a fig y e l m e t k ih ív ó v is e lk e d é s é v e l is, é lte a fővárosi r a d ik á lis ifja k é leté t, s e b b e b iz o n y b e l e -b e le f é r t a p á r b a j. M i n t újsá g író is g y a k r a n k e r ü l t „ p á r b a jh e ly z e tb e " . N o h a s a jtó b e li s é r té s e k é r t, v é t s é ­ g e k é r t, j o g t a l a n s á g é r t á l t a l á b a n n e m j á r t k ö t e l e z ő e n e l é g té te la d á s , v o lt ilye n p á r b a ja : m e g v ív o tt p é l d á u l b iz o n y o s M á r a i Lajos M Á V -tisztviselővel 1 8 8 6 - b a n . 9 S h o g y n e m c s a k m i n t p á r b a jk ó d e x ír ó , h a n e m m i n t p á r b a jo z ó is m e g ö r ö k í t t e s - sék az u t ó k o r n a k , p á r b a j t ö r t é n e t i é r t é k ű v é m i n ő s í t e t t e saját, dr. L a v a tk a G y u l á ­ val v ív o tt vére s k a r d p á r b a j á t . E g y é b k é n t m á r 7 éves k o r á t ó l v ív o tt K e r e s z te s s y J ó z s e f v ív ó is k o lá já b a n . Alig 13 éves, a m i k o r m á r m e g v í v n á első p á r b a j á t , m e r t v ív ó tá rsa , a h a s o n l ó k o r ú R o h o n c z y G ed e o n , a k é s ő b b i p o lit ik u s k é t s é g b e v o n t a m a g y a r n e m e s i s z á r m a z á s á t . Clair a r c u l üti. K é s ő b b is t á m a d k ö z ö t t ü k affér. A m á r kép v iselő R o h o n c z y a h á z n a g g y a l ig a z o l t a t n i a k a r t a a P a r l a m e n t b e n Clairt, aki a k k o r o t t t u d ó s í t ó volt. A z o n b a n e b b ő l a v is z á l y u k b ó l s e m lesz p á r b a j, m e r t a Teleki G éza e ln ö k le t é v e l ö s s z e ü lő p á r b a jb ír ó s á g m e g á l l a p í t á s a s z e r in t „párbaj­

nak szüksége fe n n nem forog".

Az ilyen e l m a r a d t p á r b a j o k n é m e l y i k é r ő l c s a k a k o r s z a k s a jtó já b ó l s z e r e z h e ­ t ü n k t u d o m á s t . N e m s ik e r ü l p é l d á u l p á r b a j o z n i a - p e d ig m e k k o r a a f f é r volt! - H e r m á n O ttóva l. H e r m á n e g y é b k é n t , b á r volt, h o g y m a g a is p á r b a jo z o tt , k ö z i s ­ m e r t e n m e g r ö g z ö t t e n p á r b a j e l l e n e s volt, a k i elvből u t a s í t o t t el m i n d e n k ih ív á s t. Az e s e t 1884. április e l e jé n t ö r t é n t . H e r m á n is, m i n t k o r á b b a n R o h o n c z y ki a k a r ­ ta v e z e t t e t n i a P a r l a m e n t é p ü l e t é b ő l Clairt, a k i e z é r t a s é rté s é rt az u t c á n p r ó b á l t elég té te lt ven n i. H e r m á n s e m volt rest, „stilétes" ( azaz t ő r ö s ) b o tta l t á m a d t Clairre és b a r á ljá r a - e l v t á r s á r a , a z u g y a n c s a k h a r s á n y a n a n t i s z e m i t a S z e m n e c z E m ilre , aki v is z o n t e r r e p isz to ly t r á n t o t t . S z e m n e c z k é s ő b b a r e n d ő r s é g i k i h a l l g a t á s o n és a b író ság i tá rg y a l á s o n is az za l v é d e k e z e t t, h o g y n e k i, m i n t ta r t a l é k o s t i s z t n e k ilyen e s e t b e n a z o n n a l és a h e l y s z í n e n k ö te le z ő e lé g té te lt v e n n i . A h e l y z e t n e k egy k ö z e l b e n p o s z to ló r e n d ő r v e t e t t véget. Clair és S z e m n e c z f o g d á b a k e r ü lt ,

8. Keresztény Magyarország, 1H87. május 16-1 i s május 22-1 száma.

9. A Máray-félc párbajról lásd Hajdú Tibor: Párbajdtvat .i századvégen. Mozgó Világ, 1996. 3. szám. 33. p.

(15)

a h o n n a n u g y a n n é h á n y n a p m ú l v a s z a b a d u lla k , d e „ k ö z c s e n d elleni

m ia tt v á d a t e m e l l e k e l l e n ü k . A tá rg y a lá s r a csak öl év m ú l v a k e r ü lt sor, a v á d a t m in i királyi á l la m ü g y é s z G o z s d u Elek, a neve s (ró képviselte. A k o m i k u m o t s e m n é l k ü lö z ő tá r g y a l á s o n v é g ü l p é n z b í r s á g g a l j á r ó ítélet sz ü letett.

H a s o n l ó a n n e m s ik e r ü l t 1 8 8 4 - b e n a C l a ir -E ö t v ö s K ároly p á rb a jt s e m m e g v ív ­ ni. Ü g y ü k a H e r m a n - C l a i r ü g y m e l l é k t e r m é k e , d e n e m n é l k ü l ö z ö t t a n t i s z e m i t a f e l h a n g o k a t se m . Eötvös, a tisza esz lári v é r v á d p e r b e n j á ts z ó it sz e r e p e m i a t t az a n t i s z e m i t á k s z e m é b e n a z e g y ik le g fő b b elle n s é g , is m é t felvette a s a jtó h a rc o t, és z a v a r o s p é n z ü g y e k k e l és v e s z te g e té s s e l v á d o l t a Clairt, m o n d v á n , h o g y m é g b e c siile tb író sá g elé s e m h a j l a n d ó v i n n i ezt az üg y ét. Erre Clair la p já b a n , a Füg­

getlenségben, k ö z l e m é n y b e n „nyom orult gyáva em bernek" n y i l v á n í t o t t a E ö tv ö st,

a z t á n a z ú jsá g m é g rá is te tt, „ t a l m u d m o r á l b ó l é p í tk e z ő s a k t e r v é d ő n e k " n e v e z ­ ve a z e llen felet. „Clair jellem ét még nem érte szennyfolt - írják b ü s z k é n - , és egyetlen

bűne, hogy antiszem ita a szó legszorosabb értelmében és dolgozótársa a Függetlenségnek."

I 'ötvös az Egyetértésben válaszol, és g o n o s z te v ő n e k nevezi Clairt és S z e m n e c z Emilt. Clair a s é r té s é rt p á r b a j t kér, m i n t a h o g y p á r b a j r a h ív ja B a r t h a M ik ló s t, a k i az

ellen zékb e n írt a z ügyről, és Á gai A dolfot, a k i Borsszem Ja n kó b a n j e l e n t e t e t t m e g

„ K é t v e r é b " c í m m e l verse t. Az ü g y g e n e r á lo z ó já t H e r m á n O ttó t c s a k a z é r t n e m hívja ki - m o n d j a Clair - , m e r t H e r m á n a r e n d ő r s é g h e z f o rd u lt, s ily e n e s e tb e n m á r n i n c s h e ly e lova gias e lin té z é s i m ó d n a k . 10

Clair é le té b e n 1899-ben je le n t ő s fo rd u la t áll be. O tth a g y ja B u d a p e s t e t, N yitrára költözik. 1899. a u g u s z t u s 2 9 - é n a T r e n c s é n b e n t a r t o t t XVII. k ö z g y ű l é s e n a F e l­ vid éki M a g y a r K ö z m ű v e lő d é s i E g y e s ü l e t k ö z p o n t i t i t k á r á n a k v á la sz tjá k . A m i n t azt az e g y e s ü le ti k r ó n i k a feljegyezte: Clair a „ B u d a p e s t i N a p ló b első d o l g o z ó t á r ­ sa" s t á t u s t cserélte fel ezzel a tit k á r i állással. Rá egy évre a Z ó ly o m b a n ta r t o t t k ö z g y ű lé se n „az egyesület érdekeinek előmozdítása körül szerzett érdemeinek elismeréséül" az e g y e sü le t f ő tit k á r á n a k v á l a s z t o t t á k . 11 Clair v aló szín ű leg t u d a t o s a n v á la s z to tta ezt a „felvidéki k a r rie rt" , és lá th a t ó la g jól s z á m íto tt. Ú tja a Felv id ékről h a m a r a b b vez e te tt az országos h a t á s k ö r ű k ö z m ű v e lő d é s i te s tü le te k b e , m i n t esetleg a fővá­ rosból s i k e r ü l h e te tt voln a. M i n t az eg y e sü le t f ő titk á ra m e g h ív á s t k a p o t t az O r s z á ­ gos M ú z e u m és K ö n y v tá r Bizottságba, a h o l 1 9 0 1 -b en az országos b iz o ttsá g egyik ti tk á r a lett. K ésőbb b e v á la s z to t tá k az O rszágos S z a b a d o k ta tá s i T a n á c sb a , az O r ­ szágos K ö z m ű v e lő d é s i T a n á c s b a , ta g ja le tt a B a la ssi B á lin t E m l é k b i z o t t s á g n a k . u A tit k á r i p o sz t n e m c s a k Clair s z á m á r a , d e az E g y e s ü l e t n e k is h a s z n o t hoz, az

10. A H e r m á n - i s a z E ö t v ö s - C l a i r a f f é r r ó l a Függetlenség 1884. á p r i l i s - m á j u s i s z á m a i f o l y a m a t o s a n c i k k e z t e k .

11 . Felvidéki M agyar K özm űvelődési Egyesület Évkönyve a z 1 9 0 6 -1 9 0 7 -es évről és a z Egyesület negyedszázados

története. 19 0 7, 32. p.

12. Az 1 9 0 8 - b a n a l a p í t o t t O r s z á g o s K ö z m ű v e l ő d é s i T a n á c s n a k e g é s z e n 19 4 4 -lg ta g ja v olt. Felvidéki

M agyar K özm űvelődési Egyesület É vkönyve a z 19 0 6 -1 9 0 7 -es évről és a z Egyesület negyedszázados története.

1907, 32. p.

(16)

első e v b e n m a liin 10(1(1 10 1 Ilitől k ö n y v ta i lejlesztésie. Köz és iljúsági könyvi.i- i ■ ik . kisiledovók, kiállítások, m ú z e u m o k , k ü l ö n b ö z ő i|>.nt>scj;yli*lck m i n d a m a g y a m s í i á s sz o lg á l a tá b a n .illi.ik .1 l e l v i d e k e n , élen .1 h a n g a d ó Clair V ilmossal. . 11.1111ti 1 uv millió m a g y a i " ez a col, a m i n t a / t a/, F M K E 1904-es b u d a p e s t i k ö z g y ű lé s e n .1/ c s z m e l á i s és barát Rákosi J e n ő a rész tv ev ő k h a n g o s ováció ja k ö z e p e t te d e k l a r á lt a . H a so n ló s z e lle m ű az. e g y e s ü le t 1907-es, Clair és G y ü r k y < iéyz.a ü g y v ez ető a le ln ö k a lá írá s á v a l m e g j e l e n t e t e t t r ö p l a p j á n a k szövege is: „ m á­

sodik hoinihi/’ítás Magyarország felső megyéiben, az elszegényedett, vagyontalan, nyomor- m i kuzdő tót lakosság között. ... Az F M K E a z é r t a l a k u lt , h o g y megvédelmezzen másfél m illió tót nyelvű m agyar állampolgárt az idegen befolyástól",13 Az „ i d e g e n b e fo ly á s"

pedig T u r ó c s z e n t m á r t o n b ó l te rjed, a M a tic a S lo v e n s k á tó l m e g f e r t ő z ö t t v á r o s ­ ból, a m e ly a m a g y a r S z e n t K o r o n a t e r ü l e t é n p á n s z l á v á l la m o t, p á n s z l á v e g y h á ­ zat, p á n s z lá v iskolát, p á n s z l á v k ö z i g a z g a tá s t aka r.

Ha m á r a b a r á to k ró l , e s z m e t á r s a k r ó l v a n szó: sz ép és e l é g té te lt a d ó g e s z tu s ( I t i i és az. e g y e s ü le t r ész érő l az é l e t é n e k ö n k e z é v e l v é g e t v e tő n e v e s t ö r t é n é s z ­ p o litik u s G r ü n w a l d Béla, o r s z á g g y ű lé s i kép v iselő e m l é k é n e k áp o lá sa , o rsz á g o s gy ű jté s sz erv ez ése a n e v e s p o lit ik u s é r c s z o b r á n a k f e lá llít á s á ra B e s z t e r c e b á n y á n . A (!I á im é i n e m s z á m o t t e v ő e n id ő s e b b G r ü n w a l d , a „ fe lv id é k i m a g y a r s á g h a l h a - l,illan e m l é k ű ve z é r fia " (Clair m i n ő s í t i így!) a h e t v e n e s év tize d egyik m é r v a d ó m a g y a r |>olitikusa, a k i a Felvidék c í m ű t a n u l m á n y á v a l , az a b b a n felvázolt m u n - k a|> ro g ram m al, j ö v ő k é p p e l l é n y e g é b e n é l e tr e h í v ó ja volt a M ű v e l ő d é s i E g y le t­ nek Gi ü n v a ld elképzelései ú g y t ű n i k Clair elképzelései is, G r ü n w a l d b a n m i n d e ­ nekelő tt esz.metárs elő d ö t lát, a k u l t u s z t p e d ig ig a z á n a n n a k az e s z m e k ö r n e k t e ­ le im é i ie a szoborral is, m e ly e t m i n d k e t t e n v allotta k: h a r c a p á n s z lá v iz g atá s ellen, va s k e z ű m a g y a r o s ítá s , erős á l l a m i k ö z ig a z g a tá s . „Töltsük be ezt a z állam ot a legvég­

éi Inildhiiig, törjünk meg m indent, a m i a magyar állam ra nézve veszélyes lehetne, tartsuk lenn ,i; ú tia m m a l együtt ezt a nemes m a g ya rfa jt.''1'1 G r ü n w a l d , a m a g y a r „ c h a u v i n " -

a h o g y J ó k a i m i n ő s í t e t t e . És u g y a n i l y e n s o v é n Clair is. (A le g fő b b s o v é n p e d i g a kői m i n ő s í t é s e sz e rin t a f e n t e m l í t e t t R á k o s i J e n ő - h o g y a kis k ö r t ö n m a g á b a v is s z a t é r íts ü k .) A „ s o v é n t ö r e k v é s e k b e n " az e g y e s ü le t h a z a i fő e l le n s é g e f a n t o m k é n t is a M a tic a és a T u r ó c s z e n t m á r t o n b a n 1 8 9 5 - b e n m e g a l a k u l t Szlo vák M ú z e u m i E g y ­ let. De e l le n f e l e k a h a s o n l ó é r d e k e l t s é g ű k ü lfö ld i s z e r v e z e te k is, m i n t p é l d á u l az A lld e u ts c h e r V e r b a n d , a m e l y n e k k é p viselői E rd é ly b e n , és a D é lv i d é k e n s z á n d é ­ ko zlak a sv á b o k és a sz á sz o k k ö z ö t t, a h o g y Clair m e g f o g a l m a z t a : a m a g y a r á l ­ la m n y e l v e lle n lá z íta n i. K é s ő b b s i k e r k é n t éli m e g , h o g y m e g a k a d á l y o z t á k a

I I. A r ö p l a p c í m e : „A m a g ya r közönséghez!" O l v a s h a t ó - t ö b b e k k ö z ö t t - a z F M K E É vkönyve, 1907. i íml.ipj.i b e l s ő old.il.1n.

14. A / e g y e s ü l e t p r o g r a m j á b a G r ü n w a l d 1 8 7 8 - b a n m e g j e l e n t Felvidék c í m ű b r o s ú r á j á b ó l s z ó s z e r i n t kei ü l l e k ál e z e k a s o ro k . FM KH livkonyve. 1907. V p. G r ü n w a l d é l e i é r ő l , f e lv id é k i p o l i t i z á l á s á r ó l , p o li ti k a i es l o i i é n e l í r ó i m ű k ö d é s é r ő l L u ké» M i h á l y : lla la l Párizsban. (¡ n in w a lJ Béla történész m ü v e i és /•»•/o/v/t/n Ili id .i p e si , 19 8 6 , M a g v e t ő ,

(17)

VciImiiiI ke| ívi selői iick I 'X>.’ e s M a g y a i o i s z á g i a l.'it<»>',.11.1 s.it . Igazi eszmei el l enie

, 1 1>1 aga i s/.c‘k I íflyü ( ieskoslc ivenská J e d n o t a , .1 < sehck es szlovákok k ulturá lis ö ssz e

-I.11 toz.isát liirdclA egyesület, a m e l y ejtyik lő szervezője volt a cseh szlovák „ c se re -nyulo szlovák m a g y ai c s ercg y c rc k -a k ció t sz o rg a lm a zta . Szövetségesek pedig t e r ­ m é s z e te s e n a h a s o n l ó m a g y aro rs zág i, m a g y a r v é d ő szervezetek, m i n t p é l d á u l a DMKIi (1 »élmagyarorsz ági M a g y a r K ö z m ű v e lő d é si E g y esü let), az E M K E ( E r d é ly ­ ieszi M.igy.ir K ö zm ű v e lő d é si E gyesület) vagy az O rszágos M a g y a r Szövetség. Bár az. e gye süle t t e v é k e n y s é g é b e n c s ak r i t k á n é r h e t ő t e t t e n a te lje se n d ir e k t p o litiz á ­ lás, v a l a m e n n y i lé p é sü k a h iv a ta lo s á l la m i p o litika s z o lg á l a tá b a n áll, j e le n t k e z z é k .íz a k á r g azdasági, a k á r k u ltu rá lis a k á r eg y h á zi vagy b á r m i ly e n m á s k ö n t ö s b e n . A gyakorlati cél: m in é l j o b b a n t á g í t a n i a m a g y a r n y e l v h a tá r t , m i n d e n eszközzel m a g y a ro síta n i, b e h a t o l n i a felvidéki sz lo vákság életébe. Nyitra, Clair la k ó h e ly e le n n e az. előretolt bástya, a m e ly a m ú g y is a z e g y e s ü le t sz ékhe lye, a város l e n n e az é s z a k n y u g a t i F elv id é k m a g y a r sz ellem i k ö z p o n t ja . S z o m b a t h e l y i p é l d á r a h i v a t ­ kozva K u l t ú r p a l o t á t a k a r n a a v á r o s n a k , n é p r a jz i m ú z e u m o t , n a g y k ö n y v t á r a t . 1 9 0 7 -b en Clair b ü s z k é n je le n ti, h o g y az e g y e s ü le t ö s s z e s e n 113 n é p - , köz- és ifjúsági k ö n y v t á r a t t a r t o t t f e n n , k ö z t ü k h á r o m h o n v é d le g é n y s é g i k ö n y v t á r a t , e g y e t- e g y e t N y itr á n L év á n és T r e n c s é n b e n . Az elsőre, a n y i t r a i 14. h o n v é d g y a ­ logezred k ö n y v t á r á ra , a m e l y a m e g n y i t á s k o r 148 népiesen megírt történeti m ű b ő l állt, Clair m i n t saját k ö z v e tle n a l k o t á s á r a t e k i n t e t t . J ó l s ik e r ü l t ö t l e t é t fel is ka- rolta a K ö n y v t á r a k O rs zág o s T a n á c s a , ez le tt a z „ e t a l o n k ö n y v t á r " , a m e l y n e k m i n t á j á r a az. ú ja b b k ö n y v tá ra k a t, o lv a só sz o b á k a t b e r e n d e z t é k . A k ö z k ö n y v t á r a k közöl 1a le g n a g y o b b a ny itra i volt, u g y a n c s a k Clair saját t e r e m t m é n y e , és a m e ly - legalábbis Clair te rv e i sz e r in t - a m a g y a r o r s z á g i n e m z e t i k é r d é s r e és a m a g y a r k ö z m ű v e lő d é s i m o z g a l o m r a v o n a t k o z ó m ű v e k le g te lje s e b b g y ű j t e m é n y e lesz. K a ta ló g u s a - ezt is Clair jegyzi n e v é v e l - m i n t e g y m i n t a g y a n á n t n y o m t a t á s b a n is m e g je l e n t. Az F M K E t e v é k e n y s é g e k i t e r j e d t az o k t a t á s r a is. Teljes erő v e l t á ­ m o g a tjá k a m a g y a r n y e lv ű isk o la i o k t a t á s t , az ó v o d a i ( „ k is d e d ó v ó i" ) e lő k é p z é st, |) é u z j u t a l m a k a t o s z t a n a k a m a g y a r u l o k t a t ó p e d a g ó g u s o k n a k , isk o la i sz ín já tsz ó c s o p o r t o k a t t á m o g a t n a k , sz lo v ák i p a r o s t a n o n c o k a t i s k o l á z n a k b e m a g y a r m e s ­ te re k h e z . M e g c é lz o tt t e r ü l e t e k a t e m p l o m o k is: m a g y a r n y e l v ű i m a k ö n y v e k e t o s z t a n a k szét a sz lo v ák h ív e k k ö z ö t t, s z o rg a lm a z z á k a m a g y a r n y e l v ű i s t e n t i s z ­ te le te k e t. M a g y a r n yelvű s z ín já ts z ó k ö r ö k e t sz e r v e z n e k ; k ö n y v e t a d n a k ki. Clair .1 szellem i e lin d ító ja a F elvidé ki ír ó k és Ú jsá g író k K ö re m e g a l a k í t á s á n a k is. Elis- m e r é s ü l e l n ö k k é v á l a s z to ttá k . „Isten és a haza nevében" m e g j e l e n i k az F M K E h i v a ­ talos Ia|)ja is: „ Alakítsunk a Felvidék m inden községében m agyar ifjúsági egyesületeket,

ihilosköröket, olvasó egyleteket, m űkedvelő társaságokat és gazdaköröket" - p r o p a g á l j a a

lap. Azt c s ak m e lle sle g j e g y e z z ü k m e g , h o g y az ú js á g s z é p e n r e k l á m o z z a a Pár-

lhijkóde.\c\ is. M in d ö s s z e c s a k h á r o m k o r o n a - szól a felh ívás.

| 9 M á p r i l i s á b a n egy G u ly ás P á lh o z írt le velé ben r ö v id e n így s u m m á z z a az gy eiek " a k c ió n a k , s a m e ly n e k elle n s ú ly o z á sá ra az. l'M K E a m a g y a r Alföldre irá

I M KI é r d e m e i t : „Az egyesület Jénntarl f i kisdedóvodát, 221 népkönyvtárat és a

(18)

fiwu társadalmi int,';i>i(‘>i\rk (m agvar ¡hiloskotok, m űkedvelő társaságok olvasó egyletek, t/liisagi korok sIIk) eges: soio/atat, ingyen tankönyvekkel látja el a szegény iskolásokat, m egjutalm azza a m agyar nyelv eredményes tanításában k itű n t tanerőket, az idegen nyel­ vű iparos tanoneokat m agyar városokba m agyar mesterekhez küldi, analfabéta tanfolya­ m okat rendez a m agyar-tót nyelvhatár községeiben, egyszóval m inden erejével (évi 80 000 korona) a m agyar művelődés szolgálja. "15

A m a g y a r á l l a m n y e l v te rj e s z té s e m e l l e t t k ö z p o n t i t é m á j a a z e g y e s ü l e t n e k a k iv á n d o r l á s is. A F e lv id é k e b b e n k ü l ö n ö s e n é r i n t e t t . Az F M K E 1902-es m is k o lc i k o n g r e s s z u s á r a Clair d o lg o z ta ki az e g y e s ü le t k i v á n d o r l á s s a l k a p c s o l a t o s á l l á s ­ foglalását és a m i n t n e m kis b ü s z k e s é g g e l m e gjegyz i: a j á n l á s a i k a t a B e l ü g y m i ­ n i s z t é r i u m a t ö r v é n y j a v a s la t b a is b e é p íte tte .

( Uair az F M KE é lé n g a z d a s á g i s z a k e m b e r n e k s e m utolsó. S z o r g a lm a z z a a F e l­ vid ék h á z i i p a r á n a k b e k a p c s o l á s á t az o rszá g o s k e r e s k e d e l e m b e , g a z d a s á g i e le m - z é se k e t v é g e z te t e n n e k p ia c i le h e tő s é g e irő l, s z á m b a veszik, h o g y a z egyes t á j ­ egy s ég e k , v á r m e g y é k , s z in te f a lv a k r a le b o n tv a , m i l y e n h a g y o m á n y o s h á z iip a ri te r m é k e k e t l e n n é n e k k é p e s e k e lő állíta n i: k e z d v e a f a z e k a s s á g tó l, fa h a s z n á l a t i e s z k ö z ö k k é s z ít é s é n , v á s z o n s z ö v é s e n át a f a z sin d e ly k é sz íté sig , n á d f o n á s i g . M á r a m i n t m e g k a p t a f ő titk á r i p o s z tjá t, h o z z á l á t o t t az e g y e s ü le t v a g y o n i v is z o n y a i­ n a k r e n d e z é s é h e z , g y a r a p ítá s á h o z . Az e g y e s ü le t s z e rz ő d é s t k ö t ö t t „ m a g y a r g y u ­ faipari g y á r t m á n y o k f o r g a l o m b a h o z a t a l á r a a b u d a f o k i U n ió M a g y a r Á lta lá n o s G y u f a g y á r R é s z v é n y tá r s a s á g g a l" . A sz erző d é s s z e r in t a g y á r F M K E je lz é s s e l visz ki g y u f á t a p ia cra, s m i n d e n e l a d o t t d o b o z u t á n az e g y e s ü le té a v é t e l á r 5%-a. De v a n F M K E s z o b a p a d ló la k k , p a r k e t t a f é n y m á z , F M K E p a p r ik a , F M K E m o s ó ­ s z a p p a n , F M K E levélp apír.

Az F M KE és k ö z v e t l e n ü l Clair t e v é k e n y s é g e 1918 ő s z é n a c s e h c s a p a t o k elő-i (-nyom ulásá val l é n y e g é b e n m e g s z ű n t . N y elő-itrára n o v e m b e r b e n v o n u l t a k be. Claelő-irt az I M K E é p ü l e t é b ő l c s e n d ő r ö k tá v o l í t o t t á k el, l e t a r t ó z t a t t á k , b e b ö r t ö n ö z t é k .

11 h ó n a p i g v olt k ü l ö n b ö z ő h e l y e k e n i n t e r n á l v a és f e g y h á z b a zárva, m á r c i u s 15- ig N y itrán , m a j d 1919. m á r c i u s 2 3 - tó l T h e r e s i e n s t a d t b a n . K ö z b e n eg y sz lovák ú jság á p r il is b a n arról cikkez ett, h o g y h a l á lr a íté lté k és k iv égezték. A s o k k o ló h írre m e g h a l t a felesége. H a h a l á l r a n e m is íté lték, d e súlyos fegyház v á r t rá, B r ü n n b e n , a S p ie lb e rg b e n . A z o n b a n m i e l ő t t á t s z á l l í t o t t á k v o ln a , sik e rü l t m e g s z ö k n i e és á t j u t n i a M a g y a r o r s z á g r a . S zökése u t á n v iss z a jö tt B u d a p e s t r e , és m i n t h a j d a n i jó k a p c s o la to k k a l , h e l y ­ ism e r e tt e l, jó s z e rv e z ő k é p e s s é g g e l r e n d e lk e z ő , „ n e m z e t i s é g i s z a k e m b e r " h a m a ­ ro s a n a m e g s z á llt t e r ü l e t e k m a g y a r s á g á n a k ü g y e iv e l fo g lalk o zó N e m z e t i s é g i M i n i s z t é r i u m b a n v á lla lt á l l á s t a Tót F ő o s z t á l y o n és a Tót K ö z p o n t i I r o d á b a n . 16 A m i n i s z t é r i u m b a n a volt F e lv id é k p o litik ai és sz ellem i é l e t é n e k p r o m i n e n s k é p ­ viselői gy ű lte k össze, j o b b á r a e l m a g y a r o s o d o tt szlo vák s z á r m a z á s ú é r te lm is ég ie k ,

O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v h í r K é z ir a t hír, I m i d Í6/ 78 .

(19)

újságunk, hivatalnokok. Isméi t e b b i n u n k a t á i s a l k ö zü lem lítsü k meg DvoiIs.ik < lyőző és I’ei li.iny Ailiill nevel Meisekell elképzeléseik, am elyek .1/ a u t o n ó m ia lök'); poli tik.il m e goldására ¡i.'inyull.ik, elégné heves tá m a d á s o k a t válto ttak ki ,1 jóval nácin n a listá b b m a gyai körük, m in d e n e k e l ő t t .1 l e iü le tv é d ő I.iga (TEVIÍL), 0 1 in a k is ilk- lékes fiók szervezete, .1 Felvidéki Liga (l;L) részéről. Az l;L-t a m i n t saját m a g u k a t m e g h a tá ro z tá k : „F'elsőmagyarország száműzött, izzó hazaszeretettől áthatott magyarjai

alak itatták, hogy megkezdjek a küzdelm et a Felvidék visszaszerzéséért."

M in i s z t é r i u m i állása m e l l e t t 1919 ősz étől h a l é v e n á t „ ö s s z e k ö tő " a Rákóczi Szövetség és a felvidéki m a g y a r s á g k özött. A sz ö v etsé g 1 9 2 4 - b e n felo szlo tt. Clair e k k o r m á r jóval túl v a n a h a t v a n o n , de n a p i m u n k á t , tisztviselői állás t vállal, a m i r e b iz o n n y a l egz isz ten c iá lis o k o k is k é n y s z e r í t h e t t é k , h i s z e n m i n t m e n e k ü ­ lő n e k m i n d e n v a g y o n a N y i t r á n m a r a d t . 1925-tő l az O rs zág o s T á r s a d a l o m b i z t o ­ sító I n t é z e t b e n (OTI) d o lg o z o tt e g é s z e n 1934-ig. A p e s t h i d e g k ú t i t ü d ő b e t e g ­ g o n d o z ó in té z e t g o n d n o k a volt. H e t v e n h a t é v e s e n v o n u l t vissza B u d a lig e tre , te sti és szellem i k é p e s s é g e i n e k b ir t o k á b a n .

O tt l a k á s a n e m m ú l t el n y o m t a l a n u l a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t a k ö z é p o s z t á ­ lyok által f elk a p o tt, városszéli, k e lle m e s k ö r n y e z e tű te lepülés é l e té b e n sem . M á ra u g y a n m á r a főváros u t c a n é v l e x i k o n j a s e m t u d róla, d e m i n t e g y t u c a t n y i b u d a - ligeti u t c á n a k Clair V ilm os a n é v a d ó ja . Az á l ta la k ita lá lt u t c a n e v e k ö n m a g u k é r t b e s z é ln e k : G yöngyvér, H a d ú r , T ö h ö t ö m , H o n fo g lalá s, S z e n t K o ro n a , A r a n y b u l ­ la, I ldikó, Géza f eje d ele m , Á lm o s vezér, Zsolt f e je d e le m , H u b a vezér.

„A tolinak harcos katonája, eszmékért, ideálokért való lelkesség, élesen látó szem , k ím é ­ letlen vélemény m ondás és igazáért való bátor kiállás jellem zik hat évtizedes publicisztikai m u n k á já t m elynek határán m ost m eghatva köszöntik őt a toll m u n ká sa i" - így l e l k e n ­

d e z e t t a N em zeti Újság 19 4 0 - b e n . 17A m i k o r p e d i g 83 éves k o r á b a n a M agyar N e m ­

zet is m e g l á t o g a t t a b u d a l i g e t i ( H a d ú r u t c a 65. s z á m a l a t t i ) c s a lá d i h á z á b a n , o tt

egy m e g e l é g e d e t t idős u r a t ta lált. Ezt su ga llja a p o r t r é fotó ja is, a m e l y e t Párbaj-

kó d e xé n ek 27. k i a d á s á b a n l á t h a t u n k : g o lf s a p k á s d e c e n s ö re g ú r , V ilm o s -c s á s z á r

b a ju sz m ö g ü l felsejlő, r a v a s z u l bölcs m osolly al. A h á z b e j á r a ta fe le tt egy I Iorati- u s tó l k ö lc s ö n z ö t t bölc sesség: Beatus ille, qui procul negotiis. Azaz: Boldog az, a ki

távol van a vesződségektől. ( M á r m i n t a h iv a ta l i g o n d o k tó l. ) Élete ad d ig i n yolc é v t i ­

z e d é n e k i s m e r e t é b e n n e m is o ly a n kis p a r a d o x o n a je l m o n d a t ! M e gírja azt is az újsá g , h o g y a la k á s b a n , fő h e l y e n kél p o r t r é függ: N a p ó l e o n é és Tisza Istváné . T alán n e m is vé le tle n ü l. A p o r t r é p á r o s ö ssz e sű r íti Clair Vilmos, s p e rs z e csalá dja h is tó riá já t is, a f r a n c i a - m a g y a r g y ö k e r e k e t, Clair I g n á c c s ász ári g á rd a tis z ti m i ­ voltát, Tisza István pedig b iz o n y á ra Clair közéleti f é n y k o rára, a 20. századelőre, az l'MKIi élén e l tö ltő n időkre utal. N apóle on és Tisza - az er ő és a h a t a l m i prak tik a.

I lá b o i ú u t á n i sorsáról m é g k e v e s e b b e t t u d u n k a m a t u z s á l e m i k o r ú e m b e r ­ nek, mit az. előző évtizedéről. N é h á n y e k k o r írt levele azt biz onyítja, h o g y sz e lle ­ mi k é p e s s é g e in e k v á l to z a tla n u l b i r t o k á b a n v a n . L e v é lk a p c s o la tb a n áll régi bará

17. N m w c ti I'MO IcImu.íi 7

Imagem

Referências

temas relacionados :