Návod na obsluhu. merit-5a SK 1

78 

Texto

(1)

1

Návod na obsluhu

merit-5A SK

EMPORIO ARMANI

(2)

2

UPOZORNENIE

Rôzne modely kolekcie Emporio Armani Orologi majú

skrut-kovaciu korunku. Ak chcete nastaviť čas alebo dátum a

ko-runka sa nedá zľahka vytiahnuť, môžete ju pred vytiahnutím

odskrutkovať. Dosiahnete to otočením korunky proti smeru

hodinových ručičiek, kým nie je úplne odskrutkovaná.

Ko-runka sa bude teraz dať ľahko vytiahnuť kvôli nastaveniu

času. Pri návrate do pozície 0 korunku jemne zasuňte a

zá-roveň otočte v smere hodinových ručičiek.

(3)

3

1 MOÎNOSTI NASTAVENIA DÁTUMU

Nastavenie dátumu:

1. Vytiahnite korunku do pozície 1.

2. Otočte korunkou v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek a nastavte dátum predchádzajúceho dňa. Smer, v ktorom sa dá-tum posúva, sa na rôznych modeloch hodiniek líši.

(4)

4

2 NASTAVENIE âASU

1. Vytiahnite korunku do pozíce 2.

2. Otočte proti smeru hodinových ručičiek kvôli posunutiu času a pokračujte kým sa deň nezmení na súčasný deň. 3. Nastavte správny čas.

(5)

5

3 MOÎNOSTI NASTAVENIA D≈A / DÁTUMU

Nastavenie dátumu:

1. Vytiahnite korunku do pozície 1.

2. Otočte korunkou proti smeru hodinových ručičiek a nastavte dá-tum predchádzajúceho dňa.

Nastavenie dňa:

1. S korunkou stále v pozici 1. Otočte v smere hodinových ručičiek a nastavte dátum predchádzajúceho dňa.

Nastavenie času:

1. Vytiahnite korunku do pozície 2. 2. Otočte proti smeru hodinových ručičiek

kvôli posunutiu času a pokračujte kým sa deň nezmení na súčasný deň.

(6)

6

4 1/20 DRUHÉ CHRONO

Nastavenie dátumu:

1. Vytiahnite korunku do pozície 1.

2. Otočte proti smeru hodinových ručičiek a nastavte dátum pred-chádzajúceho dňa.

Nastavenie času:

1. Vytiahnite korunku do pozície 2. 2. Otočte proti smeru hodinových

ruči-čiek kvôli posunutiu času a pokračujte, kým sa deň nezmení na súčasný deň. 3. Nastavte správny čas.

(7)

7

Vynulovanie chronografu

Kým je korunka vytiahnutá do pozície 2, môžete vynulovať časové spínače chronografu na NULU. (12.00)

1. Vynulovanie sekundovej ručičky: Stlačte tlačidlo A pre vynulova-nie Chrono sekundovej ručičky na NULU (12.00). Vždy keď stla-číte tlačidlo A, posunie sa sekundová ručička o jednu sekundu. Ak budete držať tlačidlo A viac než než 2 sekundy, bude sa posúvať rýchlejšie.

2. Vynulovanie 1/20 sekundovej ručičky: Stlačte tlačidlo B pre vynu-lovanie Chrono 1/20 sekundovej ručičky o 1/20 sekundy. Ak bu-dete držať tlačidlo B viac než 2 sekundy, bude sa posúvať rýchlej-šie.

3. Vráťte korunku do normálnej pozície.

4. Aj keď sa 1/20 sekundová ručička zastaví, kým čas merania pre-siahne 30 sekúnd, hodinky ďalej merajú uplynulý čas. Presná hodnota uplynulého času sa zobrazí po ukončení merania stla-čením tlačidla A.

(8)

8

6. Ak stlačíte tlačidlo B ešte raz potom, čo bol chronograf vynulovaný, 1/20 sekundová ručička začne merať každú sekundu.

7. Stlačte tlačidlo B pre nastavenie Chrono 1/20 ručičky na NULU (12.00).

POZNÁMKA: Nikdy nevracajte korunku do normálnej pozície, kým sa dvadsiatinové sekundové ručičky vracajú na nulu. Ručičky sa znovu nastavia, kde skočili a prijmú túto pozíciu ako NULU (12.00)

Použitie Chrono:

1. Stlačte tlačidlo A pre spustenie chronografu.

2. Stlačte opäť tlačidlo A pre zastavenie chronografu (merača času). 3. Stlačte tlačidlo B pre vynulovanie chronografu.

(9)

9

5 STOPKY CHRONOGRAFU

OS20

(1 korunka/ 2 tlačidlá)

Nastavenie času:

1. Vytiahnite korunku do pozície 3. Sekundová ručička chronografu sa navráti do "0". Neotáčajte korunkou do pozície 1 kým sa ručičky vracajú do "0", alebo do pozície, v ktorej sa ručičky nachádzajú, keď to urobíte, bude označená ako nová pozícia "0".

2. Otočte korunkou a nastavte požadovaný čas. 3. Vráťte korunku do pozície 1.

minútová ručička

sekundová ručička

(10)

10

Nastavenie dátumu:

1. Vytiahnite korunku do pozície 2.

2. Otáčajte korunkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa v okien-ku neukáže správny dátum.

3. Vráťte korunku do pozície 1.

Vynulovanie chronografu:

Týmto postupom sa riaďte, ak sa sekundová ručička merača času nevrátila na pozíciu "0" po vynulovaní chronografu a tiež potom, čo boli vymenené batérie.

1. Vytiahnite korunku do pozície 3.

2. Stlačte A, aby sa sekundová ručička chronografu nastavila na pozí-ciu "0". Poznámka: ručičky sa pohybujú rýchlo, kým tlačidlá držíte.

(11)

11

3. Po vynulovaní ručičky nastavte dátum a vráťte korunku do pozície. 1. Nevracajte korunku do pozície 1 kým sa ručičky pohybujú do "0". Ak by ste to urobili, pozícia ručičiek bude označená ako nová po-zícia "0".

Činnosť chronografu:

Tento chronograf je schopný merať a zobraziť čas od 1/1 sekundy do maximálne 1 hodiny.

1. Stlačte A pre spustenie/zastavenie chronografu. 2. Stlačte B pre vynulovanie chronografu.

(12)

12

6 ANALÓGOV¯ CHRONOGRAF S DÁTUMOM

ISA 8151/201

(1 korunka/ 2 tlačidlá)

Nastavenie dátumu:

1. Vytiahnite korunku do pozície 1.

2. Otočte v smere hodinových ručičiek a nastavte dátum predchá-dzajúceho dňa.

Nastavenie času:

POZNÁMKA: Predtým, než znovu nastavíte čas, uistite sa, že chro-nograf nie je v prevádzke a jeho ručičky sú presne na nule.

1/5 sekundová ručička sekundová ručička minútová ručička korunka ukázovateľ dátumu minútová ručička chronografu hodinová ručička

(13)

13

1. Vytiahnite korunku do pozície 2.

2. Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste posunuli čas a pokračujte, kým sa ručička ukazovateľa času neposunie na sú-časný dátum.

3. Nastavte správny čas. Ručné nastavenie chronografu:

1. Stlačte tlačidlo A a B naraz pre otvorenie režimu vynulovania. Dve ručičky chronografu sa naraz otočia o jedno kolo.

2. Vynulovanie Chrono minútovej ručičky: Stlačte tlačidlo B, aby sa chronominútová ručička posunula o jednu minútu. Ak budete tla-čidlo B držať dlhšie než 2 sekundy, bude sa posúvať rýchlejšie. Pokračujte, kým ručička nedosiahne nulovú pozíciu (30). 3. Vynulovanie chrono 1/5 sekundovej ručičky: Stlačte A, aby sa

Chro-no- 1/5 sekundová ručička posunula o jednu pätinu sekundy. Ak bu-dete tlačidlo A držať dlhšie než 2 sekundy, bude sa posúvať rých-lejšie. Pokračujte, kým ručička nie je späť v nulovej pozícii (60). 4. Stlačte tlačidlá A a B naraz a chronominútová a 1/5 sekundová

(14)

ru-čička sa otočí dookola a vráti sa do nulovej pozície. To znamená, že Chrono bolo znovu nastavené. Ak sa tak nestane, vynulujte Chrono ešte raz opakovaním krokov od bodu 1.

Použitie chronografu:

1. Tlačidlo A spúšťa a zastavuje chronograf. 2. Tlačidlo B vracia chronograf späť na nulu. Meranie kumulatívneho času:

1. Tlačidlo A spúšťa a zastavuje chronograf.

2. Stlačte tlačidlo A ešte raz pre spustenie alebo zastavenie chrono-grafu bez vynulovania.

3. Ďalšie kumulatívne časy môžete dosiahnuť opakovaním tohto po-stupu.

4. Tlačidlo B nastavuje chronograf späť na nulu. Meranie medzičasu:

1. Tlačidlo A spúšťa chronograf.

(15)

2. Stlačte tlačidlo B pre zobrazenie medzičasu. Ručičky sa zastavia, ale chronograf bude stále zapnutý.

3. Stlačte opäť B a ručičky sa budú otáčať rýchlejšie kým nedosiahnu čas, ktorý uplynul od zapnutia chronografu. Po tom, čo dosiahnu uplynulý čas, budú sa opäť pohybovať normálnou rýchlosťou. 4. Ďalšie medzičasy môžete dosiahnuť opakovaním tohto postupu. 5. Stlačte tlačidlo A pre zastavenie chronografu.

6. Tlačidlo B vynuluje chronograf späť na nulu. Meranie časovej postupnosti:

1. S týmto chronografom je možné merať dva postupné časy (naprí-klad: cieľové časy dvoch bežcov, ktorí vybehli v rovnakom čase). 2. Stlačte tlačidlo A pre zapnutie chronografu.

3. Stlačte tlačidlo B pri dobehnutí prvého bežca. Ručičky sa prestanú otáčať.

4. Stlačte tlačidlo A pri dobehnutí druhého bežca a druhý čas bude uložený do pamäte.

(16)

6. Stlačte tlačidlo B a ručičky sa posunú na druhý čas. 7. Stlačte tlačidlo B znovu a chronograf sa vynuluje. POUŽITIE TACHOMETRA:

Toto zariadenie sa nachádza na hodinkách, ktoré sú vyrobené na meranie rýchlosti. Stupnica tachometra sa nachádza na hornom okruhu krytu alebo na vnútornom kruhovom ciferníku. Používa sa na meranie rýchlosti v míľach za hodinu, v námorných uzloch alebo v ki-lometroch za hodinu s využitím stupnice na kruhu. Príklad použitia: V automobilových pretekoch prechádza auto

stanoviskom na prvej míli (prvom kilometri, keď je sekundová ručička na pozícii 12.00 (značka 60 sekúnd). Začnite meranie. Na značke 40 sekúnd prejde auto stanoviskom na druhej míli (kilometri) a je zrejmé, že auto prešlo vzdialenosť jednej míle rýchlosťou 90 míľ (kilometrov) za hodinu.

(17)

TYPY ALARMU: Použitie alarmu:

Funkcia alarmu týchto hodiniek sú 12-hodinové hodiny. Čas budíka je uložený v pamäti hodiniek. Keď je budík zapnutý "ON", nastaví sa au-tomaticky na predchádzajúci čas budíka. Ak používate vibračnú voľbu budíka, je nevyhnutné mať hodinky

pevne na zápästí. Tým sa zabezpečí, že vibrácie dobre pocítite. Ak používate zvukovú voľbu vášho budíka, budete počuť zvuk lepšie, ak budete nosiť hodinky voľnejšie.

Nastavenie času pre hlavné a budíkové ručičky:

1. Vytiahnite korunku do pozície 1, keď sú sekundové ručičky na po-zícii "0", aby ste mali istotu, že sa budík zapne na začiatku minúty. Budík sa automaticky vypne, ak bude korunka vytiahnutá do

(18)

18

2. Otočte korunkou v smere hodinových ručičiek, aby ste posunuli hlavné ručičky na správny čas.

3. Keď je korunka vytiahnutá do pozície 1, ručičky budíka sa auto-maticky nastavia do "ponuky nastavenia času". Pri každom stla-čení tlačidla C sa posunú o jednu minútu. Ak tlačidlo držíte ne-pretržite dlhšie než 1 sekundu, budú sa ručičky budíka pohybovať rýchlejšie.

4. Ručičky budíka musíte nastaviť tak, aby zodpovedali hlavným ru-čičkám vždy, keď je korunka vytiahnutá do pozície 1. Tieto dva ci-ferníky musia byť nastavené na rovnaký čas, aby budík zvonil v správny čas.

5. Vráťte korunku do pozície 0. Nastavenie budíka:

1. Čas budenia sa nastavuje stlačením tlačidla C.

2. Ručičky budíka sa posunú o 1 minútu pri každom stlačení tlačidla C. Ak tlačidlo držíte nepretržite dlhšie než jednu sekundu, ručičky sa začnú posúvať rýchlejšie.

(19)

Zapnutie a vypnutie budíku:

1. Stlačte tlačidlo A na dve sekundy pre zapnutie alebo vypnutie funk-cie budíka.

2. Hneď ako je budík zapnutý, hodinky zazvonia alebo zavibrujú tri-krát, aby upozornili, že je budík aktivovaný.

POZNÁMKA:

Budík "ON" - displej budíka ukáže nastavený čas budenia. Budík "OFF" - čas displeja budíka sa nastaví na hlavný čas.

Výber budenia:

Upozornenie na budenie sa prepína medzi zvukom a vibráciou stla-čením tlačidla B. Vibračný modus je označený modrou značkou. Zastavenie budenia:

1. Keď budík dosiahne nastavený čas, buď zazvoní počas 15 sekúnd

(20)

2. Budík môžete zastaviť akýmkoľvek tlačidlom.

3. Budík sa automaticky vypne hneď po skončení zvukového signá-lu.

Upozornenie na slabé batérie:

Keď batéria slabne, sekundová ručička sa začne pohybovať v dvoj-sekundových intervaloch. Keď sa to stane, funkcie budenia už ne-budú fungovať. Urychlene vymeňte batérie.

(21)

7 DRUHY SVETOV¯CH âASOV¯CH PÁSEM

Nastavenie dátumu: 1. Vytiahnite korunku do

pozície 1.

2. Otočte korunkou v sme-re hodinových ručičiek, kým nenastavíte dátum predchádzajúceho dňa. 3. Pokračujte podľa poky-nov pre nastavenie času.

POZNÁMKA: Nenastavujte dátum medzi 19.00 hodinou a 00:01 ho-dinou rannou, pretože by sa ukazovateľ dátumu nemusel zmeniť správne.

(22)

22

Nastavenie času hlavných hodinových ručičiek:

1. Vytiahnite korunku do pozície 2, keď sekundová ručička dosahuje pozíciu "0".

2. Otočte korunkou v smere hodinových ručičiek, aby sa ručičky po-súvali, kým sa dátum nezmení na daný deň.

3. Hodinová a minútová ručička menších hodiniek sa budú otáčať s hlavnou hodinovou a minútovou ručičkou hodiniek.

Nastavenie času menších hodiniek:

1. Čas môžete nastaviť na menších hodinkách bez ohľadu na pozí-ciu korunky.

2. Na menších hodinkách nastavte čas príslušnými tlačidlami. Hodi-nová ručička sa bude pohybovať v navýšení jednej hodiny proti smeru hodinových ručičiek. Minútovú ručičku nastavíte hlavnou mi-nútovou ručičkou a ďalšie úpravy nie sú potrebné.

(23)

23

MESTO LETNÝ ČAS ĎALŠIE MESTÁ ROZDIEL GMT

LONDÝN o CASABLANCA, DAKAR o

PARÍŽ o RÍM +1

KÁHIRA o ATÉNY, ISTANBUL +2

MOSKVA o MECCA, NAIROBI +3

DUBAJ - +4

KARÁČÍ - +5

DHÁKA - +6

BANGKOK - JAKARTA +7

HONGKONG - SINGAPUR, PEKING +8

TOKIO - SOUL +9

SIDNEY o GUAM +10

AUCKLAND o OSTROVY FIDŽI +12

HONOLULU - -10

ANCHORAGE o -9

LOS ANGELES o SAN FRANCISCO -8

DENVER o EDMONTON (CANADA) -7

CHICAGO o MEXICO CITY -6

NEW YORK o WASHINGTON D.C., -5

MONTREAL

CARACAS - SANTIAGO -4

RIO DE JANEIRO o BUENOS AIRES -3

(24)

24

8 DIGITÁLNE LCD UKAZOVATELE

EA7000

PONUKA HODÍN

1. Ponuka času ukazuje aktuálnu hodinu a minúty. Blikajúca ":" dvoj-bodka ukazuje, že sa nachádzate v tejto ponuke.

2. Ponuka kalendára obsahuje aktuálny mesiac a dátum.Túto ponuku môžete aktivovať jedným stlačením tlačidla B. Po tom, čo ste túto ponuku aktivovali, po jednej až dvoch sekundách sa automaticky navráti do počiatočnej časovej ponuky.

3. Ponuka sekúnd ukazuje počítanie sekúnd aktuálneho času. Túto ponuku môžete aktivovať dvojitým stlačením tlačidla B. Ak stlačíte tlačidlo B znovu, navráti sa do normálnej časové ponuky.

(25)

PONUKA ČASU/KALENDÁRA

V ponuke Hodiny si môžete naprogramovať hodinky tak, aby sa au-tomaticky striedali medzi ponukou Času a Kalendára. V ponuke Čas stlačte raz tlačidlo A. Displej bude striedavo zobrazovať každú 1-2 sekundy čas alebo kalendár. Pre deaktiváciu tohto zobrazenia stlačte ešte raz tlačidlo A.

PONUKA NASTAVENIA

Dvojitým stlačením tlačidla A budete môcť upraviť čas alebo kalendár. MESIAC: Stlačením tlačidla B posuniete Mesiac. Jedným stlačením tlačidla A mesiac nastavíte a posuniete sa v nastavení dátumu. DÁTUM: Stlačením tlačidla B posuniete Dátum. Jedným stlačením tla-čidla A dátum nastavíte a posuniete sa na nastavenie hodiny. HODINA: Stlačením tlačidla B posuniete Hodinu. Jedným stlačením tlačidla A hodinu nastavíte a posuniete sa na nastavenie minúty. MINÚTY: Stlačením tlačidla B posuniete Minúty. Jedným stlačením

(26)

9 DIGIGÁLNE LCD UKAZOVATELE

EA7100/EA7100S *(EA7100S vylučuje ukazovateľ teploty)

Všeobecný popis

Vlastnosti:

ČAS s 2 časovými zónami BUDÍK s 5 nezávislými alarmami CHRONOGRAF

ČASOVÝ SPÍNAČ so 4 nastavenými hodnotami a jednou voliteľnou hodnotou

TEPLOTA sa pohybuje mezi -20 a +60 stupňov Celsia (-4 až +140 stupňov Fahrenheita). Presnosť +/- 1 stupeň Celsia (1,8

(27)

ta). Hodnota teploty môže byť ovplyvnená vaším telesným teplom. Použite vyrovnanie, aby ste kompenzovali rozdiel v snímaní teploty, alebo noste hodinky mimo oblečenia.

Snímanie teploty môže byť ovplyvnené aj priamym slnečným žiare-ním.

SVETLO funkcia s rozšírenou možnosťou osvetlenia na 3 minúty.

LCD DISPLEJ

Popis funkcie

A - TLAČIDLO PONUKY

• stlačte a pohybujete sa v ponukách

• stlačte a držte 3 sekundy, aby ste vstúpili do ponuky nastavenia

(28)

B - TLAČIDLO OSVETLENIA • stlačte, aby ste vysvietili displej

• stlačte a držte 3 sekundy, aby ste aktivovali funkciu "Automatické osvetlenie"

• stlačte spolu s tlačidlom D, aby ste aktivovali funkciu "Predĺžené osvetlenie"

C - TLAČIDLO začiatku/konca

• v ponuke času stlačte pre zapnutie či vypnutie hodinového vyzvá-ňania

• v ponuke budíka stlačte pre vypnutie či zapnutie budíka • stlačte pre zapnutie či vypnutie časového spínača chronografu • stlačte pre posunutie na ďalšie nastaviteľné číslice, keď

nastavu-jete čas, dátum, budík a časový spínač D - TLAČIDLO ÚPRAVY A VYNULOVANIA

• stlačte pre posunutie číslic, keď nastavujete čas, dátum, budík, ča-sový spínač a vyrovnanie teploty

(29)

• stlačte pre vynulovanie odpočítavania chronografu alebo ponuky časového spínača

• stlačte spolu s tlačidlom B, aby ste aktivovali "predĺžené osvetlenie" Vlastnosti osvetlenia:

1. Displej môžete vysvietiť stlačením tlačidla B.

2. Funkcia "automatického osvetlenia" môže byť aktivovaná, keď stla-číte a pridržíte tlačidlo B na 3 sekundy. Funkcia môže byť vypnutá alebo zapnutá (ON/OFF) v akejkoľvek ponuke. Pre označenie, že je funkcia zapnutá, sa objaví ikonka "automatické osvetlenie". Kaž-dým stlačením akéhokoľvek tlačidla bude displej vysvietený 3 se-kundy. Funkciu automatického osvetlenia môžete deaktivovať stla-čením a pridržaním tlačidla A na 3 sekundy. Objaví sa ikonka automatického osvetlenia.

3. Funkcia "predĺženého osvetlenia" môže byť aktivovaná spoločným stlačením tlačidiel B a D. To umožní, že displej bude osvetlený 3 mi-núty. Pri bežnom používaní hodiniek bude životnosť vašej batérie 18 mesiacov, a to v prípade, keď používate predĺžené osvetlenie

(30)

30

10 âAS/KALENDÁR

1. Stlačte tlačidlo A pre zobrazenie času/ka-lendára. "TIME" bude blikať na displeji 2 sekundy.

2. Potom sa na displeji zobrazí čas. 3. Stlačte tlačidlo C pre vypnutie/zapnutie

funk-cie hodinového vyzváňania. Objaví sa indi-kátor VYZVÁŇANIA, aby upozornil, že je funkcia zapnutá.

4. Stlačte tlačidlo D, aby ste mohli prepínať medzi displejom T1 a T2. Zobrazí sa zodpo-vedajúci čas a následne sa zobrazí ikona "T1" alebo "T2".

5. Stlačte a pridržujte tlačidlo A na 3 sekundy, aby ste vstúpili do ponuky nastavenie čas/ka-lendár.

(31)

6. Stlačte tlačidlo D pre posúvanie blikajúcich číslic. Stlačením a pridržaním tlačidla D na 3 sekundy sa budú číslice pohybovať rýchlej-šie. Môžete si vybrať, že budú nastavované každým stlačením tlačidla C (budú blikať). 7. Pokračujte v nastavení hodín, minút, sekúnd,

mesiaca, dátumu, roku a 12/24 hodiny.

7.POZNÁMKA: Hodnota sekúnd sa iba vynu-luje.

8. Po dokončení úprav stlačte tlačidlo A pre návrat do zobrazenia čas/kalendár (time/calendar). Ak ste nestlačili žiadne tlačidlo po-čas 60 sekúnd, hodinky sa automaticky navrátia do ponuky na-stavenie.

(32)

BUDÍK

Tieto hodinky obsahujú dva denné budíky, dva prednastavené alarmy a jeden teplotný alarm.

Denné alarmy sú rozdelené do dvoch kategórií:

• DENNÝ - zaznie v aktuálnom časovom pásme od nedele do so-boty

• PRACOVNÝ DEŇ - alarm pracovného dňa zaznie v aktuálnom ča-sovom pásme od pondelka do piatku.

• ALARM-1 a ALARM-2 - bude znieť v nastavený deň alebo v deň v týždni a môže byť nastavený v určenom časovom pásme. Tieto dva nastavené alarmy môžu byť nastavené na akýkoľvek deň, čas a mesiac aktuálneho kalendárneho roku. Tieto alarmy môžu plniť funkciu časovej signalizácie (ak sú vybrané konkrétne dátumy alebo ako týždenná signalizácia, ak je vybraný deň v týždni). • TEMP alarm zaznie, aby vás upozornil na okamih, keď teplota

do-sahuje určenú úroveň.

(33)

1. Stlačte tlačidlo A pre zobrazenie displeja alarmu. "ALARM" bude blikať na displeji 2 sekundy.

2. Na displeji sa potom zobrazí predtým zvolený alarm. Stlačte tlačidlo C, aby ste alarm zapli alebo vypli (ON/OFF). Ikonka alarmu (( )) sa objaví, aby upozornila, že je alarm zapnutý alebo vypnutý. 3. Stlačte tlačidlo D, aby ste vybrali

poža-dovaný alarm.

(34)

Denný alarm a alarmy pracovných dní:

1. Stlačte a pridržte tlačidlo A na 3 sekundy, aby ste vstúpili do ponuky nastavenie alarmu.

2. Stlačte tlačidlo D, aby ste posunuli blika-júce číslice. Stlačením a pridržaním tla-čidla D na 3 sekundy sa budú číslice po-súvať rýchlejšie. Môžete si zvoliť, že číslice budete upravovať každým stlačením tla-čidla C (budú blikať). Pokračujte v tomto postupe a nastavte hodinu a minúty. 3. Po dokončení všetkých úprav stlačte

tla-čidlo A pre návrat na zobrazenie alarmu. Ak počas 60 sekúnd nedošlo ku stlačeniu tlačidla, hodinky automaticky opustia po-nuku nastavenie.

(35)

Alarm-1 a alarm-2:

1. Stlačte a pridržte tlačidlo A na 3 sekundy, aby ste vstúpili do ponuky nastavenie alarmu. 2. Stlačte tlačidlo D pre posúvanie blikajúcich

číslic. Stlačením a pridržaním tlačidla D na 3 sekundy sa budú číslice pohybovať rýchlejšie. Môžete si zvoliť, že číslice budete upravovať každým stlačením tlačidla C (budú blikať). Po-kračujte v tomto postupe a nastavte hodinu, minúty, mesiac, dátum, deň v týždni a časové pásmo (T1/T2).

POZNÁMKA: Ak ste pre mesiac ani dátum ne-vybrali žiadnu hodnotu, môžete vybrať deň v týždni a alarm sa bude správať ako týždenný alarm.

3. Po dokončení všetkých úprav stlačte tlačidlo A pre návrat na zo-brazenie alarmu. Ak ste počas 60 sekúnd nestlačili žiadne tlačidlo,

(36)

Teplotný alarm:

1. Stlačte a pridržte tlačidlo A na 3 sekundy pre vstup do ponuky nastavenie teplotného alarmu.

2. Stlačte tlačidlo D pre zvýšenie alebo tlačidlo C pre zníženie zobrazenej výstražnej teplo-ty. Stlačením a pridržaním tlačidiel D alebo C počas 3 sekúnd bude hodnota číslic stú-pať/klesať.

3. Potom, čo ste dokončili všetky úpravy, stlačte tlačidlo A pre návrat do zobrazenia alarmu. Ak ste počas 60 sekúnd nestlačili žiadne tlačidlo, hodinky automaticky opus-tia ponuku nastavenie.

(37)

37

CHRONOGRAF

Displej ukazuje: "počítadlá času hodín: minút: sekúnd:1/100 sekúnd". Stopky merajú až do 9 hod. 59 min. 59 sekúnd a 99 stotín sekundy.

1. Stlačte tlačidlo A pre zobrazenie chrono-grafu na displeji. "CHRONO" bude blikať na displeji 2 sekundy.

2. V ponuke chronografu sa v hornej časti dis-pleja objaví ikonka chronografu. Ak sa pre-suniete do iných ponúk kým je chrono za-pnuté, objaví sa blikajúca ikonka ukazujúca, že chrono stále prepočítava.

3. Stlačte tlačidlo C pre zapnutie alebo vypnu-tie chronografu. Keď je chronograf zapnutý,

(38)

bude blikať "STOP?" so šípkou tlačidla C pre označenie tlačidla, ktoré máme použiť pre zastavenie chronografu. 4. Keď je chrono zastavené, začne na 2

se-kundy blikať "ŠTART?" so šípkou pri tla-čidle C. Ďalšie 2 sekundy bude blikať "RESET?" so šípkou pri tlačidle D. Pri ukončení použitia chronografu stlačte tla-čidlo A, aby ste postúpili do ponuky ča-sového spínača. Toto bude ďalej prebliká-vať, kým sa nerozhodnete.

(39)

ČASOVÝ SPÍNAČ

Tento časový spínač ponúka 4 rôzne prednastavené časy (3,5,10,15) rovnako ako nastaviteľný časový spínač, ktorý môže byť nastavený na 59 min. a 59 sekúnd.

Použitie prednastaveného spínača: 1. Stlačte tlačidlo A pre zobrazenie displeja

ča-sového spínača. "TIMER" bude blikať na dis-pleji 2 sekundy.

2. Stlačte tlačidlo D pre výber prednastave-ného časového spínača 3:00, 5:00, 10:00 alebo 15:00.

3. "ŠTART?" a šípka pri tlačidle C budú blika-ním označovať, ktoré tlačidlo máme použiť pre spustenie načasovania.

(40)

4. Keď je časový spínač zapnutý budú blikať "STOP?" a šípka pri tlačidle C pre označe-nie tlačidla, ktoré máme použiť pre zasta-venie načasovania.

5. Ak je časový spínač zastavený v priebehu odpočítavania, bude "ŠTART?" a šípka pri tlačidle C blikať 2 sekundy. "RESET?" a šípka pri tlačidle D bude blikať ďalšie 2 se-kundy. To sa bude naďalej striedať, kým sa nerozhodnete.

6. Stlačte tlačidlo D pre návrat časového spí-nača na prednastavenú hodnotu. 7. Keď prednastavený čas vypršal, zapípa

va-rovný signál na 3 sekundy. Časový spínač bude naďalej opakovať zvolený čas, kým ne-bude zastavený.

(41)

Použitie voliteľného spínača:

1. Stlačte a pridržte tlačidlo A na 3 sekundy pre vstup do ponuky časového spínača. 2. Stlačte tlačidlo D pre posun blikajúcich

čís-lic. Stlačením a pridržiavaním tlačidla D na 3 sekundy sa budú číslice pohybovať rých-lejšie. Môžete si vybrať, že číslice budú na-stavované každým stlačením tlačidla C (budú blikať).

3. Po dokončení všetkých úprav stlačte tlačidlo A pre návrat do zobrazenia časového spínača. Ak ste počas 60 sekúnd nestla-čili žiadne tlačidlo, hodinky automaticky opustia ponuku nasta-venie.

V ponuke časového spínača sa v hornej časti displeja zobrazí ikonka časového spínača. Ak sa presúvate do ďalších ponúk keď je časový spínač stále v chode, objaví sa blikajúca ikonka naznačujúca, že

(42)

TEPLOTA

1. Stlačte tlačidlo A pre zobrazenie displeja teploty. "TEMP" začne blikať na displeji 2 se-kundy.

2. Stlačte tlačidlo D a vyberte "C" alebo "F" pre zobrazenie teploty v stupňoch Celsia či Fah-renheita. Keď je teplota nastavená v stup-ňoch Celsia alebo Fahrenheita, budú blikať "FH?" alebo "CEL?" a šípka pri tlačidle D pre označenie tlačidla, ktoré máte vybrať pre zmenu merania.

(43)

VYROVNÁVANIE TEPLOTY

Funkcia vyrovnávania teploty vám umožňuje zmeniť kalibrované od-čítanie teploty prednastavené výrobcom, ktoré môže byť ovplyvnené vonkajšími faktormi ako je telesná teplota, priame slnečné žiarenie alebo studený vietor. Použitím vyrovnávacej funkcie môžete pri-spôsobiť vaše hodinky okolitému prostrediu.

1. Začnite určením aktuálnej vonkajšej te-ploty.

2. Stlačte a pridržte tlačidlo A na 3 sekundy pre vstup do ponuky vyrovnanie teploty. V tejto ponuke bude 2 sekundy blikať "RESET?" so šípkou pri tlačidle D. Ďalšie 2 sekundy bude potom blikať "SET?" so šípkou pri tlačidle C.To sa bude ďalej strie-dať, kým sa nerozhodnete.

(44)

3. Stlačte tlačidlo C "SET" pre úpravu vyrov-nania. Teplota bude blikať. Pre vymazanie (resetovanie) vyrovnávacej teploty stlačte raz tlačidlo D a zobrazená teplota sa zmení podľa odčítanej aktuálnej vonkajšej teploty. 4. Stlačte tlačidlo D pre zvýšenie či tlačidlo C pre zníženie zobrazenej vyrovnávacej teploty, kým nedosiahnete skutočnú von-kajšiu teplotu. Stlačením a pridržaním tla-čidla D alebo C na 3 sekundy bude hod-nota číslic rýchlo stúpať/klesať. Po na-stavení požadovanej vyrovnávacej teploty stlačte tlačidlo A a opustite ponuku vyrov-návania.

(45)

45

HODINKY SO ZOBRAZENÍM SVETOVÉHO ČASU ZAD45 Prevádzkové režimy

Poznámky:

Stlačením korunky S2 prepnete mezi režimami zobrazenie časového pásma svw-tového času a zobrazenie dátumu/času

Stlačením tlačidla S1 zapnete na 5 sekúnd podsvietenie ciferníka

Stlačením a podržaním tlačidla S1 na 3 sekundy prepnete medzi manuálnou a automatickou funkciou podsvietenia

S1 - EL S2 -reÏim S2 -reÏim S1 - EL Stlaãením korunky S2 prepnete medzi reÏimamy.

ReÏim zobrazenia ãasového

pásma svetového ãasu ReÏim zobrazenia dátumu/ãasu

Režim zobrazenia dátumu/času Nastavenie

miestneho mesta/času/dátumu:

Stlaãte korunku S2 a podrÏte na 2 sekundy.

Otoãením korunkou S2 vyberte poÏadované miesto Stlaãte korunku S2 Stlaãte korunku S2 Stlaãte korunku S2

(46)

46 Otoãením korunkou S2 nastavte poÏadovan˘ rok Otoãením korunkou S2 nastavte poÏadovan˘ mesiac Otoãením korunkou S2 nastavte poÏadovanú hodinu správného ãasu

Otoãením korunkou S2 nastavte poÏadovanú minútu správného ãasu Otoãením korunkou S2 nastavte poÏadovan˘ dátum

Ukonãite nastavovanie hodinek Stlaãte

korunku S2 Stlaãtekorunku S2

Stlaãte korunku S2 Stlaãte korunku S2 Stlaãte korunku S2 Stlaãte korunku S2 Stlaãte korunku S2 Stlaãte korunku S2

(47)

47

Nastavenie miestneho mesta/času/dátumu:

Vytiahnite korunku (S2) a nastavte analógové zobrazenie času.

Po nastavení času zatlačte korunku späť do východiskovej polohy. Jedným stlačením korunky (S2) zobrazíte dátum.

Podržte korunku stlačenú 2 sekundy. Otočením korunkou nastavíte požadovaný jazyk.

Jedným stlačením korunky potvrďte svoj výber.

*Po výmene batérie bude automaticky nastavená angličtina ako východiskový jazyk.*

Otáčaním korunkou nastavíte mesto.

Jedným stlačením korunky potvrďte svoj výber.

*Po výmene batérie bude automaticky nastavený Londýn ako východiskové mesto.* *Otáčaním korunkou nahor prechádzajte medzi dostupnými mestami od A do Z, otáčaním nadol od Z do A.*

Otáčaním korunkou nastavíte požadovaný rok. Jedným stlačením korunky potvrďte svoj výber. Otáčaním korunkou nastavíte požadovaný mesiac.

Jedným stlačením korunky potvrďte svoj výber. Otáčaním korunkou nastavíte požadovaný deň.

Jedným stlačením korunky potvrďte svoj výber.

Otáčaním korunkou nastavíte požadovanú hodinu digitálneho zobrazenia času. Jedným stlačením korunky potvrďte svoj výber.

Otáčaním korunkou nastavíte požadovanú minútu digitálneho zobrazenia času. Jedným stlačením korunky potvrďte svoj výber.

*Digitálne zobrazenie času musí byť synchrónne s analógovým zobrazením času.*

Otáčaním korunkou nastavíte 12- alebo 24-hodinový formát zobrazenia digitálneho času. Jedným stlačením korunky potvrďte svoj výber.

Otáčaním korunkou nastavíte letný alebo štandardný čas. Jedným stlačením korunky potvrďte svoj výber. Jedným stlačením korunky ukončíte režim nastavovania.

(48)

48

Režim zobrazenia svetového času:

Stlačte korunku S2 a podržte 2 sekundy. Otáčaním korunkou nastavíte mesto.

Jedným stlačením korunky potvrďte svoj výber. Otáčaním korunkou nastavíte letný alebo standardný čas.

Jedným stlačením korunky potvrďte svoj výber.

Hodinky ručiček sa automaticky prispôsobia aktuálnému času ve zvolenom mestě vybraného časového pásma. Otoãením korunkou S2 vyberte poÏadované mesto Stlaãte korunku S2 a podrÏte 2 sekundy Stlaãte korunku S2 Stlaãte korunku S2 Stlaãte korunku S2 Stlaãte korunku S2

(49)

49

Mesto Oznaãenie ãasového Posun voãi GMT pásma (+/- hod) ANCHORAGE Anchorage GMT 9 AUCKLAND Auckland GMT +12 AZORY Azores GMT -1 BANGKOK Bangkok GMT +7 KARAKAS Caracas GMT -4 DHÁKA Dacca GMT +6 DENVER Denver GMT -7 DUBAJ Dubai GMT +4

HONGKONG Hong Kong GMT +8

HONOLULU Honolulu GMT -10

CHICAGO Chicago GMT -6

KÁHIRA Cairo GMT +2

KARÁâÍ Karachi GMT +5

LONDÍN London GMT 0

LOS ANGELES Los Angeles GMT -8

MADRID Madrid GMT +1

MILÁNO Milan GMT +1

MOSKVA Moscow GMT +3

NEW YORK New York GMT -5

NOUMEA Noumea GMT +11

PARÍÎ Paris GMT +1

RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro GMT -3

SAMOA Samoa GMT -11

SAO PAULO Sao Paulo GMT -3

SYDNEY Sydney GMT +10 ·ANGHAJ Shanghai GMT +8 TOKIO Tokyo GMT +9 TORONTO Toronto GMT -5 VANCOUVER Vancouver GMT -8 Zoznam časových pásem:

(50)

50

ANA-DIGI T200

(1 korunka/3 tlačidlá) Nastavenie analógového času: 1. Vytiahnite korunku do polohy 2. 2. Otáčaním korunkou v smere pohybu

ho-dinových ručičiek nastavte správny čas. 3. Vráťte korunku späť do polohy 1. Nastavenie digitálneho času: 1. Stlačením tlačidla C zobrazte čas.

2. Stlačením a podržaním tlačidla B spusťte režim nastavenia času, zobrazenie sekúnd bude blikať.

3. Stlačením tlačidla A nastavíte požadovanú hodnotu.

4. Stlačením tlačidla B sa presuniete na nastavenie nasledujúcej položky (sekundy, minúty, hodiny, 12/24 hodín).

(51)

51 Nastavenie dátumu:

1. Stlačením tlačidla C zobrazte dátum.

2. Stlačením a podržaním tlačidla B spusťte režim nastavenia dátumu, zobraze-nie dátumu bude blikať.

3. Stlačením tlačidla A nastavíte požadovanú hodnotu.

4. Stlačením tlačidla B sa presuniete na nastavenie nasledujúcej položky (me-siac a deň).

5. Opakujte kroky 3 a 4 a nastavte správny čas. Nastavenie digitálneho budíka:

1. Stlačením tlačidla C zobrazte režim budíka.

2. Stlačením a podržaním tlačidla B spusťte režim nastavenia budíka, zobraze-nie hodín bude blikať.

3. Stlačením tlačidla A nastavíte hodiny.

4. Stlačením tlačidla B sa posuniete na nastavenie minút. 5. Stlačením tlačidla A nastavíte minúty.

6. Stlačením tlačidla B uložíte čas budíka, číslice prestanú blikať.

7. Stlačením tlačidla A môžete zapnúť/vypnúť budík. V hornom ľavom rohu sa zo-brazuje značka zapnutého budíka.

Poznámka: Aby mohol znieť zvuk budíka, je nutné, aby na hodinkách bolo za-pnuté pípanie. Pípanie možno zapnúť a vypnúť súčasným stlačením tlačidiel A a B, v hornom ľavom rohu sa zobrazí príslušná značka.

(52)

Použitie režimu časomiery:

1. Stlačením tlačidla C zobrazte režim časomiery. 2. Stlačením tlačidla A spustíte/zastavíte chod časomiery.

3. Stlačením tlačidla B pozastavíte zobrazovanie meraného času (medzičas), za-tiaľ čo meranie času naďalej pokračuje.

4. Opätovným stlačením tlačidla B znovu zobrazíte meraný čas.

5. Stlačením tlačidla B po zastavení časomiery vynulujete časomieru späť na hodnoty 00:00:00.

(53)

53

ANALÓGOVÉ-DIGITÁLNE MODELY PL133

Počiatočné hodnoty po zapnutí:

1. Počiatočné hodnoty sú 12:00:00 ráno, 1. január 2000.

2. Časomiera je vynulovaná a zasta-vená na hodnote 00:00:00. 3. Denný budík je vypnutý a

nasta-vený na čas 12:00 ráno.

Všeobecné nastavenie:

1. Stlačením tlačidla A nastavíte 12/24 hodinový formát zobrazenia času. 2. Stlačením tlačidla B vstúpite do režimu dátumu.

3. Stlačením tlačidla C zapnete podsvietenie displeja.

4. Stlačením tlačidla C a jeho podržaním na 2 sekundy vypnete zobrazovanie času. Stlačením akéhokoľvek tlačidla opäť obnovíte zobrazenie času v po-slednom zvolenom režime.

POZNÁMKA: V prípade, že nedôjde ku stlačeniu akéhokoľvek tlačidla počas 30 sekúnd, zobrazenie času sa vypne automaticky.

(54)

54

Režim nastavenia dátumu a času: Režim nastavenia časomiery:

1. Stlačením tlačidla A a jeho podržaním na 2 sekundy spustíte režim nasta-venia času. Pri vstupe do režimu nastanasta-venia bude blikať zobrazenie roku ako prvá nastavovaná položka. Postup nastavovania je nasledujúci: rok, mesiac, dátum, hodiny, minúty, sekundy a následne ukončenie režimu nastavovania. 2. Stlačením tlačidla A sa posuniete na nasledujúcu nastavovanú položku. 3. Stlačením tlačidla B zvýšite hodnotu nastavovanej položky.

POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla B na 2 sekundy sa budú hodnoty nastavovaných položiek navyšovať rýchlo.

(55)

55 1. Stlačením tlačidla B vstúpite do režimu časomiery.

2. Stlačením tlačidla A časomieru spus-títe/zastavíte.

3. Stlačením a podržaním tlačidla B časo-mieru vynulujete.

Režim nastavenia budíka:

(56)

56 budíka.

2. Stlačením tlačidla A zapnete/vypnete pípanie: Poradie nastavenia je nasle-dujúce: pípanie vypnuté, budík vypnutý ->

pípa-nie vypnuté, budík zapnutý -> pípapípa-nie zapnuté, budík vypnutý -> pípanie zapnuté, budík zapnutý ->.

3. Stlačením a podržaním tlačidla A na 2 sekundy vstúpite do režimu nastavenia budíka. Pri vstupe do režimu nastavenia budíka začne blikať zo-brazenie hodín ako prvá nastavovaná položka. Postup nastavovania je nasledujúci: hodiny, mi-núty, a následne ukončenie režimu nastavenia budíka.

4. Stlačením tlačidla B zvýšite hodnotu nastavo-vanej položky.

POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla B na 2 sekundy sa budú hodnoty nastavovaných položiek navyšovať rýchlo.

(57)

57 NASTAVENIE ČASU

Nastavenie času

1. Po stlačení tlačidla môžete pohybovať ručičkami hodiniek. 2. Nastavte požadovaný čas.

Lícová strana Rubová strana

Tlačidlo nastavenia času

(58)

58 DIGITAL LCD EA0524 Popis/Funkcie: ZOBRAZENIE ČASU s funkciou 24-hodino-vého formátu BUDÍK s naplánovanou alebo dennou výstrahou ČASOMIERA ČASOVAČ s voľne na-staviteľnou dobou od-počtu

PODSVIETENIE DISPLEJ LCD Popis funkcie:

A – TLAČIDLO FUNKČNÉHO REŽIMU

• Stlačením tlačidla možno prepínať medzi jednotlivými režimami hodiniek. • Pri nastavovaní času, dátumu, budíka a časovača sa stlačením tohoto tlačidla

(59)

59 B – TLAČIDLO PODSVIETENIA/NASTAVENIA

• Stlačením tlačidla sa zapína podsvietenie displeja hodiniek. • Stlačením a podržaním tlačidla se zapína režim nastavenia. C – TLAČIDLO SPUSTENIA/ZASTAVENIA

• Stlačením tlačidla sa spúšťa/zastavuje časomiera a časovač. • Stlačením sa mení hodnota nastavovanej položky v režime nastavenia. D – TLAČIDLO NASTAVENIA/VYNULOVANIA HODNOTY

• Stlačením tlačidla v režime zobrazenia času sa zapína/vypína pípanie každú celú hodinu.

• Stlačením tlačidla sa vynuluje časomiera nebo časovač. ZOBRAZENIE ČASU/KALENDÁR

1. Stlačením tlačidla A zobrazíte čas/kalendár.

2. Stlačením a podržaním tlačidla B na 2 sekundy vstúpite do režimu nastavenia času a kalendára.

3. Stlačením tlačidla C zmeníte hodnotu nastavovanej po-ložky, zvýraznenej blikaním. Ak tlačidlo podržíte stlačené 3 sekundy, bude sa hodnota meniť rýchlo. S každým stla-čením tlačidla A zmeníte nastavovanú položku, ktorá začne blikať.

4. Takto nastavte postupne sekundy, minúty, hodiny, mesiac, dátum a deň v týždni.

(60)

60

Poznámka: Hodnotu sekúnd možno iba vynulovať.

5. Po dokončení všetkých nastavení stlačte tlačidlo B, čím sa hodinky vrátia do režimu zobrazenia času a kalendára.

BUDÍK

1. Stlačením tlačidla A zobrazíte budík.

2. Stlačením a podržaním tlačidla B na 2 sekundy vstú-pite do režimu nastavenia budíka.

3. Stlačením tlačidla C zmeníte hodnotu nastavovanej položky, zvýraznenej blikaním. Ak tlačidlo podržíte stlačené 3 sekundy, bude sa hodnota meniť rýchlej-šie. S každým stlačením tlačidla A zmeníte nastavo-vanú položku, ktorá začne blikať. Opakovaním tohoto postupu nastavte postupne hodiny a minúty.

4. Ak nenastavíte hodnotu pre mesiac a deň ("-"), bude budík fungovať ako denný budík. Ak mesiac a deň nastavíte, bude budík fungovať jako plánovaný budík. 5. Po dokončení všetkých nastavení stlačte tlačidlo B, čím sa hodinky vrátia do

režimu zobrazenia budíka.

6. Zvuk budíka se v nastavený čas ozýva 30 sekúnd a možno ho vypnúť stlače-ním ľubovoľného tlačidla.

(61)

61 ČASOVAČ

1. Stlačením a podržaním tlačidla B na 2 sekundy vstúpite do režimu nastavenia časovača. 2. Stlačením tlačidla C zmeníte hodnotu

nastavova-nej položky, zvýraznenastavova-nej blikaním. Ak tlačidlo po-držíte stlačené 3 sekundy, bude sa hodnota meniť rýchlo. S každým stlačením tlačidla A zmeníte na-stavovanú položku, ktorá začne blikať. 3. Po dokončení všetkých nastavení stlačte tlačidlo B,

čím sa hodinky vrátia do režimu zobrazenia časo-vača.

4. Stlačením tlačidla C časovač spustíte. 5. Ďalším stlačením tlačidla C časovač zastavíte. 6. Ďalším stlačením tlačidla C časovač vynulujete.

(62)

62

ČASOVAČ

Displej časomiery zobrazuje hodiny:minúty: sekundy:1/100 sekundy.

Časomiera je schopná merať časy do celkovej dĺžky 9 hodín, 59 minút, 59 sekúnd a 99 stotín sekundy. 1. Stlačením tlačidla A prejdete do režimu časomiery. 2. Stlačením tlačidla C časomieru spustíte/zastavíte. 3. Stlačením tlačidla D časomieru vynulujete.

(63)

63 Meranie medzičasov

1. Stlačením tlačidla D zastavíte a zobrazíte medzičas, pričom časomiera je naďalej v chode. Dalšie mezičasy možno merať a zobrazovať opakovaným stlačením tlačidla D.

2. Stlačením tlačidla D opäť zobrazíte časomieru.

3. Stlačením tlačidla C ukončíte zobrazovanie medzičasu, pričom časomiera je v režime zastavenia medzičasu.

4. Stlačením tlačidla D časomieru vynulujete.

5. Po dokončení použitia časomiery zobrazíte čas a kalendár stlačením tlačidla A.

Vynulovanie Spustnie Medzičas

(64)

64

HODINKY S UKAZOVATEĽOM ZVYŠNEJ ENERGIE A DÁTUMU POWER RESERVE/DATE TY2714

(28 kameňov, 1 korunka, 1 skryté tlačidlo)

1. Vytiahnite korunku do po-lohy 1.

2. Otáčaním korunkou v smere pohybu hodinových ručičiek nastavte hodinovú a minútovú Ukazovateľ Dátum ručičku do požadovanej polohy. sekúnd 3. Zatlačte korunku do pozície 0. Nastavenie dátumu

Dátum nastavte stlačením skrytého tlačidla A pomocou tenkého (ale nie ostrého) predmetu.

Ukazovateľ zvyšnej energie

Akonáhle sa začne ukazovateľ zvyšnej energie približovať k svojmu dolnému okraju, znamená to, že je nutné hodinky ručne natiahnuť, alebo začať nosiť, aby sa mohli natiahnuť samé a obnoviť tak stav energie.

Ukazovateľ energie Ukazovateľ sekund Základná poloha korunky Dátum

(65)

65 HODINKY S UKAZOVATEĽOM HODÍN JUMPING HOUR TY2714

(20 kameňov, 1 korunka)

Nastavení času

1 Vytiahnite korunku do polohy 1.

2. Otáčaním korunkou pohybujte minútovou ručičkou vpred alebo vzad. Ukazo-vateľ hodín sa posunie s každou otáčkou o 60 minut.

3. Zatlačte korunku do pozície 0. Ukazovateľ hodín Ukazovateľ sekúnd Základná poloha korunky Minútová ručička

(66)

66

HODINKY S UKAZOVATEĽOM DÁTUMU SO SPÄTNÝM POHYBOM RETROGRADE DATE/ MODIFICATION TY2715

Nastavenie času

1. Vytiahnite korunku do polohy 1. 2. Otáčaním korunkou v smere pohybu hodinových ručičiek na-stavte hodinovú a minútovú ru-čičku do požadovanej polohy. 3. Zatlačte korunku do pozície 0. Nastavenie dátumu Ručičku ukazovateľa dátumu na-stavte stlačením skrytého tlačidla

A pomocou tenkého (ale nie ostrého) predmetu. Nastavenie dňa v týždni

Ručičku ukazovateľa dňa v týždni nastavte stlačením skrytého tlačidla B pomo-cou tenkého (ale nie ostrého) predmetu.

Nastavenie roku

Ukazovateľ roku nastavte stlačením skrytého tlačidla C pomocou tenkého (ale nie ostrého) predmetu.

Ukaza-tel dne v týdnu Ukazatel data Základní poloha korunky Ukazatel měsíce Ukazatel roku

(67)

67 HODINKY S UKAZOVATEĽOM 24-HODINOVÉHO FORMÁTU A TROMI RUČIČKAMI 24-HOUR TRI-HAND TY2712

(1 korunka) Nastavenie času 1. Vytiahnite korunku do

po-lohy 2.

2. Otáčaním korunkou proti smeru pohybu hodino-vých ručičiek nastavte hodinovú a minútovú ru-čičku do požadovanej po-lohy.

Poznámka: Ukazovateľ 24-hodinového formátu sa bude pohybovať zároveň s nastavením času.

3. Zatlačte korunku do pozície 0. Nastavenie dátumu 1. Vytiahnite korunku do polohy 1.

2. Otáčaním korunkou proti smeru pohybu hodinových ručičiek nastavte poža-dovaný dátum.

3. Zatlačte korunku do pozície 0.

Ciferník zobrazujúcí hodiny a minúty Ukazovateľ sekúnd Ukazovateľ 24-hodinového formátu Ukazovateľ dátumu Základná po-loha korunky

(68)

68

HODINKY S NASTAVENÍM ČASU NA ZADNEJ STRANE PUZDRA CASEBACK TIME SETTING

Nastavení času

1. Po stlačení tlačidla sa začnú ručičky hodiniek pohybovať 2. Nastavte požadovaný čas.

Líce Rub

Tlačidlo pre nastavenie správného času

(69)

69 HODINKY SO ZOBRAZENÍM DVOCH ČASOV A DÁTUMU - 24 HOUR DUAL TIME WITH DATE - MYOTA GP01

Nastavenie času

1. Vytiahnite korunku do polohy 2.

2. Otáčaním korunkou nastavte hodinovú a minútovú ručičku do požadovanej polohy

3. Hneď po zatlačení korunky späť do základnej polohy sa sekundová ručička začne pohybovať. Hodinová ručička Sekundová ručička Minútová ručička

Základná poloha korunky

Dátum

Zobrazenir druhého času (0 až 24 hodin)

(70)

70

Nastavenie dátumu 1. Vytiahnite korunku do polohy 1.

2 Otáčaním korunkou v smere pohybu hodinových ručičiek nastavte požadovaný dátum.

Poznámka: Ak budete dátum nastavovať medzi deviatou večernou a druhou hodinou rannou, môže sa stať, že sa dátum nasledujíci deň neposunie.

3. Hneď po nastavení požadovaného dátumu zatlačte korunku späť do základ-nej polohy.

Nastavenie dvojakého času/24-hodín 1. Vytiahnite korunku do polohy 1.

2. Otáčaním korunkou proti smeru pohybu hodinových ručičiek nastavte druhý čas (24 hodín).

(71)

71

NASTAVENIE REMIENKA

1. Otvorte sponu a vytiahnite remienok v smere šípky, kým sa neobjavia dierky.

2. Keď umiestnenie zodpovedá vášmu zápästiu, na-stavte zarážku do požadovanej dierky.

3. Vsuňte zarážku do spony (ťahaním remienka v smere šípky), kým zarážka nezapadne.

4. Pred zaklapnutím remienka posuňte jeho koniec cez obrúčku.

(72)

72

SCHÉMA PREPOJENIA ČLÁNKOV REMIENKA

ODSTRÁNENIE ČLÁNKU

Na odstránenie článku z náramku budete potrebovať držiak náramku, bodák a klie-štičky. Viď schéma zapojenia článkov. 1. Otvorte sponu náramku.

2. Pozrite sa do vnútornej časti náramku a povšimnite si šípku v blízkosti spony (viď schéma).

3. Umiestnite náramok do otvoru prísluš-nej veľkosti v držiaku náramku tak, aby šípky smerovali nadol (viď schéma). 4. Umiestnite článok, ktorý chcete

od-strániť, na jeden otvor v spodnej časti držiaka náramku.

5. Zatlačte bodáčik čo najďalej na článok v mieste spojenia. 6. Vyberte hodinky z držiaka a jednoducho dokončite vytiahnutie článku

pomocou klieštičiek.

POZNÁMKA: Každý článok udržujú dve spojnice, ktoré musia byť od-stránené skôr než článok. Prosím povšimnite si, že spojnice sú čias-točne rozdelené smerom k stredu.

DRŽIÁK REMIENKA

KLIEŠTE BODÁČIK

(73)

73

NASTAVENIE NÁRAMKU

1. Položte hodinky na rovný povrch smerom nahor. Pomocou úzkeho a plochého nástroja, ako napr. pilníka na nehty alebo malého skrutkovača zdvihnite doštičku a uvoľnite svorku. 2. Posuňte sponu do ideálnej pozície, ktorá bude po uzatvorení vyhovovať vášmu zápästiu.

3. Zatlačte doštičku svorky späť do spodnej pozície a tým ju uzamknete na danom mieste.

(74)

74

NASTAVENIE

POLYURETÁNOVÉHO REMIENKA

1. Pre nastavenie dĺžky remienka otvorte zá-vlačku na vnútornej strane spony. 2. Skráťte remienok na požadovanú dĺžku.

POZNÁMKA: Ak je remienok skrátený, oddele-ná časť už nemôže byť pripojeoddele-ná naspäť. Uistite sa, že ste sa pred rezaním rozhodli pre správnu dĺžku.

(75)

75

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vodotesnosť

Indikácia Použitie vo vode

Vždy nastavujte korunku do normálnej pozície. Upevnite dôkladne skrutkovaciu korunku.

Hĺbka VODOTESNOSŤ 30 m VODOTESNOSŤ 50 m VODOTESNOSŤ 100-200 m Značeníe na spodnej časti krytu VODOTESNÉ 3 ATM 5 ATM 10 ATM -20 ATM Ľahký antiper-spiračny sprej, slabý dážď, atď. NIE OK OK OK OK Kúpaníe atď. NIE NIE OK OK OK Plávaníe atď. NIE NIE NIE OK OK Potápaníe (bez kyslíko-vej bomby) NIE NIE NIE NIE OK Vodotesnosť Nevodotesné; nutné udržiavať mimo dosahu vody Bežná vodotesnosť; odolávajú ľahkému dažďu spreju, poteniu Bežny denný kontakt s vo-dou; môžu byť vo vode pri kúpaní či umývaní riadu Vhodné pre plávanie, nie pre potápanie. Vhodné pre potápanie

(76)

76

STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Tieto hodinky obsahujú precízne elektronické súčiastky. Pre zaistenie na-jdlhšej trvanlivosti prosím dodržuje tieto jednoduché pokyny: 1. Nenechávajte hodinky dlho v akýchkoľvek extrémnych podmienkach:

tj. v priamom slnečnom žiarení, v extrémnom teple či chlade. * Extrémne teplo spôsobí poruchy fungovania a skráti životnosť vašej

ba-térie.

* Extrémny chlad spôsobí, že sa vaše hodinky budú zrýchľovať či spo-maľovať.

2. Vyhýbajte sa vlhkosti, okrem prípadov, že sú na ňu vaše hodinky pri-pravené.

* Nikdy nepracujte s tlačidlami funkcií alebo s korunkou keď sú hodiny ponorené ve vode.

* Ak sa na číselníku objaví voda alebo zrazená para, okamžite hodinky skon-trolujte.Voda môže spôsobiť hrdzavenie elektronických súčiastok v puzdre. 3. Vyhnite sa extrémnym nárazom alebo úderom. Vaše hodinky sú

na-vrhnuté tak, aby vydržali nárazy pri bežnom použití.

4.Vyhnite sa používaniu mydla alebo iných chemikálií, ktoré môžu po-škodiť vaše hodinky.

(77)

77

* Nenoste hodinky v prítomnosti silných chemikálií, rozpúšťadiel či ply-nov. Môžu spôsobiť zmenu farby, zhoršenie kvality či poškodenie puzdra, náramku a ďalších súčastí.

5.Vyhnite sa silnému elektrickému poľu alebo statickej elektrine, ktoré môžu poškodiť mechaniku vašich hodiniek.

* Všeobecne možno povedať, že na vaše hodinky nepôsobia magnetická polia, ktoré vyžarujú zariadenia domácností ako je televízia či stereo aparatúry.

6. Udržujte hodinky v čistote.

* Hodinky čistite len mäkkou handričkou a vodou. Neponárajte hodinky do vody, ak nie sú vodotesné (viď spodnú časť puzdra).

* Po použití slanej vody opláchnite hodinky pod tečúcou vodou a vysušte ich mäkkou handričkou.

* Kovové náramky hodiniek by mali byť pravidelne omývané, aby vyze-rali pekne. Čistite ich mäkkou kefkou namočenou vo vlažnej mydlovej vode. Nezabudnite ich dôkladne vysušiť mäkkou handričkou. 7. Pravidelná kontrola.

* Odporúčame, aby ste hodinky raz za rok alebo dva nechali skontrolo-vať, a tak zaistili ich dlhú životnosť a fungovanie bez závad.

(78)

79

Servis:

HODINÁRSTVO VOJTECH LANG

Ostredková 1

OD BudúcnosÈ

821 02 Bratislava

Imagem

Referências

temas relacionados :