• Nenhum resultado encontrado

£¤0¥\&)¤¦g(T§V(’¨K©«ª),o¬Z­K&n¥\§'®t,\(+¤K&€®t,§)¤K&V¦T§y¯¥)°&),o I¥o§)±o´µ0(g&amp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "£¤0¥\&)¤¦g(T§V(’¨K©«ª),o¬Z­K&n¥\§'®t,\(+¤K&€®t,§)¤K&V¦T§y¯¥)°&),o I¥o§)±o´µ0(g&amp"

Copied!
23
0
0

Texto

(1)

%'&)(+*),.-0/12/34657/8:9

;2<>=6?6@ACBD;EGFIHKJMLONEPNLRQTSUHVFGW

XZY

J$S"[\L!ER]^L_[GHV`baKL!HLRQTSdcKEPNeaKL!SI`bJMEPQ+f

E

YgY EihiLRQ=_S

Y

JjEPNH

Y6k

SZ`mlH)NnSU[oL

Y

`pLmq>QPH

Y

SZFsrtJME

Y

JMEGNvuV`0w0H'atHxhDEGFULHKuKJMLRQ

ayu^QTH)`bJME

Y

u'HzSI`KS"[PSUHK{[p|H'L~}H7hDE

YT

uVS

Y

H€`pL

Y

HV`pL

Yƒ‚

f

R„K…

†y‡ˆD‡2‰6;Š‡C=_fT‹Œ2‡2‰6<2BE

Y

JŽHp^SZFIS"atH'aKE E Y

J$QƒutJ+u^QPHVFsr ^SIju^QP[\HK{[p|H'Lr

w0S

Y

J‘WL^Q+SUHaKL

YmY SY

JMEGNH

Y

a_SI`mlHVNnS"[\L

Y

`pLzq’QPH

Y

SIF

…

“

•”>–K—

˜š™

–Ž›œ”>Ÿž> 

˜#¡

–

˜D¢

‘ 

£¤0¥\&)¤¦g(T§V(’¨K©«ª),o¬Z­K&n¥\§'®t,\(+¤K&€®t,§)¤K&V¦T§y¯¥)°&),o±’©§^¦+,\©#²§^¦+³I¥o§)±o´µ0(g&)¶

¦g,o*)³U®t&®K§®t,o*)(T§)®K§š¯¥V°§V&·¦g&)¦+§)¬Šµp&'(¨K©¸³Z¤_ªx²&)¬I¨0¥\(g&¹µK¬ƒ²§)±º¦g³U¥G&p´’»¼&'³2¥G&'©n&

®t,\µp§V(T§V(g¶Ž©n,½¥\&)©:&®K³o²§)(g³I&®t,>¨K©§ª³U§V*',\©:¬I&)¤K*b²

¾

¤p¿'¨p§KÀi/#¥\&)¤¦+§V¦g&¥\&)©

±º¨p§)±’µŠ²§V*'³Z¤0§'±x®t,o±g,\¤0¥o§)®t,o&)¨¨0©n§n§Rª^§V¬U§V¤p¥T­K,2®t,C(+,o¥G&'(+®0§y¯¥V°&',o±’®K§²,\µb&_¥o§

,\©¿'¨0,C»¼¨K³D,ƒ±Á¦+¨0®K§V¤¦+,C®K,®t&)¨K¦g&)(T§)®K&z¤K&±m§V¤K&±mÃ'Ä^¶MÃ)Å0À½-_¨0§€,ƒ±Á¦+(g¨t¦+¨K(T§

±º,ƒ¿šÆ¨K,\¤0¥\³I§)¬'§VÇÁ¨0®t&)¨K¶Ž©n,’§2(g,ƒ¥G&'¤0±Á¦+(g¨0³Z(6§¥\(g&'¤K&)¬I&)*'³I§x®t,>©n³Z¤K­p§2³I¤K³U¥G³U§y¯¥V°§)&

ȧµb,o±+¿'¨0³I±+§KÀ£½±º¦+§Rª^§)©É§p²

¾

¬I§V¦g,o¤'¦+,o±v&'±©§)(+¥\&'±®t,Ê(g,\»¼,\(oË,\¤0¥\³I§,ƒ±g±g,\¤t¶

¥G³U§V³U±\´§)±O,o±º¦+§y¯¥)°&),ƒ±O®t,¨K©Ìµb,\(T¥G¨K(T±g&©§^¦g,o©#²§^¦g³U¥G&ÍΨK©§ª_³I§)*),o©ÂÍ

¦g(T§V¤0±gµb&)¤0®t&#&Î,ƒ±ºµ0§š¯¥G&#,GÏt³U±Á¦+,\¤¦g,,\¤¦g(+,§#µ0§)±+±g³Zª^§#3§^¦+,\©#²§^¦+³I¥o§Î®t&'±

К³Iª_(g&±Ñ,2§73§V¦g,o©Ÿ²§V¦g³U¥\§.Ò³Zª^§0´§7®K&'±½§)(º¦+³Z*'&'±,o©œÇÁ&'(g¤p§V³U±Ñ,®t&±µK(+&)Ó0¬Z,\¶

©§)±>µp&'(m,o±+¥G&'¬Z­K,o(x,)´K±g,µb&'±+±ƒ²

¾

ª',\¬Ž´(+,o±g&)¬Iª),o(oÀ6Ô0§)¬Õ¦T§V©Ö§)¬Z*'¨K©§)±>µŠ²§V*'³Z¤p§)±o×

&)¨t¦+(+§'±>,o±g©n§),o¥\,\(T§V©À

Ø+ÙMÚ'ÛMܺÝܺÞVÜÁßÂà'áâãGÜÁáPä·åãGܺÝdæTãzáçDÛMܺãGÜ\å

è

ÛMܺÝdæTã)éyê’ÚÝë^áTìjÛÁÝíàãoàá2àáî0ïã\ßÂðyãƒÞñíß'ò

ó

ÞãCà'ß7âã\ÜGïãoßvôƒô+õ)éböÝíà_ã\àáê>ÚÝë^á+ìjÛÁÝíÜtåã\ìÁÝdã)é0õR÷\øƒùoú\û$úRü\õýîKïãoßÂðyãƒÞ'ñíßÂûÑî0òðyòdé

ìÁã\ÛÁÝdñ¼òDá+û$äCãoÝÕñ"ÿšÛjßoÜxÝdäáRòÞ'Ûpò'ìPò

(2)

"!#%$'&(*) $

2 3

ž’ 

˜54)˜š™

”’ ”’ ›iž

4

ž76

™ › ”>98 :<;=

>Š¨K©§.¦T§V(T®t,Š®t&7³I¤D²

¾

¥G³I&7®t,/¨K¦g¨KÓK(+&7®t,@?BA)ÃĤ0§.±g§)¬I§.®K,-_,o©€³I¤Š²§V¶

(g³I&'±Â®t&DCj¤0±º¦g³Z¦g¨t¦+&Ê®t,3§V¦g,\©#²§V¦g³U¥\§DE¨0(+§!,v42µK¬Z³U¥\§'®K§GF#CÁ3Ey4HP´i,\¤¦o°§)&

¬Z&t¥o§V¬I³JIƒ§)®t&¤K& Ó0§)³Z(+(+&!¥o§V(+³Z&t¥\§®t,LK>&)¦+§^»¼&'*)&p´š(g,o¨K¤K³I¨t¶j±º,n¨K©*)(+¨Kµb&®K,

©n,\¤K&±z®t,O¨K©§®t,MI\,\¤p§Ê®t,O©n§V¦g,o©Ÿ²§V¦g³U¥G&±\´6µK(+&V»¼,o±+±g&)(+,o±.,O,o±º¦+§V*'³o²§)(g³I&'±o´

§)±gµK³I(+§)¤'¦+,o±Š§¦g&)(+¤0§)(g,o©z¶j±g,©§V¦g,\©#²§V¦g³U¥G&'±oÀ2/ ©€&)¦g³Iª)&®t&v,\¤0¥\&)¤¦g(+&,\(T§

&-_,\©n³I¤Š²§V(+³Z&®t, 1i,\&'(g³U§ON¨p§V¬I³Õ¦T§^¦g³Iª^§¹®t, £½¿¨0§y¯¥)°&),ƒ±QP³Õ»¼,o(g,o¤0¥G³U§V³U±v/(g¶

®t³I¤Š²§V(+³I§'±RFs1N£7PC/SHG´o&'(g³I,\¤¦T§)®t&xµb&)(i3ʧV¨K(+³I¥\³Z&Š3ÀBE,o³ÕÏt&V¦+&0Àš£’±Á¦T§Š§^¦+³Zª_³Z¶

®K§)®K,z­0§Rª_³U§v±g³I®K&v³I¤'¦+,\(+(g&'©nµK³I®0§µb&)(C¿'¨p§)±g,7¦g&t®t&!&v©Ë,ƒ±®K,€±g,G¦+,\©ÂÓ0(g&p´

,(+,G¦g&'©§RªR§·&±g,\¨Î¥G¨K(T±g&¤0&)(+©n§)¬$´x®t,oµp&'³I±®K&(g,\¦g&)(+¤K&®t,3§)¨K(+³I¥\³Z&p´

¿¨K, ¦g³I¤K­0§§'±g±g³U±Á¦+³I®t&§)&UT’&)¤K*'(g,ƒ±g±g&OCj¤'¦+,\(+¤0§)¥\³Z&'¤0§V¬Š®K,3§^¦+,\©#²§^¦+³I¥\&'±o´

(g,ƒ§V¬I³JIƒ§)®t&€,\©£½±º¦g&t¥G&'¬Z©n&pÀ

4Š¬G²,\©®t&n(g,o,\¤0¥\&)¤¦g(+&0´K§€(+,\¨K¤K³Ž°§V&®t,ƒ±g±+§z¦+§)(+®t,¦+³Z¤K­p§§V¬I*)&n§n©§V³U±

®t,,ƒ±ºµb,o¥\³I§)¬WVy&mµK(b²&)µ0(g³I&>3ʧV¨K(+³I¥\³Z&x»s§)¬I§)(g³U§x±º&'ÓK(+,YXZE(+&)ÓK¬I,\©§'±p,o©œ42Óp,o(º¦+&

¤0§1D,o&)(+³I§SN¨0§V¬I³Õ¦T§^¦+³Zª^§2®0§)±£ŠÀPÂÀd/zÀ[YT’&)¤0­K,o¥'²

¾

§)©n&'±D±g,\¨zµp&'¤¦g&C®t,’ª_³U±Á¦T§

±º&'ÓK(+,&~§)µK(g,o¤0®t³Io§'®t&®K§3ʧ^¦g,o©#²§^¦g³U¥\§§V&¤i²

¾

ª',\¬®K,ʵŠ²&±Á¶M*)(T§)®t¨p§y¯¥V°§)&0V

Xg£’±Á¦T§~¥\³$Ë,o¤0¥G³U§§)µK(+,\¤0®t,\¶M±g,(g,ƒ±º&'¬Zª',\¤0®t&µK(g&'ÓK¬I,\©§)±!,¹µp,o¤0±+§V¤0®t&[K´½ÇK²§

­0§Rª_³I§v®t³Õ¦+&v©§V³U±2®K,¨K©§ª',\I'´0(+,o±gµp&'¤0®t,\¤p®t&v§³I¤0±g³Z¤_¨0§š¯¥V°&',o±Š¿¨K,z,\¤t»s§V¶

¦g³Io§Rª^§V© &Â¥\&)¤K­K,ƒ¥G³I©n,\¤¦g&.µK(+,\µb&)¤p®t,\(T§V¤¦g,o©n,\¤¦g,m¬I³Zª_(+,o±+¥G&.&'¨&7,GÏK¥G,ƒ±g±g&

®t,.¥G¨K(T±g&'±>¤K,o±º¦g,C¤i²

¾

ª',\¬ŽÀ61i(+§V¦+§Rª^§^¶j±g,2®t,C¨K©§€µp&±Á¦+¨K(+§Â»¼(T§V¤0¥o§V©n,\¤¦g,C§V¤K¶

¦+§)*bË&)¤0³I¥o§ ȧ ³I¤K*0Ë,o¤_¨0§]F¼,!¥G&'¤t»¼&)(g¦p²§)ª),\¬^Hª_³I±o°§V&·¿'¨0,v,\¨¦g(T§I\³U§®t,O©n³Z¤K­p§

³Z¤0³I¥\³I§š¯¥V°§V&n©§^¦+,\©#²§^¦+³I¥o§€¤0§€*)(T§)®t¨0§š¯¥V°§)&0À

_2§Rª_³I§ ,\©nµb&)¬I*'§y¯¥)°§V&•,¸¨K©§ ¦g,\¤p±g§ ,GÏtµp,ƒ¥P¦T§^¦g³Iª^§ ¤p§§)¨0®t³Z¶

Ë,\¤p¥G³U§KÀ`EѧV(T§v&±Cµ0§V(g¦g³U¥G³Iµ0§)¤'¦+,o±©§V³U±C©§)®t¨K(+&'±.®K& -t,\©n³Z¤2²§V(+³Z&p´D§­K&)(T§

®K§nª),o(+®0§)®t,­0§Rª_³I§€¥T­K,o*'§)®K&0À

a bdc

˜"e-f

 e

”>›

˜

 g6x–Ž*h

4   

˜%4

b  —

˜%4

–jiK›kh’›ÖV ‘ 

8*:<;l=

£©m?MA'Ã'Ät´R§V¤0&®t,’©€³I¤K­0§¥T­K,o*'§)®0§m§V&CÁ3Ey47´R¥G&)¤0­K,o¥\³',ƒ±Á¦T§V*)³ƒ²§V(+³I&'±

,¹»¼(g,ƒ¿šÆ¨K,\¤¦+§'®t&)(+,o±!®t,¥G¨0(+±g&'±®t,¹¤D²

¾

ª),o³I±®t³Iª),o(+±g&'±o´®K&#8Š³Z&#,®t,¹&)¨K¶

¦g(+&'±z,o±º¦+§'®t&'±€®t&nK>(T§)±g³Z¬ŽÀ¹1i§)©ÂÓx²,o©­0§Rª_³I§ µ0(g&)»¼,o±+±º&'(g,ƒ±7¨K¤K³Iª),o(+±g³Z¦p²§V(+³I&'±

,.©§^¦g,o©#²§^¦g³U¥G&±6ÇK²§z»¼&)(+©n§'®t&'±oÀ

£¤¦g(+,x&'±µb,o±+¿'¨0³I±+§)®t&'(g,ƒ±\´^§)¬G²,o© ®t,Š3§)¨K(g³U¥G³I&0´V¿¨K,mµb,\(+©§V¤K,ƒ¥G,o¨€§p²

¾

&¦+,\©nµb&z¦+&t®t&0´t®t,.Ã'ħz§)*)&±Á¦+&®t,.ÃVÅp´'µ0§'±g±+§V(T§V© µb,\¬I&oCÁ3Ey4œ®t¨0(+§)¤'¦+,

©n,\¨,ƒ±Á¦b²§V*'³Z&Ê£½¬Z&'¤Ðš³I©§K´RP½Çº§V³I(g&Op€À®K,OÔ6³Z*'¨K,\³I(+,o®t&·,/2¦º¦+&·£½¤0®t¬I,\(ƒÀ

PǺ§)³Z(+&qp¥G&'¨œµb&)¨p¥G&'±©n,ƒ±º,ƒ±,¹£½¬Z&'¤ ¦+&t®t&#&Ÿµ0(g³I©n,\³I(g&αg,\©n,o±º¦g(+,®K,

(3)

"!^%$'&(*) $

µp&'¨0¥G&±Âª_³U±º³Z¦+§)¤¦g,o±z,!µ0§V¬I,o±º¦g(T§V¤¦g,ƒ±\´,o¤'¦+(g,O,\¬I,o±n®t,o³ÕÏK§V(T§V©¬I,\©ÂÓ0(+§)¤Ñ¯¥\§'±

©§^¦g,o©#²§^¦g³U¥\§'±Š§)±Šª³U±g³Õ¦T§)±2¥\¨K(g¦+§)±2®t,oT’­0§)(g¬I,o± E½¨K*)­GF T’¬Z&±º³I¤K*К,o©n©n§HP´

p³Z¬IÓb,\(g¦g&ÂÐD&)³IÓp,o¬lFjT’&'¤^ÇÁ¨K¤¦g&±½£’±Á¦+(+§V¦g³Jqp¥\§'®t&'± H6,γI¬Z­K,o¬Z©C¬I³Z¤0*),\¤_Ób,\(+*

FWp,o&_®>²,o±g³I¥o§)±>ÔK,ƒ¥T­0§)®K§'±ZHGÀ

£¤¦g(+, &'±Ö,o±º¦+§V*'³o²§)(g³I&'±o´:§Vµb&)¤¦g& &± ±g,\*)¨0³Z¤¦g,ƒ±\V 3§)(g³U§ Ѐ²¨t¶

¥G³U§·42¬Zª^§)(g,o¤K*'§0´’4Š¨0*)¨0±º¦g&Ò§V¤0®K,\(+¬Z,o³$´E,o®t(+&n>2&’&±g§'®y´½%§)¥\&)Ó Eѧ)¬Z³U±o´

_Š³I¬Õ¦+&)¤Ÿ3§)¥T­0§'®t&0´ÐD³Z¤p®t&)¬IµK­K&GTÀsP³U§)±o´½4Š¬U¥G³I¬G²,o§Ê42¨K*)¨p±Á¦+&0´%'&)(+*),v42¬Õ¶

Óp,o(º¦+&`K>§)(g(+&'±g&0´t42(g³U±Á¦+³I®K,o± Kx§V(+(+,G¦g&€,78m&'Óp,o(º¦+&LK>§)¬I®K³Z¤K&p´t,\¤¦g(+,.&)¨K¦g(+&'±oÀ

1i§)©ÂÓx²,\© ¥T­K,o*'§V(T§V©¤0,o±+±g§Ê²,oµp&t¥\§§V¬I*)¨0¤0±,o±º¦+§)*)³ƒ²§V(+³Z&±i,ƒ±Á¦+(+§)¤K*),o³Z(+&'±D¦+§)³I±

¥G&'©€&oCjª^§V¤C¨Kµ ^§0´K£©n³Z¬I³I&oCÁ±g¬U§z,.,o¨©€,ƒ±º©n&pÀ

P2,oµp&'³I±z®t,v(+,o¥\,\Ób,\(+,\© ¨0©(+,G»¼&'()¯¥\& ¤K& CÁ3 Ey4´i¿¨K,!±º,o(gª_³U§µ0§V(T§

¤K³Iª),\¬U§V(>&'±>¤š°§)&z©z¨K³Z¦g&€¨K¤K³Z»¼&)(+©€,ƒ±m¥G¨K(+(R²

¾

¥\¨K¬I&'±½®0§)±>¨K¤K³Iª),o(+±g³I®0§)®t,ƒ±½ÓK(T§)±g³Z¶

¬Z,o³Z(T§)±D,’µp§V(T§Š§Rª^§V¤Ñ¯¥o§V(D¤p§2®t³I(g,0¯¥V°§)&2®K§§V¬I©€,ºÇº§)®K§ Xº©§^¦+¨K(+³I®K§'®t,©§^¦+,\©#²§^¶

¦g³U¥\§-[K´^&'±6,ƒ±Á¦T§V*)³ƒ²§V(+³I&'±šÓ0(+§'±º³I¬Z,o³Z(+&'±D©§V³U±iµ0(g&'©€³U±+±º&'(g,ƒ±D³U§V©:»s§ I\,\(&C®t&)¨K¦g&V¶

(+§'®t&€¤K&'±x£½±º¦+§'®t&'±2¤K³I®K&'±oÀ’/±m¥\§V¤p®t³I®0§^¦g&±

ȧ)±xÓb&)¬U±g§'±’µp§V(T§Â&n,GÏ_¦+,\(+³Z&'(

®t&nT >E’¿UFT’&)¤0±g,\¬I­K& >2§'¥G³I&)¤0§)¬®t, E,ƒ±g¿¨K³U±g§'±ZHG´š&)(+³I*)³I¤Š²§V(+³Z&±C®t&'±7¥\,\¤t¶

¦g(+&'±Â©€,o¤K&'±Â¦g(T§)®K³I¥\³Z&'¤0§V³U±\´Ñ®t,oª_³I§)© ¥G¨K©nµK(+³Z(€,o±º¦g,O(g³Z¦g¨p§V¬Ž´®t³Õ¦T§)®t&µb,\¬U§

µK(+,o¥\§)¨Ñ¯¥V°§)&0´V§)¤'¦+,o±®K,Š,\©zÓ0§V(T¥\§)(6µp§V(T§C&.,GÏ_¦g,o(g³I&)(ƒÀlE,o¬Z&.¿¨K,Š©n,Š¥G&'¤0±º¦+§K´

& CÁ3 Ey4´ƒ¥\&)©n&Cj¤0±º¦g³Z¦g¨K¦g&®K,7E,o±+¿¨K³U±g§0´o¤š°§)&m¦g³I¤K­0§§V³I¤0®K§2¨K©:µK(g&'*)(T§V©§

© ²¾

¤0³Z©n&7®t,&V»¼,\(g¦+§Cµb,\(+³ƒ²&'®t³U¥\§7®K,2¥G¨K(T±g&'±Ñ,2§V¦g³Iª_³I®K§'®t,o±’§V¤_¨0§)³I±oÀi£’±Á¦T§7®t,G¶

µp,o¤0®t³U§®t&'±ª³U±g³Õ¦T§V¤¦g,ƒ±\´x,o±º¦+§)*)³ƒ²§V(+³Z&±€,®t&'±µb,o±+¿¨K³U±g§'®t&)(+,o±€µK(+,o±g,\¤¦g,ƒ±\´

¤_¨K©Ö±g³I±º¦g,o©n§¿¨K,Cµ0§)(g,ƒ¥G³U§z±g,\(Š®K,7§V¬Z¦+§€(g&)¦+§V¦g³Iª³U®K§'®t,)À

_Š&)¨0ª),)´ ,\¤¦g(+,G¦T§V¤¦g&p´ ¨K©§ Ó0§'±º, µb,\(+©§V¤K,o¤¦g, ¿¨K,®t,\¨•§)&

Cj¤0±º¦g³Z¦g¨t¦+&¨0©n§·,o±º¦+§)ÓK³I¬Z³U®K§)®K,!¥\³Z,o¤'¦R²

¾

qp¥\§Ê¤K,o±+±º,ƒ±n§V¤K&±\À£½© ?MA'à rK´Ñµb&)(

¨K©¥G&)¤_ª‘Ë,o¤K³Z&¥\&)©§Š¤0³Zª',\(T±º³U®K§)®K,7®t& K>(+§'±º³I¬Ž´0µK(+,o¥\¨K(+±g&)(T§n®K§Ô682%0´

³Z¤0³I¥\³Z&'¨t¶M±g,¨K©¸µK(g&'*)(T§V©§®t,Ê®t&'¨t¦g&'(+§'®t&¹¤K&GCÁ3 Ey47À>ÔK&'³Š&µK(+³Z©n,o³Z(+&

,o±º»¼&)('¯¥G&¹±º³U±º¦g,\©#²§V¦g³U¥G&®t,¦+(g,o³Z¤0§)©n,\¤¦g&¤0§'¥G³I&)¤0§)¬$´>&)(+³I,\¤¦+§'®t&§»¼&'(g©§)(

µp,ƒ±g¿¨K³U±+§)®t&'(g,ƒ±\ÀÖ£½¨ ¦+³Zª',¹&~µK(+³Iª³I¬G²,\*'³Z&Ÿ®t,»s§I\,o(µ0§V(g¦g,®K§ŸµK(+³Z©n,o³Z(T§

¦g¨K(+©§·®K,!®t&'¨t¦g&'(+§)¤0®t&±\´‘ÇÁ¨K¤¦+&¥\&)©C¨Kµ ^§·,!42(g³U±º¦g³U®t,o±o´½±g&)Ó~§·&)(+³Z¶

,\¤¦+§š¯¥V°§)&€®t,.3§)¨K(+³I¥\³Z&3À0E,o³ÕÏt&)¦g&0À

£½±º¦g, µK(+&VÇÁ,\¦g&µK³I&)¤K,o³Z(+&0´>¬I³I®t,o(+§'®t&µb&)(v3§)¨K(+³I¥\³Z&p´>¥\&)¤0±º¦g³Z¦g¨K³¨K©

©§V(T¥G&z®K,(+,G»¼,o(oË,\¤0¥\³I§C»¼¨0¤0®K§V©n,o¤'¦T§V¬š¿¨K,.§)±+±g³Z¤0§)¬I§Â&z³I¤D²

¾

¥G³I&z®K&€³I¤¦g,o(g,ƒ±g±g,

µp&'(n-t³I±º¦g,o©n§'±QP³I¤i˧V©n³U¥G&'± F$- PYHz¤K&OK>(+§'±º³I¬$À4Öµp§V(g¦g³I(€®t&±7¦+(+§)Ó0§V¬I­K&±

®t&¹©§^¦g,o©#²§^¦g³U¥G&§)©n,\(+³I¥o§V¤K&-‘À’-_©§)¬Z,]F$§V¤K&±Ã¹,HP´>&¹¤K&)©n,Ê-P

µ0§)±+±g&)¨Â§§VÓK(T§V¤0*),\(iÓp&§2µp§V(g¦g,x®K§C1N£'P./z´o¤š°§)&±g,\¤p®t&Ób,\© ®t,\¬I³Z¤0,o§)®0§

§O»¼(g&'¤'¦+,\³I(+§v,\¤¦g(+,§V©zÓp&±7-_©§V¬I, F?MAHGך,o±+±g,z¦T§V©zÓ>²,\© ,€&!¦R²²

¾

¦+¨K¬I&!®t,

¨K© ¬I³Iª(+&O»s§V©n&'±g& ®t,Lp,\&)(+*),K>³Z(_­K&´D®t,D?BA'Ä_Àn£ª)&t¥\&!§±g,\*)¨0³Z(C&'±

¥G¨K(T±g&'±,€±g,\©n³I¤Š²§V(+³Z&±C®t& CÁ3Ey4 ,o© ?MA'Ã'ÄtÀ7£½¬Z,ƒ±C±º,o(gª_³I(+§)©®K,n§)¬Z³U¥G,o(+¥\,

(4)

"!#%$'&(*) $

µp,o¬Z&vµp,ƒ±º&¿¨K,.¬I­K,o±2§^¦g(+³IÓK¨K&n¤0§n©n³Z¤0­0§n»¼&)(+©§y¯¥)°§V&0´_&±m¬Z³U±º¦g&,7®t,ƒ±g¥\(g,oª)&

±º¨p¥G³I¤'¦T§V©n,\¤¦+,7§€±g,\*'¨K³I(MV

?)À6-t,\©n³Z¤2²§V(+³Z&2®K,½1D,o&)(+³I§N¨p§V¬I³Õ¦T§^¦g³Iª^§Š®K§'±D£½¿¨0§š¯¥V°&',o±"P³Õ»¼,o(g,o¤0¥G³U§V³U±o×

ÄtÀ½-_,o©€³I¤Š²§)(g³I&€®K,Ò§)(g³I,o®0§)®t,ƒ± P³Z»¼,\(+,\¤0¥\³o²§)ª),\³U±o´K±º&'ÓK(g,C§)±>¤K&)¦+§'±m®t&

¥G¨K(T±g&n®K,@E&)(g¦g&z42¬Z,o*)(+,.®t,7£¬I&)¤OF.?BA)ÃHP×

rKÀ7T’¨K(T±º&n®t,71i&)µb&)¬I&)*'³I§z4Š¬I*Ѳ,oÓK(g³U¥\§0´_Ó0§)±g,o§'®t&z¤0&€¬I³Iª(+&®t,dT>§V³I(g¤p±

,7®t,\µb&)³U±x¤K&®t, _2&_¥ _³I¤K*€5&)¨K¤0*0×

Å0À -_,\©n³I¤Š²§V(+³I& Ó0§)±g,o§'®t& ¤0§Ö¬Z,o³Õ¦+¨K(T§Ö®t&¬Z³Iª_(g&ý®t, %pÀ P2³I,\¨t¶

®t&)¤0¤>², VÑÔ0&)¨K¤0®0§^¦g³I&)¤p±x&V»Ñ3 &t®t,\(+¤!42¤0§V¬t±º³U±o×

À7T’¨K(T±º&®t,

²

42¬Z*',\ÓK(T§n3 ¨K¬Z¦g³I¬Z³I¤K,o§)(m,QTO²§V¬U¥G¨K¬I&£ÑÏ_¦g,o(g³I&)(ƒ´_Ó0§)±g,o§'®t&

,\© K’&'¨K(+Ó0§_³‘,7Ô6¬I§)¤0®t,\(T±o×

ÃKÀ -_,\©n³I¤Š²§V(+³I&¹®K,£’¿¨0§y¯¥)°&),o±P³Õ»¼,o(g,o¤0¥G³U§V³U±v/(T®t³Z¤2²§V(+³I§'±\´±g&)ÓK(+,&

¬Z³Iª_(g&®K, À7_2¨K(g, m³I¥\I XgÐD,o¥P¦+¨K(+,o±&'¤ /(T®t³I¤0§V(UP³‘,\(+,\¤¦+³I§)¬£½¿¨0§V¶

¦g³I&)¤0±Z[K×

_À TO²§V¬U¥G¨K¬I& 4Šª^§V¤¯¥\§)®K&0´šÓ0§'±º,ƒ§)®t&!¤K&¬I³Zª_(+&®K,LT’&'¨K(T§V¤¦o´šª'&)¬I¨K©n,

C CP×

Àm-_,\©n³I¤Š²§V(+³Z&®K,Â1D,o&)(+³I§®0§Cj¤'¦+,\*'(+§š¯¥V°§V& VК,oÓp,ƒ±º*'¨K,.,d_2§'§V(ƒ´K³I¤K³Õ¶

¥G³U§V¬I©n,\¤¦g,±g&)ÓK(+,Â&!¬Z³Iª_(g&®t, γI¬Z¬I³I§)©±º&'¤Ê,n®t,\µb&)³U±.±º&'ÓK(+,z§)±¤K&)¦+§'±®K,

8m,o¥\³Õ»¼,7®K&LE(+&V»ÁÀÐš,\&'µp&'¬I®K&>§)¥T­_ÓK³I¤š×

AKÀ

²

4Š¬I*),oÓK(T§zÐD³Z¤K,ƒ§V(ƒ´tÓ0§)±g,o§'®t&€¤K&'±x¬I³Zª_(+&'±m®t, _§V¬I©€&±x,dp,\¬Z»s§V¤0®šÀ

/ »s§V¦g&®t,­p§Rª),\(C,ƒ±Á¦T§V*)³ƒ²§V(+³I&'±,&)¨Kª_³I¤¦g,o±7µ0§V(T§O¦g&t®K§,o±º¦+§!*§V©§

®t,¤D²

¾

ª),o³I±©§^¦+,\©#²§^¦+³I¥\&'±.®m²§¨0©n§!³U®>²,o³I§®K§®t³Iª),o(+±g³I®0§)®t,n®t&§V©zÓK³I,\¤¦g,'À

T’&)¤0¥\,\¤¦g(+,\³Z¶M©€,x,o© ?m§CÅ0´Vµb&)³U±Ñ,o¬Z,ƒ±,\(T§V© (+,o§)¬Z©n,\¤¦+,>¤0&^ª)&'±6µ0§)(+§©n³I©!À

EѧV(g¦g³U¥G³Iµp,o³t®t,o±+¥G&'©€µ0(g&'©€³U±+±g§'®K§V©n,\¤¦+,½,m¥G&'©,o±gµD²

¾

(g³Z¦g&¥G(R²

¾

¦+³I¥\&®K§'±Ñ§^¦+³Zª_³Z¶

®K§)®K,o± § _´¥G&'© §'±¿¨0§V³U±Ñ¦+³Z¤0­0§7©§V³I&)(»s§V©n³Z¬I³U§V(+³I®K§'®t,)À4Š&€±º,o©n³Z¤Š²§)(g³I&

´m§)±+±g³I±º¦g³2±g,\©É&,\©nµb,\¤K­K&~±º¨qb¥G³I,\¤¦g,'Àœ42±v,GÏtµb&'±g³º¯¥)°&),o±n,o(+§)© ©Â¨0³Õ¦+&

§V¤K³I©§)®K§'±Cµp,o¬Z& ®t³ƒ²§V¬I&)*'&O,§®t³U±g¥\¨0±+±\°§)&0´y¤_¨K© ,ƒ±Á¦+³Z¬I&©§V³U±C©n§'®t¨K(+&!§)&

¿¨K,.,\¨š´p®t,»¼&)(+©n§š¯¥V°§)&z¬I³Zª_(+,o±+¥\§0´,ƒ±Á¦T§Rª^§z­p§VÓK³Z¦g¨0§'®t&0À

‘  –jh —

˜š™

–$› ”>~nŸ Y8*:<;=

£©•(+,G¦+(g&±ºµb,o¥G¦g&0´C¥G&'¤0±g³I®t,o(g&Ÿ¿¨K,¹»¼&)³7¥\(g¨0¥\³I§)¬Cµ0§V(T§©n³I¤K­0§Ÿ³I¤K³Õ¶

¥G³U§y¯¥)°§V& §Oµb,o±+¿'¨0³I±+§¦+,\(C»¼,o³Õ¦+&O&!*)(T§V¤0®K,z,ƒ±Á»¼&'()¯¥\&O¿¨K,Qq0Inµ0§V(T§v§'¥G&)©nµ0§V¶È

¤K­0§)(½&z-_,o©n³Z¤Š²§)(g³I&®t,1D,o&)(+³I§dN¨p§V¬I³Õ¦T§^¦g³Iª^§7®K§'±½£½¿¨0§š¯¥V°&',o±RP³Õ»¼,o(g,o¤0¥G³U§V³U±o´

§©§V³U±7©§)(+¥o§V¤¦g,®t,v¦g&t®K§'±Â§)±z§^¦+³Zª_³U®K§)®t,ƒ±.©§^¦+,\©#²§^¦+³I¥o§)±Â¿¨K,!®t,o±g,\¤K¶

ª)&'¬Zª_³š®t¨K(T§V¤¦+,C§'¿¨K,\¬I,C©€,o¨,o±º¦p²§V*'³Z&€¤K&CÁ3 Ey4ÂÀ

(5)

"!^%$'&(*) $

-_,7Ób,\© ¿¨K,7¤š°§)&±º¨Kµ0¨0±º,ƒ±g±g,7ª'&)¬I¨K©n&'±g&'±xµK(K²,G¶M(+,o¿¨K³U±º³Z¦g&±\´t&O-t,\©n³Õ¶

¤Š²§V(+³I&,GÏt³Z*'³I§n¨0©ý*'(+§)¨®K,7©§^¦g¨0(g³U®K§)®K,7,7¨K©§§V¦g³Z¦g¨0®t,z³Z¤p¿'¨0³I±g³Õ¦+³Zª^§,ƒ±Á¶

µp,ƒ¥G³U§V³U±\´K§'±m¿¨0§V³U±x,\¨ §V³I¤0®K§€¤š°§)&¦+³Z¤0­0§n©n,.ª³U±º¦g&n,GÏtµiË&±Á¦+&0À

-_,\*'¨K³Z¤p®t&§·&'(g³I,\¤¦T§y¯¥V°§)&·,oµK³U±Á¦+&)¬U§V(®t,3§)¨K(g³U¥G³I&0´>®t,o±+®t,®t,MI\,o©z¶

ÓK(+&¹®K&§V¤K&§V¤¦+,\(+³Z&'(n§V¦K²,©§V('¯¥G&p´’§)³Z¤0®0§¹¤K&]E,\(y²¨š´½­p§Rª³U§¹¥G&'©€,0¯¥\§'®t&

§¹µK(+,\µ0§)(+§)(º¶M©n,)À:42±+±º³I©´m,o±º¦g¨0®t,o³&¥\¬o²§'±g±g³U¥G& T’&t®K®t³I¤K*V¦+&)¤Ðš,oª_³Z¤t¶

±º&'¤]F.?BA HP´‘¥G&'¤0±º³U®t,o(+§'®t&®t¨K(+&vµb&)(C±º¨p§¥G&'¤0¥G³U±\°§)&0´p,z&©§)³I±§)¥\,o±+±o²

¾

ª),o¬

, ÓK(+,\ª),®K,ʧV¨t¦+&)(+³I§¹®t,n_Š¨K(+, m³U¥ IUF ?MA HG´DÇK²§¥G³Z¦+§)®K&§)¥G³I©§KÀ:£½±º¦+§'±

¬Z,o³Õ¦+¨K(T§)±’©n§)(+¥o§V©«§z©€³I¤K­0§z³I¤K³I¥\³I§š¯¥V°§)& ȧ€1D,o&)(+³I§z®K§)±x£'P./zÀtÐ7²§Â,o±º¦+§Rª^§V©

,GÏtµiË&±Á¦+&'±o´š¥G&)© ©n§),o±º¦g(+³I§O,n(g³I*)&'(o´y&±.ÔK¨K¤p®K§V©n,\¤¦+&'±C®K§1D,o&)(+³I§ p,\(T§V¬

F¼,\Ï_³U±º¦oË,o¤0¥G³U§K´i¨K¤K³U¥G³U®K§)®t,O¥G&)¤¦+³Z¤_¨K³U®K§)®K,,v®t³Z»¼,\(+,\¤0¥\³I§)ÓK³I¬Z³U®K§)®K,)´±º³U±Á¦+,\©§)±

¬Z³I¤K,ƒ§V(+,o± H½,.&±xµK(+³Z©n,\³I(+&'±xµ0§'±g±g&'±m®K§n1i,\&'(g³U§LN¨0§V¬I³Õ¦T§^¦+³Zª^§ Fs1i,\&'(g,o©n§n®t,

E&)³I¤0¥\§)(K²,G¶ K’,o¤0®t³ZÏK±º&'¤š´K,n(g,\¦g(T§^¦+&O®t,€»s§)±g,n¬Z&t¥o§V¬Ñ®t&'±µb&)¤¦g&±C±º³I¤K*)¨0¬I§)(g,ƒ±

±º³I©nµK¬I,o±z¤K&·µ0¬I§)¤K&0V±g,\¬U§)±o´Ñ¤Š²&'±o´»¼&t¥G&±\´½¥\,\¤¦g(+&'± HPÀ¹16§V©ÂÓx²,\© F¼µb&)(n&)(+³Z¶

,\¤¦+§š¯¥V°§)&C®K,3§)¨K(g³U¥G³I&H6­p§Rª³U§C¬I³I®t&µ0§V(g¦g,Š®t&z±º¨Kµb,\(g¶j¥G¬ƒ²§)±+±º³U¥G& XgÐD,o¥o¥G³I&)¤K,ƒ±

®t,z1i&)µb&)¬I&)*b²

¾§ [®t,-_,\³Z»¼,\(g¦º¶j1x­K,o(g¬Z»s§V¬I¬i,zµ0§V(T§V¬I,\¬U§V©n,o¤'¦+, F¼,€Ób,\© ©§V³U±§

»¼¨K¤0®t&HÑ&7µb,o¿¨K,o¤K&¬I³Iª(+&®t,YE&)¤¦g($Ǻ§V*'³Z¤ XgÔ0&)¨K¤p®K§^¦+³Z&'¤0±&)»T’&)©ÂÓ0³Z¤0§V¦g&)¶

(g³U§V¬y1i&)µb&)¬I&)* [0À

4 µK(g³I©n,\³I(+§ §)µK(+,o±g,\¤¦+§š¯¥V°§V& ®t& -_,o©€³I¤Š²§)(g³I& 1N£'P./z´ ®K§^¶

¦+§'®K§.®t,Š³I¤D²

¾

¥G³I&7®t,2§)ÓK(g³I¬Ž´V»¼&)³b®t&7µK(b²&)µ0(g³I&.3§V¨K(+³U¥G³I&0´'¿¨K,Š»s§V¬I&)¨±g&)ÓK(+,XT/

1D,o&)(+,\©§v®K, C¤0,o±g,\( [KÀz£’±Á¦+,¦+,\&'(g,o©n§O,o±º¦+§)Óp,o¬Z,ƒ¥G,¿¨K,OXg1i&t®t&!¥o§V©nµb&

®t,!ª),G¦+&)(+,o±z®t,o±gµK(+&^ª³U®t&®t,Oµb&)¤¦+&'±n±º³I¤K*'¨K¬I§)(g,ƒ± Fs,o¿¨K³I¬Ž²

¾

ÓK(+³Z&±ZH7¤0§OpC§V(g¶

(+§V»s§C®t, C¬I,\³I¤€µb&'±+±g¨K³K¨K©§²&'(gÓK³Z¦+§µb,\(+³o²&®t³U¥\§ [0ÀlP,\µb&)³U±\´,\© ®t¨0§'±§Vµ0(g,\¶

±º,o¤¦+§y¯¥)°&),ƒ±\´)3ʧV¨K(+³I¥\³Z&.¥\&)¤¦g³I¤_¨K&)¨,\Ï_µb&)¤p®t&7§)±Ñµ0(g&'µK(g³I,o®0§)®t,ƒ±ÓŠ²§)±g³I¥o§)±®K&

>²¨K©n,o(g&v®K,€8m&)¦+§š¯¥V°§V&p´p±g,\*'¨K³Z¤p®t&&v(+&V¦+,\³I(g&®K& T’&t®K®t³I¤K*V¦+&)¤t¶jК,oª_³Z¤0±g&)¤DÀ

£½±º¦+§x¦+,\&'(g³U§m±º,’(g,o©n&)¤¦+§m§E&)³I¤0¥\§)(K²,,½¥o§V(T§^¦+,\(+³JIƒ§x&'±D¥o§V©nµb&'±D®K,½ª),\¦g&'(g,ƒ±

®t,Â¥\¬I§'±g±g,±g,\©µb&)¤¦g&±2±g³Z¤0*)¨K¬U§V(+,o±m¤0&v1D&'(g&p´p¿¨K,7µb&'±+±g¨K,\©²&)(+ÓK³Z¦+§'±

®t,\¤p±g§'± F>²¨K©n,\(+&7³Z(+(T§)¥G³I&)¤p§V¬^HD,§)¿¨K,\¬I,o±½¿'¨0,Šµp&±g±g¨K,o©É²&'(gÓK³Z¦+§'±Ñµb,\(+³o²&®t³Õ¶

¥\§'±F>²¨K©n,\(+&z(T§)¥\³Z&'¤0§V¬^HPÀ4 ±º,o*)¨K¤0®0§.,GÏtµb&'±g³º¯¥)°§V&®t,C3§)¨K(g³U¥G³I&7¦T§V©zÓ>²,\©

³Z¤p¥G¬I¨D²

¾

§.¨K©§Â¥\&)¤0±º¦g(+¨Ñ¯¥V°§)&.*),o&)©²,G¦+(g³U¥\§.®K&7,GÏt,\©nµK¬I&z®K,P,\¤^ÇÁ& '´¤0&z¿¨0§V¬

±º,¥\&)¤0±º¦g(b²&)³½¨K© ¥\§V©nµb&®t,v¥\¬I§'±g±g, nµ0§)(+§&¿¨0§)¬¦+&_®0§)±7§'±²&)(+ÓK³Z¦+§'±

±º,§'¥G¨K©z¨K¬U§V© ¤_¨K© ¥G&'¤^ÇÁ¨K¤¦g&¹»¼,ƒ¥T­0§)®K&³Z¤_ª^§V(+³I§)¤¦g,GFs®t,»s§^¦g&µp,o(º»¼,o³Õ¦+&

,!¦g(T§V¤0±gª),o(+±+§V©n,\¤¦+,O®t,¦+³Zµb&UT>§V¤¦g&'( HG´’¿¨K, ¤š°§)&·µb&'±+±º¨0³2±º¨0Ób¥\&)¤^ÇÁ¨K¤¦+&

µK(b²&)µK(+³Z&¥G&'© ,o±º¦+§'±zµ0(g&'µK(g³I,o®0§)®t,ƒ±\À16§V¬Š¥\&)¤^ÇÁ¨0¤'¦+& ,!®t,o¤K&)©n³I¤0§)®K&®t,²

Xº©n³I¤K³Z©§)¬0¤š°§)&V¶Ž¦g(+³Zª_³U§V¬[KÀi-_,o¤0®t&¿¨K,2&'±½¥\&)¤^ÇÁ¨0¤'¦+&'± Xg©n³Z¤K³I©§V³U±Ñ¦+(g³Iª_³I§)³I±Z[

±\°§)&z&±xµp&'¤¦g&'±m±g³I¤K*)¨K¬U§V(+,o±o´t§)±²&'(gÓK³Z¦+§'±>µp,o(g³ƒ²&'®t³U¥\§'±x,C&1D&'(g&pÀ

>Š,o±+±+§²,\µb&t¥\§­0§Rª_³U§nµ0§V(T§n©n³Z©¨K©§®K³I±º¦R˧)¤0¥G³U§¥G&'¤0±g³I®t,o(p²§)ª),o¬š,\¤t¶

¦g(+,v§npC§)(g(T§^»s§ ®K, C¬I,\³I¤,v&1D&'(g&Ê®K&'±7¬I³Iª(+&'±z¿¨K,v,o¨¥G&'¤K­K,o¥\³I§,O§)±

µK¬ƒ²§)±º¦g³U¥\§)±O±º¨0µp,o(º»º²¥G³I,o±O¿¨K,·3§)¨K(+³I¥\³Z&p´Š¥G&)©¸¨K©§±g,\*'¨K(T§V¤Ñ¯¥o§¹³Z¤0¥\(R²ª',\¬Ž´

(6)

( "!#%$'&(*) $

¥G&'(º¦T§RªR§O¥G&'© ¦g,ƒ±º&'¨K(+§v,)´D®K,\µb&)³U±.®t,¥G&)¬I&t¥\§)(£7PC/±,\©e¥\§)®0§vµb,o®K§š¯¥G&p´

¥G&'¬I§Rª^§z¤K&^ª^§V©n,\¤¦g,'À

1i§)©ÂÓx²,o©Ö­0§Rª_³U§€¨K©ý*'(+§)¤0®t,.µ0§'±g±g&n,\¤¦g(+,7&±Š¥G¬ƒ²§)±+±º³U¥G&±m¥G&'¤^ÇÁ¨K¤¦g&±

¬Z³I©n³Õ¦+,o±€®t, E&'³Z¤p¥\§V(0²,\¶ K>,o¤0®t³ZÏt±g&)¤,v&Ê¥G&'¤^ÇÁ¨K¤¦g&Ê3³Z¤K³I©§V¬>¤š°§V&)¶$¦+(g³Iª_³I§)¬

®t, P,\¤^ÇÁ& 'ÀDT’&'©n&!Ób&)©¬I,\³Z¦g&)(ƒ´6,\(T§Oµp§V(T§©€³I©¨K©e§)¬Ž²

¾

ª_³Z&,o¤0¥G&'¤'¦+(+§)(

¤K&T’&t®K®K³Z¤K*)¦g&'¤t¶MÐD,\ª_³I¤0±º&'¤§.¦+,\&)(+³U§7®t&Q>²¨K©n,\(+&®t,8m&V¦T§y¯¥V°§)&0À4²¨0¤K³I¥o§

(g,\»¼,\(oË,\¤p¥G³U§z±g&)ÓK(+,&n1i,\&'(g,o©§€®K, C¤0,o±g,\(m,o±º¦+§Rª^§z,\©§V¬I,\©°§V&pÀ

P2,oµp&'³I±®t³I±º¦g&p´b3ʧV¨K(+³I¥\³Z&±p²&»s§V¬I&)¨¤K&^ª^§)©€,o¤¦g,7±g&)ÓK(+,7§GXgÐD³I±º¦+§-[€,

&Ê1i,\&)(+,\©§®K, P2,o¤^ÇÁ& -t¥T­>§)(º¦ZI F.?BA)à rHP´i,\©&)¨t¦+¨KÓK(+&,¤K&^ª',\©zÓK(g&p´

(g,ƒ±ºµb,o¥G¦g³Iª^§V©n,\¤¦g,'À

P§)¤0®t&¥\&)¤¦g³I¤_¨0§y¯¥)°§V&Š§)&-_,\©n³I¤Š²§V(+³I&0´R­K&)¨0ª),¨K©§§VµK(+,o±g,\¤¦+§š¯¥V°§)&Š®K§

1D,o&)(+³I§®K,7Ò§V(+³Z,ƒ®K§)®K,o± Cj¤_ª^§V(+³I§)¤¦g,o±x,\Ïtµp&±Á¦T§¤K& T>§)µD²

¾

¦g¨K¬I& ?Mr®t,`T’&_®t¶

®t³I¤K*V¦+&)¤ К,\ª_³I¤0±g&)¤]F.?BA HP´t¨0©®K&'±Š§'±g±g¨K¤¦g&±x©n§)³I±®t¨K(+&'±Š®K&¬Z³Iª_(g&pÀ

1D(T§^¦T§^¶j±º,m®K§C*',\¤K,o(+§)¬Z³Io§š¯¥V°§)&®K§'± Xg±g,\¬U§)±Z[µ0§V(T§C±º³I¤K*)¨0¬I§)(g³U®K§)®K,o±, &)(+ÓK³Z¦+§'±²

µp,o(g³ƒ²&'®K³I¥o§)±,\© ®t³I©n,\¤0±o°&),ƒ±C±º¨Kµb,\(+³I&)(+,o±oÀ7£½±º¦g,o±&)ÓKÇÁ,G¦g&±C®t³Z¤6˧V©n³I¥\&'±±\°§)&

¥T­0§V©§'®t&'±6§^¦+¨0§V¬I©n,\¤¦g,>®t,QXg­K³Iµp,o(gӊ²&'¬Z³U¥G&± [0´o¤0&)©n,>¥\¨K¤K­0§'®t&2µb&)(Ñ-_©§V¬I,)À

4«,GÏtµb&'±g³º¯¥)°§V&!»¼&)³’,\¤0¥\¨K(g¦+§)®0§Oµb&)(z®t,o¥\³I±o°§V& ®t&µ0(p²&'µK(g³I&!,GÏtµp&±º³Z¦g&'(oÀ!£¬I,

­0§Rª_³I§:µ0(g,oª³U±º¦g&kF¼©§'±¤š°§)& §V©§)®t¨0(g,ƒ¥G³U®t&H¨K©§³I¤K&^ª^§y¯¥)°§V&:,o±º¦K²,G¦g³U¥\§0´

¨0±+§V¤0®t&n&n1D,o&)(+,\©§€®t&`E&)¤¦g&€Ôi³ZÏt&®t, K>§)¤0§)¥T­D´,o© ¬I¨K*'§)(x®0§)±oXg§)µK(g&)¶

Ït³Z©§y¯¥)°&),ƒ±€±g¨0¥\,o±+±º³Iª^§)±Z[·®t&¹¬I³Zª_(+&0À#-_¨0§¦g(T§V¤p±Á»¼&'(g©§y¯¥)°§V&,o¤¦g(+,!,ƒ±ºµp§y¯¥G&±

®t,7»¼¨0¤Ñ¯¥V°&',o±o´p,o¤'¦+(g,\¦+§)¤'¦+&0´Kµ0(g&t®t¨ Io³I§³Z¤¦g,o*)(T§V³U±m³I©€µ0(g&'µK(g³U§)±2®t³Zª',\(+*),o¤'¦+,o±oÀ

>7°§)&(g,ƒ±º³U±Á¦+³Z¤p®t& ȧ)±m&'ÓtÇÁ,K¯¥)°&),o±m®K, C¨Kµ ^§K´0®K,\¨t¶j±º,.µb&)(2,\¤0¥\,\(+(+§'®K§z§nµp§V(g¶

¦g³U¥G³Iµ0§y¯¥)°§V&v9VÀ

4Š¤K&±Ö©§V³U±Ö¦+§V(T®t,e,\© _Š³I(+±g­ E½¨K*)­ F?MA-H«&'±ý©n§V¦g,\¶

©#²§^¦g³U¥G&±½§)©€,o(g³U¥\§)¤K&'±'TÀE¨K*'­š´'®K,2¿¨K,\© »s§V¬U§V(+,\³K¤0&^ªR§)©n,\¤¦g,m©§V³U±½§'®t³Z¶

§V¤¦g,'´’, 3ÀR_2³Z(T±g­~¬I,\ª^§V(T§V© §Ób&)© ¦+,\(+©n&,ƒ±Á¦+,\¤0®K,\(T§V© ±g¨KÓ0±º¦+§V¤p¥G³U§V¬Z¶

©n,\¤¦g,>,o±º¦+§m³U®>²,o³I§0´^§2¿¨0§V¬'¦+§)©ÂÓx²,\©œ¦g,\©§)¤'¦+,o¥\,o®t,o¤'¦+,o±i¤K&'±š¦g(T§VÓ0§)¬Z­0&'±D®K,

%0À*_2§'®K§V©§V(T®yÀ>£½±º¦+§nª),o(+±o°§V&®K§'±mª^§V(+³Z,ƒ®K§)®K,o±x³I¤ª^§)(g³U§V¤¦g,ƒ±v²,7§¿¨K,.©n,G¶

¬Z­0&)(>,\¤¦g,o¤0®t³Ž´t,³I¤0¥G¬I¨D²

¾

¤K&z©€,o¨v¬I³Zª_(+&€-_&)¦g&'©n§ '&)(F ?MA A-HGÀ642¤¦g,o±x®t³U±+±º&p´

,\©-t&V¦g&'©§ )&)(nF.?MA rHP´Š,o¬I§~©n,·­0§Rª_³U§±g,\(+ª_³I®t&~®t,·³I¤0±gµK³I(+§š¯¥V°§V&~µ0§V(T§

®K§V(O¨K©§µK(+&^ª^§¥G&'¤0¥G,o³Õ¦+¨0§V¬Ž´`Xg®t³U®m²§V¦g³U¥\§ [0´m®K§®t³Z»¼,\(+,\¤p¥G³U§VÓK³I¬Z³U®K§'®t,Ê®K§'±

±º&'¬Z¨¯¥V°&),ƒ±Š®t,£7PC/±¥G&'©Ö(+,o±gµp,o³Õ¦+&v§¥G&'¤0®t³g¯¥V°&',o±m³I¤K³U¥G³U§V³U±m,7µ0§)(R˧)©€,\¦g(+&'±oÀ

/#,o¤t»¼&t¿'¨0,Š®t,T’&_®0®t³Z¤0*V¦g&'¤t¶jК,\ª_³I¤0±g&)¤Âµp§V(T§§'±ªR§)(g³I,o®0§)®t,ƒ±i³I¤_ª^§V(+³I§)¤'¦+,o±o´

¿¨K,±g,\*'¨K,³I®>²,\³U§)±>®t,./zÀE,o(g(+&)¤š´)»¼&)³š¥\&)¤0¥\,\³Z¦g¨0§)¬Z³Io§'®t& F¼,¦+&)(+¤0§)®t&z©§V³U±

®t³U®m²§^¦+³I¥\&Hµp&'(QTÀ%Cj( m³I¤š´D§Oµ0§)(º¦+³Z(.®t& 1i,\&)(+,\©§!®K§ÔK¨K¤¯¥V°§V& Cj©nµK¬M²

¾

¥\³Õ¦T§

,\© £’±ºµp§y¯¥G&±®K,Kx§)¤0§)¥T­šÀ€£½±º¦+§Oª),o(+±o°§V&#²,€§¿¨K,§Vµ0§)(g,ƒ¥G,z,\© 3 ,o¬Z&

EѧV¬I³I± F ?MA

HGÀ

Ø ÝíàáPÚRܺÝíà_ã\àá’àßá tßoÛÁÝÜÁ߃ì táTìjà'áPÞ)ûsÛjáxÚ)ßñdÝdä tßCà_ã\Û ’åãRÝdÚã\Û½á+ÛÁäCãoáTæTÝíû

(7)

"!^%$'&(*) $

>7°§V&m®t,\¦+§)¬Z­0§)(g,o³)§)¿¨K³'§m±º,o¤0±g§š¯¥V°§)&>®t,’®t,o±+§V©nµ0§)(g&>,³I¤0±º³I*)¤0³qp¥Ë§V¤0¥\³I§0´

¿¨K,z§O,\¤tÏt¨K(+(T§)®K§®K,z(+,o±g¨K¬Z¦+§)®K&'±¤K&^ª)&±Š©n,€¥o§V¨0±+§V(T§V©ÀSP2,z»s§^¦+&0´y,ƒ±Á¦+,

¤š°§V&²,2&€(+,\¬U§^¦g&n®t,©n³Z¤K­p§)±’»¼(g¨p±Á¦+(+§š¯¥V°&),ƒ±½&'¨O§)¬Z,o*)(+³I§'±\´'©n§'±x®K§X+К³U±Á¦T§Â®t,

E(+&)ÓK¬I,\©§'± [€µK(+&)µb&'±º¦+§µb&)(3§V¨0(g³U¥G³I&¤0§7ÇK²§v¥G³Z¦+§'®K§n¦T§V(T®t,®t,z&)¨t¦+¨KÓK(+&

®t,?MA'Ã'ÄtÀ

P2,oµp&'³I±7®K& qp§)±+¥G& ®K§'±.Ò§V(+³Z,ƒ®K§)®K,o±SCj¤_ª^§V(+³I§)¤'¦+,o±o´Dª',\³I&!¨0©n§ ±K²,o(g³I,

®t,Š§Vµ0(g,ƒ±º,o¤'¦T§y¯¥)°&),o±®t,Š42¬I¥\³Z¬\²,ƒ§K´V,\Ï_µb&)¤p®t&.¤K&Â-_,o©€³I¤Š²§)(g³I&C&'±¦+(+§)Ó0§V¬I­K&'±®t,

3§V¨0(g³U¥G³I&v±g&)ÓK(+,§!£½±º¦+§VÓ0³Z¬I³I®0§)®t,£’±Á¦+(g¨K¦g¨K(T§V¬ŽÀC-t&)ÓK(+,7³U±Á¦+&Oµ0§'±g±g&v§)*)&)(T§

§n®t³Z*'(g,ƒ±g±g³I&)¤0§)(oÀ

/¥G&'¤0¥G,o³Õ¦+&~®t,£½±º¦+§)ÓK³I¬Z³U®K§)®K,·£½±º¦g(+¨t¦+¨K(+§)¬±g¨K(+*)³I¨ ®K§~³Z¤¦+,\(T§y¯¥V°§)&

®K§~,GÏtµp,o(g³ŽË,o¤0¥G³U§®t&~»º²

¾

±º³U¥G&~,·©§V¦g,\©#²§V¦g³U¥G&#§VµK¬I³I¥o§)®t&#47À47ÀŠ42¤0®t(+&)¤K&^ª

¥G&'© &7µb&t®t,\(+&'±g&C¦+§)¬Z,o¤¦g&7©§^¦+,\©#²§^¦+³I¥\&®t,2нÀ-yÀE&'¤'¦+(sǺ§)*)³I¤šÀi42¤0®t(+&)¤K&^ª

,\(T§&¬M²

¾

®K,\(7,»¼¨0¤0®K§)®K&)(z®0§¥T­0§V©§'®K§ £½±+¥G&'¬I§ ®t, p&)(³YFs§V¦g¨0§)¬Z©n,\¤¦+,

>Š³I\­K¤ U>2&^ª_*)&)(+&t®0H7§)¨t¦g&'(o´šÇÁ¨K¤¦g&¥G&'©C­0§V³_³Z¤Ÿ,Ò2³Z¦º¦ƒ´>®t&¥\¬o²§'±g±g³I¥\&

¦g(T§^¦T§)®t& Xg1x­K,o&)(&V»½/±g¥\³Z¬I¬U§^¦g&'(+±Z[KÀ4Š¤p®t(g&'¤K&^ª,7±g¨0§€,o¿¨K³Iµp,.,o(+§)©Ö®t,G¶

µp&±º³Z¦p²§)(g³I&'±v®t,ʨK©§­K,\(T§V¤Ñ¯¥o§¥G¨0¬Õ¦+¨K(+§)¬§'®K¿¨K³I(g³U®K§®K§'±v§)µK¬Z³U¥\§š¯¥V°&',o±v®0§

1D,o&)(+³I§SN¨0§V¬I³Z¦+§^¦+³Zª^§C®t, E&)³I¤0¥o§V(K²,½§V&,o±º¦g¨p®t&®K,m©€&t®t,o¬Z&±®t,>»¼,\¤iË&'©€,o¤K&'±

©n,o¥'˧)¤K³U¥G&'±n, ,o¬G²,G¦g(+³U¥G&'±oÀ E&)¤¦g($Ǻ§V*'³Z¤D´²,&©n,o±g©n&¹®0§)±¥\&)¤¦g(+³ZÓ0¨K³º¯¥)°&),ƒ±

»s§V©n&'±+§)± §.1i&)µb&)¬I&)*'³I§È T’&)©zÓK³I¤0§^¦b²&)(+³I§, P³Õ»¼,o(g,o¤0¥G³U§V¬Ž´_2&)©n&V¦+&)µi²

¾

§0´ p(g¨t¶

µp&±m1D&'µp&'¬o²&'*)³U¥G&±½,7§n1i,\&)(+³U§z®t& T’&'¤¦g(+&)¬I,)À

/ ¤K&'¤0§V*Ѳ,o±g³I©€&¹§V¤0³Zª',\(T±0²§)(g³I&®K&¤0§)±+¥G³I©n,\¤¦g&®K,E&)¤¦g($Ǻ§V*'³Z¤~»¼&)³

¥G&'©€,o©n&)(T§)®t&7¥\&)© ¨K© *)(T§V¤0®K,2¥G&'¬o²&¿'¨0³Z&7,o© 3 &'±+¥G&'¨,\©«±g,G¦g,o©ÂÓK(+&®t,

?MA-A À

EѧV(T§Ê¿¨K,¨K© ©n&t®t,o¬Z&®t³I¤i˧V©n³U¥G&gF¼&'¨#±g,ÁǺ§¨K©§,o¿¨0§š¯¥V°§)&·®t³Z»¼,G¶

(g,o¤0¥G³U§V¬_¦T§V¬b¥G&)©n&

F H HÑ(+,\µK(+,o±g,\¤¦+,x¥\&)© qp®t,\¬I³U®K§)®t,m¨0© »¼,o¤iË&)©n,\¤0&

®t&7©z¨K¤0®t&.»g²

¾

±g³I¥\&0´§.,o¿¨0§š¯¥V°§V&7®K,\ª),2µp&±g±g¨K³I(½¨K©«¥G,o(º¦+&.*)(T§V¨®t,,o±º¦+§VÓ0³Z¬I³Õ¶

®K§)®K,)À E,o¿¨K,o¤0§)±½µp,o(º¦+¨K(gÓp§y¯¥V°&',o±½¤š°§V&®K,\ª),o© §^»¼,\¦+§V(>±º¨p§)±>¥\§V(T§^¦+,\(R²

¾

±Á¦+³I¥o§)±

,o±+±º,o¤0¥G³U§V³U±oÀ’42±2µK(+&)µK(+³Z,ƒ®K§)®K,o±>»º²

¾

±º³U¥\§'±\´0µ0§V(T§n±º,o(g,o©ý&'Ó0±º,o(gªx²§)ª),\³U±x®t,\ª',\©

µp,o(+±g³U±Á¦+³Z( ȧ)±€µb,o¿¨K,o¤0§)±€©Â¨p®K§V¤Ñ¯¥o§)±€³I¤K,\ª_³Z¦p²§Vª',\³U±Â¤0&(+,\*'³I±º¦g(+&·®K,!®K§'®t&'±

,¤0§Ÿ,GÏtµb,\(+³Z©n,\¤¦T§y¯¥V°§)&0À 4± µK(+&)µK(+³Z,ƒ®K§)®K,o±!,o±+±º,o¤0¥G³U§V³U± ®t&#»¼,o¤iË&)©n,\¤0&

»º²

¾

±º³U¥G&±o°§V&(g,oµK(g,ƒ±º,o¤¦+§)®0§)±¤K&~©n&_®K,\¬I&~µb,\¬I&(+,G¦+(+§V¦g&®t,·»s§)±g,)´2&~¿¨0§V¬

®t,\ª', ±º,o(µK(g,ƒ±º,o(gª^§'®t&¦+&)µb&)¬I&)*)³U¥\§)©n,\¤¦g,µb&)(µb,o¿¨K,\¤p§)±nµb,\(g¦g¨K(+Ó0§y¯¥)°&),ƒ±

Í Í®0§)±m»¼¨0¤Ñ¯¥V°&',o±>Í

Í ¿'¨0,7&®t, qp¤K,\©À CÁ±º¦g&Ÿ²,'´0¿¨K,7&'±

(g,\¦g(T§^¦+&'±>®t,2»s§'±º,.®t&±x®t&)³U±x±º³U±Á¦+,\©§)±x®t,oª),o© ±º,o(’¦+(+§)¤0±º»¼&)(+©n§'®t&'±’¨K© ¤0&

&)¨t¦+(g&vµp&'(¨K©­K&'©n,\&)©n&'( qp±g©n&®K§»¼&'(g©§ 0´y¥\&)©

,

§€³I®t,o¤¦g³U®K§)®t,'À Š©Ö­0&)©n,\&'©€&'( qb±º©n&€¤K,o±º¦+§'±>¥\&)¤0®K³º¯¥)°&),o±o´t¿¨K,.®t,o±g¬Z&t¥o§

&'±>µb&)¤¦g&±’¨0©n§n®t³U±º¦R˧V¤p¥G³U§Â©n,\¤0&)(m®t&¿¨K,o´K¥T­p§V©§^¶j±º,¨K©x¶­0&)©n,\&)¶

©n&)( qp±º©n&pÀ

(8)

"!#%$'&(*) $

£½±º¦+§:²,v§©n&V¦+³Zª^§š¯¥V°§V&¿¨K,vµb,\(+©n,\³U§Ê§Ê£’±Á¦T§VÓK³I¬I³I®K§'®t,v£’±Á¦+(g¨t¦+¨K(T§V¬Ž´

µ0§V(T§Š§¿'¨p§V¬_4Š¤0®t(+&)¤0&^ª, E&)¤¦g($Ǻ§V*'³Z¤»¼&)(+©Â¨0¬I§)(+§)©œ¨K©§¥\§V(T§)¥G¦g,o(g³Io§š¯¥V°§V&

µ0§V(T§±g³U±Á¦+,\©§)±v¤K&~µ0¬I§)¤K&0´Šµ0¨KÓK¬I³I¥o§V¤0®t&~¨K©Ì(+,o±g¨K©n&®t&'±O,\¤_¨K¤p¥G³U§)®t&±

,\© P&_¬ŽÀÖ42¥o§)®yÀ >2§V¨ bÀI´o?\Å0´d?MA r_À £’±Á¦+,¥\&)¤0¥\,\³Z¦g&¨0¤K³qb¥\§~¨K©§

±t²,\(+³Z,n¤_¨K©n,\(+&'±+§®t,,GÏt,\©nµK¬I&'±Â¥G&)¤p¥G(+,G¦g&±.®t³Iª¨0¬Z*§)®t&±C,\© X+1x­K,\&'( Ê&V»

/±g¥\³Z¬I¬U§^¦g&'(+±Z[KÀ 4Š&©n,ƒ±º©n&¦+,\©nµb&Ÿ¿¨K,±º,o(gª',\© ®t,·©n&)¦g³IªR§š¯¥V°§)&,o±º¦g,ƒ±

,GÏt,\©nµK¬I&'±Ñ¦+§V©zÓx²,o©ÎÇÁ¨0±º¦g³Jqp¥\§)© &7¥\&)¤0¥\,\³Z¦g&C,Š&'±(+,o±g¨K¬Z¦+§'®t&'±&'Ót¦g³U®t&'±µp&'(

4Š¤0®K(g&'¤K&^ª, E&)¤¦g($Ǻ§V*'³Z¤DÀ

/ ©§V¦g,\©#²§V¦g³U¥G&§V©n,o(g³U¥\§)¤K&-‘À½Ðš,\»s±g¥T­0,G¦IÊ(g,ƒ±º*§^¦g&'¨~&¥\&)¤0¥\,\³Z¦g&p´

&¿¨0§V¬(g,ƒ¥G,\Ó0³I§&¤K&'©€,·®t, Xg8m&'ÓK¨0±º¦g,MIM[K´>(+,\Ó0§V¦g³I\&)¨K¶Ž&¥G&'© &¤K&'©n,

©§V³U±€®K,o±+¥G(+³Õ¦+³Zª'&Ê®t,£½±º¦+§VÓ0³Z¬I³I®0§)®t,v£’±Á¦+(g¨K¦g¨K(T§V¬ŽÀ16§V©zÓx²,o©®K³Zª_¨K¬I*)&'¨&

1D,o&)(+,\©§ E(+³I¤0¥G³Iµ0§V¬z®t,4Š¤p®t(g&'¤K&^ª ,E&)¤¦g($Ǻ§V*'³Z¤D´¦+(+§'®t¨ Io³Z¤0®K&V¶M& ®K§

µK(+³Z©n,\³I(T§v,ƒ®t³º¯¥)°§V&(+¨0±g±+§!®t,OXg1x­K,o&)(!&)»Š/±+¥G³I¬I¬I§V¦g&)(T±Z[,n,o±º¦g³I©Â¨K¬I&)¨¹±º,o¨

,o±º¦g¨0®0§V¤¦g, _ÂÀÔ>À'P,MKx§V*'*)³U±§·»¼&)(+¤K,o¥\,\(n¨K©§®t,\©n&'¤0±Á¦+(+§š¯¥V°§)&®t&1i,\&)¶

(g,o©§7®t,42¤0®t(+&)¤K&^ª¶E&)¤¦g($Ǻ§V*'³Z¤D´V¿'¨0,2¤š°§)&7,\(T§7¥G&'¤K­K,ƒ¥G³U®K§.¤K&7&t¥\³I®t,o¤¦g,)À

3§V¨0(g³U¥G³I&0´¤K&n8m³Z&n®t,%'§)¤K,\³I(g&p´'¬I,\¨O&7¦+(+§)Ó0§V¬I­K&z®K,YP,MKx§V*'*)³U±\´_§Vµ0(g,ƒ±º,o¤t¶

¦+§)¤0®t&V¶M&.¤K&7±g,\¨v-_,o©n³Z¤Š²§)(g³I&.®t,2£7PC/ (g,ƒ§V¬I³JIƒ§)®t&C¤K&opC§VÓK³I¤K,G¦+,Š®t,23 ,ƒ¥'˧V¶

¤K³U¥\§C8Š§)¥\³Z&'¤0§V¬K®0§£’±g¥\&)¬U§®K,x£½¤K*),o¤K­0§)(g³U§Š&'¤0®t,)´¥G³I(+¥o§d?BA

´^¬I,o¥G³I&)¤p§RªR§0À

E&'±+±º¨K³U®t&'(®t, ¨K©§¥G¨0¬Õ¦+¨K(+§¹©§V¦g,\©#²§V¦g³U¥\§¹©§V³U±§Vµ0¨K(+§'®K§,¨K©

±º,o¤0±g&O,ƒ±Á¦K²,G¦+³I¥\&O±g¨Kµp,o(g³I&)(ƒ´š3§)¨K(g³U¥G³I&O§)µK(+³Z©n&)(+&)¨Ê&!¥\&)¤0¥\,\³Z¦g&v,o© ªx²§V(+³I§'±

®t³I(g,0¯¥V°&),ƒ±,n®K,\©n&)¤0±º¦g(+&)¨§O®K,\¤0±g³I®0§)®t,®t&±±g³U±Á¦+,\©§)±C£½±º¦g(+¨t¦+¨K(+§)¬Z©n,o¤'¦+,

£½±º¦p²§)ª),\³U±¤K&vµK¬U§V¤0&O,€,\© ª^§V(+³I,o®K§'®t,o±2ÓK³I®K³Z©n,\¤p±º³I&)¤0§)³I±C¥\&)©nµ0§)¥G¦+§'±Š&)(+³Z¶

,\¤¦p²§)ª),o³I±o´‘,o±º¦g,\¤p®t,\¤0®K&O®t,€©§V¤K,o³Z(T§±g¨KÓ0±º¦+§V¤p¥G³U§V¬§v¥\§)(+§'¥P¦+,\(+³JIƒ§y¯¥V°§)&€»¼&)(g¶

©Â¨K¬U§)®0§z&'(g³I*)³I¤0§)¬Z©n,\¤¦+,µ0§)(+§€&nµK¬U§V¤K&pÀ

4Š¤K&)¦g,\©n&±y&'±š±g,\*'¨K³I¤'¦+,o±yµb&)¤¦+&'±‘,o±+±g,\¤0¥\³I§)³I±y®K§Š,GÏ_¦g,o¤0±\°§)&m®t,3§V¨0(g³Z¶

¥G³I&0´R¿¨K,,o±º¦+§)Óp,o¬Z,ƒ¥G,o(+§)© &Š¥G,o¤Š²§V(+³Z&x¤K&Š¿¨0§)¬)§x©n³Z¤0­0§x³Z¤0³I¥\³I§š¯¥V°§V&

ȧxµb,o±+¿¨K³Õ¶

±g§€ª_³I(g³U§n§€®K,o±g,\¤_ª)&'¬Zª',\(g¶M±g, V

4Ö¥G&'¤0±g³I®t,o(+§š¯¥V°§)&!,\ÏtµK¬M²

¾

¥\³Õ¦T§®t,¨K©,ƒ±ºµ0§š¯¥G&¦+&)µb&)¬ƒ²&)*)³U¥G&p´i¤0&Ê¥\§'±º&p´

®t,Kx§)¤0§)¥T­š´V´_µ0§)(+§C&¨K¤K³Iª),\(T±g&7®K§)±’,o¿¨0§š¯¥V°&),ƒ±®t³Z»¼,\(+,\¤0¥\³I§)³I±’®t,2¥\¬I§'±g±g,

VÀ £’±Á¦+,,o±gµ0§š¯¥G&µb,\(+©€³Z¦g,Ê»¼&)(+©Â¨K¬U§V(v, ¦g(T§^¦T§V(O¥\&)© ®t,o±g,\¤_ª'&)¬Z¦g¨K(T§,

µK(+&)µK(+³Z,ƒ®K§)®K,¹§'±¿¨K,o±º¦o°&',o± ®t,~§VÓb,\(g¦g¨K(T§Ÿ,®t,\¤0±g³U®K§)®t,'Àe4 ®K, q0¤K³g¯¥V°§)&

§^Ït³I&)©#²§^¦+³I¥o§>®0§Š¥G¬U§)±+±º,)´R¥T­p§V©§)®K§>©§V³U±‘¦T§V(T®t,®t,½±g³I±º¦g,o©§)±š®t,’3 &)(T±º,\¶

-_©§V¬I,YFs¤K&)©n,>¥G¨K¤K­p§)®t&µp,o¬Z&µK(b²&)µK(+³Z&3§V¨K(+³U¥G³I&HP´R,ƒ±ºµb,o¥\³I§)¬Z©n,\¤¦+,’¿¨0§V¤K¶

®t&§)®K§)µt¦+§'®K§ ȧ€®K³Z©n,\¤p±\°§)&€±g¨Kµb,\(+³Z&'(x§ÄKÀ/ÓK¦K²,o©z¶j±g,2,o±º¦+§n¥\¬I§'±g±g,§'¥G(+,o±º¶

¥G,o¤'¦T§V¤0®K&§ X T’&)¤p®t³º¯¥)°§V&®t, E,o³ÕÏt&V¦+&-[0´ ȧ'±®t,Ê4Š¤p®t(g&'¤K&^ª¶ E&'¤¦g($Ǻ§V*)³I¤šÀ

£½±º¦+§ ¥\&)¤0®t³g¯¥V°§)&³Z©nµš°&',§ §V¨0±\Ë,\¤p¥G³U§!®K,n¦g(T§^ÇÁ,G¦b²&)(+³I§'±C(g,ƒ¥G&'(g(+,\¤¦g,ƒ±,¥G&)¤K¶

ÇÁ¨K¤¦g&± ©n³Z¤K³I©§V³U± ¤š°§)&~¦+(g³Iª_³I§)³I±oÀ P³Õ¦+& ®t,&)¨t¦+(+§»¼&)(+©§K´C³I©€µD°&),¨K©

¥G&'©€µb&)(g¦+§)©n,\¤¦g&¹*)¬I&)Óp§V¬Š±g³Z©nµK¬I,o±o´m±º³I©n³Z¬U§V(v§)&®t&µK¬U§V¤K&&'¤0®t, ª^§V¬I, &

(9)

"!^%$'&(*) $ &

¦g¨K(T§K´0,o±º¦+§VÓ0³Z¬I³I®0§)®t,7,ƒ±Á¦+(g¨K¦g¨K(T§V¬š,z®t,\¤0±g³U®K§)®t,7®K, .,\© )´0µ0§)(+§€¦+&_®K&

?016§V©zÓ>²,\©Ö,o±º¦+§VÓb,\¬I,o¥\,\¨¿¨K,7§n(+,o±º¦g(+³º¯¥)°§V&®t,Š¶’µK(+&RÏt³Z©n³U®K§)®K,C®0§

³I®K,\¤¦g³U®K§)®K,€µp§V(T§O&­K&'©n,\&)©n&'( qp±g©n&!¿¨K,n¦+(+§)¤0±º»¼&)(+©n§œ²&)(+ÓK³Z¦+§'±.®t& ±º³U±Á¶

¦g,o©n§¤0§)±Š®K&µp,o(º¦+¨K(+Ó0§)®t&p´0¤0§v®t, q0¤0³º¯¥)°§V&®t,€£½±º¦+§VÓ0³Z¬I³I®0§)®t,7£’±Á¦+(g¨t¦+¨K(T§V¬Ž´

²

,.±º¨Kµx²,\(0¨0§0À

4 ®K,\¤0±g³I®0§)®t,C³I¤0¥G¬I¨K³D§z,\¬I³Z©n³I¤0§y¯¥)°§V&p´µb&)(mµb,o¿¨K,o¤0§)±xµb,\(g¦g¨0(gÓ0§š¯¥V°&',o±o´

®K§)±7(g,ƒ¥G&)(+(oË,\¤0¥\³I§'±Š¤š°§)&¦g(+³Zª_³U§V³U±.³I©€µb&'±º¦+§¤p§ ®t, q0¤0³º¯¥)°§V&®t, VÀ!£’±Á¦T§ ,²

§ µ0§)(º¦+,v©§V³U±z®K³Õ»º²

¾

¥G³I¬x®t&¦+(+§)Ó0§V¬I­K&0´Ñ¥\¨^Ǻ§µK(+&)Ó0¬Z,o©Ÿ²§V¦g³U¥\§®K,\¨¬I¨K*'§)(z§)&

®t,\¤0&)©n³Z¤p§)®t&OX T’¬I&'±g³I¤K*€ÐD,\©n©§ [n3 ,o¬Z& Eѧ)¬Z³U±SF.?BA

HPÀ

3§)±nª'&)¬Z¦g,\©n&±€§)&-_,\©n³I¤Š²§V(+³Z&1N£7PC/zÀ42¬I¥\³Z¬G²,o§µK(+&V»¼,o(g³I¨Ÿ¨K©§

±t²,\(+³Z,€®t,nµ0§V¬I,o±º¦g(T§)±©Â¨0³Õ¦+&¥\¨K³U®K§)®t&±g§'±2,®t,\¦+§)¬Z­0§'®K§)±C±g&)ÓK(+,€&'±C§V(g¦g³I*)&±

®t,3§)¨K(g³U¥G³I&0´ƒ§VÓK(T§V¤0*),\¤p®t&m§)¿¨K,\¬I,ѵK¨KÓ0¬Z³U¥\§'®t&m¤K&Š4Š¤0¤0§V¬U±y&V»K3§V¦g­K,o©§^¦º¶

³I¥o±\´E,\³ZÏt&V¦+&F.?BA

AHP´b,)´‘©§V³U±®K,\©n&)(T§)®K§)©n,\¤¦g,'´p§)¿¨K,o¬Z,€®K§v4¥\§'®t,\©n³U§

K>(+§'±º³I¬Z,o³Z(T§v®K, T’³$Ë,o¤0¥G³U§)±o´<E,o³ÕÏt&V¦+& F ?MA

A-HGÀ4 ,o±º¦g,ƒ±C¦g(T§VÓ0§)¬Z­0&'±¤K&'±C(+,G¶

»¼,\(R²

¾

§V©n&'±€¥G&'©€&9Xº&§)©n§)(g,o¬Z&[,gXº&¥\³Z¤ Iƒ§ [0´½µb,\¬U§¥\&)(®K§'±¥\§Vµp§)±n®K§)±

±º,oµ0§V(T§^¦T§)±oÀ!Ô6³I¤0§V¬I©n,\¤¦g,'´,\¬U§§VÓb&)(T®t&)¨¹& XgÓK(T§V¤0¥\&-[K´iµK¨KÓK¬I³U¥\§)®K&¤K,o±+±g,

§V¤K&Â,\© 1i&)µb&)¬I&)* '´E,o³ÕÏt&)¦g& F ?MA)Ã0?BHGÀ6£’±Á¦+,²¨K¬Z¦g³I©n&€¥\&)¤¦g³I¤K­0§Âµ0§)±+±g§)*),o¤0±

®t³Z»º²

¾

¥\,\³U±\´t©n,ƒ±º©n&nµ0§V(T§€3§V¨K(+³U¥G³I&0À

£©nµp,o¤K­K,o³Õ¶M©n, ,\© §)¥G&'©nµ0§V¤K­p§V(§)±§)µK(+,o±g,\¤¦+§š¯¥V°&),ƒ±n®t,Ê4Š¬U¥G³I¬G²,o§0À

EѧV(T§³I±º¦g&·¦g³Iª),®t³U±g¥\¨0±+±\°&',o±7©z¨K³Z¦g&,o±+¥G¬U§V(+,o¥G,ƒ®t&)(T§)±Â¥G&)© 3§)(g³U§ÊЀ²¨0¥G³U§K´

¿¨K,7ÇK²§¦g³I¤K­0§¨0© §V¤K&Ê®K,vµb,\(+©n§)¤šË,o¤0¥G³U§ ¤K& CÁ3Ey4Ö,'´Ñ&)(+³Z,o¤'¦T§)®K§µb&)(

3§V¨0(g³U¥G³I&0´m­0§Rª_³U§¹(g,ƒ®t³I*)³U®t&¤K&)¦+§)±O±º&'ÓK(+,ʧV¬I*)¨K¤p±v§)±gµb,o¥P¦+&'±O®K§1i,\&'(g³U§

N¨0§V¬I³Z¦+§^¦+³Zª^§0´R§)¨0±g,\¤¦g,ƒ±i¤0&ÐD³Zª_(+&®t,_Š¨K(+, m³U¥ I>&)¨€®t,>¬Z&t¥\§)¬Z³Io§š¯¥V°§)&2®t³Z»º²

¾

¥\³Z¬

¤K& T’&t®K®t³I¤K*V¦+&)¤t¶jК,oª_³Z¤0±g&)¤DÀ T’³Z¦g& § Ôz²&'(g©z¨K¬U§Î®t,UE&)³I¤0¥o§V(K²,·µp§V(T§Î§

®t,\(+³IªR§'®K§Ê®0§1i(T§V¤0±º»¼&)(+©§y¯¥V°§)&®t, 8m,G¦+&)(+¤K&¹®t,O¨0©n§ &'(gÓK³Z¦+§Êµp,o(g³ƒ²² &'®K³I¥o§

,C&nÔ6¬I¨tÏt&1D¨0ÓK¨K¬U§V(ƒ´t,\¤¦g(+,C&)¨t¦+(g&±m§)±+±º¨K¤¦+&'±o´t-t&V¦g&'©§ )&)(SF.?BA ?BHPÀ

>Š,o±º¦g,Oµp&'¤¦g&0´&·¬Z,o³Õ¦+&)(z¿¨K,!±º,O³Z¤0³I¥\³I§Ê,\©,o¿¨0§š¯¥V°&),ƒ±7®t³Z»¼,\(+,\¤0¥\³I§)³I±

µp&t®t,o(p²§n§'¥T­0§V(xµK(+&^ª),o³Õ¦+&'±g&z¥G&'¤0±g¨K¬Õ¦T§V(>¦+§)©ÂÓb,\©-_&V¦+&)©§ )&'(YF?MAA-HGÀ

P2,ƒ±g®t,C©n³I¤K­0§n¥T­K,\*§)®K§z§V&oCÁ3 Ey47´t,o© q0¤0±x®t,C©§V('¯¥G&n®t,ƒ±g±g,§)¤K&0´

­0§Rª_³I§¹®K§'®t&¨K©É*)(T§V¤0®t, ±+§V¬Z¦g&¤0§§)ÓK(T§V¤K*0Ë,\¤0¥\³I§·®t,©n,\¨#³I©§V*)³I¤Š²§)(g³I&

©§^¦g,o©#²§^¦g³U¥G&·,v¦T§V©zÓ>²,\©¤0§ÊµK(+&V»¼¨K¤0®K³I®K§'®t,®t,O©n,o¨0±z¥\&)¤K­0,o¥G³I©n,\¤¦g&±\À

4Š¬G²,\© ®t&±C¥G¨K(T±º&±2,n±g,\©n³Z¤2²§V(+³Z&±\´*q0I€¬Z,o³Õ¦+¨K(T§)±C¥G&'(g(+,\¬U§^¦T§)±Š±g¨KÓ0±º¦+§)¤0¥G³U§V³U±\À

£½±º¦g¨0®K,\³š¥G&'© *)(T§V¤p®t,³I¤¦g,o(g,ƒ±g±g,&1i,\&'(g,o©n§€®t,Â-t§)(+®šÀsE½(g³I©n,\³I(+§)©n,\¤¦g,'´

¤K&Š¦+(+§)Ó0§V¬I­K&®t&E½(g&)»¼,o±+±º&'(D£½®K±g&)¤z%x²¨0®K³I¥\,)´V®K§ 7ÀÔ>À3Àp€´^µK(+,o±g,\¤¦g,ƒ§)®t&§

©n³Z© µp,o¬Z&Š§)¨t¦g&'(o´o*)(T§y¯¥o§)±‘§x¨K©§m(+,o¥G&'©n,\¤0®K§š¯¥V°§)&>®t,42(g³U±º¦g³U®t,o±oÀi16§V©zÓ>²,\©

¬Z³CµK(+&^ª),o³Õ¦+&'±+§V©n,\¤¦+, Óp&§µ0§)(º¦+,·®K§'±O¤0&V¦+§'± Cj¤¦+(g&t®t¨Ñ¯¥)°§V& ȧ~1D&'µp&'¬Z&'*)³U§

P2³Z»¼,\(+,\¤p¥G³U§V¬Ž´®t,£¬I&)¤DF.?BA)Ã0?BHPÀsP,\µb&)³U±’§)Óp&'(+®t,o³Kµ0§)(º¦+,o±½±g¨KÓ0±º¦+§)¤0¥G³U§V³U±½®K&

»¼&)(+©n³I®m²§)ª),o¬t¦g(T§VÓ0§)¬Z­0&C®K,ÐÀí-‘ÀE&)¤¦g($Ǻ§V*'³Z¤ X+-_©n&_&V¦+­3§V¤0³Õ»¼&'¬I®K±½§V¤0®n³Z¦+±

(10)

"!#%$'&(*) $

®t,n©²,G¦+&_®K&'±®K§O42¤Š²§V¬I³U±º,P2³Z»¼,\(+,\¤p¥G³U§V¬Ñ,\© 1i&)µb&)¬I&)*'³I§0À@EѧV(T§V¬I,\¬U§V©n,\¤¦+,)´

®t³U±g¥\¨t¦g³U§§'±g±g¨K¤¦g&±D©§V¦g,\©#²§V¦g³U¥G&'±6®t³Iª),o(+±g&'±i¥G&)©42(g³U±Á¦+³I®K,o±6,)´V±g&)ÓK(+,G¦+¨0®t&p´

¥G&'© C¨Kµ ^§0À

4 ¥G&'©nµp,\¦oË,o¤0¥G³U§n,z±g,\*'¨K(+§)¤Ñ¯¥\§n¥\&)©¿'¨0,Â4Š¬U¥G³I¬G²,o§,\Ï_µ0¬Z³U¥G&'¨!&±m¦+(+§V¶

Ó0§V¬I­K&±>®K,3§)¨K(+³I¥\³Z&p´§'±g±g³Z©«¥\&)©n&z§€±º&'¬Z³U®K§)(g³I,o®K§'®t,2®t,©n,\¨0±>µ0§)(+¥\,\³I(g&±

®t,®t³I±+¥G¨p±g±o°&),ƒ± C¨Kµ R§Ê,!42(g³U±º¦g³U®t,o±o´©n,v¦+(+§)¤0±g©€³Z¦g³I(T§V©¥G&)¤ qp§V¤Ñ¯¥o§,§

±º,o¤0±+§y¯¥V°§)&®t,³Z¤0±g³I*)¤K³Jqp¥'˧)¤0¥G³U§C»¼&'³b®t³I©n³Z¤_¨K³I¤0®t&p´_µp,o¬Z&z©€,o¤K&'±’¬I&_¥o§V¬I©n,\¤¦g,'À

8m,G¦+(g&±ºµb,o¥G¦g³IªR§)©n,\¤¦g,(+,o¥\&)¤K­0,K¯¥G&,o© ?BA)ÃÄ&§V¤K&©§)³I±v³Z©nµb&)(g¶

¦+§)¤'¦+,®K,2©n³Z¤0­0§Â³I¤K³U¥G³U§y¯¥)°§V& ȧµp,ƒ±g¿¨K³U±g§0À68Š,\µK(+,o±g,\¤¦g&'¨µ0§)(+§.©n³I©«&z§)¤K&

®t,C¦g(T§V¤p±º³g¯¥V°§)&zµ0§)(+§€§n3§^¦+,\©#²§^¦+³I¥o§€Ò2³IªR§0À

>7°§V&µp&±g±g&¬Z&t¥o§V¬I³JIƒ§V(&µb&)¤¦g&µ0(g,ƒ¥G³U±º&&'¤0®t,ʧ¦+(+§)¤0±º³g¯¥V°§)&µ0§V(T§

¨K©§»s§'±º,z©§V³U±2©§)®K¨K(+§O±º,€®t,\¨Dך,\¤¦g(+,G¦T§V¤¦g&p´pµb&'±+±g&v®t³I\,\(.¿¨K,z,\¬U§»¼&)³

¥\§V¦+§V¬I³U±g§'®K§C&)¨nµK(+,o¥\³ZµK³Z¦+§'®K§Cµb,\¬I&'±µ0(g&'ÓK¬Z,o©§)±®t,£'P./#»¼&'(g©z¨K¬I§'®t&'±µp&'(

3§V¨0(g³U¥G³I&0À

e4)˜

”’

™

›l6

c

‘ 

˜"e

4ŠµŠ²&±O¨0©ÌÓK(g,oªy²

¾

±+±g³Z©n&®t³U±+¥G¨K(T±º&Ÿ±º&'ÓK(+,ʧ³I©nµp&'(º¦^˧V¤0¥\³I§,§¤K,G¶

¥G,ƒ±g±g³I®0§)®t, ®t, §VÓb&)(T®K§)(€µ0(g&'ÓK¬Z,o©§)±n®t,µp,ƒ±g¿¨K³U±+§K´’3ʧV¨K(+³I¥\³Z&¹µ0§'±g±g&)¨Ÿ§

,\¤_¨K©n,\(b²§^¶M¬I&'±>,7®t³U±g¥\¨t¦g³Z¶Ž¬I&'±x¤p§z&'(+®K,\©Ö§n±g,\*)¨0³Z(BV

?)À¶>/µK(+&)Ó0¬Z,o©n§€®t&4Š(T¥G& V

E(+&^ª),C¿'¨0,C¦g&t®K§¥G¨0(gª^§n¥G&'¤'¦R²

¾

¤¨p§Â¤K&,ƒ±ºµp§y¯¥G& œ®t,7¥o§V©nµp&±xª),\¶

¦g&'(g³U§V³U±x®t,.¥G¬U§)±+±º,¤0§€,o±º»¼,\(T§Âµb&t®t,.±º,o(Š§VµK(+&RÏt³Z©§'®K§.µb&)(m¨K©§n¥G¨K(+ª^§

¥G&'©e§Vµb,\¤p§)±C¨K©e¤²¨K©n,\(+& q0¤K³Z¦g&®t,µb&)¤¦g&±»¼&)(T§®t, ^´D³ŽÀ,)À¤š°§)&,o±º¶

¦g(+¨t¦g¨0(+§)¬Z©n,\¤¦+,Â,o±º¦p²§)ª),o³I±oÀm£½±º¦+§Ÿ²,¨K©§,GÏtµK(+,o±+±\°§)&®K§n»R²,z¿'¨0,Â3§V¨0(g³U¥G³I&

¦g³I¤K­0§.¤p§CµK(g,oµp&'¤0®t,o(R˧)¤0¥G³U§C®K§7£½±º¦+§)ÓK³I¬Z³U®K§)®K,x±g&)Ó0(g,Š§'±RK>³Õ»¼¨K(T¥\§š¯¥V°&',o±o´V¿'¨0,

±\°§)&&±6µp&'¤'¦+&'±®K§C¥G¨0(gª^§&)¤0®t,>&¦g³Iµp&7¿¨0§)¬Z³Z¦+§V¦g³Iª)&®K&C¥o§V©nµb&®t,xª',G¦g&'(g,ƒ±

©Â¨0®0§§V&n§VÓ0§)¤0®t&)¤p§V( ,7¥G(+¨ Io§)(

£½±º¦g³I©Â¨K¬U§)®K§µp&'(3§)¨K(g³U¥G³I&0´b4Š¬U¥G³I¬G²,o§nµ0§'±g±g&)¨ §,ƒ±Á¦+¨0®K§V(,o±º¦g,7µ0(g&)¶

ÓK¬I,\©§KÀ

ÄtÀ¶>/±m3 ³Z¤0³Z©§V³U±m¤š°§)&1D(+³Zª_³U§V³U±\V

E&_®K,\©mF¼&)¨Â¤š°§V&H‘,GÏt³U±Á¦+³Z(¥G&'¤^ÇÁ¨K¤¦g&±š³I¤ª^§)(g³U§V¤¦g,ƒ±yµb,\(g»¼,\³Z¦g&'±o´^®t³U±Á¦+³Z¤t¶

¦g&±Š®K§)±²&)(+ÓK³Õ¦T§)±xµb,\(+³o²&®t³U¥\§)±o´tµb&)¤¦g&±m±º³I¤K*)¨0¬I§)(g,ƒ±x,C¦g&)(+&'±o´tµ0§)(+§n¥\§)©nµp&±

ª),\¦g&)(+³U§V³U±i®t,x¥G¬U§)±+±g, )´V,\© ª^§)(g³I,o®K§'®t,o±iÓK³U®t³I©€,o¤0±g³Z&'¤0§V³U±OÔK&'³tµK(+&)µb&'±º¦g&

µ0§V(T§ 3ʧV(+³I§ Ѐ²¨0¥G³U§K´ ±º,o¤0®t& (+,o±g&)¬Iª_³I®K& µp,o¬I§ ¤K,o*'§^¦+³Zª^§ µp&'(

(11)

"!^%$'&(*) $

47ÀR%0ÀR-t¥T­>§)(º¦ZI)´ƒ¤K& qp¤0§V¬®t,?BA)Ã'ÄKÀD3§)¨K(g³U¥G³I&Š§Vµ0(g,ƒ±º,o¤'¦+&)¨.,ƒ±g±g,Ѧg(T§VÓp§V¬I­K&

¤K&-_,\©n³I¤Š²§V(+³I&€,o© ¤K&^ª',\©ÂÓ0(g&pÀ

rKÀ¶½4 T’¬U§)±+±g³qp¥o§y¯¥)°§V&0V

T’¬I§'±g±g³qb¥\§V(¥\&)©zÓK³Z¤p§^¦g&'(g³U§V©n,o¤'¦+, §)±¥\&)©nµp&'¤K,\¤¦+,o±¥\&)¤K,\Ït§'±®t&'±

¥\§)©€µb&'±,o±º¦g(+¨t¦g¨K(T§V¬I©n,\¤¦g,Ê,o±º¦p²§Vª',\³U±¤_¨K©§ª^§V(+³Z,ƒ®K§)®K, ÓK³I®K³Z©n,\¤p±º³I&)¤0§)¬$À

CÁ±Á¦+&β,'´y®t,o¥\³I®t³I(.¿¨0§V¤0®K&O®t&'³I±¥\§)©€µb&'±µb&_®K,\© ,ƒ±Á¦T§V((g,o¬I§'¥G³I&)¤0§'®t&'±mµb&)(

¨K©­K&'©€,o&)©n&)( qp±g©n&0´ƒ³I±g&V¦b²&)µK³U¥G& ȧŠ³U®t,\¤¦g³U®K§'®t,)´V¿¨K,’¦g(T§V¤0±º»¼&)(+©§ &)(+ÓK³Z¦+§'±²

®t,C¨K©Ö,o© &'(gÓK³Z¦+§'±m®t&n&)¨t¦+(g&pÀ²

3§V¨K(+³U¥G³I&§)¥T­0§Rª^§¿¨K,zÐD³Z¤p®t&)¬IµK­K&p´b¿¨K,¦+§V©zÓx²,o©ý¥G&'©nµ0§V(+,o¥\³I§§)&

-_,\©n³I¤Š²§V(+³I&0´2®t,oª),o(g³U§³I¤'¦+,\(+,o±+±g§)(º¶j±g, µp&'(O,ƒ±Á¦+,ʵK(+&)ÓK¬I,\©§0À £½¬Z,Ê»¼&)³.®t,G¶

µp&'³I±½(g,ƒ±º&'¬Zª_³U®t&.µb&)( p¨K¦g³I,\(+(g,MI 3 ,\¬I& F ?MA H6,µp&'(‘±+¥T­0§V¨0,\(F?MA ÅHGÀ

3§V¨0(g³U¥G³I&m¥G¬U§)±+±º³Jqp¥G&'¨&±š¥\§)©nµp&±‘,o±º¦g(+¨t¦g¨K(T§V¬I©n,\¤¦g,Ñ,ƒ±Á¦b²§Vª',\³U±‘,\© E,\³ZÏ_&)¦g&

F.?BA? HPÀ

Å0À¶½4 £½±º¦+§)ÓK³Z¬I³U®K§)®t,`Fs&)¨DCj¤0±º¦+§)ÓK³Z¬I³U®K§)®t, Hx£½±º¦g(+¨t¦g¨0(+§)¬š®t,@E(+³Z©n,o³Z(T§

/(+®K,\© V

>Š& ¥G&)©nµK¬I,\©n,o¤'¦T§V( ®t&'± ¥\§)©nµp&± £’±Á¦+(g¨K¦g¨K(T§V¬I©n,\¤¦g, £½±º¶

¦p²§)ª),\³U±

V´'¥\&)¤0±g³U®t,\(+,m&7¥G&'¤^ÇÁ¨K¤¦g& ®t&'±¿¨K,Š±o°§V&.,ƒ±Á¦b²§Vª',\³U±

µp&'(µb,\(g¦g¨K(+Ó0§š¯¥V°&),ƒ±.µb,o¿¨K,\¤p§)±o´6(+,o±º¦g(+³Z¦+§)±z§ ´Ñ©Â¨K¤K³U®t&®K§¦g&'µp&'¬Z&'*)³U§

³Z¤p®t¨ I\³U®K§µb,\¬U§¹¦+&)µb&)¬I&)*)³U§

À47À47Àx4Š¤p®t(g&'¤K&^ª,Ê£2À4ÂÀ’ÐD,\&)¤¦+&^ª³U¥T­

»¼&)(+©Â¨K¬U§V(T§V©Ö¨K©§¥\§V(T§)¥G¦g,o(g³Io§š¯¥V°§V&€µ0§)(+§ ¤K&vµK¬I§)¤K&0´p¤_¨K©§n¤K&V¦T§n,\©

P2& _¬$ÀÑ42¥o§)®yÀ >§V¨ ‘ÀÄ?'´ ?BA r

À6£’±Á¦+,Š¦+(+§)Ó0§V¬I­K&¹²,§7µK(+³I©€,o³Z(T§.¦+,\¤¦+§V¦g³Iª^§

¥G&'¤0¥G,o³Õ¦+¨0§V¬t®t,x,o±º¦g¨p®K§V(Ñ*'¬Z&'Ó0§V¬I©n,\¤¦g,x§)±6ÓK³Z»¼¨K(T¥\§y¯¥)°&),ƒ±\´V¿¨K,'´'¥G&'©n&½ÇK²§C®t³U±Á¶

±º,o©n&'±x§)¥\³Z©§K´t±o°§V&n§)±>©Â¨p®K§V¤Ñ¯¥o§)±>,o±º¦g(+¨t¦+¨K(+§)³I±x¿¨K,C&t¥G&'(g(+,\© ¤K&n(+,G¦g(T§^¦+&

®t,»s§)±g,7®t,C¨K©§€»s§V© ²

¾

¬Z³U§€®t,7£'P./±m®t,\µb,\¤p®t,\¤¦g,7®K,.µ0§V(^˧V©n,G¦+(g&±\À

/œµK(g&'ÓK¬I,\©§Â§'¿'¨0³b¥\&)¤0±g³I±º¦g³U§7,o©«,o±º¦g,o¤0®t,\(ƒ´t®t&€µK¬I§)¤K&µp§V(T§.&€¥o§)±g&

®t,Cª^§V(+³Z,ƒ®K§)®t,ƒ±xÓK³U®t³Z©n,o¤0±º³I&)¤p§V³U±\´K§n¥\§)(+§'¥P¦+,\(+³JIƒ§y¯¥V°§)&7µK(+&)µb&'±º¦+§0À

À¶x4 £½±º¦+§)ÓK³Z¬I³U®K§)®t,n£½±º¦g(+¨t¦+¨K(+§)¬i®K§'±C£½¿¨0§y¯¥)°&),ƒ±2®t,-_,\*'¨K¤0®K§ /(g¶

®t,\©À

£½±º¦g,\¤p®t,\(&)¨Ê§'®K§Vµt¦T§V(§V&v¥o§)±g&v®t,Â,ƒ¿¨0§y¯¥)°&),o±®t,z±g,\*'¨K¤0®K§&)(T®t,\©

F"¦T§V³U±€¥\&)©n&:Æ

F

HÂ&±Â(+,o±g¨K¬Z¦+§'®t&'±€®t,£½±º¦+§VÓ0³Z¬I³I®0§)®t,£½±º¦g(+¨t¦g¨0(+§)¬

µ0§V(T§£'P./ ®t,zµK(g³I©n,\³I(+§&)(T®t,\© Fs¥o§V©nµp&±®K,ª),\¦g&'(g,ƒ±ZHx,o©ªR§)(g³I,o®0§)®t,ƒ±

ÓK³U®t³Z©n,o¤0±º³I&)¤p§V³U±\À

£©ÂÓb&)(T§n§GXgÐD³I±º¦+§-[n¤š°§V&n»¼&±g±g,7¥G&'¬Z&t¥o§)®K§nµ0§)(+§n©n³I©´)ÇK²§¿¨K, F¼¤š°§)&

±º,o¤0®t&Ÿ§V³I¤0®K§»¼&'(g©§)¬Z©n,\¤¦+, XÁ»¼&'(g©§'®t&-[]Hv,\(T§&~©€,o¤K&'±v¦g³Z¦g¨0¬I§'®t&Ÿ®K&

*)(+¨Kµb&0´Ñ¥G&'¤0±º³U®t,o(g,o³Õ¶M©n,¦+§)©ÂÓx²,\©³Z¤0®K³Z(+,G¦T§V©n,\¤¦g,!,\¤_ª'&)¬Iª³U®t&pÀnP,v»s§V¦g&0´

±0²&&±ŠµK(+&)Ó0¬Z,o©n§'±mÅ, ¤š°§V&n¦+³Z¤K­p§V© ®t,o±º¦g³I¤0§V¦p²§V(+³I&®t,o±g³Z*'¤0§)®K&0´qp¥o§V¤0®K&

²

(12)

"!#%$'&(*) $

&'±®t&'³I±€,ƒ±Á¦T§V*)³ƒ²§V(+³I&'±Â¿¨K, ®t,oª),o(ƒ²

¾

§V©n&± qp¥o§V(n¤K&OCÁ3 Ey47´±g,\¤p®t&¿¨K,&±

&)¨t¦+(g&±>¦g³I¤K­0§)©Öª_³I§)*),o©«µK(g,oª_³I±º¦+§€µ0§)(+§z&'±m£’±Á¦T§)®t&± 2¤K³U®t&'±oÀ

£© q0¤0±€®t,&)¨K¦g¨KÓK(+&0´ C¨Kµ ^§ µ0(g&)»¼,\(+³Z¨¨K©§±K²,o(g³I,®t,vµ0§)¬Z,ƒ±Á¦+(+§'±

ª),o(º¦+³Z*'³Z¤K&±g§'±x±º&'ÓK(g,.§'±mÒ§V(+³Z,ƒ®K§)®K,o±Cj¤_ª^§V(+³I§)¤'¦+,o±m®t,²&'(gÓ0³Õ¦T§)±x¤š°§)&¤K,o¥\,o±º¶

±g§)(g³U§V©n,o¤'¦+,2µb,\(+³o²&®t³U¥\§)±oÀÑ-_,\*'¨K¤0®t&€®t³I±+±g,)´t±º¨p§.»¼&)¤¦+,ÓK³IÓK¬I³Z&'*)(b²§ qp¥o§.µK(+³Z¤K¶

¥G³Iµ0§V¬Dª³I¤K­0§n®t&±>¦g(T§VÓ0§)¬Z­0&'±x®t,z/zÀ E,\(+(+&)¤šÀ

3§V¨K(+³U¥G³I&7µ0§)±+±g&)¨§.&'(g³I,\¤¦+§)((+,\¨K¤K³Ž°&),ƒ±Ñ¦+¨t¦g&'(g³U§V³U±µ0§)(+§Â®t³I±+¥G¨K¦g³I(>§'±

§V¨K¬U§)±®t, C¨Kµ ^§,€§)±+±º¨0¤'¦+&'±¥G&'(g(+,\¬U§^¦+&'±Š§)&O-_,\©n³I¤Š²§V(+³I&0ÀC1D&t®t&O©Â¨K¤0®K&

®K§Rª^§Âµp§V¬IµK³Õ¦+,o±oÀ½/§V©zÓK³I,\¤¦g,C®t,o±+¥G&'¤¦g(T§0²

¾

®t&.©n,.§V¤K³I©n&)¨O§Â»s§I)Ë,G¶M¬I&7¦+§)©€¶

Óx²,o©!À642¥\,\(g¦g,\³_§V¬I*)¨0¤0±i®K,\¬I,o±oÀi£½±+±g,½¥G&'¤ªy²

¾

ª_³Z&m³I¤t»¼&'(g©§V¬,o±º¦+§)Óp,o¬Z,ƒ¥G,o¨7µ0§V(T§

©n³Z©ý¨K©ý¥o§V¤0§)¬š®t,7¥G&'©Â¨K¤K³U¥\§š¯¥V°§)&z©§V³U±m®t³I(g,\¦g&¥G&'©Ö3§)¨K(g³U¥G³I&0À

T’&)©n&CÇK²§n®t³I±+±g,7§)¥G³I©§K´t­0§Rª_³U§€,o±º¦g¨0®K§'®t&¥G&'©Ö*)(T§V¤p®t,C³Z¤¦g,o(g,ƒ±g±g,C&

1D,o&)(+,\©§C®t,-t§)(+®šÀ>°§V&7±g,\³0¿¨K,Š¥\&)¤0±g³I®K,\(T§y¯¥V°&',o±6,o±º¦K²,G¦g³U¥\§'±&)¨,o¬Z&t¥G¨0ÓK(+§V¶

¯

¥V°&',o±x©§^¦+,\©#²§^¦+³I¥o§)±x©n,7¬I,\ª^§V(T§V© §nµb,\¤0±+§V(Š¿¨K,.&1i,\&'(g,o©n§n®t,dp,o¤K,\(+³Z¶

¥G³U®K§)®K,@Fs4ŠÓb,\(g¦g¨0(+§C, P,\¤0±g³I®0§)®t,Š®t, H®K, E,\³ZÏ_&)¦g&p´^µp&t®t,o(g³U§C&)Ót¦+,\(g¶M±g,

§µ0§V(g¦g³I(®t,o±+±g,x1i,\&'(g,o©§KÀl_§Rª),o(g³U§2®t,m,\ÏtµK(g³I©n³Z(g¶j±º,>&.¥G&)¤VÇÁ¨K¤¦g&.®t,Š¥\§)©€¶

µp&±¤š°§)&7£½±º¦g(+¨t¦g¨0(+§)¬Z©n,\¤¦+,Š£½±º¦p²§Vª',\³U±\´ ´_¥G&'©€&.ª^§)¬Z&'(g,ƒ±Ñ¥G(R²

¾

¦+³I¥\&'±Ñ®t,§V¬Z¶

*)¨K©§.Ób,\© Ób&)¬U§)®K§.§)µK¬I³I¥o§y¯¥V°§)&.®t³Õ»¼,o(g,o¤0¥G³ƒ²§Vª',\¬p¤¨0© ,ƒ±ºµ0§š¯¥G&7®t,®t³Z©n,o¤0±\°§)&

³Z¤ q0¤K³Z¦+§§Vµ0(g&'µK(g³U§)®K&0À

N¨0§V¬y,ƒ±ºµ0§š¯¥G& >7°§V&n,o(+§€¤0§'®K§n¥G¬U§V(+&

_2§Rª),o(g³U§K´>§V¤¦g,ƒ±®t,©§V³U±¤0§)®0§K´’®K, ,o±º¦g,\¤p®t,\(g¶M±g,&1D,o&)(+,\©§·®K,

-t§V(T®!µ0§V(T§n®t³I©€,o¤0±o°§V&n³Z¤ q0¤K³Z¦+§KÀ>%½²§€­0§Rª_³U§€¨K©§n,GÏ_¦g,o¤0±\°§)&®t,o±g,\¤_ª)&'¬Zª_³U®K§

µp&'(-_©§)¬Z,'´p,\Ï_µb&'±º¦+§n¤p§)±Š¤0&V¦+§'±2®t,z§V¨K¬U§)±2(g,ƒ®t³Z*'³I®0§)±mµb&)(287Àb42ÓK(+§)­0§V©

±º&'ÓK(+,C¥\¨K(T±º&±>®0§)®t&±xµp&'(m,o±º¦g,²¨K¬Z¦g³I©n&0À

Š© Ób,\¬I&!®K³I§O,\© ¿¨K,n3§V¨0(ƒ²

¾

¥G³I&v§)ÓK(g³I¨·§v*)¨0§)(+®0§K´b¦g(T§V¤0±g©n³Õ¦+³Õ¶M¬I­K,

©n³Z¤K­p§)±x³I¤0¿¨K³Z,\¦+§š¯¥V°&),ƒ±>©n§V¦g,o©Ÿ²§V¦g³U¥\§'±\À >7°§)&»¼,MI7¥G&'©€,o¤¦p²§V(+³I&'±o´'©§)±x§'¥T­K&

¿¨K,»¼&)³’¤K,o±+±g,©n&)©n,\¤¦g&·¿'¨0,`qp¥G&'¨®t, q0¤0³I®t&¿¨K,,\¨§V¦+§'¥\§V(+³U§O& µ0(g&)¶

ÓK¬I,\©§ŠÅp´^&2®K§2£’±Á¦T§VÓK³I¬I³I®K§'®t,’®K,x/(T®t,\©-_¨Kµb,\(+³Z&'(oÀE&)(g¦+§)¤'¦+&0´ƒ4Š(+³I±º¦g³U®t,o±

qp¥G&'¨O¥\&)©«&

´t&z®0§)±x£½¿¨0§š¯¥V°&),ƒ±’®K,C-_,o*)¨K¤p®K§n/(T®t,o©!ÀÑ£½©«©€,ƒ§)®t&±’®K,

¤K&^ª),o©ÂÓK(+& ,\¬I,©n,v®t,o¨¨K©§¥\&)µK³U§®K§nÇK²§Ê¥G³Z¦+§)®0§ ¤K&V¦T§®t,!4Š¤0®t(+&)¤0&^ª

,ÐD,\&'¤'¦+&^ª_³I¥T­ ®K, ?BA r

¿'¨0,)´,\©ÌşµŠ²§V*'³Z¤0§'±\´¥G&)¤¦+³Z¤K­p§~®t,\q0¤K³g¯¥V°&',o±O,

&'±.,o¤_¨K¤0¥G³U§)®K&'±.®t&±C(g,ƒ±º¨K¬Z¦+§'®t&'±C&'Ót¦g³U®t&±.¤K,o±º¦+§!¬M²

¾

¤K­0§KÀOÔK,\I§ ±g,\*'¨K³I¤'¦+,

(g,ƒ¥G&'©€,o¤0®K§š¯¥V°§V& V X>°§V&.µb,\(T¥\§.³U±º¦g&¿¨K,!²,2³Z©nµb&)(g¦+§V¤¦+,M[K´)»¼(g³U±+§V¤0®t&DXt²,m¨K©

Óp&'©ÖµK(+&)Ó0¬Z,o©n§-[KÀ

_2§Rª_³I§¥T­K,o*'§'®t&!§)& CÁ3 Ey4 ,\©e©n§)()¯¥\& ¥G&)© ¤š°§V&©Â¨0³Õ¦+& ©n§)³I±Â®t&

¿¨K,Â&±2ÔK¨0¤0®K§V©n,o¤'¦+&'±®t,z£7PC/ ,®K,z1i&)µb&)¬I&)*)³U§ T’&)©zÓK³I¤0§^¦b²&)(+³I§0´p§V¬\²,o©

®t&'±.¥\&)¤K­0,o¥G³I©n,\¤¦g&±Cӊ²§)±g³U¥G&'±C®t,42¤Š²§V¬I³U±º,8m,ƒ§V¬, T’&)©nµK¬I,GÏK§!,®t,Lp,G¶

&)©n,G¦+(g³U§P2³Z»¼,\(+,\¤0¥\³I§)¬dT’¬o²§'±g±g³I¥o§KÀÖ£½¤¦g(+,G¦+§)¤¦g&0´,\©•®t,MI\,o©ÂÓK(+&0´,o±º¦+§Rª^§

(13)

"!^%$'&(*) $

®t,µb&'±+±g,z®t,z¨K© XºÓb&)©µK(+&)ÓK¬I,\©§-[K´‘¥G¨^Ǻ§'±2µb&'±+±º³IÓK³I¬Z³U®K§'®t,o±±º,o(g³U§V©³I©z¶

µK(+,\ª_³I±ƒ²

¾

ª),o³I±!µ0§)(+§Ÿ©n³Z©´7,o©ÂÓb&)(T§#,\¨:¤š°§)&#¦g³Iª),o±+±g,,\¤¦o°§)& ¥G&)¤p±g¥\³$Ë,o¤0¥G³U§

®t³U±g±g&0À

4 µb,o±+§V(Ê®K§'±Ê¬I³I©€³Z¦+§š¯¥V°&',o± ¦K²,o¥\¤K³U¥\§)±Ê¿'¨0,¤0§²,oµp&t¥o§#¦g³I¤K­0§ µ0§V(T§

§VÓb&)(T®m²§^¶M¬I&0´x§³I¬Z¨0±p²&)(+³U§±º,o¤0±g§š¯¥V°§)&®t,ʵb&'±+±º,ƒ±g±o°§V&®K,ʨK© µK(+&)ÓK¬I,\©§®t,

µp,ƒ±g¿¨K³U±+§7©n,µ0(g&t®t¨ Io³Z¨O¨K© ±g,\¤¦g³I©n,\¤¦g&n®t,,o±g©n§)*'§'®t&)(T§C(g,ƒ±ºµb&)¤p±g§)ÓK³Z¬I³Z¶

®K§)®K,)ÀÔK&)³b¥G&'©€&.&z®t,o±gµp,o(º¦T§V(µp§V(T§C¨K©§C»¼&)(+©§C©n§)³I±½©§)®t¨K(T§.®t,Š,o¤t»¼&V¶

¥\§)(§!3§^¦+,\©#²§^¦+³I¥o§KÀ@P,\ª'&O,ƒ±Á¦T§v©§V(T§Rª_³Z¬I­K&±g§n,\Ï_µb,\(+³$Ë,\¤0¥\³I§v³Z¤¦+,\¬I,o¥P¦+¨0§V¬

§€©€,o¨ ¥G&)¤¦T§^¦g&n¥G&'©Ö3§)¨K(g³U¥G³I&n,.&-_,\©n³I¤Š²§V(+³Z&n®t,71N£7PC/zÀ

4:­K&)(T§z®0§zª',\(T®K§)®K,­0§Rª_³U§n¥T­K,\*§)®t&p´'¦T§V©zÓ>²,\©«µp§V(T§z©n³I©À

iK›

c —›ž’–Ž›96

™˜"e

– c

b–

™

›œ”># 

˜%4

b  —

˜%4

–ji

˜

”’98 :l;

£©Ö®t,MI\,o©ÂÓK(+&®t,`?MA'Ã'Ā¥G&'©€µ0¬Z,\¦g,\³D&'±x,GÏK§)©€,ƒ±m¿¨K,.©n,C»s§V¬Z¦+§Rª^§V©

¤K& E,o(y²¨ µp§V(T§n»¼&)(+©§V¬I©€,o¤¦g,z±g,\(C¥\§)¤0®t³U®K§^¦+&O§)&v®t³IµK¬Z&'©§v®t,€Ó0§)¥T­p§V(+,\¬ŽÀ

>Š&#ª),o(o°§)&~®t,g?BA)à r¦g(T§VÓ0§)¬Z­0,\³.¥G&'©€&#©n&)¤0³Õ¦+&)(¤_¨K© ¥G¨0(+±g&Ÿ®K,¹§)µp,o(º¶

»¼,\³g¯¥G&§V©n,\¤¦g&µp§V(T§zµ0(g&)»¼,o±+±º&'(g,ƒ±xµp,o(g¨0§)¤K&'±2®t,±g,\*)¨0¤0®t&*)(T§V¨DÀ >2&'±m©n&V¶

©n,\¤¦g&±š¬I³Zª_(+,o±o´o(T§)±+¥G¨K¤0­K,\³'µK³Z¬I­0§'±D®t,’µŠ²§V*'³Z¤0§'±š®t,ƒ¥G³Z»¼(+§)¤0®t&Š&±š,\¤_¨K¤p¥G³U§)®t&±

,¦+,\¤¦+§)¤0®t&»¼&'(g¤0,o¥G,o(€®K,\©n&)¤0±º¦g(T§y¯¥)°&),ƒ±7®t&'±Â¦g,o&)(+,\©§)±7»¼&)(+©Â¨K¬U§)®K&'±7µb&)(

4Š¤0®K(g&'¤K&^ª¶MÐD,\&)¤¦+&^ª³U¥T­šÀ

£© ©§V('¯¥G&®t,G?BA)Ã-rK´½(+,G¦+&)(+¤0§V¤p®t&§V&OCÁ3 Ey4 ®t,oµp&'³I±®K&ª',\(ƒ°§V&p´

¥G&'¤'¦+³Z¤_¨0§)(+§)© &7¥G¨0(+±g&7®t,21i&)µb&)¬I&)*'³I§C4Š¬I*Ѳ,\ÓK(+³I¥o§,Š&Â-_,\©n³I¤Š²§V(+³I&7®t,21i,\&V¶

(g³U§ N¨0§)¬Z³Z¦+§V¦g³IªR§®0§)±2£’¿¨0§y¯¥)°&),o± P³Z»¼,\(+,\¤0¥\³I§)³I±o´p©n³I¤K³U±Á¦+(+§'®t&'±Š§)©ÂÓb&'±mµb&)(

3§V¨0(g³U¥G³I&0À >2&±º,o*)¨K¤0®K&¹±g,\©n,ƒ±Á¦+(g, ³I¤K³U¥G³I&)¨t¶j±º,&¥\¨K(+±g&®t,1i,\&)(+³U§·®t,

pC§V¬I&)³U±>¬Z,ƒ¥G³I&)¤0§'®t&nµp&'(/2¦º¦g&p´K¿¨K,7§)¥\&)©nµ0§V¤0­K,\³y¥G&'©Ö,o©€µb,\¤0­K&0À

£©©§V³I&§)µK(g,ƒ±º,o¤¦g,\³¤K&.-_,\©n³I¤Š²§V(+³I&1N£'P./~&C¿'¨0,’­0§Rª_³U§Š,o¤'¦+,\¤t¶

®t³U®t&.®K§¤K&V¦T§.®t,m4Š¤0®t(+&)¤0&^ª'¶jК,o&)¤¦g&^ª_³U¥T­šÀš£·¦+§)©ÂÓx²,o© ®K§µb&'±+±º³IÓK³I¬Z³U®K§)®K,

®t,C§)®K§)µt¦+§)(>§'±¦K²,o¥\¤K³I¥o§)±>®t&'±’¦+(+§)Ó0§V¬I­K&'±’®t,.3§V¨0(g³U¥G³I&µ0§)(+§7,o±º¦g,\¤p®t,\(x&'±

(g,ƒ±º¨0¬Õ¦T§)®t&±Dµ0§)(+§2ª^§V(+³Z,ƒ®K§)®t,ƒ±DÓ0³I®t³I©n,\¤0±g³I&)¤0§)³I±oÀ61i¨0®t&µ0§)(g,ƒ¥G³U§m»¼¨K¤0¥\³Z&'¤0§V(

Óp,o©´V§V&¥\¨0±º¦g&C®t,’©z¨K³Z¦g&Š¦+(+§)Ó0§V¬I­K&p´ƒ©§'±6±g,\©:*'(+§)¤0®t,½&'(g³I*)³I¤0§)¬Z³U®K§)®K,&)¨š´

©n,\¬I­K&)(®t³Z¦g&p´)¤K&C,o©ÂÓ0§)¬Z&.®K§'±Ñ¥G&)¤¦+(g³IÓK¨K³g¯¥V°&',o±Ñ®t,Š3§)¨K(+³I¥\³Z&,Š4Š¤0®K(g&'¤K&^ª¶

К,o&)¤¦g&^ª_³U¥T­šÀ

>Š&YT’&'¬o²&¿'¨0³Z&K>(T§)±g³Z¬I,\³I(+&Š®t,’3§V¦g,o©Ÿ²§V¦g³U¥\§m,o©ŸÇÁ¨K¬Z­0&®t,?MA'à rK´ƒ,\¨ŠÇK²§

¦g³I¤K­0§O¨K©§v,\Ï_¦g,\¤p±\°§)&O®t&±(+,o±g¨K¬Z¦+§'®t&'±®t,n4Š¤0®t(+&)¤0&^ª'¶jК,o&)¤¦g&^ª_³U¥T­µ0§V(T§

ª^§V(+³Z,ƒ®K§)®t,ƒ±2&'(g³I,\¤¦b²§Vª),o³I±oÀ7Ô6³JIn¨K©§!¥G&'©Â¨K¤K³U¥\§š¯¥V°§)&O®t,ÄO©n³Z¤_¨t¦+&'±o´š±º&'Ó

&€¦g³Z¦g¨K¬I&0V X+£½±º¦+§VÓ0³Z¬I³I®0§)®t,C£½±º¦g(+¨t¦g¨0(+§)¬š®t,Â/(+®t,o©ý-_¨Kµb,\(+³I&)(ƒÀ[

>7°§V&m¥\&)¤0±º¦+§)© &'±y¦g,GÏ_¦+&'±š®K§'±š¥G&'©Â¨K¤0³I¥o§y¯¥V°&',o±b¤0§'±š4>¦+§'±š®t&T’&)¬ƒ²&'¿¨K³I&0À

>2§©n³I¤K­0§ ,\Ϧ+,\¤0±o°§V& ®t&±.(+,o±g¨K¬Õ¦T§)®t&±.®t,v42¤0®t(+&)¤K&^ª¶jК,\&'¤¦g&^ª_³I¥T­Êµ0§V(T§

Referências

Documentos relacionados

Antivitimologia Intraconsciencial: o senso apurado de autoimperdoamento; o en- tendimento das movimentações holocármicas; a minimização dos trafares autossabotantes; a vida

Se a Cisco continuar a unificação e a integração de seus recursos de automação e gerenciamento de infraestrutura e nuvem, sustentando arquiteturas de diversas nuvens heterogêneas

f) Não havendo cotação do dia em que se esteja a proceder à valorização, ou não podendo a mesma ser utilizada, designadamente por ser considerada não representativa, tomar-se-á

But we are told that the nation is now united against us; that they hold they have a right to tax us and legislate for us, as firmly as we deny it; that we are a part of the

Segundo, os homens mais eficazes na obra de Deus são aqueles que têm o coração quebrantado e conhecem a intimidade de Deus pelo jejum e pela oração.. Terceiro, Deus pode

• NÃO utilize uma almofada sub-inflada ou super-inflada, porque os benefícios do produto serão reduzidos ou eliminados, resultando em um aumento do risco para a pele e

A CAREL, líder no controlo do frio, oferece ao mercado da refri- geração o melhor da tecnologia dos controladores paramétri- cos num produto inovador: easy.. O conhecimento profundo

[r]