AMW 831 AMW 834 INSTALLATION, QUICK START

28 

Texto

(1)

INSTALLATION, QUICK START INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

INSTALLATION, HURTIG START INSTALLASJON, HURTIG START ASENNUS, PIKAOPAS ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID

KEZDÉSI ÚTMUTATÓ

INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE INSTALACJA, SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI УСТАНОВКА, КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE

AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA INSTALLATION, SNABBGUIDE

(2)

INŠTALÁCIA

PRED PRIPOJENÍM

SKONTROLUJTE, ČISPOTREBIČNIEJEPOŠKODENÝ.

Skon-trolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdnite a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.

PO PRIPOJENÍ

UZEMNENIESPOTREBIČA je povinné. Výrobca

ne-zodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za po-škodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.

Výrobcovia nenesú zodpovednosť za

pro-RÚRUNEUVÁDZAJTEDOČINNOSTI, ak je poškodený

napájací kábel alebo jeho zástrčka, ak rúra ne-pracuje správne, ak je poškodená alebo ak spa-dla. Napájací kábel, ani zástrčku neponárajte do vody. Nepribližujte sa s napájacím káblom k horúcim povrchom. Zabránite tak možnosti úrazu elektrickým napätím, požiaru alebo vzni-ku iných nebezpečenstiev.

NEODSTRAŇUJTEDOSKYNAOCHRANUPREDPRIVÁDZA -NÝMIMIKROVLNAMI

umiestne-né na bočnej stene vnútra rúry. Kryty bránia tomu, že sa tuk a zvyšky jedál zane-sú do prívodných kanálov mikrovĺn.

PREDMONTÁŽOU sa presvedčte, či je vnútro rúry prázdne.

SKONTROLUJTE, ČINAPÄTIE na typovom štítku

zod-povedá napätiu vo vašej domácnosti.

RÚRUNEPOUŽÍVAJTE, ak jej dvierka nie sú pevne

zavreté.

MONTÁŽ SPOTREBIČA

P

RIINŠTALÁCIISPOTREBIČA

postupujte podľa

osobitne dodávaných pokynov na montáž.

NEPOUŽÍVAJTE PREDLŽOVACIENAPÁJA -CIEKÁBLE.

AKJEPRÍVODNÝELEKTRICKÝKÁBELVEĽMIKRÁT -KY, požiadajte kvalifi kovaného elektriká-ra, aby v blízkosti spotrebiča nainštaloval vhodnú zásuvku.

(3)

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NEZOHRIEVAJTE, ANINEPOUŽÍVAJTEVRÚRE, ani v jej

blízkosti horľavé materiály. Spaliny môžu spô-sobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. MIKROVLNNÚRÚRUNEPOUŽÍVAJTE na sušenie

texti-lu, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetín, ovocia, ani iných horľavých materiálov. Môže to spôso-biť požiar.

JEDLÁNEVARTEPRÍLIŠDLHO. Môže to spôsobiť požiar.

NENECHÁVAJTERÚRUBEZDOZORU, predovšetkým

ak pri varení používate papier, plasty alebo iné horľavé materiály. Papier sa môže pri prípra-ve jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roz-taviť.

PRIVZNIETENÍMATERIÁLUVRÚREALEBOVJEJBLÍZKOSTI ALEBOAKZBADÁTEDYM, nechajte dvierka rúry

za-tvorené a rúru vypnite. Napájací kábel vytiah-nite zo zásuvky alebo odpojte napájanie vy-skrutkovaním poistky alebo vypnutím ističa.

POZORNE PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE

DETISMÚSPOTREBIČ používať iba pod

dozorom dospelej osoby a po dôkladnom poučení o bezpečnom používaní. Musia si uvedomovať nebezpečenstvo hroziace pri nesprávnom používaní.

TENTOSPOTREBIČNIEJEURČENÝ, ABYHO používali

osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami bez dozoru osoby, ktorá je zodpovedaná za ich bezpečnosť.

ZAPAMÄTAJTESI, PROSÍM!

POČASPOUŽÍVANIARÚRYSAPRÍSTUPNÉČASTIVEĽMI ZOHREJÚ , nedovoľte deťom, aby sa priblížili k rúre.

MIKROVLNNÚRÚRUNEPOUŽÍVAJTE na

ohrievanie potravín vo vzducho-tesných nádobách. Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri otváraní môže spôsobiť škodu alebo explóziu.

VAJÍČKA

NEPOUŽÍVAJTEMIKROVLNNÚRÚRU

na prípravu alebo ohrev celých vajíčok, so škrupinou alebo bez nej, pretože môžu prask-núť, aj po ukončení mikrovln-ného ohrevu.

PRAVIDELNEKONTROLUJTE, ČINIEPOŠKODENÉ

tesne-nia a dosadacie plochy tesnetesne-nia dvierok. Je zaká-zané uvádzať do činnosti spotrebič s poškodený-mi tesneniapoškodený-mi a dosadacípoškodený-mi plochapoškodený-mi tesnenia dvierok, kým nie je opravený kvalifi kovaným ser-visným technikom.

NEPOUŽÍVAJTE v rúre žieravé chemikálie, ani

vý-pary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie a varenie jedál. Nebol skonštruo-vaný na priemyselné, ani laboratórne použitie.

(4)

VŠEOBECNE

SPOTREBIČJEURČENÝIBANAPOUŽITIEV DOMÁCNOSTI!

SPOTREBIČSANESMIEPRIPOUŽITÍ mikrovĺn zapínať bez potravín vo vnútri rúry. Takéto používanie spotre-biča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.

PRISKÚŠANÍOVLÁDANIA vložte do rúry pohár s

vo-dou. Voda pohltí mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí.

PREDVLOŽENÍMDORÚRYODSTRÁŇTE z

pa-pierových alebo plastových vreciek drôtené svorky.

SMAŽENIE

MIKROVLNNÚRÚRUNEPOUŽÍVAJTE na smaženie,

pre-tože teplotu oleja nemožno kontro-lovať.

TEKUTINY

NAPR. NÁPOJEALEBOVODA. Tekutiny sa môžu

pre-hriať nad bod varu aj bez prí-tomnosti bubliniek. Horúca te-kutina môže v dôsledku toho náhle vykypieť.

Nasledujúcimi opatreniami predídete takémuto ohrozeniu:

1. Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.

2. Tekutinu v nádobe pred vložením do rúry premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.

3. Po ohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znovu premiešajte.

BUĎTE OPATRNÍ

VŽDYDODRŽIAVAJTE podrobné pokyny uvedené v

kuchárskej knihe pre mikrovlnné rúry. Týka sa to predovšetkým varenia alebo zohrievania je-dál s obsahom alkoholu.

DETSKÉJEDLÁALEBONÁPOJEVOFĽAŠINA KŔMENIE po zohriatí vždy

pre-miešajte a pred podáva-ním skontrolujte ich teplotu.

Zabezpečíte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku po-pálenín.

Pred ohrevom vždy skontrolujte, či sú vybra-té viečko a cumlík!

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŽDY, KEĎSAPOVARENÍDOTÝKATENÁDOB, rúry alebo

panvice, používajte chňapky, predídete tak po-páleninám.

VNÚTRORÚRYNEPOUŽÍVAJTE na skladovanie.

ZATLÁČACIE GOMBÍKY

GOMBÍKYNATEJTORÚRE sú pri dodávke rúry

zarovnané s tlačidlami na paneli. Gombíky sa vysunú pri ich zatlače-ní, čo Vám umožní prístup k rôznym funkciám. Nie je nutné, aby boli počas činnosti vy-sunuté.

Jednoducho ich po nastavení zatlač-te späť do panela a používajzatlač-te rúru ďalej.

(5)

PRÍSLUŠENSTVO

VŠEOBECNE

DOTYKNÁDOBSKOVOVÝMIČASŤAMI s vnútornými

stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje is-krenie, ktoré môže rúru poškodiť.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA DRŽIAKOTOČNÉHOTANIERAPOUŽÍVAJTE

pod skleneným otočným tanie-rom. Na držiak otočného taniera nikdy neklaďte iný riad.Vložte držiak otočného taniera na jeho miesto v rúre.

SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER SKLENENÝOTOČNÝTANIER sa

použí-va pri všetkých spôsoboch použí- va-renia. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kúsky jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a znečisťova-li ju.Položte sklenený otočný tanier na držiak otočného taniera.

PREDVARENÍMSAPRESVEDČTE , či používané

po-môcky sú vhodné do mikro-vlnných rúr a či prepúšťa-jú mikrovlny.

POVLOŽENÍJEDLASRIADOM do mikrovlnnej rúry

skontrolujte, či sa nedotýka vnútorných stien. Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami.

PREDZAPNUTÍMRÚRYVŽDYSKONTROLUJTE, či sa

otoč-ný tanier voľne otáča.

DRŽADLO ZAPEKACIEHO TANIERA CRISP DODÁVANÉŠPECIÁLNEDRŽADLO CRISP TANIERAPOUŽÍVAJTE na vybratie

ho-rúceho taniera z rúry.

ZAPEKACÍ CRISP TANIER

POTRAVINYSAUKLADAJÚPRIAMONAZAPEKACÍ CRISPTA

-NIER.

So zapekacím Crisp tanie-rom sa vždy používa skle-nený otočný tanier.

NEKLAĎTEŽIADNEPOMÔCKY na zapeka-cí Crisp tanier, pretože sa rýchlo rozo-hrieva a môže spôsobiť ich poškodenie. TANIE CRISP môžete pred použitím predhriať

(max. 3 min..). Na predhrievanie Crisp taniera vždy používajte funkciu Crisp.

V SÚČASNOSTI je na trhu bohatá ponuka riadu.

Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

DRÔTENÝ ROŠT

DRÔTENÝROŠTPOUŽÍVAJTEPRI

gri-lovaní s funkciou gril alebo pri kombinovanej funkcii (mikrovlny a gril).

PARÁK

POUŽÍVAJTEPARÁKSVLOŽENÝM SITKOM pri príprave jedál

ako ryby, zelenina alebo ze-miaky.

POUŽÍVAJTEPARÁKBEZ

VLOŽENÉHOSITKA pri príprave jedál ako ryža,

ces-toviny alebo biela fazuľa.

VŽDY položte parák na Sklenený otočný tanier.

VEKO

JEDLÁSAPRIKRÝVAJÚVEKOM iba pri

mikrovlnnom varení alebo ohreve, ktoré znižuje rozstrekovanie, udr-žiava vlhkosť potravín a skracuje potrebný čas prípravy.

VEKO používajte pri

(6)

ÚPRAVA PREDVOĽBY

(IBAAUTOM.

FUNKCIE)

ÚPRAVAPREDVOĽBY je k dispozícii pri väčšine

au-tomatických funkcií. Pri horeuvedených funkci-ách môžete osobne ovplyvniť konečné výsled-ky pomocou vlastnosti Úprava predvoľby. Táto vlastnosť vám umožní dosiahnuť zvýšenie ale-bo zníženie konečnej teploty v porovnaní so štandardným nastavením.

PRIPOUŽITÍ jednej z týchto funkcií rúra zvolí

vo-pred určené štandardné nastavenie. Toto na-stavenie zvyčajne poskytuje najlepšie výsled-ky. Ale ak je ohriate jedlo veľmi horúce na je-denie, môžete jednoducho upraviť nastavenie pred nasledujúcim použitím uvedenej funkcie.

POZNÁMKA:

ÚPRAVUPREDVOĽBY môžete urobiť alebo zmeniť

počas prvých 20 sekúnd činnosti.

UROBÍTETOPOMOCOU ÚPRAVYPREDVOĽBY pomocou

ovládača ihneď po stlačení tlačidla Štart.

OCHRANA PRED ŠTARTOM / ZÁMOK

TÁTOAUTOMATICKÁBEZPEČNOSTNÁFUNKCIASAAKTIVU

-JEJEDNUMINÚTUPOTOM, čo sa rúra vráti do

"pohotovostného režimu". (Rúra je v pohotovostnom režime, keď sa zo-brazuje čas v 24-hodinovom formáte, alebo, ak nie sú nastavené hodiny, keď je displej prázdny).

BEZPEČNOSTNÝZÁMOKSAODBLOKUJEOTVORENÍMAZA -TVORENÍMDVIEROK, napr. pri vložení potravín. Inak

sa na displeji zobrazí "door" (dvere).

ÚPRAVA PREDVOĽBY ÚROVEŇ ÚČINOK

HIGH +2 DOSIAHNESANAJVYŠŠIAKONEČNÁTEPLOTA

HIGH +1 DOSIAHNESAVYŠŠIAKONEČNÁTEPLOTA

MED0 PÔVODNÉŠTANDARDNÉNASTAVENIE

LOW -1 DOSIAHNESANIŽŠIAKONEČNÁTEPLOTA

(7)

FOOD

POULTRY (100g - (100g - 2.0Kg) MEAT

PRIPOUŽÍVANÍAUTOMATICKÝCHFUNKCIÍ musí rúra na

dosiahnutie správnych výsledkov poznať trie-du potravín. Pri voľbe triedy potravín ovláda-čom sa zobrazí sa “FOOD” (potraviny) a číslica triedy potravín.

CHLADENIE

POUKONČENÍFUNKCIE môže rúra vykonať proces chladenia. Je to normálne.

Po tomto procese sa rúra automaticky vypne. PRIPOUŽÍVANÍJEDNEJZAUTOMATICKÝCHFUNKCIÍ sa

rúra môže zastaviť (v závislosti od zvoleného programu a triedy potravín) a vyzvať vás, aby ste potraviny STIR FOOD (premiešali) alebo TURN FOOD (obrátili).

JEDLO PREMIEŠAJTE ALEBO OBRÁŤTE

(IBAPRIAUTOMATICKÝCHFUNKCIÁCH)

TRIEDY POTRAVÍN

(IBAAUTOM.

FUNKCIE)

POZNÁMKA: V REŽIMEAUTOM. ROZMRAZOVANIABUDE RÚRAAUTOMATICKYPOKRAČOVAŤVČINNOSTIPO 2 MIN. v prípade, že potraviny neobrátite / nepremie-šate. V tomto prípade sa doba rozmrazovania predĺži.

PREPOTRAVINY, KTORÉNIESÚUVEDENÉVTABUĽKÁCH a

ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako od-porúčaná hmotnosť, použite postup uvedený v časti "Varenie a ohrev mikrovlnami". TRIEDYPOTRAVÍN sú uvedené v tabuľkách pri

po-pise každej automatickej funkcie. POKRAČOVANIEVARENIA:Otvorte dvierka.Jedlo premiešajte alebo obráťte.Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Štart.

PROCESCHLADENIA je možné prerušiť, bez

akého-koľvek poškodenia rúry, jednoduchým otvore-ním dvierok.

(8)

NASTAVENIE HODÍN

PRIPRVOMZAPOJENÍSPOTREBIČADO ELEKTRICKEJSIETE bude potrebné

nastaviť hodiny.

POVÝPADKUDODÁVKYELEKTRINY budú

hodiny blikať a bude ich treba znovu nastaviť.

RÚRA MÁKDISPOZÍCII funkcie,

kto-ré môžete upraviť podľa vašich po-trieb.

ZMENA NASTAVENÍ

OTÁČAJTEVIACÚČELOVÝOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí Setting (nastavenie).

POUŽIVAÍMOVLÁDAČA zvoľte jedno z nastavení, ktoré chcete upraviť.HodinyZvukECOJAS

STLAČENÍMTLAČIDLA STOPVYSTÚPTE z funkcie nastavení a uložte

všetky zmeny, ktoré ste urobili.

STLAČTETLAČIDLO OK . (Ľavé číslice (hodiny) blikajú).

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte hodiny.

STLAČTETLAČIDLO OK. (Blikajú dve pravé číslice (minúty)).

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte minúty.

STLAČTETLAČIDLO OK ešte raz, aby ste potvrdili zmenu. HODINYSÚNASTAVENÉASPUSTENÉ.

AKSTENASTAVILIHODINY, ALENECHCETE, ABYSAVIACZOBRAZOVALI na

disple-ji, jednoducho znovu nastavte režim nastavovania hodín a podržte stlačené tlačidlo Stop, kým blikajú číslice.





(9)

NASTAVENIE ZVUKU

STLAČTETLAČIDLO OK .

OTÁČANÍMOVLÁDAČA zapnite alebo vypnite zvukový signál.

STLAČTETLAČIDLO OK ešte raz, aby ste potvrdili voľbu.

ECO

STLAČTETLAČIDLO OK .

OTÁČANÍMOVLÁDAČA zapnite alebo vypnite nastavenie ECO.

STLAČTETLAČIDLO OK ešte raz, aby ste potvrdili voľbu.

KEĎJEZAPNUTÉNASTAVENIE ECO, displej sa automaticky vypne, čím sa

dosiahne úspora energie. Zapne sa automaticky opäť po stlačení tlačidla alebo pri otvorení dvierok.

KEĎJEVYPNUTÉ, displej sa nevypne a vždy sa bude zobrazovať presný

čas v 24-hodinovom formáte.

ZMENA NASTAVENÍ

(10)

POUŽITETÚTOFUNKCIU, keď

potrebu-jete kuchynské minútky na odme-ranie presného času pri rôznom použití, ako napr. varenie vajíčok alebo kysnutie cesta pred peče-ním a pod.

KUCHYNSKÁ ČASOMIERA

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte želanú dobu časomeru.

STLAČTETLAČIDLO OK .

POVYPRŠANÍNASTAVENEJDOBY zaznie zvukový signál.

STLAČENÍMTLAČIDLA STOP predtým, ako časomer ukončí odpočítavanie

sa nastavená doba vynuluje.

ZMENA NASTAVENÍ

JAS

STLAČTETLAČIDLO OK .

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte úroveň jasu podľa vášho želania.

STLAČTETLAČIDLO OK ešte raz, aby ste potvrdili voľbu.

(11)

VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI

OTÁČAJTEVIACÚČELOVÝOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia mikrovĺn.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte mikrovlnný výkon.

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu. Automaticky sa dostanete k ďalšiemu nastaveniu.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte dobu prípravy jedla.

STLAČTETLAČIDLO ŠTART.

ÚROVEŇ VÝKONU POZAPNUTÍPROCESUVARENIA:

Dobu jednoducho predĺžite stláčaním tlačidla Štart s krokom 30 sekúnd. Každé stlačenie predlžuje dobu o 30 sekúnd. Dobu možno skrátiť i predĺžiť aj otočením ovládača .

STLAČENÍM << sa môžete vrátiť na miesto, v ktorom

môže-te zmeniť dobu varenia a výkon. Dobu aj úroveň môžemôže-te zmeniť ovládačom aj počas varenia.

POUŽITETÚTOFUNKCIU pri bežnom

varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa.

 



IBA MIKROVLNY VÝKON ODPORÚČANÉPOUŽITIE:

900 W OHRIEVANIENÁPOJOV, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvoľte nižší výkon.

750 W VARENIEZELENINY, mäsa a pod.

650 W VARENIE rýb.

500 W ŠETRNÉVARENIE napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.

350 W MIERNEDUSENIE, rozpustenie masla a čokolády.

160 W ROZMRAZOVANIE. Zmäkčovanie masla, syrov. 90 W ZMÄKČOVANIE zmrzliny.

(12)

JET ŠTART

OTÁČAJTEVIACÚČELOVÝOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia mikrovĺn.

STLAČENÍMTLAČIDLAŠTARTSAAUTOMATICKYZAPNEOHREV pri plnom mikrovlnnom výkone a doba

varenia bude nastavená na 30 sekúnd. Každé stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. TÁTOFUNKCIASAPOUŽÍVA na rýchly ohrev potravín s vysokým obsa-hom vody, ako; vývary, káva ale-bo čaj.

DOBUPROCESUMOŽNOPREDĹŽIŤASKRÁTIŤOVLÁDAČOM aj po aktivácii funkcie.

(13)

OTÁČAJTEVIACÚČELOVÝOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia Crisp.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte dobu prípravy jedla.

STLAČTETLAČIDLO ŠTART.

CRISP (ZAPEKANIE)

TÁTOFUNKCIASAPOUŽÍVANA

ohrieva-nie a pečeohrieva-nie pizze a iných jedál z cesta. Je vhodná aj na smaženie slaninky a vajíčok, klobás, ham-burgerov a pod.

RÚRAAUTOMATICKY zapína mikrovlny a gril, aby sa zohrial zapekací ta-nier Crisp. Zapekací Crisp tata-nier takto veľmi rýchlo dosiahne pracov-nú teplotu a jedlo sa začne zapekať.

SKONTROLUJTE, či je zapekací tanier v strede skleneného otočného

ta-niera.

PRIPEČENÍSARÚRAAJTANIERCRISP veľmi zohrejú.

NEKLAĎTETANIERCRISP na povrch, ktorý by sa mohol poškodiť teplom.

DÁVAJTEPOZOR, NEDOTÝKAJTESA grilovacieho článku.

PRIVYBERANÍHORÚCEHOTANIERA CRISPPOUŽÍVAJTECHŇAPKY

alebo špeciálne držadlo, ktoré sa s ním dodáva.

S TOUTOFUNKCIOUPOUŽÍVAJTEIBA dodávaný crisp tanier. S inými

taniermi na pečenie, ktoré dostať na trhu, nemusíte dosiahnuť správne výsledky pri použití tejto funkcie.

(14)

GRIL

OTÁČAJTEVIACÚČELOVÝOVLÁDAČ, KÝMSANEZOBRAZÍFUNKCIA GRIL.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte úroveň výkonu grilu.

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu. Automaticky sa dostanete k ďalšiemu

nastaveniu.

OTOČENÍMOVLÁDAČA nastavte dobu prípravy jedla.

STLAČTETLAČIDLO ŠTART.

TÚTOFUNKCIUPOUŽÍVAJTE na rýchle

zapečenie povrchu potravín po-ložených na drôtený rošt. POTRAVINYAKOSYR, TOAST, BIFTEKYA KLOBÁSKY položte na drôtený rošt

na plech na pečenie.

POLOŽTEPOTRAVINY na drôtený rošt. Potraviny počas varenia obráťte. PREDGRILOVANÍMSAPRESVEDČTE, či je použitý riad odolný voči teplu a

vhodný na použitie v rúre.

PRIGRILOVANÍNEPOUŽÍVAJTE plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú

vhodné drevené, ani papierové pomôcky.

GRILPREDOHREJTE počas 3 - 5 minút pri vysokom výkone grilu.

NASTAVENIE ÚROVNE VÝKONU

GRIL

ODPORÚČANÉPOUŽITIE: VÝKON

SYROVÉTOASTY , rybie plátky a

hamburger

HIGH

(VYS.)

KLOBÁSKY a špízy na grilovanie

MID (STR.)

MIERNEZHNEDNUTIE povrchu

(15)

KOMBI GRIL

OTÁČAJTEVIACÚČELOVÝOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia Grill Combi (kombin. gril).

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte úroveň výkonu grilu.

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu. Automaticky sa dostanete k ďalšiemu nastaveniu.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte úroveň mikrovlnného výkonu.

STLAČTETLAČIDLO OK na potvrdenie voľby. Automaticky sa dostanete k ďalšiemu nastaveniu.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte dobu varenia.

STLAČTETLAČIDLOŠTART.

MAXIMÁLNYMOŽNÝ mikrovlnný výkon počas používania grilu je obme-dzený nastavením z výroby.

POLOŽTEPOTRAVINY na drôtený rošt alebo na sklenený otočný tanier.

TÚTOFUNKCIUPOUŽÍVAJTE na

prípra-vu jedál ako lasagne, gratinované ryby a zemiaky.

NASTAVENIE ÚROVNE VÝKONU

GRIL KOMBI

ODPORÚČANÉPOUŽITIE: VÝKONGRILU ÚROVEŇVÝKONU

LASAGNÍ

MID (STR) 350 - 500 W

GRATINOVANÉZEMIAKY

MID (STR) 500 - 650 W

GRATINOVANÉRYBY

HIGH (VYS.) 350 - 500 W

PEČENÉJABLKÁ

MID (STR.) 160 - 350 W

(16)

MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE

POSTUPUJTE podľa pokynov v časti “Varenie a

ohrev mikrovlnami” a pri manuálnom rozmrazo-vaní nastavte výkon 160 W.

POTRAVINYPRAVIDELNEKONTROLUJTE. Skúsenosti vás

naučia nastaviť vhodnú dobu pre rôzne množ-stvá potravín.

VEĽKÉKUSYSKOSŤOU v polovici rozmrazovania

obráťte. MRAZENÉPOTRAVINYVPLASTOVÝCHVRECKÁCH, fóliách

alebo v kartónových obaloch sa môžu vložiť priamo do rúry, ak na obale nie sú žiadne kovové časti (napr. svorky).

TVAROBALU ovplyvňuje dobu

rozmra-zovania. Plytké balíčky sa rozmrazujú rýchlejšie ako hrubý blok.

ODDEĽTEJEDNOTLIVÉKUSY keď sa začínajú

rozmra-zovať.

Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie. AKSAČASTIPOTRAVÍN začínajú

zo-hrievať, ochráňte ich malými kúskami alobalu (napr. nohy a konce krídel kurčaťa).

VARENÉPOKRMY, GULÁŠAMÄSOVÉOMÁČKY sa

ľahšie rozmrazujú, ak sa pri rozmrazova-ní premiešajú.

PRIROZMRAZOVANÍ je lepšie pokrm

neroz-mraziť úplne, proces sa dokončí počas od-státia.

DOBAODSTÁTIAPOROZMRAZOVANÍVŽDYZLEPŠUJE

vý-sledok, pretože sa teplota rovno-merne rozloží v celom jedle.

(17)

(OHREV)

OTÁČAJTEVIACÚČELOVÝOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia Auto.

OTÁČAJTEOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia 6Th Sense Reheat (6. zmysel ohrev).

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu.

STLAČTETLAČIDLO ŠTART.

POUŽÍVAJTETÚTOFUNKCIU pri ohreve

hotových jedál, ktoré sú zmraze-né, vychladené alebo majú izbo-vú teplotu.

POLOŽTEPOTRAVINY na tanier

vhod-ný do mikrovlnnej rúry.

PRIUKLADANÍJEDLANATANIER pri vkladaní do chladničky alebo pred ohrevom ho ukladajte

tak, že hrubšie a hutnejšie čas-ti budú na vonkajšom

okraji taniera a ten-šie alebo jemnejten-šie časti v strede taniera.

PRIPOUŽITÍTEJTOFUNKCIEJEDLOVŽDYPRIKRYTE , iba pri ohreve jednej porcie alebo vychladenej

po-lievky ju netreba prikrývať!

AKSÚPOTRAVINYZABALENÉ a teda sú už

pri-kryté, narežte obal na 2-3 miestach, aby ste umožnili uvoľnenie tlaku počas ohrevu.

TENKÉPLÁTKYMÄSA ukladajte na seba alebo vedľa seba s prekrytými okrajmi.

HRUBŠIEKUSY, ako je fašírka, klobásy, či párky,

treba uložiť tesne k sebe. Pmikrovlnnej rúry narežte ale-LASTOVÚFÓLIU pred vložením do bo poprepichujte vidličkou, aby sa znížil tlak a aby ste predišli jej prasknutiu tla-kom vytvorenej pary počas varenia.

1-2 MINÚTYODSTÁTIAVŽDYZLEPŠIA výsledky, hlavne u mrazených potravín.

PROGRAMSANESMIE prerušiť pred zobrazením zostávajúcej doby.

PROGRAMMÔŽETE prerušiť, keď sa zobrazuje doba ohrevu.

ČISTÁHMOTNOSŤ má byť pri použití tejto funkcie 250 - 600 g . Ak nie,

na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste mali použiť manuál-ne funkcie.

SKONTROLUJTE, či má rúra pred použitím tejto funkcie izbovú teplotu,

iba tak dosiahnete najlepšie výsledky.

(18)

ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE

OTÁČAJTEVIACÚČELOVÝOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia Auto.

OTÁČAJTEOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia Jet Defrost (zrýchl. rozmrazovanie).

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu. Automaticky sa dostanete k ďalšiemu nastaveniu.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA zvoľte triedu potravín. (zobrazí sa “FOOD” (potraviny) a trieda potravín).

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu. Automaticky sa dostanete k ďalšiemu nastaveniu.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte hmotnosť.

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu.

STLAČTETLAČIDLOŠTART .

POUŽÍVAJTETÚTOFUNKCIU na

rozmra-zovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleni-ny a chleba.

Funkciu JET Defrost môžete použiť iba pri potravinách s čistou hmot-nosťou 100 g – 5,2 kg.

POTRAVINYVŽDYULOŽTE na sklenený

otočný tanier.





(19)

MRAZENÉ POTRAVINY:

AKJETEPLOTAPOTRAVÍNVYŠŠIA ako teplota hlboko zmrazených

potravín (-18°C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín. AKJETEPLOTAPOTRAVÍNNIŽŠIA ako teplota hlbokého zmrazenia

(-18°C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín. HMOTNOSŤ:

PRITEJTOFUNKCIIMUSÍRÚRAPOZNAŤ čistú hmotnosť potravín.

Rúra potom automaticky vypočíta potrebný čas, kedy sa má ukončiť proces.

AKJEHMOTNOSŤNIŽŠIAALEBOVYŠŠIAAKOODPORÚČANÁ: Postupujte pod-ľa pokynov v časti “Varenie a ohrev mikrovlnami” a pri rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.

ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE

POTRAVINY RADY

MÄSO (100g - 2,0kg)

Mleté mäso, kotlety, rezne alebo mäso na pečenie. KEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, potraviny obráťte.

HYDINA 100g - 3,0kg

Celé kurča, kúsky alebo rezne.

KEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, potraviny obráťte.

RYBY (100g - 2,0kg)

Vcelku, kúsky alebo fi lé.

KEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, potraviny obráťte.

ZELENINA (100g - 2,0 kg) Miešaná zelenina, hrášok, brokolica a pod.KVÁSKTOMURÚRAVYZVE, potraviny obráťte.

CHLIEB (100g - 2,0 kg)

Bochník, žemle alebo rožky.

KEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, potraviny obráťte. PREPOTRAVINY, KTORÉNIESÚUVEDENÉVTEJTOTABUĽKE a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako

odporúčaná hmotnosť, použite postup uvedený v časti "Varenie a ohrev mikrovlnami" a nastavte pri rozmrazovaní 160 W.

(20)

6

Th

SENSE

CRISP

Otáčajte viacúčelový ovládač, kým sa nezobrazí funkcia Auto.

OTÁČAJTEOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia 6Th sense Crisp.

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu. Automaticky sa dostanete

k ďalšiemu nastaveniu.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA zvoľte triedu potravín. (zobrazí sa “FOOD” (potraviny) a

trieda potravín).

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu.

STLAČTETLAČIDLOŠTART.

POUŽÍVAJTETÚTOFUNKCIUNA rýchly

ohrev mrazených potravín, až na teplotu podávania.

Auto Crisp (autom. zapekanie) sa používa pre hotové mraze-né jedlá.

S touto funkciou používajte iba dodávaný crisp tanier. S inými

taniermi na pečenie, ktoré dostať na trhu, nemusíte dosiahnuť správne výsledky pri použití tejto funkcie.

Poznámka: ak jedlo neobrátite, rúra bude po 1 minúte automaticky

pokračovať v činnosti. V tomto prípade sa doba ohrevu predĺži.

Neklaďte na Crisp tanier žiadne nádoby, ani obaly! Na zapekací tanier Crisp klaďte iba potraviny.





(21)

6

Th

SENSE

CRISP

POTRAVINY RADY

SMAŽENÉHRANOLČEKY (200g - 600g)

HRANOLČEKYNASYPTE v jednej vrstve na

zapekací tanier. Posypte podľa chuti soľou. KEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, jedlo premiešajte.

PIZZA, tenké cesto (200g - 500g) PREPIZZE s tenkou kôrkou.

VYSOKÁPIZZA (300g - 800g) PREPIZZE z hrubého cesta s hrubšou kôrkou.

KURACIEKRÍDLA (200g - 600g)

PRIPEČENÍKURACÍCHHRUDIEK vymažte zapekací

tanier a pečte pri osobnom nastavení Lo 2. KEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, potraviny obráťte.

RYBIEPRSTY (200g - 600g)

CRISPTANIER vymasťte malým množstvom

masla alebo oleja a predohrejte. Rybie prsty pridajte, keď sa rúra zastaví a vyzve vás nápi-som “Add Food” (pridajte potraviny). KEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, potraviny obráťte.

PREPOTRAVINY, KTORÉNIESÚUVEDENÉVTEJTOTABUĽKE a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, použite postup manuálnej funkcie crisp.

(22)

6

TH

SENSE VARENIA V PARE

POUŽITETÚTOFUNKCIUNAVARENIE

po-travín ako zelenina, ryby, ryža a cestoviny.

TÁTOFUNKCIAFUNGUJEV 2 KROKOCH.V prvom kroku sa rýchlo do-sahuje teplota varu potravín.V druhom kroku sa automa-ticky nastavuje teplota du-senia, aby sa predišlo preva-reniu.

VEKO

JEDLOVŽDYPRIKRYTEVEKOM. Pred použitím

ria-du skontrolujte, či sú nádoba a veko vhodné na varenie s mikrovlnami. Ak nemáte vhodné veko pre nádobu, ktorú chcete použiť, môžete použiť tanier. Položte ho spodnou stranou ob-rátenou do vnútra nádoby.

NAPRIKRYTIEJEDLANEPOUŽÍVAJTE plastové, ani

alo-balové obaly.

VARENIE ZELENINY ZELENINUVLOŽTE do paráka.

Do spodnej časti paráka vlejte 100 ml vody. Prikryte vekom a nastavte dobu varenia. MÄKKÁZELENINA, ako brokolica a pór, potrebuje

na uvarenie 2-3 minúty.

TVRDŠIAZELENINA , ako mrkva a zemiaky,

potrebu-je na uvarenie 4-5 minút.

VARENIE RYŽE

PRINASTAVOVANÍDOBYVARENIAAURČOVANÍ

množ-stva vody a ryže dodržiavajte odporúčania uvedené na obale.

VLOŽTESUROVINYDOSPODNEJČASTIPARÁKA, prikryte

ho vekom a nastavte dobu varenia. NÁDOBY

NÁDOBYNENAPĹŇAJTE viac ako do polovice. Ak

chcete variť veľké množstvá, musíte vybrať roz-merné nádoby, aby sa zabezpečilo, že nebu-dú naplnené viac ako do polovice ich veľkosti. Predídete tak vykypeniu.

OTÁČAJTEVIACÚČELOVÝOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia

Auto.

OTÁČAJTEOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia 6Th Sense Steam (6. zmysel varenia v pare)

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu. Automaticky sa dostanete

k ďalšiemu nastaveniu.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte dobu varenia v pare.

STLAČTETLAČIDLOŠTART.

PARÁKJE určený iba na varenie mikrovlnami!

NIKDYHONEPOUŽÍVAJTESINOUFUNKCIOU.

POUŽITIEPARÁKA s inou funkciou môže spôsobiť jeho poškodenie.

PREDZAPNUTÍMRÚRYVŽDYSKONTROLUJTE, či sa otočný tanier voľne otáča.

VŽDYPOLOŽTE parák na sklenený otočný tanier.

  

(23)

AUTO SOFT (AUTOM. ZMÄKČOVANIE)

OTÁČAJTEVIACÚČELOVÝOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia Auto.

OTÁČAJTEOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia Auto Soft (autom. zmäkčenie).

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu. Automaticky sa dostanete k ďalšiemu nastaveniu.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA zvoľte triedu potravín. (zobrazí sa “FOOD” (potraviny) a trieda potravín).

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu. Automaticky sa dostanete k ďalšiemu nastaveniu.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte množstvo.

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu.

STLAČTETLAČIDLOŠTART.

TÚTOFUNKCIUPOUŽÍVAJTENA

zmäk-nutie potravín, aby sa s nimi ľah-šie narábalo.

AUTO SOFT (AUTOM. ZMÄKČOVANIE) SA POUŽÍVA pre potraviny uvedené v

tabuľke dolu.





 

POTRAVINY RADY

MASLO (50g - 250g) PKEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, potraviny obráťte.

REMIEŠAJTE aj po zmäknutí.

MARGARÍN (50g - 250g) PKEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, potraviny obráťte.

REMIEŠAJTE aj po rozpustení.

ZMRZLINA (0,5l - 2,0l) KPEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, potraviny obráťte.

ODÁVAJTE ihneď po rozpustení.

PREPOTRAVINY, KTORÉNIESÚUVEDENÉVTEJTOTABUĽKE a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako

(24)

AUTO MELT (AUTOM. ROZPÚŠŤANIE)

Otáčajte viacúčelový ovládač, kým sa nezobrazí funkcia Auto.

OTÁČAJTEOVLÁDAČ, kým sa nezobrazí funkcia Auto Melt (autom. rozpúšťanie).

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu. Automaticky sa dostanete k ďalšiemu nastaveniu.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA zvoľte triedu potravín. (zobrazí sa “FOOD” (potraviny) a trieda potravín).

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu. Automaticky sa dostanete k ďalšiemu nastaveniu.

OTÁČANÍMOVLÁDAČA nastavte hmotnosť.

STLAČENÍMTLAČIDLA OK potvrďte voľbu.

STLAČTETLAČIDLOŠTART .

TÚTOFUNKCIUPOUŽÍVAJTENA jedno-duché rozpustenie potravín bez vystrekovania.

Auto Melt (autom. rozpúšťanie) sa používa pre potraviny uvede-né v tabuľke dolu.





 

POTRAVINY RADY

MASLO (50g - 250g) KPEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, jedlo premiešajte.

REMIEŠAJTE aj po rozpustení.

MARGARÍN (50g - 250g) KPEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE jedlo premiešajte.

REMIEŠAJTE aj po rozpustení.

ČOKOLÁDA (50g - 250g)

POLÁMTE na menšie kúsky.

KEĎVÁSKTOMURÚRAVYZVE, jedlo premiešajte.

PREMIEŠAJTE aj po rozpustení.

UPOZORNENIE: Čokoláda s vysokým obsahom

kakaa môže vyžadovať vyššie nastavenie s úpravou predvoľby (+2)

PREPOTRAVINY, KTORÉNIESÚUVEDENÉVTEJTOTABUĽKE a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako

(25)

ÚDRŽBA A ČISTENIE

JEDINOUPOTREBNOUÚDRŽBOU je čistenie.

NEDOSTATOČNÁSTAROSTLIVOSŤOČISTOTURÚRY môže

viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať ne-priaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a vznik nebezpečnej situácie.

NEPOUŽÍVAJTEDRSNÉŠPONGIE,

ABRAZÍVNEČISTIACEPROSTRIEDKY,

drôtenky, ani drsné han-dričky a pod., ktoré by mohli poškodiť ovládací

panel a vnútorný alebo vonkajší povrch rúry. Používajte špongiu namočenú do teplej vody a jemný čistiaci prostriedok alebo papierovú utierku a rozprašovací čistiaci prostriedok na sklo. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papie-rovú utierku.

NEROZPRAŠUJTEPROSTRIEDOK priamo na

po-vrch rúry.

PRAVIDELNE, hlavne ak sa niečo vylialo,

vyberajte aj otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.

RÚRABOLANAVRHNUTÁ, ABYPRACOVALA s vloženým

otočným tanierom.

MIKROVLNNÚRÚRU neuvádzajte do

činnos-ti, ak ste otočný tanier vybrali na čistenie.

NAČISTENIEVNÚTORNÝCHPOVRCHOV, prednej a

zad-nej strany dvierok a dverového otvoru rúry po-užívajte navlhčenú mäkkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom.

DBAJTE, ABYSATUK alebo zvyšky jedla

neu-sadzovali okolo dvierok.

PRIČISTENÍRÚRYNEPOUŽÍVAJTE spotrebiče

vy-užívajúce prúd pary .

NEPRÍJEMNÝZÁPACHVRÚREODSTRÁNITE, ak na

otoč-nom tanieri niekoľko minút povaríte vodu s cit-rónovou šťavou.

PRISILNOMZNEČISTENÍRÚRY na 2 až 3 minúty

uveď-te v rúre do varu pohár vody. Para nečistoty zmäkčí.

GRILOVACÍČLÁNOK netreba čistiť, pretože

inten-zívnym teplom sa všetky škvrny spália, avšak horná stena nad ním si vyžaduje pravidelné čistenie.

Používajte špongiu navlhčenú v teplej vode s prídavkom umývacieho prostriedku.

Ak funkciu Gril nepoužívate pravidelne, musíte zapnúť funkciu Gril aspoň na

10 minút raz za mesiac.Pružnú lankovú úchytku najprv za-tlačte smerom k zadnej časti stropu a potom dolu, aby sa grilovací článok uvoľnil.Po čistení opäť umiest-nite pružnú lankovú úchytku do pôvodnej polohy.

(26)

PRÍRUCKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

AKRÚRANEPRACUJE, skôr ako zavoláte servisnú

službu, najprv skontrolujte:Správne uloženie otočného taniera a držia-ka otočného taniera.Riadne zasunutie zástrčky v elektrickej zá-suvke.Správne zatvorenie dvierok.Skontrolujte poistky a presvedčte sa, či je v sieti elektrický prúd.Skontrolujte, či má rúra dostatočné vetra-nie.Počkajte 10 minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.Pred opätovným zapnutím rúry otvorte a zatvorte dvierka.

PREDÍDETETAK zbytočnému zásahu servisnej

služby, za ktorý by ste museli zaplatiť. Servisnej službe vždy nahláste výrobné číslo a typ mikrovlnnej rúry (pozrite servisný štítok).

POŠKODENÝPRÍVODNÝKÁBELSAMUSÍVYMENIŤ

za kábel pôvodného typu, ktorý dodáva naša servisná organizácia. Prívodný ká-bel smie vymeniť výhradne kvalifi kovaný servisný technik. OPRAVYSPOTREBIČAMÔŽE.

VYKONÁVAŤIBAVYŠKOLENÝSERVIS -NÝTECHNIK. Ak sa pri oprave

de-montuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovln-nej energie, je nebezpečné zve-riť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi. NEDEMONTUJTEŽIADNYKRYT.

V UMÝVAČKE RIADU MOŽNO UMÝVAŤ: DRŽIAKOTOČNÉHOTANIERA.

SKLENENÝOTOČNÝTANIER.

DRŽADLOCRISPTANIERA.

DRÔTENÝROŠT.

ŠETRNÉ ČISTENIE SI VYŽADUJÚ:

ZAPEKACÍCRISPTANIER sa umýva vo vode s

prídav-kom jemného umývacieho prostriedku. Veľmi znečiste-né časti môžete čistiť drsnou špongiou a jemným čistiacim prostriedkom.

VŽDY nechajte zapekací crisp tanier pred

čiste-ním vychladnúť.

NEPONÁRAJTE ho do vody, ani ho neopla-chujte, kým je horúci. Rýchle ochladenie by ho mohlo poškodiť.

NEPOUŽÍVAJTEOCEĽOVÉDRÔTENKY.

Poškriaba-li by povrch.

PARÁK.

(27)

ZODPOVEDÁPOŽIADAVKÁM IEC 60705.

MEDZINÁRODNÁELEKTROTECHNICKÁKOMISIA vypracovala normu porovnávacích skúšok ohrievacieho

vý-konu rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru odporúčame použiť nasledujúci postup:

ÚDAJE PRE SKÚŠKU OHRIEVACIEHO VÝKONU

TECHNICKÉ ÚDAJE

Skúška Množstvo Pribl. doba Výkon Nádoba

12.3.1 1000 g 12 - 13 min 650 W Pyrex 3.227

12.3.2 475 g 5 1/2 min 650 W Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 13 - 14 min 750 W Pyrex 3.838

13.3 500 g 10 min 160 W

PRIVÁDZANÉNAPÄTIE 230 V/50 HZ

MENOVITÝENERGETICKÝPRÍKON 2800 W

POISTKA 16 A

MIKROVLNNÝVÝKON 900 W

GRIL 1600 W

VONKAJŠIEROZMERY (VXŠXH) 455 X 595 X 560

(28)

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

CELÝOBAL sa môže recyklovať, ako

to potvrdzuje symbol recyk-lácie. Obal likvidujte pod-ľa platných predpisov. Obaly (plastové vrecia, polystyrén a pod.) predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, preto ich neodkla-dajte v dosahu detí.

TENTOSPOTREBIČ je označený v súlade s

Európ-skou smernicou 2002/96/EC o likvidácii elek-trických a elektronických zariadení (WEEE). Za-bezpečením, že tento výrobok bude zlikvido-vaný správnym spôsobom, pomôžete pred-chádzat’ potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnút’ pri ne-vhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto vý-robku.

SYMBOL na výrobku alebo na sprievodných

do-kumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzat' ako s domo-vým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stre-disku na recykláciu elektric-kých alebo elektronicelektric-kých zariadení.

LIKVIDÁCIA musí byt'

vyko-naná v súlade s predpis-mi na ochranu životné-ho prostredia pre likvidá-ciu odpadov.

PODROBNEJŠIEINFORMÁCIE o zaobchádzaní,

rege-nerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných surovi-nách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili. NAVYRADENOM spotrebiči odrežte napájací

ká-bel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete. ed tr ademark of W hirlpool , U SA.

Imagem

Referências

temas relacionados :