Športinform aj na

32 

Texto

(1)

ŠŠPPOORRTTIINNFFOORRMM

ŠŠPPOORRTTIINNFFOORRMM

ÈÈAASSOOPPIISS PPRREE TTEELLOOVVÝÝCCHHOOVVNNÉÉ JJEEDDNNOOTTYY,, KKLLUUBBYY AA SSPPOOLLKKYY

FFiinnaannèènnee ppooddppoorroovvaannýý MMŠŠ SSRR

ÈÈAASSOOPPIISS PPRREE TTEELLOOVVÝÝCCHHOOVVNNÉÉ JJEEDDNNOOTTYY,, KKLLUUBBYY AA SSPPOOLLKKYY

FFiinnaannèènnee ppooddppoorroovvaannýý MMŠŠ SSRR

Èo nájdete v èísle?

p Príloha: OH a PH 2008

p vláda schválila zákon o športe (2)

p konkurz na trénera plávania (2)

p knihy so športovou tematikou (3)

p najúspešnejší športovci (6 - 8)

p dotácie na šport z Úradu vlády SR (9 - 11)

p dotácie na šport z európskych fondov (12)

p zmluva o nájme (13 - 16)

p dotácie z VÚC na šport v roku 2007 (17 - 25)

p školenie futbalových trénerov (26 - 30)

p klasifikácia ekonomických èinností (31)

p overovanie úètovnej závierky (31)

33

1166.. 44.. 22000088

rrooèènnííkk XXVVIIIIII..

33

Športinf

aj na

orm

www.s

porting.s

k

(2)

Vláda schválila zákon o športe

Vláda SR dòa 26. marca 2008 prerokovala a s pripomienka-mi Legislatívnej rady vlády schválila návrh zákona o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj. V ïalšom legislatívnom procese bude zákon predložený Národnej rade SR (v èase uzávierky tohto vydania Športinformu sa tak ešte nestalo). Návrh zákona schválený vládou SR neob-sahuje zásadnejšie zmeny v porovnaní s jeho predchádzajúcim obsahom, z ktorého sme èerpali informácie uverejnené v Šport-informe è. 2/2008 – èlánok: Èo je nového so zákonmi o spolkoch a športe?”

(d¾)

Zmeny v adresári

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA

vypisuje výberové konanie na pozíciu trénera juniorov

a seniorov reprezentácie SR v plávaní na olympijský cyklus 2008 – 2012 ( 1. 9. 2008 – 30. 9. 2012)

Požiadavky na zaradenie uchádzaèov do výberového konania

Vzdelanie: vysoká škola telovýchovného zamerania, magister-ské štúdium trénerstvo alebo absolvent bakalárskeho štúdia ale-bo absolvent DŠT 1. triedy. Držite¾ platnej licencie trénera pláva-nia (diplomovaný tréner alebo tréner I. triedy).

Prax: minimálne 10 rokov trénerskej praxe na úrovni majstrov-skej triedy alebo reprezentácie juniorov.

Jazykové znalosti: anglický jazyk (nemecký jazyk) na úrovni stupòa pokroèilý, iné jazykové znalosti vítané.

Práca na poèítaèi: na úrovni stupòa pokroèilý. Znalos práce v programoch Word, Excel, Explorer. Vítaná znalos programu na evidenciu v Slovenskej plaveckej federácii.

Vodièský preukaz: skupina B.

Schopnosti a znalosti: vedenie tímu spolupracovníkov, komu-nikatívnos, spolupráca s ïalšími odborníkmi, nároènos, dôsled-nos, prenos najnovších poznatkov a informácií do metodickej a trénerskej praxe v plaveckom hnutí. Znalos pravidiel plávania a vnútorných smerníc Slovenskej plaveckej federácie.

Ïalšie požiadavky:

Doklad o ukonèenom najvyššom vzdelaní (overená kópia). Profesný životopis.

Aktuálny výpis z registra trestov.

Preh¾ad o trénerskej a pedagogickej praxi – potvrdený oddielom (klubom).

Návrh organizaènej a obsahovej èinnosti reprezentaèných družstiev na obdobie olympijského cyklu (2008 – 2012) s výh¾adom možnej úèasti reprezentantov na OH 2012 (rozsah maximálne 5 strán formátu A4).

Písomnú žiados o zaradenie do výberového konania predloži do 23. 5. 2008 na Sekretariát Slovenskej plavec-kej federácie, Junácka 6, 832 80 Bratislava v obálke s oz-naèením “výberové konanie”.

Odišli z radov športovcov

Václav Èevona (24. 5. 1922 – 9. 1. 2008)

Narodil sa v Ružomberku v rybárpo¾skej rodine, zomrel v Ústí nad Orlicí. Športova zaèal v Sokole Ružomberok. Venoval sa gymnastike a lyžovaniu. Na štúdiách v Ústí nad Orlicí sa zasnú-bil aj atletike. Od roku 1941 do roku 1945 súažil za ŠK Choceò. Na OH 1948 v Londýne obsadil 4. miesto v behu na 1500 metrov a na OH 1952 v Helsinkách skonèil na rovnakej trati v semifinále. V roku 1953 mu bol udelený titul Majster športu. Po skonèení športovej kariéry pracoval ako športový funkcionár, tréner a rozhodca.

Otto Jemelka (1914 – 2008)

Rodák z Èiech zomrel v Prahe dòa 16. 3. 2008 vo veku 94 rokov. Je jedným zo zakladate¾ov moderného päboja, športovec, olympionik a tréner. V roku 1948 na OH v Londýne v modernom päboji skonèil na 39. mieste. V roku 1969 položil základy mo-derného päboja v armádnom stredisku Dukla Banská Bystrica, konkrétne v jeho poboèke v Liptovskom Mikuláši, kde bol aj trénerom moderného päboja a šermu. Pod jeho vedením vyrástli vynikajúci pretekári: Jiøí Adam, Peter Vyskoèil, Bohumil Starnovský, Ivan Némethy a iní. Na OH v roku 1976 družstvo moderných päbojárov v zložení: Bartù, Adam, Starnovský a Vyskoèil získalo strieborné medaily.

¼udmila Šunová (1932 – 2008)

Narodila sa 31. 7. 1932 v Lazisku (okres L. Mikuláš) v rodine Droppovcov ako trinásta z pätnástich detí. Zomrela 12. 3. 2008. Ako malé dievèa predbehla aj chlapcov. Neskôr bola majsterkou Slovenska v behu na 800 m a na tejto trati utvorila aj slovenský rekord (2:23,00). Bola vo výbere na OH 1956 v Melbourne, no pred športom uprednostila svoju rodinu. Aktívnemu športu sa zaèala opä venova až po štyridsiatke. Súažila za TJ Kriváò L. Mikuláš. Prvý maratón na Slovensku, na ktorom štartovali aj ženy, bol v L. Mikuláši v roku 1979. ¼udmila ho absolvovala ako 47-roèná. Maratóny absolvovala na všetkých kontinentoch, vo februári 2007 aj v Antarktíde. Na konte ich má 115. Svoj rodný kraj a Slovensko reprezentovala v slovenskom kroji. ¼udmilu Šunovú koncom januára 2008 prijal a ocenil jej kariéru prezident SR Ivan Gašparoviè.

(ib) V Športinforme è. 6/2006 sme uverejnili adresár vybraných združení a inštitúcií pôsobiacich v telesnej kultúre. Poznaète si ïalšie zmeny.

Slovenský olympijský výbor (SOV)

Doterajšia funkcia predseda bola zmenená na prezident a funk-cia podpredseda na viceprezident.

Slovenský bowlingový zväz (SBwZ) Radek Pospíšil – prezident

Slovenská jazdecká federácia (SJF) Jaroslava Látalová – generálna tajomníèka

Trnavské krajské športové združenie (TKŠZ) ku dòu 31. 3. 2008 zaniklo.

(3)

Cvièenie detí

l

l Kolovská, I. – Volfová, H.: Pøedškolá-ci v pohybu

Praha: Grada, 2008. Cena 199 Sk. Knihu dosta v kníhkupectvách alebo si ju môžete objedna na www.grada.sk

Publikácia je urèená predovšetkým cvièite¾om detí predškolského a mladšieho školského veku, uèite¾kám materských škôl a rodièom. Zaoberá sa všestrannou pohybovou výchovou detí. Autorky sa za-merali na praktické ukážky cvièebných jednotiek a pohybových hier. Súèasou knihy je aj metodika pohybovej prípravy vrátane popisu štruktúry cvièebnej jed-notky. Text je doplnený viac ako stovkou obrázkov a fotografií.

l

l Ružbarovská, I. – Turek, M.: Kondiè-né a koordinaèKondiè-né schopnosti v mo-torike detí predškolského a mladšie-ho školskémladšie-ho veku

Prešov: Prešovská univerzita, 2007. Knihu kúpite na Fakulte športu Prešovskej univerzity.

Autori rozpracovali oblas vzahov mo-torických schopností. Analyzujú kondièné a koordinaèné schopností detí predškol-ského veku.

Florbal

l

l Karczmarczyk, R.: Florbal. Uèebnice

(nejen) pro trenéry

Praha: Computer Press, 2006. Cena 219 Sk. Knihu dosta v kníhkupectvách a môžete si ju objedna na www.martinus.sk Tréner florbalu nájde v knihe podklady na efektívne vedenie mužstva, zoznámi sa so základmi športovej psychológie, naèer-pá inšpiráciu na organizovanie každoden-ných a špeciálne zamerakaždoden-ných tréningov.

Futbal

l

l Hunt, Ch.: Svìtová encyklopedie fot-balu

Praha: Olympia, 2006. Cena 1393 Sk. Kni-hu si môžete objedna na www.martinus.sk

Výpravná obrazová kniha o dejinách a vývoji futbalu. V jednotlivých kapitolách sa zameriava na majstrovstvá sveta a Európy, OH a futbalové poháre. Prináša medailóny najlepších hráèov a trénerov. Publikáciu doplòujú stovky fotografií a preh¾adné výsledkové tabu¾ky.

l

l Vyhlídal, F. - Køíž, F.: Kronika

mistro-vství svìta ve fotbale 1930 – 2006 Èeský Tìšín: Miloš Vognar 2006. Cena 1082 Sk.

Kniha obsahuje všetkých 18 svetových šampionátov. Dokumentuje priebeh, výsledky, hracie modely, závereèné turna-je, názory a hodnotenia hráèov, trénerov a významných funkcionárov futbalu. Sú v nej úryvky z autobiografií slávnych futba-listov a dobových reportáží z denníkov a èasopisov, ale aj množstvo fotografií, štatistické preh¾ady a poodha¾uje tajomst-vo futbalového atlasu našej planéty.

l

l Lièka, W. – Magnusek, J.: Profese:

Fotbalista. Kniha první. Etapa zák-ladní pøípravy

Ostrava: Montanex, 2006. Cena 537 Sk. Knihu si môžete objedna na www.martinus.sk

Etapa základnej prípravy je prvá z troj-dielneho radu kníh, ktoré sú urèené pre mladých hráèov a trénerov. Na základe bo-hatého fotografického materiálu zvládnu mladí futbalisti krok za krokom všetko z fut-balovej abecedy. V knihe sú aj základné cvièenia, ktoré sú potrebné na posilòo-vanie a rehabilitáciu.

Fyzioterapia

l

l Flandera, S.: Tejpování. Prevence a

léèba poruch pohybového aparátu. Pøíruèka pro maséry a fyzioterapeu-ty

Olomouc: Poznání, 2006. Cena 204 Sk. Knihu si môžete objedna na www.martinus.sk alebo na adrese: Zásilkové knihkupectví Poznání, 1. máje 29, 772 00 Olomouc, e-mail: poznani@volny.cz

Autor sa nezaoberá extrémnymi stavmi ¾udského tela, ako je úrazové poškodenie. Kladie dôraz na to, že tejpovanie je metó-dou, ktorá pomáha predchádza týmto stavom najmä pri tzv. out-doorových špor-toch, trekingu, horolezectve, horskej turis-tike, paraglidingu… Autor sa zaoberá funkènosou tejpovania.

Posilòovanie

l

l Delavier, F.: Posilování – anatomický prùvodce

Èeské Budejovice: Kopp, 2007. Cena 797 Sk

Prostredníctvom viac ako 400 fareb-ných ilustrácií nahliadnete do vnútra ¾ud-ského tela v pohybe. Spôsob popisu a de-tailné vyobrazenia uvedených cvikov umožnia netradièný poh¾ad na posilòo-vanie. Jednotlivé kapitoly sa venujú všet-kým najdôležitejším svalovým skupinám – zahròujú celkom 115 cvikov pre paže, ra-mená, hrudník, chrbát, dolné konèatiny, stehno a brucho.

Psychická a telesná príprava

l

l Stilwell, A.: Psychická a fyzická

odolnost. Cesta tìlesnou i duševní dokonalostí.

Praha: Naše vojsko, 2007. Cena 702 Sk. Knihu si možno objedan na www.martinus.sk V knihe sú opísané postupy, ktoré používajú hlavne špeciálne jednotky na výcvik svojich nováèikov. I preto zaujme milovníkov extrémnych športov. Dozviete sa, ako si v priebehu nieko¾kých týždòov môžete zlepši odolnos a súèasne zvýši kvalitu života. Je zameraná hlavne na fy-zickú a psychickú prípravu, stravovací režim, výživu odpoèinok, základy seba-obrany, psychickú a fyzickú prípravu pre pokroèilých èi na prežitie v nároèných podmienkach.

Šport a právo

l

l Sluka, T.: Profesionální sportovec.

Právní a ekonomické aspekty Ostrava: Havlíèek Brain Team, 2007. Cena 422 Sk. Knihu si možno objedna na www.martinus.sk

Publikácia sa zaoberá športom na pro-fesionálnej úrovni. Jej cie¾om je prepoji právnu stránku s podnikate¾ským prístu-pom ku športovcovi. Nosná èas spoèíva v právnej rovine. Predmetom knihy sú len legálne aspekty športu.

Športovci

l

l Gajdoš, A.: Osobnosti slovenského

športu 1896 – 2006

Martin: Matica slovenská, 2007. Cena 454 Sk. Knihu dosta v kníhkupectvách a môžete si ju objedna na www.martinus.sk Preh¾adná, bohato ilustrovaná, infor-maène obsiahla encyklopédia najslávnej-ších slovenských športovcov. V knihe je historický preh¾ad vývoja športu, profily trénerov a funkcionárov, ktorí výraznou mierou prispeli k úspechom športovcov.

l

l Vranka, M. a kol.: Kronika športu

2007

Bratislava: Šport Press, 2008. Knihu si môžete objedna vo Vydavate¾stve Šport Press, s.r.o., Ilkovièova 34, 842 28 Bratislava.

Publikáciu spolu s CD, podobne ako po minulé roky, zostavili redaktori denníka Šport a ïalší športoví odborníci. Nájdete v nej rozhodujúce udalosti, osobnosti a fakty z domáceho a svetového športu v roku 2007, ale aj množstvo farebných i èiernobielych fotografií.

(em)

Knihy so športovou tematikou

(4)
(5)
(6)

OKRES ŠA¼A

Už 11. roèník ankety organizovala a v Mest-skom dome kultúry v Šali dòa 14. marca 2008 vyhlasovala Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Ša¾a v spolupráci s mestom Ša¾a. Celoštátne súaže

Jednotlivci

1. Tóth Adrián (TJ Slávia SOUP Ša¾a, voltíž) 2. Némethová Lívia (HK Slovan Duslo Ša¾a,

hádzaná)

3. Klusa Adrián (FK Slovan Duslo Ša¾a, futbal) 4. Bojdová Ivana (FK Slovan Duslo Ša¾a,

fut-bal)

5. Šagátová Martina (TJ Slávia SOUP Ša¾a, voltíž)

Egriová Dominika (HK Slovan Duslo Ša¾a, hádzaná)

Matušicová Adriana (HK Junior Moèenok, hádzaná)

Kolektívy

1. Seniori TJ Slávia SOUP Ša¾a (voltíž) 2. Prvoligové družstvo futbalistiek FK Slovan

Duslo Ša¾a

3. Prvoligové družstvo hádzanárok HK Slovan Duslo Ša¾a

Regionálne súaže Jednotlivci

1. Veselková Eva (HK Junior Moèenok, hádzaná)

2. Móriová Paulína (TJ Slovan Duslo Ša¾a, karate)

3. Ferencei Roland (FK Slovan Duslo Ša¾a, futbal)

4. Kováèová Stanislava (HK Slovan Duslo Ša¾a, hádzaná)

5. Oèovský Norbert (FC Krá¾ová nad Váhom, futbal)

Kolektívy

1. Družstvo starších žiaèok ZŠ Hollého Ša¾a (hádzaná)

2. Futbalové mužstvo dospelých FC Neded 3. Žiacke futbalové družstvo FK Slovan Duslo

Ša¾a

Žiacke futbalové družstvo KFC Tibi Horná Krá¾ová

Dorastenecké futbalové družstvo FK Hájske

Technické a netradièné športy Jednotlivci

1. Tóth Koloman (TJ Neded, naturálna kulturistika)

2. Borovská Viktória (TK Jumping Moèenok, taneèný šport)

3. Zušáková Michaela (KŠP Tritón Ša¾a, plutvové plávanie)

4. Baruèák Róbert (ŠSK Ša¾a, športová stre¾ba)

5. Fülöp Michal (KŠP Tritón Ša¾a, plutvové plávanie)

Martiška Tomᚠ(ŠSK Ša¾a, športová stre¾ba)

Kolektívy

1. Taneèná skupina Jumping-HVK Ša¾a 2. KŠP Tritón Ša¾a

3. Šaliansky strelecký klub Tréneri

Šmída Ladislav (TJ Termál Diakovce, futbal) Mika Štefan (ŠKP Tritón Ša¾a, plutvové plávanie)

Vrba Gabriel (FK Slovan Duslo Ša¾a, futbal) Èemanová Žofia (HK Slovan Duslo Ša¾a, hádzaná)

Szabo Roman (ŠK Eldus Moèenok, futbal) Majdlenová Jana (TJ Slávia SOUP Ša¾a, voltíž) Raška Pavol (FK Slovan Duslo Ša¾a, futbal) Karafa Roman (MKK Ša¾a, kynológia) Kokeš Ladislav ml. (KFC TIBI Horná Krá¾ová, futbal)

Zaslúžilí funkcionári

Szabo Bartolomej, ŠK Tešedíkovo Buran Jaroslav, FK Hájske

Vargová Irena, FC Krá¾ová nad Váhom Packa Stanislav, FK Po¾nohospodár Moèenok Horáèek Ervín, HK Slovan Duslo Ša¾a Kaprálik Ján, FK Žihárec

Kusý Imrich, FC Neded

Straòák Marián, HK Junior Moèenok Bánová Alžbeta, ŠK Tešedíkovo Ižák Štefan, TJ Progres Selice Kadúc Anton, FK Hájske

Hipp Gabriel, KFC Tibi Horná Krá¾ová Osobitné ocenenia

Kopáèik Ladislav (modelárstvo) Szíkora Jozef (futbal)

TRENÈIANSKY KRAJ

V stredu 16. apríla 2008 sa v Trenèíne stretli na slávnostnom vyhlásení najúspešnejší športovci, športové kolektívy a funkcionári Trenèianskeho kraja za rok 2007. Podujatie už po štvrtý raz pripravil Trenèiansky samosprávny kraj a Krajské športové centrum Trenèín. Jednotlivci – dospelí

Rus Radoslav (DAK Kiaba Nováky, rýchlostná kanoistika)

Tešoviè Martin (VŠK Dukla Trenèín, vzpieranie)

Kmeová Ivana (DAK KIABA Nováky, rýchlostná kanoistika)

Kolektívy – dospelí

AK Spartak Dubnica nad Váhom (atletika – muži, ženy)

Hokejové družstvo Dukly Trenèín (¾adový hokej)

Volejbalové družstvo mužov MVK Nové Mesto nad Váhom

Vodnopólové družstvo mužov KVP NCHZ Nováky

Jednotlivci – mládež

Hubáèek Martin (TJ Slávia ŠŠ Trenèín, triatlon) Hlavnová Patrícia (MPK Prievidza, plávanie) Hojšíková Dominika (AF Gabrhel Trenèín, silový trojboj)

Oršula Juraj (DAK Kiaba Nováky, rýchlostná kanoistika)

Kolektívy – mládež

Družstvo juniorov KVP NCHZ Nováky (vodné pólo)

Družstvo juniorov KRK DAK Kiaba Nováky (rýchlostná kanoistika)

Družstvo juniorov Dukla Trenèín (¾adový hokej) Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky (A. Divinec, J. Baránek, M. Mièo)

Družstvo juniorov RMK Dubnica nad Váhom (raketové modelárstvo)

Športovec so zdravotným hendikepom Mitaš Miroslav (TTC Považská Bystrica, stolný tenis)

Zvláštne ocenenie

Èmárik Gabriel (HK James Trenèín, horolezectvo)

Matoušková Eva (fitnes)

Gabrhel Jozef (Dukla Trenèín, vzpieranie) Zaslúžilí funkcionári

Tvarožka Rudolf (Trenèín, futbal)

Kalaš Stanislav (TJ Hradišan Jasenica, futbal) Bøíza Oldøich (Prievidza, futbal)

Klement František (Nováky, bežecké lyžovanie) Ondruška Marián (KŠC Trenèín)

Hlubina Július (TJ Slovan Považská Bystrica, stolný tenis)

Supeková Mária (Trenèín, futbal) Masný Bela (Trenèín, futbal) Za zásluhy o rozvoj športu Beòo ¼uboš, Nováky

Brnka Pavol, RONA Lednické Rovne Konèek Stanislav, Trenèín

NITRIANSKY KRAJ

Vyhlasovalo Krajské športové centrum Nitra a v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom. Slávnostné odovzdávanie cien sa ko-nalo 11. apríla 2008 v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

Jednotlivci – seniori

1. Višòovská Monika (ŠK karate Kachi Nitra, karate)

(7)

a bez poradia

Hözl Ján (FC ViOn Zlaté Moravce, futbal) Hlavaèka Pavol (BC Stavbár Nitra, box) Hrozenská Stanislava (TC SPU AX-V Nitra, tenis)

Magyar Imrich (AC Nové Zámky, atletika) Medøíková Jana (ŠK ŠOG Nitra, stolný tenis) Tóth Koloman (FC Neded, naturálna kulturistika)

Lomnický Marcel (ŠG Stavbár Nitra, atletika) Senecký Štefan (FC Nitra, futbal)

Grassl Anton (Komárno, veslovanie) Kolektívy – seniori

Hádzanárske družstvo mužov TJ Štart Nové Zámky

Basketbalové družstvo žien BK INPEK UKF Nitra

Futsalové mužstvo Šped - Trans Levice Futbalové družstvo FC ViOn Zlaté Moravce Družstvo mužov Biliard klub Komárno Voltížne družstvo Slávia SOUP Ša¾a Stolnotenisové družstvo žien ŠKST Topvar Topo¾èany

Jednotlivci – juniori

1. Balážová Barbora (ŠKST Topvar Topo¾èany, stolný tenis)

a bez poradia

Baštovanský Marek (AC Nové Zámky, atletika) Boszorád Martin (FC Nitra, futbal)

Fedor Ján (Karate klub Goju-Ryu Levice, karate)

Juhászova Vivien (TK Komárno, tenis) Medo Milan (ŠK Topvar Topo¾èany, plávanie) Pochabová Michaela (TC SPU AX-V Nitra, tenis)

Syllabová Miroslava (ŠK AQUA SPORT Levice, plávanie)

Tóth Erik (TJ Duslo Ša¾a, naturálna kulturistika) Viskup Viktor (Karate club Farnex Nitra, karate)

Kolektívy – juniori

Dorastenecké družstvo HK Lokomotíva Nové Zámky (¾adový hokej)

Dorastenecké družstvo HC Topo¾èany (¾adový hokej)

Družstvo žiaèok Palas VK Levice (volejbal) ŠKP Tritón Ša¾a (plutvové plávanie) Družstvo FC Nitra do 17 rokov (futbal) Ocenení tréneri

Hlavaèka Tibor, Box club Stavbár Nitra Mika Štefan, ŠKP Tritón Ša¾a (plutvové plávanie)

Majdlenová Jana, TJ Slávia SOUP Ša¾a (voltíž) Pauloviè Miloš, HC Topo¾èany (¾adový hokej) Popellár Jozef, VK PALAS Levice (volejbal) Straòovský Peter, Atletický club Nové Zámky Rosinský Ján, FC ViOn Zlaté Moravce (futbal) Konèál Robert, ŠK Kachi Nitra (karate)

Èestná cena za celoživotný prístup k športu

Garèár Ján, OATJK Ša¾a

Volšík Alexander, TJ Štart Nové Zámky (hádzaná)

Drgoòa Martin, Topo¾èany Bélik Ladislav, Levice Maèkay Juraj (¾adový hokej) Ocelka Peter, Nitra Skyva František, Nitra Halmeš Ivan, Nové Zámky Križanoviè ¼udovít, Nitra Èutrík ¼udovít, Nitra

Billíková Emília, Arabeska Nitra Szíkora Jozef, Ša¾a

Hendikepovaní športovci

Kemény Viktor, PK Nové Zámky (plávanie) Trizòová Romana, Arabeska Nitra (moderná gymnastika)

Billíková Gizela, Arabeska Nitra (moderná gymnastika)

Kaèina Miroslav, ŠKTP a vozíèkarov Nitra (lukostre¾ba)

Kováè Pavol, ŠK nevidiacich a slabozrakých Oèko Levice (stre¾ba)

Združenie technických a športových èinností

Baruèák Róbert, ŠSK Šala (stre¾ba)

Pintér Lukáš, LMK Nitra (letecké modelárstvo) Adámek Juraj, LMK Nitra (letecké

modelárstvo)

Ivanèík Ján, LMK Nitra (letecké modelárstvo) Pastorok Patrik, motokáry

Kováè Peter (športové rybárstvo)

Družstvo strelcov Športového streleckého klubu Šala

OKRES TOPO¼ÈANY

Vyhlasovalo Okresné združenie telesnej kultúry Topo¾èany v spolupráci s mestom Topo¾èany.

Jednotlivci – dospelí

1. Balážová Barbora (ŠKST Topvar Topo¾èany, stolný tenis)

a bez poradia

Baèík Juraj (MFK Topvar Topo¾èany, futbal) Chabroòová Eva (Fitness centrum Vitalis Topo¾èany, aerobik)

Ivanová Libuša (ŠKP Topo¾èany, hádzaná) Klaèanský Marek (HC Topo¾èany, ¾adový hokej)

Klobuèník Tomᚠ(ŠK Topvar Topo¾èany, plávanie)

Kuniková Martina (ŠK Topvar Topo¾èany, vodné pólo)

Kúdelová Alena (ŠKST Topvar Topo¾èany, stolný tenis)

Mišenka Pavol (ŠK Topvar Topo¾èany, vodné pólo)

Ševèík Michal (HC THP Topvar Topo¾èany, hádzaná)

Kolektívy – dospelí

1. Stolnotenisové družstvo žien ŠKST Topvar Topo¾èany

2. Hádzanárske družstvo mužov HC THP Topvar Topo¾èany

3. Futbalové družstvo mužov MFK Topvar Topo¾èany

4. Hádzanárske družstvo žien ŠKP Topo¾èany 5. Družstvo žien ŠK Topvar Topo¾èany (vodné

pólo)

Jednotlivci – juniori, dorast 1. Medo Milan (ŠK Topvar Topo¾èany,

plávanie) a bez poradia

Belianska Nina (ŠKST Topvar Topo¾èany, stolný tenis)

Hula Daniel (Sokol Topo¾èany, cyklistika) Lacika Samuel (ŠK Topvar Topo¾èany, vodné pólo)

Kovaèech Marek (HC THP Topvar Topo¾èany, hádzaná)

Tvrdík Lukᚠ(HC Topo¾èany, ¾adový hokej) Kolektívy – juniori, dorast

1. Dorastenecké družstvo HC Topo¾èany (¾adový hokej)

2. Dorastenky ŠKST Topvar Topo¾èany (stolný tenis)

3. Dorastenky Karate klubu Kumade Topo¾èany (karate)

Jednotlivci – žiaci

1. IllᚠPeter (PK Stars Topo¾èany, plávanie) a bez poradia

Buèko Róbert (ŠKST Topvar Topo¾èany, stolný tenis)

Košíková Mária (PK Stars Topo¾èany, plávanie) Košalová Dorota (Fitness centrum Vitalis Topo¾èany, aerobik)

Petrasšková Lívia (Karate klub Kumade Topo¾èany, karate)

Piterka Dávid (HC THP Topvar Topo¾èany, hádzaná)

Kolektívy – žiaci

1. Hádzanárske družstvo starších žiackov HC THP Topvar Topo¾èany

2. Stolnotenisové družstvo žiakov ŠKST Topvar Topo¾èany

3. Družstvo žiakov ŠK Topvar Topo¾èany (vodné pólo)

Ocenení tréneri a funkcionári Pauloviè Miloš (¾adový hokej) Železník Vladimír (plávanie) Belica František (stolný tenis)

a funkcionári za rok 2007

(8)

MESTO ZVOLEN

Na Zvolenskom zámku sa 6. marca 2008 konala ïalšia športová slávnos. V obradnej sie-ni si dali “rande” najúspešnejší športovci mes-ta za rok 2007. Organizátormi ankety, ktorá si do análov zapísala už šestnáste pokraèovanie, boli Okresné združenie telesnej kultúry Zvolen a mesto Zvolen.

Jednotlivci – dospelí

1. Gablík Martin (Expedièný klub Ka¾amárka Zvolen, vysokohorský horolezec), a bez poradia

Hanes Martin (AWK Zvolen, pretláèanie rukou) Jurovýchová Nikola (KK Zvolen, karate) Mikleš Miloš (KRK Zvolen, rýchlostná kanoistika)

Sližik Miroslav (TJ Slávia TU Zvolen, karate) Kolektívy – dospelí

1. HKm Zvolen (hokej)

2. BK Perfect Zvolen A (bowling)

3. TJ Doprastav Zvolen (ženy – stolný tenis) Kolektívy – mládež

1. KŠP Calypso Zvolen juniori (plutvové plávanie)

2. MFK Zvolen starší žiaci (futbal) 3. TJ Slávia TU Zvolen kadetky (volejbal) Výrazný športový talent (Cena primátora mesta Zvolen)

Koková Jana (TJ Slávia TU Zvolen, karate) Športovec – veterán

Danica Sokolíková (AK Danica Zvolen, atletika) Netradièné športy

Kuric Rudolf, Babe¾a Jozef (Stres Zvolen, kròaèky)

MESTO LUÈENEC

Vyhlasovalo mesto Luèenec v spolupráci s Komisiou kultúry a športu v Luèenci. Jednotlivci (bez poradia)

Adámeková Martina (STK Luèenec, stolný tenis)

Janeèek Marián (AMK Luèenec, motorizmus) Kosková Lucia (Združenie GP - Koška Horse team, jazdectvo)

Lavrík Erik (LAFC Luèenec, futbal) Marcinek Tomᚠ(PMPK Luèenec, parašutizmus)

Martinská Jana (MAK Luèenec, atletika) Novotka Miroslav (JJK Luèenec, džudo) Szilágyi Peter (Autosport Szilágyi Luèenec, motorizmus)

Teke¾a Lukᚠ(MAK Luèenec, atletika) Zold David (BC Luèenec, box)

Kolektívy (bez poradia) Mestský atletický klub Luèenec

Združenie Grand Prix – Koška Horse team (jazdectvo)

Basketbalový klub E.S.O. Luèenec

Tréneri (bez poradia) Hojtel Hugo, Box club Luèenec Penthor Rudolf, karate

Pauko Daniel, Mestský atletický klub Luèenec (spracovala ¾m) Najúspešnejší športovci mesta Zvolen za rok 2007. Víazom medzi dospelými sa stal horolezec Martin Gablík (klaèiaci v¾avo). Napravo od neho je Pavol Grznár, predseda Okresného združenia telesnej kultúry Zvolen a Miroslav Kusein, primátor mesta Zvolen (v sivom obleku). Nad ním stojí s pohárom v ruke Miroslav Klein, športový riadite¾ naj-úspešnejšieho kolektívu medzi dospelými – hokejisti HKm Zvolen. Karatistka Jana Koková, ktorá získala Cenu primátora mesta Zvolen v ankete výrazný športový talent stojí v¾avo v bielej sukni.

pokraèovanie zo str. 7

Najúspešnejší športovci, tréneri a funkcionári za rok 2007

Najúspešnejších športovcov a trénerov mesta Luèenec za rok 2007 ocenil aj jeho primá-tor ing. Milan Marko (stojí v strede, má briadku a modrú viazanku)

(9)

Právnické osoby môžu žiada dotácie aj od Úradu vlády Slovenskej republiky. Novelizovaním jeho výnosu s úèin-nosou od 15. marca 2008 bolo poskytovanie dotácií rozšírené o podporu a rozvoj športu. O dotácie z Úrady vlády SR na miestny a regionálny šport môžu žiada telovýchovné jednoty, športové kluby, okresné športové spolky, obce, VÚC… Výnos neurèuje termín, do ktorého je potrebné predloži žiados – môže by podaná poèas celého roka. Uverejòujeme úplné znenie výnosu aj s jeho dvoma prílohami.

Výnos Úradu vlády Slovenskej republiky

z 1. augusta 2006 è. 2179/2006-KVÚV

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu

vlády SR v znení výnosu Úradu vlády SR

z 10. marca 2008 è. 1163/2008/KVÚV

Úrad vlády Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 584/2005 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Dotácia z príjmov z odvodu

(1) Dotáciu z príjmov z odvodu 1) možno poskytnú na

za-bezpeèenie vykonávania všeobecne prospešných slu-žieb pod¾a osobitného predpisu,2)a to na

a) podporu kultúry národnostných menšín a etnických skupín,

b) sociálne a kultúrne potreby rómskej národnostnej men-šiny,

c) podporu a rozvoj športu.

(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. a) možno poskytnú na fi-nancovanie

a) ediènej èinnosti,

b) aktivít divadiel a ¾udovoumeleckých súborov, c) aktivít kultúrnych a cirkevných inštitúcií, d) záujmovej èinnosti,

e) športových a kultúrnych aktivít, f) vzdelávacích projektov.

(3) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. b) možno poskytnú na fi-nancovanie vykonávania všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie sociálnej starostlivosti a po-moci, humanitárna starostlivos, tvorba, rozvoj, ochrana a ob-nova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvor-ba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia oby-vate¾stva vo vzahu k rómskej národnostnej menšine s výnimkou projektov podporených pod¾a osobitného pred-pisu.3)

(4) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. c) možno poskytnú na podporu regionálneho mládežníckeho a akademického športu, najmä miestne a regionálne podujatia, turnaje a súaže nižších skupín a nákup športového výstroja a športovej výbavy.

(5) Dotáciu pod¾a odseku 1 možno poskytnú žiadate¾ovi, ktorým je

a) obec,

b) vyšší územný celok, c) obèianske združenie, d) nadácia,

e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

g) registrovaná cirkev alebo náboženská spoloènos, h) súkromná škola,

i) vydavate¾stvo,

j) Slovenský Èervený kríž, k) verejná vysoká škola,

l) Slovenské národné stredisko pre ¾udské práva. § 2

Dotácia z rozpoètovej kapitoly úradu

(1) Dotáciu z rozpoètovej kapitoly úradu na príslušný rozpoètový rok možno poskytnú na

a) riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny najmä na financovanie projektov v súlade s prioritami vlády Slovenskej republiky vo vzahu k rómskym národnostným menšinám,

b) aktivity v oblasti boja proti drogám a drogovým závislos-tiam, najmä na prevenciu, lieèbu, resocializáciu drogovo závislých osôb, na tvorbu a rozvoj systému monitoringu a hodnotenia drogovej situácie v Slovenskej republike, c) aktivity súvisiace s predchádzaním všetkým formám

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostat-ným prejavom intolerancie,

d) na podporu historických a kultúrnych pamiatok .

(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 možno poskytnú subjektom uve-deným v § 1 ods. 5.

§ 3

Podmienky poskytnutia dotácie (1) Dotáciu nemožno poskytnú na

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpoètových rokov, b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich

rozpoètových rokoch,

c) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,

d) úhradu výdavkov na správu žiadate¾a pod¾a § 1 ods. 5 písm. c) až l),

e) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní.

(2) Dotáciu nemožno poskytnú žiadate¾ovi a) ktorý je v konkurze 3a)alebo likvidácii,

b) voèi ktorému je vedené exekuèné konanie,3b)

c) voèi ktorému správca dane eviduje nedoplatky voèi štátne-mu rozpoètu alebo rozpoètu obce,

d) ktorý nemá usporiadané ostatné finanèné vzahy so štát-nym rozpoètom,

e) ktorý má nedoplatky na poistnom na zdravotnom poistení, sociálnom poistení, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti,

f) ktorý porušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho za-mestnávania pod¾a osobitného predpisu.4)

(3) Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke alebo iné právo k pozemku a záväzok žiadate¾a, že tieto práva k pozemku a vlastnícke prá-vo k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu de-sa rokov od dokonèenia výstavby. Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu stavby alebo stavebné úpravy, podmien-kou poskytnutia dotácie je vlastnícke alebo iné právo k stavbe a záväzok žiadate¾a, že takéto právo sa nezmení najmenej po dobu desa rokov od dokonèenia zmeny stavby alebo staveb-nej úpravy.

(4) Ustanoveniami tohto výnosu nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov v oblasti štátnej pomoci.

Od Úradu vlády SR môžu žiada dotácie aj TJ a ŠK

(10)

§ 4

Žiados o poskytnutie dotácií

(1) Dotáciu možno poskytnú na základe žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe è. 1.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie je

a) popis projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2, b) doklad osvedèujúci právnu subjektivitu žiadate¾a, ak je

žia-date¾om právnická osoba, s výnimkou žiadate¾a, ktorým je obec, vyšší územný celok alebo žiadate¾ pod¾a § 1 ods. 5 písm. j) až l),

c) doklad osvedèujúci vznik žiadate¾a; to neplatí, ak ide o žia-date¾a pod¾a § 1 ods. 5 písm. a), b), k) a l),

d) doklad o zriadení úètu žiadate¾a v banke alebo v poboèke zahraniènej banky, s výnimkou žiadate¾a, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,

e) doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a § 3 ods. 3,

f) právoplatné stavebné povolenie alebo ak sa nevyžaduje stavebné povolenie vyjadrenie príslušného stavebného úradu, ak je predmetom financovania výstavba, zmena stavby alebo stavebné úpravy,

g) potvrdenie správcu dane, s výnimkou obce o tom, že správ-ca dane neeviduje voèi žiadate¾ovi nedoplatky voèi štátne-mu rozpoètu,

h) potvrdenie Sociálnej poisovne a zdravotnej poisovne o tom, že žiadate¾ nemá nedoplatky na poistnom na zdravotnom poistení, sociálnom poistení, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti, i) èestné vyhlásenie žiadate¾a o tom, že má vysporiadané

os-tatné finanèné vzahy so štátnym rozpoètom,

j) èestné vyhlásenie žiadate¾a o neporušení zákazu nelegál-neho zamestnávania alebo potvrdenie príslušného inšpek-torátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestná-vania,4)

k) èestné vyhlásenie žiadate¾a o tom, že nie je v konkurze,3a)

v likvidácii alebo v nútenej správe,

l) èestné vyhlásenie žiadate¾a o tom, že obce neevidujú voèi nemu nedoplatky k rozpoètom obcí.

§ 5

Žiadosti o dotácie podané v roku 2006 pred úèinnosou tohto výnosu, o ktorých nebolo rozhodnuté sa považujú za žiadosti po-dané pod¾a tohto výnosu.

§ 5a

Žiadosti o dotáciu podané pred úèinnosou tohto výnosu o ktorých nebolo rozhodnuté do úèinnosti tohto výnosu, sa po-važujú za žiadosti podané pod¾a tohto výnosu.

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Výnos è. 1/2004 Úradu vlády SR z 28. apríla 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR (oznámenie è. 303/2004 Z.z.).

§ 7 Úèinnos

Výnos Úradu vlády Slovenskej republiky z 1. augusta 2006 è. 2179/2006-KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR nadobúda úèinnos 1. septembra 2006.

Výnosu Úradu vlády Slovenskej republilky z 10. marca 2008 è. 1163/2008/KVÚV nadobúda úèinnos 15. marca 2008. _________________________________

1) § 37 zákona è. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 37 ods. 8 zákona è. 171/2005 Z.z.

3) Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z 23. decembra 2004 è. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania (oznámenie è. 744/2004 Z.z.)

3a) Zákon è. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3b) Napríklad zákon NR SR è. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch

a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon è. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamest-návaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od Úradu vlády SR môžu

pokraèovanie zo str. 9

Príloha è. 1 k výnosu è. 2179/2006-KVÚ

VZOR

Žiados o poskytnutie dotácie 1. Názov projektu.

2. Žiadate¾ (názov právnickej osoby, ktorá žiada dotáciu a bude realizátorom projektu). 3. Adresa žiadate¾a (mesto alebo obec, PSÈ, ulica a èíslo).

4. Právna forma žiadate¾a.

5. Predmet èinnosti žiadate¾a (struène sa uvedie predmet èinnosti žiadate¾a).

6. Vznik právnickej osoby (uvedie sa miesto, dátum a èíslo registrácie alebo zriaïovate¾skej listiny). 7. IÈO a DIÈ žiadate¾a.

8. Štatutárny zástupca žiadate¾a (meno, priezvisko, titul, èíslo telefónu, èíslo faxu, e-mailová adresa). 9. Názov banky alebo poboèky banky, èíslo úètu a kód banky.

10. Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul osoby zodpovednej za realizáciu projektu, èíslo telefónu, èíslo faxu, e-mailová adresa). 11. Zdôvodnenie žiadosti.

12. Výška požadovanej dotácie.

13. V ………………………..…. dòa…………….. 14. Podpis štatutárneho zástupcu žiadate¾a. 15. Odtlaèok peèiatky žiadate¾a.

Pod¾a zákona è. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných úda-jov a so zverejnením nasledovných údaúda-jov: názov žiadate¾a, adresa, IÈO, názov projektu, celkový rozpoèet projektu, požadovaná dotácia. Zároveò vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.

(11)

Príloha è. 2 k výnosu è. 2179/2006-KVÚ

VZOR Popis projektu Názov projektu

Úèel

(struèná charakteristika projektu a úèel jeho realizácie)

Odborný garant

(meno, priezvisko a titul) Pracovisko odborného garanta (názov a adresa pracoviska)

Doba realizácie projektu (pri stavbách sa uvádza termín predpokladaného dokonèenia stavby) Miesto realizácie

Celkové rozpoètové náklady (pri stavbách sa uvedie podrobný rozpoèet)

Vlastné zdroje financovania projektu Iné zdroje financovania projektu Výška požadovanej dotácie (v èlenení na bežné a kapitálové výdavky)

V dòa

Odtlaèok peèiatky žiadate¾a Podpis štatutárneho zástupcu žiadate¾a (spracoval d¾)

žiada dotácie aj TJ a ŠK

(12)

Program rozvoja vidieka

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 podporuje aj rozvoj zariadení slúžiacich športu a cestovného ruchu prostredníctvom opatrení:

- Diverzifikácia smerom k nepo¾nohospodárskym èinnostiam - Podpora èinností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Základné služby pre vidiecke obyvate¾stvo,

ktoré sú implementované prostredníctvom osí 3 a 4.

V rámci opatrenia Diverzifikácia smerom k nepo¾nohospo-dárskym èinnostiam je podpora smerovaná do oblasti výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rekreaèných a ubytovacích zaria-dení s kapacitou 11 – 40 lôžok, objektov slúžiacich na rozvoj tu-ristických èinností a areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreaèných a relaxaèných èinností. Príjemcovia podpory sú právnické a fyzické osoby podnikajúce v oblasti po¾nohospo-dárstva, ktorých podiel príjmov z po¾nohospodárskej prvovýroby na celkových príjmoch predstavuje minimálne 30 %.

V rámci opatrenia Podpora èinností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu sú podporované nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou do 10 lôžok a ïalej doplnkové relaxaèné zariadenia. Príjemcovia podporu sú fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu.

V opatrení Základné služby pre vidiecke obyvate¾stvo je podporovaná výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk. Príjemcom podpory sú obce nezaradené do pólov rastu.

Monitorovací výbor pre Program rozvoja vidieka schva¾uje kritériá spôsobilosti v rámci daných opatrení a riešenie prob-lematiky vyhlásenia výziev na predkladanie projektov. Bližšie in-formácie o daných opatreniach, rozhodnutí Monitorovacieho výboru a o zverejnení Príruèky pre žiadate¾a o nenávratný fi-nanèný príspevok sú na webovej stránke Ministerstva pôdo-hospodárstva SR (www.land.gov.sk) a Pôdohospodárskej platob-nej agentúry (www.apa.sk)

Informácie týkajúce sa výzvy je možné získa na odbore rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva SR,

Dobro-vièova 12, 812 66 Bratislava alebo na sekcii projektových podpôr Pôdohospodárskej platovnej agentúry, Dobrovièova 12, 815 26 Bratislava. Všetky informácie o adresách a telefón-nych èíslach získate na internetových stránkach www.land.gov.sk a Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk

Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám adresujte na kanceláriu generálneho riadite¾a Sekcie rozvo-ja vidieka, Dobrovièova 12, 812 66 Bratislava. Odpovede poskytnuté koneènému prijímate¾ovi (oprávnenému žiadate¾ovi) telefonicky ústnou formou, pokia¾ neboli spracované do písom-nej podoby, nemožno považova za záväzné a koneèný prijímate¾ (oprávnený žiadate¾) sa na ne nemôže odvola.

Mgr. Stanislav Háber hlavný štátny radca Regionálny operaèný program

Hlavným cie¾om Regionálneho operaèného programu (ROP) je zvýši dostupnos a kvalitu obèianskej infraštruk-túry a vybavenosti v regiónoch. Prostredníctvom jed-notlivých opatrení možno žiada z ROP finanèné príspevky napríklad aj na:

- výstavbu, rekonštrukcie a modernizáciu telocvièní, bazénov, športových ihrísk…, ktoré sú súèasou škôl,

- výstavbu a rekonštrukciu cyklistických trás, - podporu a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu.

Riadiacim orgánom ROP je Ministerstvo výstavby a regionál-neho rozvoja SR (www. build.gov.sk). Už zaèalo zverejòova prvé výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finanèný príspevok v rámci Regionálneho operaèného programu. Oprávnenými žia-date¾mi sú najmä obce, vyššie územné celky. Na ROP prispeje ES sumou 1 445 000 000 eur.

Bližšie informácie: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, Odbor realizácie programov regionálneho rozvoja, Oddelenie riadenia programov, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26, e-mail: inforop@build.gov.sk. Informácie sa dajú získa aj na webstránke: www.ropka.sk.

(d¾)

Šanca: dotácie na šport a turistiku z európskych fondov

(13)

Zákon è. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa vzahuje aj na neby-tové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miest-ností, ktoré pod¾a rozhodnutia stavebného úradu sú urèené na iné úèely ako na bývanie; nebytovými priestormi nie sú prís-lušenstvo bytu ani spoloèné priestory domu. Nebytovými priestormi sú aj: telocviène, športové haly a štadióny…)

S nebytovými priestormi nakladajú ich vlastníci, prípadne tí, ktorí vykonávajú právo hospodárenia. Ak tieto priestory prenajmú, na úèely zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov sa oznaèujú ako prenajímatelia. Prenajímate¾ môže nebytový priestor prenecha na užívanie inej fyzickej osobe alebo právnic-kej osobe, aj športovému spolku, (nájomcovi) zmluvou o nájme. Nebytové priestory sa prenajímajú na úèely, na ktoré sú stavebne urèené pod¾a § 85 ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Ten ustanovuje, že stavbu možno užíva len na úèel urèený v kolaudaènom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny úèelu užívania stavby, ktoré spoèí-vajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zaria-denia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo èinností, ktoré by mohli ohrozi život a zdravie ¾udí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Zmluva o nájme nebytových priestorov musí ma písom-nú formu a musí obsahova:

- predmet a úèel nájmu,

- výšku a splatnos nájomného a spôsob jeho platenia,

- ak nejde o nájom na neurèitý èas, èas, na ktorý sa nájom uzatvára.

Ak zmluva neobsahuje vyššie uvedené náležitosti, je neplat-ná. To isté sa vzahuje aj na všetky zmeny a dodatky k zmluve o nájme nebytových priestorov. Aj skonèenie nájomnej zmluvy (odstúpenie, vypovedanie zmluvy a pod.) musí ma pre jeho plat-nos písomnú formu.

Ak nie je v zmluve o nájme nebytových priestorov dohod-nuté inak, prenajímate¾ je povinný

- odovzda nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie,

- v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie odovzdaný nebytový priestor na svoje náklady udržiava a za-bezpeèova riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.

Nájomca je oprávnený užíva nebytový priestor v rozsahu do-hodnutom v zmluve. Nájomca je povinný

- uhrádza náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytového priestoru,

- bez zbytoèného odkladu oznámi prenajímate¾ovi potrebu opráv, ktoré má prenajímate¾ urobi, umožni vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv; inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.

Nájomca je oprávnený prenecha nebytový priestor ale-bo jeho èas na urèitý èas do podnájmu len so súhlasom prenajímate¾a.

Ak výška nájomného alebo úhrada za podnájom nie je uprave-ná všeobecne záväzným právnym predpisom, urèí sa dohodou.

Ak nájomca môže nebytový priestor užíva obmedzene len pre-to, že prenajímate¾ neplní svoje povinnosti zo zmluvy alebo povin-nosti ustanovené týmto zákonom, má nájomca nárok na pomernú z¾avu z nájomného; toto ustanovenie sa vzahuje aj na podnájom. Nájom dojednaný na urèitý èas sa skonèí uplynutím èasu, na ktorý bol dojednaný.

Prenajímate¾ môže písomne vypoveda zmluvu uzavretú na urèitý èas pred uplynutím èasu, ak

- nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou; - nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného

alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom; - nájomca, ktorý na základe zmluvy má prenajímate¾ovi

poskyto-va na úhradu nájomného urèité služby, tieto služby neposkytu-je riadne a vèas;

- nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, na-priek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo po-riadok;

- užívanie nebytového priestoru je viazané na užívanie bytu a nájomcovi bola uložená povinnos byt vyprata;

- bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, èo bráni užíva nebytový priestor;

- nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho èas do pod-nájmu bez súhlasu prenajímate¾a;

- ide o nájom nebytového priestoru v nehnute¾nosti vydanej oprávnenej osobe pod¾a zákona è. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd;

- ide o nájom nebytového priestoru v nehnute¾nosti prevedenej pôvodnému vlastníkovi pod¾a zákona è. 229/1991 Zb. o úpra-ve vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku.

Nájomca môže písomne vypoveda zmluvu uzavretú na urèitý èas pred uplynutím dojednaného èasu, ak

- stratí spôsobilos prevádzkova èinnos, na ktorú si nebytový priestor najal;

- nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie;

- prenajímate¾ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1. Citácia § 5 ods. 1: “Ak nie je dohodnuté inak, pre-najímate¾ je povinný odovzda nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiava a zabezpeèova riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.”

Ak sa nájom uzavrie na neurèitý èas, sú prenajímate¾ i ná-jomca oprávnení vypoveda zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak nie je dohodnuté inak. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak nebolo dohodnuté inak; poèíta sa od prvého dòa mesiaca nasle-dujúceho po doruèení výpovede.

Ak nebolo dohodnuté inak, je v prípade skonèenia nájmu nájomca povinný vráti nebytový priestor v stave, v akom ho pre-vzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Ak nebolo dohodnuté inak, nájom zaniká - zánikom predmetu nájmu;

- smrou nájomcu, pokia¾ dedièia po poruèite¾ovi, ktorý bol nájomcom, do 30 dní od jeho smrti neoznámia prenajímate¾ovi, že pokraèujú v nájme;

- zánikom právnickej osoby, ak je nájomcom.

Zmluva o nájme nebytového priestoru

(14)

Zmluva o nájme nebytových priestorov

(Vzor)

Zmluvné strany

Prenajímate¾ ………………...………………. Sídlo ………………...………………. Telefón ……………...……………, fax ……………...……………, e-mail ……………...……………... IÈO ………………...., DIÈ …………………., Èíslo úètu a bankové spojenie ……………….……………………….. Zastúpený (meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenca) 1)……...…..

Prenajímate¾ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ..., oddiel: ..., vložka è. ... 2)

(ïalej len “prenajímate¾”) a

Nájomca ………………………...…………………. Sídlo ……...………………. Telefón ……………...……………, fax ……………...……………, e-mail ……………...……………... IÈO ………………...., DIÈ …………………., Èíslo úètu a bankové spojenie ……………….……………………….. Zastúpený (meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenca) 1)……...…..

Nájomca je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ..., oddiel: ..., vložka è. ... 2)

(ïalej len “nájomca”)

uzatvárajú pod¾a § 3 zákona è. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov túto zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Èlánok I. Predmet a úèel nájmu

1. Prenajímate¾ vyhlasuje, že je jediným vlastníkom nebytového priestoru (pomenova ho) …………...……………………… ………………….. evidovaného v katastri nehnute¾ností na liste vlastníctva (LV) è. ... okres ……………….…, obec …..………………..……, správa katastra ……………..…………………., súpisné èíslo ………………………, na ulici …...……………………..………… v ..………………….., orientaèné èíslo ……………., postavenom na parcelách è. ……………....…………………, vedených v katastri nehnute¾ností na liste vlast-níctva (LV) è. ……………….. okres ………………….…, obec …………………….……………………..., správa katastra ………………… (ïalej len “nebytový priestor”).

2. Prenajímate¾ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytový priestor uvedený v èl. I, bod 1 tejto zmluvy za podmienok stanovených v tejto zmluve.

3. Nájomca je oprávnený pod¾a kolaudaèných rozhodnutí z ……………...…………………. vydaných Stavebným úradom v………………..…. užíva nebytový priestor uvedený v èl. I., bod 1 tejto zmluvy v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky na:

a) športové a rekreaèné úèely, c) administratívne úèely, e) ubytovacie úèely,

b) skladovacie úèely, d) obchodné úèely, f) poskytovanie služieb.

(15)

Èlánok II. Doba nájmu

1. Odovzdanie a prevzatie nebytového priestoru vykonajú zmluvné strany jeho fyzickou prehliadkou. O odovzdaní a prevzatí neby-tového priestoru do užívania nájomcovi vyhotoví prenajímate¾ odovzdávací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Prípadné nedostatky nebytového priestoru uvedené v tomto protokole budú odstránené do …………………

Èlánok III Nájomné

1. Prenajímate¾ a nájomca sa dohodli na cene (nájomnom) za užívanie nebytového priestoru vo výške: ...……... Sk (slovom .………...………………… korún slovenských) roène bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Prenajímate¾ je oprávnený do 30. 11. kalendárneho roka navrhnú nájomcovi zmenu výšky nájomného s úèinnosou od 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. 2. Nájomné je splatné do 15. 1. nasledujúceho kalendárneho roka na základe faktúry vystavenej prenajímate¾om.

3. Nájomné sa uhrádza bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti.

4. Za deò úhrady sa považuje deò pripísania úhrady nájomného na úèet prenajímate¾a v peòažnom ústave (banke) alebo deò pre-vzatia hotovosti do pokladnice prenajímate¾a.

4. V prípade, že sa nájomca omešká s úhradou nájomného, je povinný zaplati prenajímate¾ovi zmluvnú pokutu vo výške ……….. Sk (slovom: ……………………… slovenských korún) za každý deò omeškania.

Èl. IV.

Služby spojené s nájmom nebytového priestoru

1. Prenajímate¾ bude poskytova alebo zabezpeèí nájomcovi nasledovné služby spojené s nájmom nebytového priestoru (ïalej len “služby”): dodávku tepla, elektrickej energie, plynu, studenej a teplej vody, odvoz smetí a telekomunikaèné služby.

2. Nájomca je povinný uhrádza prenajímate¾ovi mesaèné preddavky za služby spojené nájmom nebytového priestoru vo výške …………… Sk (slovom ………..……………………. slovenských korún) do 10. dòa nasledujúceho mesiaca.

3. Nájomca je povinný uhradi prenajímate¾ovi skutoèné náklady za služby spojené nájmom nebytového priestoru do 30 dní od doruèenia prenajímate¾ovho vyúètovania (faktúry) nájomcovi.

4. Ak na základe vyúètovania skutoèných nákladov za služby spojené s nájmom nebytového priestoru vznikne preplatok, je prenají-mate¾ povinný výšku preplatku nájomcovi vráti do 30 dní od doruèenia prenajíprenají-mate¾ovho vyúètovania (faktúry) nájomcovi. 5. Na žiados nájomcu je prenajímate¾ povinný predloži k nahliadnutiu vyúètovanie alebo zálohové faktúry od dodávate¾ov služieb

spojených s nájmom nebytového priestoru.

Poznámka: v zmluve možno dohodnú, že náklady za služby, resp. niektoré služby spojené s nájmom nebytového priestoru uhradí prenajímate¾. Toto riešenie odporúèame presadzova najmä v prípade, že prenajímate¾om je obec a nájomcom TJ (ŠK).

Èl. V.

Práva a povinnosti prenajímate¾a a nájomcu 1. Prenajímate¾ je povinný:

a) odovzda nájomcovi nebytový priestor uvedený v Èl. I., bod 1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté úèely alebo ob-vyklé užívanie,

b) umožni nájomcovi užíva nebytový priestor na úèely dohodnuté v tejto zmluve a na obvyklé užívanie a zabezpeèi mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom,

c) zabezpeèi udržiavanie nebytového priestoru na dohodnuté úèely a obvyklé užívanie, d) riadne a vèas poskytova nájomcovi služby, na ktoré sa zaviazal v tejto zmluve. 2. Prenajímate¾ je oprávnený:

a) vykona stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny týkajúce sa nebytového priestoru len so súhlasom nájomcu,

b) ním poverenými osobami a za prítomnosti osôb poverených nájomcom vykonáva kontroly, èi nájomca užíva nebytový priestor v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, právnymi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Nájomca je povinný:

a) užíva nebytový priestor len na úèely dohodnuté v tejto zmluve a na obvyklé užívanie, b) užíva nebytový priestor s riadnou starostlivosou,

c) zabezpeèi bežné drobné opravy a obvyklú údržbu nebytového priestoru na svoje náklady,

d) oznámi prenajímate¾ovi bez zbytoèného odkladu potrebu opráv, ktoré je povinný vykona prenajímate¾ a umožni vykonanie nevyhnutných opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla,

(16)

e) písomne oznámi prenajímate¾ovi v lehote do 5 dní od vzniku zmeny údajov týkajúcich sa jeho registrácie (zmena názvu, adresy, štatutárnych zástupcov a podobne),

f) odovzda nebytový priestor po skonèení nájmu v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a zmeny vykonané na základe písomného súhlasu prenajímate¾a.

4. Nájomca je oprávnený:

a) vykona stavebné a iné úpravy nebytového priestoru s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímate¾a,

b) požadova od prenajímate¾a refundáciu nákladov spojených so stavebnými a inými úpravami nebytového priestoru, ak mu bol na ne udelený predchádzajúci písomný súhlas prenajímate¾a,

c) prenecha èasti nebytového priestoru do nájmu, podnájmu alebo výpožièky tretím osobám s predchádzajúcim písomným sú-hlasom prenajímate¾a.

5. Prenajímate¾ nezodpovedá nájomcovi za škody spôsobené krádežou a inou násilnou èinnosou v nebytovom priestore. Èl. VI.

Skonèenie nájmu

1. Nájom je možné skonèi kedyko¾vek na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán.

2. Prenajímate¾ a aj nájomca môže písomne vypoveda túto zmluvu pred jej uplynutím len v prípade, že bola nedodržaná niektorá z povinností a oprávnení uvedených v Èl. V tejto zmluvy.

3. Výpovedná lehota je dvojmesaèná a zaèína plynú prvým dòom mesiaca nasledujúceho po doruèení výpovede druhej zmluvnej strane.

Èl. VII.

Závereèné ustanovenia

1. Zmluvné strany môžu meni alebo doplni obsah tejto zmluvy len formou uzatvorených písomných dodatkov.

2. Právne vzahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obèianskeho zákonníka, zákona è. 116/19990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ako aj platnými právnymi predpismi majúcimi vzah k predmetu a úèelu tejto zmluvy.

3. Táto zmluva nadobúda platnos a úèinnos dòom jej podpísania oboma zmluvným stranami. 4. Táto zmluva stráca platnos a úèinnos dòom zániku jednej zo zmluvných strán.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá zo zmluvných strán dostane jeden rovnopis. 6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si preèítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. V ……..., dòa ...……….

__________________________ __________________________

Za prenajímate¾a Za nájomcu

Prílohy:

1. Fotokópia Listu vlastníctva 2. Situaèný nákres

3. Fotokópie kolaudaèných rozhodnutí 4. Protokol o odovzdaní nebytového priestoru

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Vysvetlenia k odkazom

1) Štatutárny zástupca – je ním napríklad fyzická osoba pod¾a stanov a uznesení orgánov športového spolku. Zmluvu môže uza-vrie aj iná fyzická osoba, ak má na to písomné plnomocenstvo od športového spolku. Odporúèame, aby toto plnomocenst-vo bolo priložené k zmluve.

2) Osoby zapísané v Obchodnom registri (napr. akciové spoloènosti, spoloènosti s ruèením obmedzeným) sú povinné v zmluve uvies tieto údaje: registrovaný súd zápisu, èíslo vložky, oznaèenie oddielu. Športové spolky zriadené pod¾a zákona o združovaní obèanov tieto údaje neuvádzajú, lebo ich nemajú. Nemajú ich ani obce.

(d¾)

nebytového priestoru

(17)

Požiadali sme samosprávne územné celky (VÚC) o informácie, ko¾ko finanèných pro-striedkov poskytli na športové úèely v roku 2007 organizáciám, ktorých nie sú zriaïo-vate¾om.

Niektoré VÚC nám poskytli aj údaje o vý-davkoch na šport pre organizácie, ktorých sú zriaïovate¾mi – uverejòujeme ich.

Odpovede v èase uzávierky tohto vydania Športinformu sme nedostali z Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samo-správneho kraja (v jeho prípade uverejòujeme informácie prevzaté z webstránky VÚC Trnava).

Banskobystrický samosprávny kraj Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia è. 1/2006 poskytol organizáciám, ktorých nie je zriaïovate¾om, na športové úèely v roku 2007 dotácie v sume 1 607 000 Sk. Okres Banská Bystrica (240 000 Sk)

lKST Lokomotíva Banská Bystrica – Lyžiarsky prechod Partizánskou republikou + stretnu-tie turistov v sedle Tri kríže: 45 000 Sk

lKrajské plavecké združenie Banská Bystrica – podujatie talentovanej mládeže výberov BBSK a župy Nográd (MR): 35 000 Sk

lŠachový klub TH Junior Banská Bystrica – turnaj mládeže: 30 000 Sk

lZO Hron Pohronský Bukovec – Merida ze-lená stopa SNP: 30 000 Sk

lŠK Badín – turnaj žiakov: 30 000 Sk

lKŠC Banská Bystrica – vyhlásenie naj-úspešnejších športovcov kraja: 20 000 Sk

lOR SAŠŠ Banská Bystrica – volejbalová liga + turnaj stredných škôl: 20 000 Sk

lSkialp klub Krížna Banská Bystrica – beh hrebeòom Nízkych Tatier: 10 000 Sk

lObec Hrocho – podpora športu mladej ge-nerácie: 10 000 Sk

lObec Dúbravica – podpora športu mladej generácie: 10 000 Sk

Okres Banská Štiavnica (274 000 Sk)

lOZ Nadšenci ¾adového hokeja a futbalu Svätý Anton – hokejový turnaj: 99 000 Sk

lOZ Texasky Banská Štiavnica – súaž v ÈR: 30 000 Sk

lObec Banský Studenec – úprava športové-ho ihriska: 25 000 Sk

lObec Prenèov – ¼adová plocha pre všet-kých: 20 000 Sk

lInformaèné centrum mladých Banská Štiav-nica – turnaj v streetballe: 15 000 Sk

lSCK Hamrik Banská Štiavnica – horský cyk-lomaratón: 15 000 Sk

lCVÈ Banská Štiavnica – letná športová èin-nos detí + tábor: 15 000 Sk

lObec Ilija – telesná kultúra v materskej škole: 10 000 Sk

lSchola Silva Banská Štiavnica – Olympijská škola: 10 000 Sk

lKlub priate¾ov pohybu a zdravia Svätý Anton – Zdravý pohyb: 10 000 Sk

lObec Moèiar – Mladí v pohybe: 10 000 Sk

lObec Podhorie – športové víkendy: 10 000 Sk

lObec Beluj – Viac športu, menej alkoholu: 5000 Sk

Okres Brezno (60 000 Sk)

lŠK zdravotne postihnutých Ïumbier Lopej – èinnos: 30 000 Sk

lObec Ráztoka – športové ihrisko: 30 000 Sk Okres Detva (115 000 Sk)

lObec Detvianska Huta – Hrajme sa a cviè-me: 55 000 Sk

lMesto Detva – odstránenie havárie v gymna-stickej hale: 30 000 Sk

lObec Podkriváò – športové ihrisko: 20 000 Sk

lMaterské centrum Mravèek – Pod hra ping-pong: 10 000 Sk

Okres Luèenec (150 000 Sk)

lOkresné združenie telesnej kultúry Luèenec – Šport pre všetkých: 100 000 Sk

lJana Strapková, Zväz telesne postihnutej mládeže Luèenec – úèas na súaži Interna-cional Abilympics: 50 000 Sk

Okres Poltár (55 000 Sk)

lObec Kokava nad Rimavicou – futbalový tur-naj: 20 000 Sk

lZŠ s MŠ Kalinovo – sústredenie žiakov stol-notenisového strediska: 15 000 Sk

lOZ Ve¾koveské združenie Kalinovo – letný tábor: 10 000 Sk

lZŠ s MŠ Poltár – poznávame Slovensko oèami turistov: 10 000 Sk

Revúca ( 30 000 Sk)

lObec Leváre – šport detí: 30 000 Sk Okres Rimavská Sobota (200 000 Sk)

lHenrich Albert Agrum Rimavská Sobota – kultúrno-športové leto: 100 000 Sk

lTJ Mlados Relax Rimavská Sobota – VC v džude žiakov a žiaèok: 35 000 Sk

lObec Rimavské Janovce – detské ihrisko: 30 000 Sk

lIPC Rómov Rimavská Sobota – Detský tá-bor: 20 000 Sk

lDFC Rimavská Sobota – ženský futbalový turnaj: 15 000 Sk

Okres Ve¾ký Krtíš (158 000 Sk)

lObec Malé Zlievce – obecné športové hry okresu: 30 000 Sk

lObec Pôtor – rekonštrukcia prírodného klziska: 25 000 Sk

lLukostrelecký klub Victoria Želovce – prete-ky: 20 000 Sk

lObec Vrbovka – stretnutie mládeže obcí Vrbovka a Orhalom (MR): 20 000 Sk

lObec Závada – jazdecké preteky + minifut-balový a nohejminifut-balový turnaj: 20 000 Sk

lObec Senné – futbalový turnaj veteránov: 13 000 Sk

lObec Kiarov – športovo-kultúrny deò: 10 000 Sk

lPlavecký klub Ve¾ký Krtíš – preteky: 10 000 Sk

lObec Lesenice – Medzinárodný deò detí: 10 000 Sk

Okres Zvolen (140 000 Sk)

lZdruženie obcí Pliešovskej Kotliny – Žiacka olympiáda: 30 000 Sk

lFresh club Zvolen – tenisový turnaj žiakov: 20 000 Sk

lN-Sport Zvolen – majstrovstvá SR dorastu a juniorov v hokejbale: 20 000 Sk

lLieskovský tenisový klub Lieskovec – èin-nos: 20 000 Sk

lObec Dobrá Niva – školské ihrisko: 17 000 Sk

lKrasokorèuliarsky klub Zvolen – sústrede-nie: 15 000 Sk

lTJ VLM Pliešovce – futbalové turnaje detí: 10 000 Sk

lŠK telesne postihnutých Apollón Zvolen – Pohronská liga v boccii: 8000 Sk

Okres Žarnovica (60 000 Sk)

lObec Orovnica – šport telesne postihnutej mládeže: 30 000 Sk

lObec Horné Hámre – priestory mladým: 10 000 Sk

lObec Brehy – Medzinárodný deò detí: 10 000 Sk

lŠK Hrabiny pri DSS Nová Baòa – Pohronská liga v boccii: 10 000 Sk

Okres Žiar nad Hronom (125 000 Sk)

lObec Janova Lehota – šachový turnaj: 30 000 Sk

lOZ Vavrín Bzenica – futbalový turnaj žiakov + cyklotábor + detský letný tábor: 30 000 Sk

lObec Nevo¾né – súaž v kopaní jedenástok: 30 000 Sk

lŠK telesne postihnutých Žiar nad Hronom – Pohronská liga v bocii: 15 000 Sk

lObec Hronská Dúbrava – Hasièská súaž: 10 000 Sk

lObec Bzenica – výmena okien na štadióne TJ Tatran: 10 000 Sk

Investièné náklady na športové objekty organizácií v zriaïovate¾skej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2007 boli 26 751 000 Sk.

lSOU Brezno – rekonštrukcia telocviène: 12 460 000 Sk

lŠportové gymnázium Banská Bystrica – vy-budovanie ihriska + rekonštrukcia strechy športovej haly: 8 759 000 Sk

lGymnázium ¼. Štúra Zvolen – rekonštruk-cia podlahy telocviène: 4 858 000 Sk

lGymnázium M. Hrebendu Hnúša – rekon-štrukcia podlahy telocviène: 495 000 Sk

lSpojená stredná škola, Lieskovská cesta, Zvolen – rekonštrukcia strechy telocviène: 93 000 Sk

lSpojená stredná škola Modrý Kameò – do-financovanie miniihriska: 86 000 Sk

Košický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj v súlade s VZN è. 3/2006 poskytol v roku 2007 orga-nizáciám, ktorých nie je zriaïovate¾om, na šport dotácie v celkovej sume 1 461 001 Sk (z toho 69 980 Sk ako kapitálové výdavky).

Dotácie VÚC na športové úèely v roku 2007

(18)

Okres Gelnica (20 000 Sk)

lŠK Severan Jaklovce – kynologický deò: 20 000 Sk

Okresy Košice I – IV (1 006 923 Sk)

lBaK klub Pinners Košice – majstrovstvá sve-ta v kolkoch: 400 000 Sk

lMaratónsky klub Košice – Medzinárodný maratón mieru: 200 000 Sk

lStolnotenisový klub Lokomotíva Košice – èinnos: 140 000 Sk

lZdruženie vodáckych klubov Košíc – vypra-covanie štúdie a projektu na výstavbu areálu vodných športov: 49 980 Sk (kapitálová dotácia)

lSlovenský skauting Biele vrany Košice – výprava: 40 000 Sk

lŠanca n.f. Košice – Športom k prekonáva-niu bariér: 40 000 Sk

lFK Internacionáli VSS Košice – Spomíname na futbalové VSS: 40 000 Sk

lKošický bridžový klub Košice – turnaj: 39 943 Sk

lOZ Haliganda Košice – mí¾a pre mamy: 25 000 Sk

lTypopress s.r.o. Košice – tlaè publikácie Sedem vyznaní futbalového kapitána: 25 000 Sk

lKošický klub mariášu Košice – turnaj: 7000 Sk Okres Košice – okolie (50 000 Sk)

lZväz skautov maïarskej národnosti Moldava nad Bodvou – skautské hry a preteky: 50 000 Sk

Okres Michalovce (105 000 Sk)

lOZ Výzva Michalovce – bojové umenia: 45 000 Sk

lHokejový klub Mládež Michalovce – zriade-nie posilovne: 20 000 Sk

lVihorlatský horolezecký klub Michalovce – èinnos: 20 000 Sk

lVolejbalový klub Ve¾ké Kapušany – plážové ihrisko: 20 000 Sk (kapitálová dotácia) Okres Rožòava (50 000 Sk)

lOZ Rehamenta Rožòava – Svetová špeciálna letná olympiáda: 30 000 Sk

lŠK Kovstav-RV Rožòava – turnaj v malom fut-bale: 10 000 Sk

lOZ OÈAP Rožòava – Mladí zachranári CO: 10 000 Sk

Okres Spišská Nová Ves (159 751 Sk)

lJK Slávia Spišská Nová Ves – majstrovstvá SR v parkúrovom skákaní detí a juniorov: 110 000 Sk

lOZ Kalokagatia Spišská Nová Ves – zimná kalokagatia: 49 751 Sk

Okres Trebišov (69 327 Sk)

lObec Vojèice – stolnotenisový turnaj: 39 327 Sk

lŠportová akadémia Lúè Krá¾ovský Chlmec – Drogy a rasizmus zabíjajú, šport spája: 30 000 Sk

Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj na základe Všeobecne záväzného nariadenia è. 2/2006 poskytol v roku 2007 organizáciám, kto-rých nie je zriaïovate¾om, na športové úèe-ly dotácie v celkovej sume 5 000 000 Sk. Suma pripadajúca na jednotlivé okresy bola vypoèítaná pod¾a podielu obyvate¾ov okresu na celkovom poète obyvate¾ov kra-ja.

Okres Komárno (447 500 Sk)

lZväz skautov Komárno – úèas na majstrov-stvách v hre méta + èinnos: 100 000 Sk

lFutbalový klub Chotín – športový materiál + prevádzka areálu: 100 000 Sk

lMS SÈK Komárno – Športom ku zdraviu: 50 000 Sk

lDievèenský volejbalový klub Komárno – medzinárodné stretnutia: 50 000 Sk

lAtletický klub Elán Komárno – èinnos: 50 000 Sk

lGolden Arrow Komárno – Slovenský pohár v lukostre¾be: 37 500 Sk

lOZ Kóczán Mór Zlatná na Ostrove – H¾adáme následovníkov Móra Kóczána (medailista na OH – oštep): 35 000 Sk

lTJ Družstevník Bodza-Holiare – športový deò: 25 000 Sk

Okres Levice (882 900 Sk)

lTŠK Junilev Levice – Taneèná škola a tábor + majstrovstvá regiónu: 60 000 Sk

lKontakt – Mládežnícke centrum Levice – hokejbalová liga + podujatie Športom k ra-dosti: 60 000 Sk

lTB Autokros Racing Team Šahy – èinnos: 60 000 Sk

lFK Slovan Šahy – turnaj + rekonštrukcia šat-ní: 40 000 Sk

lTJ SAAG Šahy – turnaj v karate: 32 000 Sk

lZŠ M. R. Štefánika Levice – ¾ahká atletika: 30 000 Sk

lCech Kamenárov Slovenska Levice – turisti-ka: 30 000 Sk

lGymnázium sv. Vincenta Levice – Šport pre všetkých: 30 000 Sk

lOdborné uèilište Šahy – turnaj v stolnom tenise: 30 000 Sk

lPeèa mesta Šahy – futbalový turnaj: 30 000 Sk

lRZ pri SOUS a DOŠ Tlmaèe – športové hry uèiliša: 30 000 Sk

lObec Horné Semerovce – basketbal: 30 000 Sk

lObec Bielovce – Športom proti drogám: 30 000 Sk

lObec Hontianske Trsany – Športom proti drogám: 30 000 Sk

lZŠ Èajkov – športové náradie: 30 000 Sk

lZŠ Starý Tekov – volejbalový turnaj: 30 000 Sk

lZŠ Hronské K¾aèany – Bezpeène a zdravo: 30 000 Sk

lRZ Cirkevnej ZŠ Nová Dedina – Koruna sied-mich slovenských vrchov: 30 000 Sk

lZŠ Farná – športové styky s krajanmi v MR: 30 000 Sk

lMK Slovenského Orla Levice – èinnos: 25 900 Sk

lObec Nová Dedina – športové akcie: 25 000 Sk

lCirkevná ZŠ Nová Dedina – volejbalový tur-naj: 25 000 Sk

lDom Matice Slovenskej Levice – výstup na Sitno: 25 000 Sk

lZŠ Školská Levice – stolný tenis: 25 000 Sk

lZbor Ohòa Hronské K¾aèany – Skauti pre región Tekov: 25 000 Sk

lObec Èaka – Športom ku zdraviu: 20 000 Sk

lObec Podlužany – oprava športového zaria-denia: 20 000 Sk

lTJ Tatran Pukanec – èinnos futbalového družstva žiakov: 20 000 Sk

Okres Nitra (1 197 900 Sk)

lOblastný futbalový zväz Nitra – turnaje do-rastencov a žiakov: 80 000 Sk

lMesto Vráble – športové ihrisko a bežecká dráha na ZŠ Levická: 70 000 Sk

lŠK pri ŠOG Nitra – EP juniorov v atletike + súaž Vianoèná Nitra: 50 000 Sk

lKŠC Nitra – vyhodnotenie najúspešnejších športovcov + týždeò olympizmu: 46 000 Sk

lZO è. 13 SZTP Nitra – branno-orientaèná automobilová súaž + športovo-rekreaèný deò: 40 300 Sk

lUniverzitný dámsky hádzanársky klub Nitra – èinnos: 30 000 Sk

lOZ Šastné deti Nitra – športová olympiáda materských škôl: 30 000 Sk

lZväz diabetikov Slovenska Nitra – Jarný útok pre zdravie: 30 000 Sk

lZŠK UKF Nitra – aerobikmaratón: 30 000 Sk

lObèania za zlepšenie života Alekšince – Protidrogový deò: 30 000 Sk

lEquifarm Ranè Ve¾ká Dolina – Memoriál F. Erniholda + Koníky deom: 29 500 Sk

lZMRS pri Súkromnej SOŠ Dolné Obdo-kovce – lukostre¾ba: 25 100 Sk

lTenisový club SPU AX-V Nitra – èinnos: 25 000 Sk

lVolejbalový klub Ekonóm SPU Nitra – èin-nos juniorov: 25 000 Sk

lFC Nitra a.s. – futbalový turnaj: 25 000 Sk

lTJ Slovan Nitra–Chrenová – èinnos: 25 000 Sk

lCyklistický klub Nitra – èinnos: 25 000 Sk

lMO Matice slovenskej Nitra – futbalový tur-naj: 25 000 Sk

lZdruženie rodièov pri ŠOG Nitra – EP ju-niorov v atletike: 25 000 Sk

lFénix Motoklub Nitra – majstrovstvá SR v triale: 25 000 Sk

lHádzanársky klub Nitra – turnaj mládeže: 25 000 Sk

lNitrianska školská liga – èinnos: 25 000 Sk

lVerbum Nitra – zariadenie telocviène: 25 000 Sk

lUKF Nitra – Univerzitné hry: 25 000 Sk

lNitriansky krajský zväz hádzanej – turnaj dievèat: 25 000 Sk

lObec Jarok – šatne tenisového klubu: 25 000 Sk

lObec Nové Sady – športový MDD: 25 000 Sk

lObec Žirany – športový MDD: 25 000 Sk

Dotácie VÚC na športové

Imagem

Referências

temas relacionados :