Finančné nástroje na podporu využívania geotermálnej energie

45 

Texto

(1)

využívania geotermálnej energie

GEOTHERMAL FINANCE AND AWARENESS IN EUROPEAN REGIONS

(2)

The sole responsibility for the content of this webpage, publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the European Communities.

The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

(3)

Abstrakt

Mnohé európske štáty majú značný geotermálny potenciál. Niektoré technológie na využívanie hĺbkovej geotermálnej energie sú vyspelé. Zdá sa však, že tento potenciál sa dostatočne nevyužíva. Čiastočne to možno vysvetliť nedostatočnou informovanosťou subjektov riadenia a investorov, ako aj skutočnosťou, že projekty geotermálnej energie čelia prekážkam, ktoré nie sú tech-nického charakteru. Cieľom pro-jektu GEOFAR (Financovanie geo-termálnej energie a informovanosť v európskych regiónoch), ktorý sa realizuje v rámci programu EÚ s názvom „Inteligentná energia – Európa“ (IEE), je analyzovať tieto problémy a prekážky, ktoré nie sú technického charakteru a ktoré brzdia úvodné fázy projektov geo-termálnej energie. Projekt GEO-FAR sa zameriava predovšetkým na finančné prekážky a na hĺbkovú geotermálnu energiu (na účely využívania geotermálnych zdrojov, výroby tepla a elektrickej energie alebo kogenerácie).

Súhrnným cieľom projektu GEO-FAR je vytvoriť a navrhnúť primer-ané a inovačné systémy financo-vania a podpory. Preto je potrebné vykonať analýzu existujúcich systé-mov: aký typ finančných nástrojov je k dispozícii na podporu hĺbkovej geotermálnej energie v Európe a nakoľko sú relevantné.

Konzo-rcium projektu1 zameriava túto analýzu na desať cieľových štátov: Grécko, Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Francúzsko, Bulharsko, Slovensko a Maďarsko, Island a Taliansko.

Správa „Finančné nástroje na podporu využívania geotermál-nej energie“ obsahuje krátke opi-sy hlavných a najvýznamnejších nástrojov. Podrobnejšie informácie o každom nástroji sú k dispozícii v informačných hárkoch na webovej stránke projektu GEOFAR, ktorej adresa je www.geofar.eu.

Bankové prostriedky určené na projekty geotermálnej energie nie sú bežné. Vládne stimuly, napríklad daňové úľavy, garantované výk-upné ceny a príspevky sú však v cieľových štátoch celkom bežné. Použitie je veľmi široké a systémy jednotlivých štátov sa od seba veľmi líšia. Garantované výkupné ceny sú jediným nástrojom, ktorý ponúka-jú všetky štáty a zdá sa, že tento nástroj zohráva v zabezpečovaní ekonomickej životaschopnosti projektu elektrickej energie veľmi dôležitú rolu. Vo všeobecnosti predstavujú všetky tieto nástroje spôsob zvýšenia ziskovosti, a to na základe kompenzovania vysokých počiatočných nákladov a leho-ty návratnosti projektu s cieľom prilákať investorov.

Hlavnou prekážkou identifikovanou v tejto fáze projektu je problem-atické získavanie financií na úvod-nú fázu geotermálneho projektu: existencia geotermálneho zdroja sa dokáže až po navŕtaní prvého vrtu, čo si vyžaduje čerpanie peňazí s veľkou mierou rizika.

Z hlavného výsledku tejto analýzy vyplýva, že je veľmi náročné identifikovať nástroje, ktoré zabezpečujú financovanie projek-tov v úvodných fázach. Prostred-níctvom finančných inštitúcií sa fi-nancujú len projekty s dokázanou ekonomickou životaschopnosťou. Verejné príspevky predstavujú jed-iný nástroj, ktorý má byť doplnkom k vlastnému kapitálu, prípadne je určený na financovanie výskum-ných fáz. Mechanizmy poistenia geologického rizika, ktoré poisťujú prítomnosť a kvalitu zdroja, sú jed-nou z možností prekonania tejto dôležitej prekážky, ponúka ich však len niekoľko štátov (Francúzsko, Nemecko a Bulharsko prostred-níctvom medzinárodných mecha-nizmov programu GeoFund). A nakoniec táto správa zdôrazňuje heterogénnosť finančných nástro-jov, ktoré v súčasnosti v cieľových štátoch existujú, a predovšetkým náročnosť ich prispôsobenia špecifikám geotermálnych projek-tov.

Abstrakt

03

(4)

Obsah

04

Abstrakt

3

Obsah

4

Zoznam obrázkov

4

Úvod

5

Metodika

6

GEOFAR

6

Kontext

7

Európske a

medzinárod-né finančmedzinárod-né nástroje

13

Európske finančné

nástroje

13

Medzinárodné finančné

nástroje

20

Obsah

Zoznam obrázkov

Syntéza

34

Porovnania

34

Poisťovací mechanizmus

38

Problematika

38

Národný systém

38

Nadnárodné systémy

40

Porovnanie jednotlivých

systémov

40

Analýza

40

Záver

43

Odkazy

44

Slovník

44

Zoznam skratiek

44

Obrázok 1

Partnerské a cieľové štáty zúčastňujúce sa projektu GEOFAR 6

Obrázok 2

Ročné investície do kapacity obnoviteľných zdrojov energie, 1995 – 2007 (Zdroj: REN21) 8

Obrázok 3

Európske ciele v oblasti geotermálnej energie (Zdroj: EGEC (2008)) 8

Obrázok 4

Vybudovanie elektrárne (ORC) v Nemecku (Zdroj: R&P) 10

Obrázok 5

Dublet na diaľkové vykurovanie v Parížskej panve (Zdroj: CFG Services) 10

Obrázok 6

Klasický harmonogram geotermálneho projektu a možnosti financovania

(Zdroj: Glitnir, upravené) 11

Obrázok 7

Investície kohéznej politiky do obnoviteľnej energie (€), 2007 – 2013 19

Obrázok 8

„Stimuly pre súkromné investície na účely ekonomického rozvoja a regionálnej

konvergencie” v Grécku 25

Obrázok 9

Výkupné ceny v cieľových štátoch projektu GEOFAR 34

Obrázok 10

Daňové úľavy v cieľových štátoch projektu GEOFAR 35

Obrázok 11

Hlavné prekážky projektov geotermálnej energie a finančné nástroje 40

Obrázok 12

Procesná schéma geotermálneho projektu a finančných nástrojov 41

Obrázok 13

Hlavné silné a slabé stránky finančných nástrojov 42

Národné nástroje

21

Nemecko

21

Francúzsko

23

Grécko

25

Portugalsko

26

Spanielsko

27

Bulharsko

29

Maďarsko

30

Slovensko

30

Island

32

Taliansko

33

(5)

05

Hĺbková geotermálna energia má v európskych štátoch veľký potenciál rozvoja a v kontexte problematiky klimatických zmien je príležitosťou na zvýšenie investícií. Okrem ex-istencie a kvality zdroja môžeme spomenúť dva body, ktoré brzdia investície: existujúce prekážky netechnického charakteru a nedostatočná informovanosť sub-jektov riadenia.

Cieľom projektu GEOFAR (Fi-nancovanie geotermálnej ener-gie a informovanosť v európskych regiónoch), ktorý sa začal realizovať ako súčasť programu Inteligentná energia – Európa II, je pracovať s netechnickými prekážkami a hľadať riešenia na ich prekonanie. Hlavný dôraz sa kladie na finančné prekážky, ktoré brzdia úvodné fázy geotermálneho projektu. Medzi dôležitejšie ciele projektu patrí aj

príprava a navrhnutie systémov fi-nancovania a podpory, ktoré môžu pomôcť rozvoju projektov geoter-málnej energie a zvýšiť objem in-vestícií do takýchto projektov. Táto správa sa zameriava na finančné nástroje pre investície do hĺbkovej geotermálnej energie, t. j. pre využívanie geotermálnej ener-gie na výrobu elektrickej enerener-gie alebo na priame použitie (vykuro-vanie, chladenie alebo kombinácia tepla a energie).

Od septembra 2008 sa touto prob-lematikou zaoberá konzorcium eu-rópskych partnerov z Nemecka, Francúzska, Grécka, Španielska a Portugalska. Cieľom tejto správy je predstaviť prvý krok jeho činnosti, ktorým je analýza rôznych finančných nástrojov, ktoré sú k dispozícii v desiatich štátoch, ako

aj na európskej a medzinárodnej úrovni. Prvým krokom smerom k vytvoreniu nového systému nástro-jov financovania a podpory je totiž pochopenie nedostatkov existu-júcich finančných nástrojov. Cieľom tejto správy je predstaviť a opísať finančné nástroje existujúce v jed-notlivých cieľových štátoch. Skú-manými cieľovými štátmi sú Nem-ecko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Island a Taliansko.

Zámerom tejto správy je poskytnúť prehľad nástrojov existujúcich v danom čase, spoznať najlepšie postupy používané v príslušnom štáte a vytvoriť predstavu o možnom kvalitnom a životaschopnom nástroji.

Úvod

Úvod

05

Hĺbková geotermálna energia predstavuje čistý, obnoviteľný a

životaschopný zdroj energie. Dopyt po energii na zemskom

pov-rchu, či už na vykurovanie alebo chladenie, alebo dopyt po

elek-trickej energii je realitou, ale geotermálne zdroje sa dostatočne

nevyužívajú spôsobom, ktorý by tieto potreby dokázal uspokojiť.

(6)

GEOFAR

Prvým krokom bolo vytvorenie zoznamu nástrojov vo všetkých analyzovaných štátoch, t. j. nástrojov, ktoré sa

usilujú o podporu investícií do projektov hĺbkovej geotermálnej energie. Zámerom nebolo vyhľadávať len nástroje, ktoré sú určené výlučne pre geotermálnu energiu, ale rozšíriť rámec aj o finančné nástroje určené pre obnoviteľné zdroje energie vrátane geotermálnych a ekologicky šetrných projektov, ba dokonca aj infraštruktúrnych projektov. Analýza vychádzala zo zákonov a mechanizmov financovania z verejných a zmiešaných organizácií. Tradičné formy financovania projektov, t. j. tradičné bankové úvery, nie sú v tejto správe zahrnuté.

Každý partner projektu sa zaoberal jedným alebo dvoma cieľovými štátmi.

Meno účastníka Štát Analyzovaný štát Logo

Erlangen AG Technologie

Scouting & Marketing Nemecko Nemecko, Bulharsko a Island

BRGM Francúzsko Francúzsko a Taliansko

Energo Group S.A. Grécko Medzinárodná analýza

Energetický inštitút pre

juhovýchodnú Európu Grécko Bulharsko

Inštitút geológie a

miner-alogického výskumu Grécko Grécko a Slovensko Španielsky geologický a

mineralogický inštitút Španielsko Španielsko Rödl & Partner GmbH Nemecko Maďarsko

ARENA Portugalsko Portugalsko

Obrázok 1 Partnerské a cieľové štáty zúčastňujúce sa projektu GEOFAR

Analyzované nástroje sa budú vzťahovať na verejné a zmiešané systémy financovania, podporu rôznych fáz projektu (úvodná fáza geologického prieskumu, predbežné štúdie uskutočniteľnosti, štúdie uskutočniteľnosti,

Metodika

06

(7)

Metodika

07

Kontext

Obnoviteľná a geotermálna energia

Narastajúce znepokojenie nad klimatickými zmenami a informovanosť o environmentálnych problémoch vedú k zavádzaniu postupov, ktoré sú naklonené novým a obnoviteľným formám energie (dlhotrvajúcim formám en-ergie), predovšetkým postupov zameraných na zníženie vplyvu skleníkových plynov. Politické rozhodnutia sa prijali na niekoľkých úrovniach:

- Na medzinárodnej úrovni bol Kjótsky protokol prvou iniciatívou, ktorá núti industrializované štáty, ktoré pro-tokol ratifikovali, znížiť emisie skleníkových plynov. Celkovým cieľom je v porovnaní s rokom 1990 zníženie o 5,2 %.

vŕtanie prieskumných vrtov, vŕtanie vývojových vrtov a výstavba elektrárne, prevádzkoví pracovníci a pracovníci údržby atď.) a všetky typy využívania hĺbkovej geotermálnej energie (vykurovanie, chladenie, výroba elektrickej energie, kogenerácia atď.), ako aj na rôzne úrovne riadenia (národná, regionálna, európska atď.).

Potom sa každý životaschopný nástroj opísal a vykonala sa jeho analýza. V záujme dosiahnutia homogénnosti medzi jednotlivými nástrojmi a v záujme vytvorenia „databázy“ informačných hárkov sa vypracovali pokyny na vykonanie analýzy. Cieľom bolo zároveň aj vytvorenie kvalitatívneho štandardu pre analýzu každého štátu a pre každý nástroj. Hlavnou úlohou uvedenou v pokynoch bolo zamerať sa na hlavné aspekty jednotlivých nástrojov. Ide o nasledujúce aspekty:

- typ systému financovania; - rozsah projektu;

- fáza projektu;

- výška finančnej podpory; - oprávnenosť a riadenie.

Zámerom však bolo aj poskytnutie viacerých spresnení, ktoré by sa okrem iného týkali podrobných kritérií oprávnenosti a administratívnych postupov, ktoré by sa mohli označiť za „praktické pri príprave”.

Na účely ďalšieho postupu v realizácii analýzy sa partneri prostredníctvom telefonických rozhovorov alebo os-obných stretnutí skontaktovali s národnými a európskymi finančnými inštitúciami a investormi. Cieľom týchto rozhovorov bolo poučiť sa zo skúseností a oboznámiť sa s reálnou situáciou v tejto oblasti. Bola to zároveň vhodná príležitosť na diskusiu o finančných prekážkach a spôsoboch, akými môžu byť už existujúce nástroje konkurencieschopné. Na účely uvedených rozhovorov bol vytvorený aj dotazník2, v ktorom boli zhrnuté aspekty, o ktorých je potrebné diskutovať s financujúcimi inštitúciami. Hlavné témy, o ktorých by sa malo diskutovať, sú nasledovné: informovanosť, projekty a financovanie a hodnotenie rizík.

Zámerom tejto správy je predstaviť syntézu (hlavné body) všetkých nástrojov existujúcich v cieľových štátoch a poskytnúť jasný prehľad možností poskytnutia podpory pre projekty geotermálnej energie cieľovej skupine špecifických pre príslušný štát. O každom nástroji je na oficiálnej webovej stránke projektu www.geofar.eu k dis-pozícii informačný hárok, ktorý si možno stiahnuť. Informačné hárky obsahujú hlavné charakteristiky nástrojov, napríklad podrobné podmienky, administratívny postup a informácie o predchádzajúcom príjemcovi nástrojov. Doplnili sa aj informácie o Islande a Taliansku, ktoré nie sú cieľovými štátmi, a to kvôli intenzívnemu využívaniu zdrojov hĺbkovej geotermálnej energie v týchto štátoch a kvôli záujmu konzorcia o vplyv existujúcich finančných nástrojov na využívanie týchto zdrojov.

(8)

Metodika

08

- Na európskej úrovni Európska rada stanovila v roku 2007 trojitý cieľ na rok 2020 (o 20 % znížiť emisie skleníkových plynov, 20-percentný podiel obnoviteľných foriem energie na celkovej spotrebe energie v EÚ a zníženie spotreby energie v Európskej únii o 20 %).

- Na národnej úrovni3 majú európske štáty viac-menej zavedený všeobecný rámec a prijali konkrétne opa-trenia. To isté platí aj o regionálnej úrovni.

Obnoviteľná energia je jedným zo spôsobov znižovania emisií skleníkových plynov. Vzhľadom na ďalšie nezanedbateľné výhody (mohla by viesť k energetickej nezávislosti a bezpečnosti dodávok, je prirodzená a nezávisí od cien ropy, atď.) sa očakáva, že bude dôležitou súčasťou postupov.

Záujem o obnoviteľnú energiu neustále narastá: Tto fakt sa odráža v investíciách do obnoviteľnej en-ergie. Počas minulého desaťročia ročné investície do obnoviteľnej energie vzrástli deväťnásobne, ako možno vidieť na Obrázok 2.

Aj zriadenie agentúry IRENA (Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné energie) v roku 2009, ktorej cieľom je podporovať obnoviteľnú energiu na celom sve-te, ukázalo, že celosvetová akceptácia a význam obnoviteľnej energie narastá.

Cena ropy sa počas minulého desaťročia trvalo zvyšovala, pričom vrchol dosiahla v lete 2008. Politická a vere-jná diskusia v rámci Európy intenzívne propagovala využívanie obnoviteľnej energie a zvýšila informovanosť o závislosti od zdrojov fosílnej energie a o výhodách obnoviteľnej energie. Hoci cena ropy v súčasnosti klesá, Medzinárodná energetická agentúra už predpovedala nárast cien energií po prekonaní finančnej krízy, keď sa bude hospodárstvo opäť dynamicky rozvíjať.

Vzhľadom na svoju nezávislosť od klimatických podmienok sa geotermálna energia môže na výrobu tepla alebo elektrickej energie používať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pričom celková cena výroby zostane pomerne stabilná. V Európe má hĺbková geotermálna energia veľký potenciál. V správe Svetového energetického fóra s názvom „Zelené investície smerom k čistej energetickej infraštruktúre” sa geotermálna energia výslovne uvád-za ako jeden z ôsmich hlavných sektorov obnoviteľnej energie, a to kvôli jej predvídateľnému „základnému zaťaženiu“, ako sa uvádza v správe. V tomto kontexte je geotermálna energia úplne legitímnym prínosom pre nový energetický mix.

Obrázok 2 Ročné investície do kapacity obnoviteľných zdrojov energie, 1995 – 2007 (Zdroj: REN21)

(9)

Metodika

09

Napriek tomu má vo vzťahu k výrobe elektrickej energie počet geotermálnych elektrární vo všetkých európskych štátoch vysoký potenciál, ktorý by sa mal v Európskej únii zvyšovať: technológia podvojných elektrární sa roz-rastá a nové technológie sú prísľubom. Spomeňme len rozšírené geotermálne systémy alebo výrobu pri nízkej teplote…

Na účely vytvorenia rámca pre projekty geotermálnej energie je potrebná vyspelá energetická politika, ktorá podporí rozvoj geotermálnej energie za predpokladu existencie konkrétnych stimulov a prijatia konkrétnych opatrení.Ciele rozvoja geotermálnej energie sú stanovené a azda budú ešte pribúdať. EGEC (Európska rada pre geotermálnu energiu) v súčasnosti v Európskej bruselskej deklarácii požaduje stále, vysoké ciele rozvoja geotermálnej energie, ktoré sú znázornené na obrázku 3.

Musia sa zavádzať nové projekty a oslovovať noví investori.

1 Táto úroveň bude zvlášť opísaná v správe „Netechnické prekážky a príslušná situácia v oblasti geotermálnej energie vo vybratých

štátoch – Správa”, ktorá sa v súčasnosti pripravuje v rámci projektu GEOFAR. Správa bude k dispozícii na webovej stránke projektu www.geofar.eu v priebehu roka 2009.

Projekty geotermálnej energie

Stanoviť všeobecné normy pre geotermálne projekty (náklady, časový harmonogram) je náročné: Generovanie energie a výroba tepla sú očividne dve rôzne technológie. Vlastnosti projektu navyše závisia aj od polohy, očakávanej kapacity elektrárne, prírodných podmienok, potrieb týkajúcich sa povrchu atď. Niektoré okolnosti by sa však napriek tomu mohli načrtnúť.

Kvalita a množstvo geotermálnych zdrojov sú hlavnými a nevyhnutnými podmienkami úspešného geotermál-neho projektu. Toto je najdôležitejší bod systému financovania, ktorým sa budeme ďalej podrobne zaoberať. V porovnaní s ostatnými technológiami obnoviteľnej energie majú projekty geotermálnej energie vysoké počiatočné náklady (hlavne kvôli nákladom na prieskum, napríklad na seizmologický výskum, prepracovanie a vŕtanie vrtov) a nízke prevádzkové náklady. Prevádzkové náklady sa pri jednotlivých projektoch značne líšia (veľkosť, kvalita geotermálnych kvapalín atď.), ale v porovnaní s elektrárňami na základe tradičných energetick-ých zdrojov, na ktoré sa vzťahuje trhové riziko, ich možno predpovedať.

Táto správa sa bude zameriavať na investičné náklady. Dve schémy, ktoré sa nachádzajú nižšie, predsta-vujú kumulatívne náklady počas rôznych fáz geotermálneho projektu a súvisiace riziko. Rizikom sa myslí pravdepodobnosť zlyhania projektu. Prvý graf sa týka vybudovania elektrárne (organický Rankinov cyklus) s ka-pacitou približne 4 MWel a vrtmi hlbokými približne 2 750 m a druhý dubletu na diaľkové vykurovanie v Parížskej panve. Ani jeden graf nezahŕňa vybudovanie novej siete.

Uvedené časové lehoty majú len informačný charakter: pri každom projekte môžu byť iné, pričom závisia hlavne od procesu schvaľovania a administratívnych otázok.

Počas prieskumu a fázy pred realizáciu je riziko vysoké, pričom náklady sú už značné, pretože sa musia napríklad získať seizmologické údaje alebo vykonať seizmologické výskumy. Jednou z najväčších prekážok investovania do hĺbkových geotermálnych systémov je skutočnosť, že prítomnosť a kvalita zdroja sa preukážu až po navŕtaní prvého prieskumného vrtu. V dôsledku toho možno rozhodnúť, či projekt dosahuje svoje ciele až v prípade, ak kombinovaná prietoková rýchlosť a teplota spĺňajú očakávania investora (napr. ziskovosť). Hneď po úspešnom navŕtaní sa riziko zníži a dosiahne primeranú úroveň. Ale financie sa musia získať v najrizikovejšej fáze projektu za neistých rámcových podmienok. Toto je kľúčový bod každého geotermálneho projektu a zrejme aj najväčšia prekážka v implementácii projektu, pre ktorú sa projekt GEOFAR snaží nájsť riešenia.

(10)

Metodika

10

Toto riziko zároveň predpokladá, že finančné inštitúcie majú znalosti o geotermálnej energii. Zvyšovanie infor-movanosti subjektov riadenia a finančných inštitúcií je tiež cieľom projektu GEOFAR.

Poznámka: Predvídateľné riziko nie je v niektorých známych regiónoch také vysoké. Týka sa to napríklad

Parížskej panvy v prípade Francúzska, kde bolo navŕtaných viac ako 60 vrtov a geológia panvy je dobre známa. Z tohto dôvodu sa výskum vykonával krátko a aj súvisiace náklady boli nízke (v tomto grafe to nie je uvedené).

Sieť na diaľkové vykurovanie môže výrazne zvýšiť hodnotu investície. Napríklad v husto osídlenej štvrti v Paríži môžu náklady na sieť dosiahnuť 15 až 20 miliónov Eur. Niektoré štáty, napríklad štáty východnej Európy, by z toho mohli vzhľadom na veľký počet existujúcich sietí profitovať. Mohlo by to zároveň uľahčiť prípravu projek-tov geotermálnej energie v kombinácii so sieťami diaľkového vykurovania, ktoré sú v súčasnosti zásobované neobnoviteľnou energiou.

Obrázok 4 Vybudovanie elektrárne (ORC) v

Nemecku (Zdroj: R&P)

Obrázok 5 Dublet na diaľkové vykurovanie v

Parížskej panve (Zdroj: CFG Services)

Financovanie projektov geotermálnej energie

Posúdenie ziskovosti je pre investora najdôležitejšie. Fungujúce elektrárne vytvárajú zisk z predaja elektrickej energie alebo tepla, predaja obidvoch uvedených produktov alebo niekedy z predaja vedľajších produktov. Vi-acnásobné využitie je potrebné zvážiť už na začiatku realizácie projektu, pretože vytvára nové možnosti zisku počas prevádzkovej fázy.

Každý projekt má mnoho zúčastnených strán: spotrebiteľov, dodávateľov, vývojárov, vlády, prevádzkovateľov, finančné inštitúcie. Všetci sa podieľajú na definovaní ekonomických a finančných podmienok projektu a všetci majú niekoľko záujmov. Finančná inštitúcia zameria svoju pozornosť na životaschopnosť a riziká projektu a bude očakávať splatenie dlhu (zvyčajne sa používa ukazovateľ dscr (ukazovateľ krytia dlhovej služby)), ak nezameria

(11)

Metodika

11

Obrázok 6 Klasický harmonogram geotermálneho projektu a možnosti financovania

(Zdroj: Glitnir, upravené)

svoju pozornosť na rentabilitu vlastného kapitálu. Všetky tieto úvahy sa musia pri hodnotení životaschopnosti projektu vziať do úvahy.

V rámci projektu GEOFAR bolo preto vhodné diskutovať so všetkými uvedenými zúčastnenými stranami. Na účely tejto správy sa dôraz kládol na finančné inštitúcie a vlády, ktoré by mohli navrhnúť nástroje pre investo-rov.

Úvahy o hodnote investícií a rizikách ukazujú, že financovanie prieskumu a (predbežné) štúdie uskutočniteľnosti predstavujú významnú prekážku: Neúspešné vŕtanie je závažným rizikom, ktoré je potrebné prijať a zaplatiť. Náklady na vŕtanie majú následný charakter a môžu predstavovať nezanedbateľnú časť celkových nákladov projektu. Je ich však potrebné financovať. Hoci riziko sa musí prevziať a aj sa to oplatí. Finančné inštitúcie argu-mentujú tým, že v prípade tradičného financovania je požičiavanie v tejto počiatočnej fáze projektu priveľkým riz-ikom. S poskytovaním úverov na geotermálne projekty budú čakať, kým sa nedokáže existencia a kvalita zdroja. Z tohto dôvodu by sa uvedené výdavky mohli hradiť z majetku z vlastných zdrojov alebo príspevkov od vere-jných orgánov. Investori súkromného kapitálu budú očakávať vysokú mieru návratnosti v týchto počiatočných fázach projektu, a to kvôli riziku, ktorým ich investícia ešte stále čelí. No a v záverečnej fáze projektu možno použiť klasické systémy financovania projektov.

Granty môžu znížiť objem investícií a výkupné ceny regulované zo zákona zvýšiť a zaistiť príjmy počas pre-vádzkovej fázy. Z tohto dôvodu môže byť kombinácia systému financovania a stimulov pre ekonomický úspech projektov kľúčová a musí sa analyzovať. Táto správa predstavuje a analyzuje návrhy systémov financovania (vlastné imanie, úver, dotácie, granty atď.) geotermálnej energie v každom cieľovom štáte, a to na národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom zistiť, ako sa vyrovnávajú s touto osobitosťou geotermálnych projektov. Zvláštny dôraz sa kladie na mechanizmy poistenia geologického rizika, ktoré zaručujú prítomnosť a kvalitu zdrojov. Toto by mohol byť kľúčový aspekt vedúci k prekonaniu ťažkostí.

Explorat Pre-Feas

Feasibility

(12)

Obnoviteľné zdroje a finančná kríza

V súčasnosti (rok 2009) svet čelí globálnej finančnej kríze, ktorá má dosah na všetky finančné inštitúcie. Táto skutočnosť rozhodne vyvolá zmenu v zmýšľaní finančných inštitúcií.

Pri bližšom pohľade na krízu vznikajú reálne obavy, že obmedzí možnosti investovania do obnoviteľnej energie. Ale európski politici už na krízu zareagovali a na európskej úrovni sa už prijali určité opatrenia v záujme zachova-nia udržateľného prostredia pre zelené investície v Európe:

- Nová smernica o podpore používania energie z obnoviteľných zdrojov (smernica o obnoviteľnej energii) prijatá Európskou komisiou zaväzuje členov EÚ, aby plnili svoje ciele. Vďaka tomu sa budú v celej Európe zavádzať ďalšie projekty obnoviteľnej energie, a to hlavne na účely chladenia a vykurovania. V roku 2009 budú členské štáty musieť vypracovať svoje akčné plány pre obnoviteľnú energiu. Tým sa vytvorí rámec, vďaka ktorému by sa mohol zvýšiť počet verejných a súkromných investorov.

- Niektoré národné plány obnovy presadzujú obnoviteľné zdroje, pretože môžu viesť k vytváraniu pra-covných pozícií a predstavujú spôsob, ktorý by mohol oživiť ekonomiku. Rozvoj obnoviteľnej energie na danom území, podporovaný primeranými finančnými a administratívnymi podpornými nástrojmi by skutočne mohol byť prínosom v ekonomickej a sociálnej oblasti. Jednou z možností rozvoja obnoviteľnej, a teda aj geotermálnej energie by mohol byť aj Európsky plán obnovy.

Zaostrené na Európsky plán obnovy

Európska komisia bude reagovať na aktuálnu ekonomickú situáciu a požadovať koordinovaný prístup členských štátov a EÚ. Mimoriadny dôraz sa bude klásť na inováciu a vytváranie zelených investícií EÚ.

EK diskutuje o kombinácii: - verejných výdavkov; - záruk a úhrad častí úverov; - finančných stimulov; - nižších daní;

- dočasného zníženia DPH.

EERP stanovuje komplexný program, ktorý bude orientovať postupy na moderné investície (investovanie do energetickej efektívnosti, investovanie do čistých technológií, investovanie do infraštruktúry). Vhodné by mohli byť projekty v oblasti výroby tepla, diaľkového vykurovania, výroby elektrickej energie a kogenerácie.

Kríza pravdepodobne povedie k vytvoreniu nových finančných stimulov alebo nástrojov, akým je, napríklad, Európsky plán obnovy. Do úvahy prichádza koexistencia s existujúcimi finančnými nástrojmi, ale aj zánik niek-torých existujúcich nástrojov, ktoré sú opísané v tejto správe. Pre európske geotermálne odvetvie by boli ďalšie možnosti financovania príležitosťou na ďalšie rozširovanie systému geotermálnych elektrární a následné preni-kanie geotermálnych projektov na trh s teplom a výrobou energie.

Metodika

(13)

Európske a medzinárodné finančné nástroje

13

Na európskej a medzinárodnej úrovni existuje niekoľko nástrojov na podporu investícií do projektov obnoviteľnej energie vrátane geotermálnej energie. Tieto nástroje sa zameriavajú na rôzne fázy projektov. V nasledujúcej časti nájdete krátky opis týchto finančných nástrojov.

Európske finančné nástroje

Všetky európske finančné nástroje sledujú hlavné ciele ekonomickej politiky Európskej únie:

- Kohézia a konvergencia podporujú rozvíjajúce sa regióny v rámci EÚ a sú kľúčom k integračným cieľom Únie;

- Podpora malých a stredných podnikov (MSP) je pre ekonomiku EÚ a zamestnanosť najdôležitejšia; - Inovácia podporuje cieľ zameraný na vytvorenie konkurencieschopnej, inovačnej a vedomostnej európ-skej ekonomiky;

- Podpora udržateľných, konkurencieschopných a bezpečných zdrojov energie; - Podpora ľudského kapitálu, najmä zdravia a vzdelávania.

V tomto kontexte boli zavedené nástroje, ktoré môžu byť prínosom pre financovanie geotermálnych projektov.

Výskum a vývoj: Európska únia podporuje výskum a vývoj, a to predovšetkým v oblasti obnoviteľnej energie,

v rámci programu FP7 – Energia, ktorého cieľom je podpora vývoja nových technológií v oblasti obnoviteľnej energie vrátane geotermálnej energie.

VÝSKUM – FP7 – ENERGIA Všetky členské štáty EÚ, asocio-vané štáty a nečlenské štáty EÚ, predpokladá sa minimálna účasť EÚ

Spravuje… Európska komisia – GR pre energetiku a dopravu a GR pre výskum

na európskej úrovni

Rozsah projektu… Všetky druhy projektov koordinovaného výs-kumu v oblasti geotermálnej energie

Systém financovania… Grant

Fáza projektu… Počiatočná fáza projektu

Kto sa môže uchádzať… Výskumné inštitúcie, na výskum zamerané MSP a individuálni výskumníci v kon-zorciách spĺňajúci minimálne požiadavky na spoluprácu.

Rozsah financovania… Od 50 % do 100 % nákladov projektu, v závislosti od typu projektu a statusu príjemcu a príslušnej role. Projekty musia zabezpečiť spolufinancovanie z iných zdrojov.

Stručný dodatočný opis Na účely projektu zameraného na výrobu elektrickej energie by sa mal výskum a vývoj zamerať na rozvoj technológií umožňujúcich využívanie zdrojov s vysokou teplotou a potvrdenie vhodnosti a udržateľnosti technológie EGS v príslušných lokalitách EÚ.

(14)

Európske a medzinárodné finančné nástroje

14

Európska investičná banka a Európsky investičný fond

Informácie o EIB: EIB, ktorá bola zriadená ako dlhodobá úverová banka Európskej únie, môže zohrávať

dôležitú úlohu v oblasti investícií, najmä vo vzťahu k environmentálnym projektom. EIB získava značný objem financií na kapitálových trhoch a požičiava ich za výhodných podmienok na účely projektov, ktoré podporujú politické ciele EÚ. Pre projekty geotermálnej energie ponúka úvery a rizikový kapitál.

Európska investičná banka a Európsky investičný fond

Hlavne 27 členských štátov Spravuje… Európska investičná banka a Európsky investičný fond

na európskej úrovni

Rozsah projektu… Hlboko uložená geotermálna energia za pred-pokladu, že projekt prispieva k plneniu cieľov ekonomickej politiky EÚ

Systém financovania… Úvery (EIB), rizikový kapitál (EIF) Fáza projektu… Počiatočná fáza projektu

Kto sa môže uchádzať… Všetci navrhovatelia projektov s dobre vypracovaným podnikateľským zámerom Rozsah financovania… Obvykle 50 %, prípadne 75 % nákladov projektu.

Minimálna veľkosť projektu na účely priameho úveru je 25 miliónov eur (celkové náklady projektu).

Menšie projekty sa financujú prostredníctvom spájania projektov s využitím

sprostredkovateľa. Rozlišujú sa (I) vyspelé a (ii) výskumné, vývojové a inovačné pro-jekty.

Stručný dodatočný opis Úvery sa poskytujú životaschopným programom alebo projektom s kapitálovými

výdavkami vo verejnom, ako aj súkromnom sektore. Protistranami sú tak veľké

spoločnosti a samosprávy, ako aj malé a stredne veľké podniky. Žiadosti o rizikový kapi-tál by sa mali predkladať priamo sprostredkovateľovi. EIF investuje do fondov rizikové-ho kapitálu, ktoré podporujú MSP, predovšetkým mladé a technicky zamerané podniky.

Navrhuje sa aj technická podpora a záruky.

nterview s EIB Energo Group mala prieskumné stretnutie s predstaviteľmi Európskej investičnej banky v

centrále EIB v Luxemburgu dňa 20. februára 2009. EIB zdôraznila potrebu čo najskoršieho informovania o geotermálnych projektoch, ktoré by sa mohli uchádzať o financovanie prostredníctvom jej programu finan-covania zdrojov obnoviteľnej energie. EIB už má s geotermálnymi projektmi určité skúsenosti. Zaujíma sa o projekty vysoko kvalitných geotermálnych zdrojov, ktoré sú životaschopné dlhodobo a bez dotácií. Zdôraz-nila, že geotermálnu energiu vníma ako vyspelú technológiu, ktorá však v čase svojej existencie nedokáže zabezpečiť plánovaný zvýšený výkon ostatných vznikajúcich technológií, akými sú napríklad fotovoltaická energia, solárna energia, veterná energia na mori, prílivová energia a biopalivá. Napriek tomu má podľa jej názoru geotermálna energia významnú rolu a je potrebné podporovať primerané a vhodne pripravené projekty.

Komunikácia s EIB bude pokračovať počas celého trvania projektu GEOFAR. Ďalšie stretnutia s EIB sa uskutočnia o 6 a 12 mesiacov a bude sa počas nich diskutovať o špecifických projektoch, ktoré prejdú prípravou v rámci projektu GEOFAR. Aby boli takéto stretnutia efektívne, návrhy projektov musia byť vypra-cované dostatočne a v dostatočnom časovom predstihu.

EIB v súčasnosti nefinancuje projekty v počiatočných fázach, ale len projekty, pri ktorých sa preukázala ich ekonomická životaschopnosť, t. j. využívanie. Ak GEOFAR identifikuje projekty, ktoré sú v porovnaní s

(15)

ex-Európske a medzinárodné finančné nástroje

15

Iniciatíva EBOR pre rozvoj obnoviteľných zdrojov:

Informácie o EBOR: EBOR je najväčší individuálny investor v regióne a okrem vlastného financovania

mo-bilizuje značné priame zahraničné investície. Investuje prevažne do súkromných podnikov, zvyčajne spolu s komerčnými partnermi. Na financovanie energetických projektov vytvorila iniciatívu pre rozvoj obnoviteľných zdrojov.

Iniciatíva EBOR pre rozvoj obnoviteľných zdrojov Albánsko, Arménsko,

Azerbajdžan, Bielorusko, Bos-na a HercegoviBos-na, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Estónsko, Gruzínsko, Chor-vátsko, Kazachstan, Kirgizsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbeki-stan. 29 štátov situovaných v strednej a východnej Európe a bývalom Sovietskom zväze.

Spravuje… EBOR

na regionálnej úrovni

Rozsah projektu… Hlboko uložená geotermálna energia

Nevyhnutnosť súťaže v oblasti finančných kritérií s inými projektmi obnoviteľnej energie

Systém financovania… Projekty od 5 miliónov eur do 250 miliónov eur: úvery, mi-noritné kapitálové pozície s jasnou výstupnou stratégiou, záruky, investičné fondy / menšie projekty: úvery, vlastné imanie, lízing, technická podpora, všetko prostredníctvom kvalifikovaných finančných sprostredkovateľov.

Fáza projektu… Počiatočná fáza projektu

Kto sa môže uchádzať… Len komerčné spoločnosti alebo sprostredkovateľ oprávnený konať v ich mene A pénzügyi támogatás

hatóköre Veľké projekty (5 miliónov eur – 250 miliónov eur): Minimálna výška úveru 5 – 15 miliónov eur (vo výnimočných prípadoch môže byť úver menší). EBOR financuje až 35 % celkových nákladov projektu v prípade greenfield projektov alebo 35 % dlhodobej kapitalizácie existujúcej spoločnosti.

Menšie projekty: Investície sa vo všeobecnosti pohybujú od 500 000 eur do 6 miliónov

eur; cieľový rozsah vlastníckeho podielu je 25 – 30 %, ale možných je až 49 %.

Stručná poznámka: V dôsledku Európskeho plánu obnovy EBOR viac ako zdvojnásobí svoje úsilie o

dosiah-nutie energetickej efektívnosti, zmiernenie klimatických zmien a financovanie v prospech samospráv a iných služieb infraštruktúry. Prostredníctvom mobilizácie financovania súkromného sektora by to mohlo viesť k in-vestíciám vo výške 5 miliárd eur.

JASPERS, JEREMIE a JESSICA : Európska komisia odštartovala tieto tri iniciatívy s cieľom rozšíriť podporu

pre začínajúce podniky a mikropodniky prostredníctvom technickej podpory, grantov, ako aj negrantových

nástrojov, akými sú napríklad úvery, vlastné imanie, rizikový kapitál alebo záruky, pričom zdôrazňuje pridanú istujúcimi geotermálnymi technológiami technicky výrazne vyspelejšie, EIB by takéto geotermálne projekty mohla považovať za najnovšie technológie. Najnovšie technológie s rozsiahlym potenciálom môžu v takomto prípade získať podporu vo forme stanovovania budúcich cien ich potenciálneho nárastu efektivity.

Poznámka: V dôsledku Európskeho plánu obnovy EIB výrazne zvýši svoje financovanie investícií do

kli-matických zmien, energetickej bezpečnosti a infraštruktúry, a to až o 6 miliárd eur ročne, pričom zároveň urýchli implementáciu dvoch inovačných finančných nástrojov vytvorených v spolupráci s Komisiou –

finančného nástroja s rozdelením rizika na podporu výskumu a vývoja a záruky na pôžičku pre projekty TEN-T s cieľom podnietiť vyššiu účasť súkromného sektora.

(16)

Európske a medzinárodné finančné nástroje

16

hodnotu realizácie týchto postupov v spolupráci so skupinou EIB. Podpora sa poskytuje v prospech aktivít vo vybratých alebo všetkých členských štátoch EÚ. Projekty geotermálnej energie môžu podporu dostať prednos-tne pred aktivitami špecifickými pre konkrétny štát.

JASPERS – Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch Hlavne nové členské

štáty EÚ a pristupu-júce štáty. Regióny EÚ, ktoré sú súčasťou cieľa Konvergencia na roky 2007 – 2013 vo všetkých členských štátoch EÚ, ktoré sa pre účasť ro-zhodnú.

Spravuje… Európska komisia – GR pre regionálnu politiku, Európska investičná banka (EIB) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)

na európskej úrovni

Rozsah projektu… Hlboko uložená geotermálna energia

Veľké projekty financované z fondov EÚ (náklady v prípade envi-ronmentálnych projektov presahujú 25 miliónov eur). V menších štátoch sa bude JASPERS zameriavať na najväčšie projekty. Nevyhnutnosťou je súťaž s inými projektmi zameranými na energiu a projektmi zameranými na iné oblasti v rovnakej mestskej oblasti na základe finančných kritérií.

Systém

financova-nia… Bezplatná technická podpora pre dotknuté členské štáty Fáza projektu… Počiatočná fáza projektu

Kto sa môže uchádzať… Verejné orgány (ministerstvá) členských štátov

Firmy pôsobiace v oblasti geotermálnej energie, ktoré chcú navrhnúť projekty, by mali predložiť žiadosť verejným orgánom v členských štátoch.

Rozsah financovania… Náklady na technickú podporu/Žiadne predprojektové obmedzenie zdrojov na technickú podporu v rámci programu JASPERS zo strany európskych orgánov. Obmedzenia existujú vo vzťahu k celkovým finančným zdrojom a ich prideľovaniu jednotlivým členským štátom na projekty, ktoré spĺňajú podmienky.

Stručný dodatočný opis Hlavným cieľom programu JASPERS je pomáhať členským štátom plniť takú zložitú úlohu, akou je príprava kvalitných projektov, v prospech ktorých budú môcť orgány

Komisie rýchlejšie odsúhlasiť poskytnutie podpory zo strany EÚ. Program JASPERS bude poskytovať komplexnú pomoc vo všetkých fázach projektového cyklu, a to od úvodnej identifikácie projektu až po rozhodnutie Komisie o poskytnutí pomoci.

JEREMIE – Spoločné európske zdroje pre mikropodniky a stredne veľké podniky Regióny všetkých

členských štátov EÚ Spravuje… Európska komisia – GR pre regionálnu politiku, Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond (EIF) na národnej úrovni

Rozsah

pro-jektu… Hlboko uložená geotermálna energia

Nevyhnutnosťou je súťaž s inými projektmi zameranými na energiu a projektmi zameranými na iné oblasti v rovnakej mestskej oblasti na základe finančných kritérií.

Systém

financo-vania… Holdingový fond, ktorý poskytne sprostredkovateľovi vlastné imanie, úvery alebo záruky, ako aj vhodnú technickú podporu. Fáza projektu… Počiatočná fáza projektu

Kto sa môže

uchádzať… Mikropodniky, malé a stredné podniky (prostredníctvom finančného sprostredkovateľa) Rozsah

financova-nia… Všetky podniky od mikropodnikov až po stredné podniky s projektmi, ktoré je potrebné financovať, dostanú podporu prostredníctvom finančného sprostredkovateľa akreditovaného v rámci programu JEREMIE. Finanční sprostredkovatelia akreditovaní v rámci programu JEREMIE budú zodpovední za sprístupňovanie fondov za konkurenčných podmienok. Európ-ske orgány nebudú uplatňovať žiadne predprojektové obmedzenia. Výnimkou budú celkové finančné zdroje a ich prideľovanie podľa regiónov (agentúra pre regionálnu politiku).

(17)

Európske a medzinárodné finančné nástroje

17

Stručný dodatočný

opis Holdingový fond bude riadiť finančný sprostredkovateľ, napríklad rizikový kapitálový fond alebo fond predštartovacieho kapitálu, fond na štartovaciu fázu, fond určený pre technológie alebo na transformáciu technológií, záručný alebo vzájomný záručný fond, úverový fond, poskytovateľ mikroúverov atď. Orgány pre regionálnu politiku (t. j. verejnoprávne orgány) v členských štátoch, ktoré sa chcú zapojiť do programu JEREMIE, rozhodujú o prideľovaní zdrojov pro-gramu do holdingového fondu. Holdingovým fondom môže byť vhodná kvalifikovaná finančná inštitúcia na národnej úrovni.

JESSICA – Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach Mestské oblasti vo

všetkých členských štátoch EÚ, ktoré sa chcú zapojiť do programu

Spravuje… Európska komisia – GR pre regionálnu politiku, Európska investičná banka (EIB) a Rozvojová banka Rady Európy (RBRE)

na regionálnej úrovni

Rozsah projektu… Vykurovanie a chladenie

Rôzne formy investovania do dodávok energie prostredníctvom sietí do stanovenej geografickej oblasti.

Systém

financova-nia… Ekvitná a úverová účasť vo fondoch mestského rozvoja a holdingových fondoch na účely udržiavania portfólií vo fondoch mestského rozvoja Fáza projektu… Počiatočná fáza

Kto sa môže

uchádzať… Navrhovateľmi projektov môžu byť podniky z komunálneho alebo samosprávneho sektora alebo spoločné podniky, ktorých súčasťou sú uvedení účastníci v akejkoľvek kombinácii. Rozsah

financova-nia… Európske orgány nebudú uplatňovať žiadne predprojektové obmedzenia. Výnimkou budú celkové finančné zdroje a ich prideľovanie podľa mestských oblastí. Geotermálne projekty musia súťažiť s inými projektmi zameranými na energiu a projektmi zameranými na iné oblasti v rovnakej mestskej oblasti na základe finančných kritérií.

Stručný dodatočný

opis Orgány pre regionálnu politiku (t. j. verejnoprávne orgány) v členských štátoch, ktoré sa chcú zapojiť do programu JESSICA, predložia fondom mestského rozvoja jednu alebo niekoľko výziev s cieľom vyjadriť záujem. Fondy mestského rozvoja vyberú a budú podporovať PPP a iné mestské projekty, poskytnú im úvery, vlastné imanie alebo záruky, nie však granty. Príslušný projekt by bolo možné čiastočne podporiť aj prostredníctvom negrantových fondov mestského rozvoja a čiastočne prostredníctvom verejných grantov (aj z operačných programov). Zúčastniť a môžu aj iné súkrom-né banky alebo investori.

Predvstupová pomoc: Európska komisia vytvorila aj nástroje pre kandidátske štáty EÚ alebo potenciálne

kandidátske štáty zo západného Balkánu, a to prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci (NPP) – finan-covanie energetickej účinnosti.

Nástroj predvstupovej pomoci (NPP) – Financovanie energetickej účinnosti Európske štáty pred

vstu-pom: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Srbsko vrátane Kosova1 a Turecko

Spravuje… Európska komisia – GR PRE ROZŠÍRENIE Realizujúcimi orgánmi sú EIB, EBOR a RBRE v spolupráci s KfW formou spoločného ria-denia s Európskou komisiou.

na európskej úrovni

Rozsah projektu… Investície na strane dopytu po energii prispievajúce k energetickej hospodárnosti budov a priemyselného sektora, ako je uvedené v smernici o energetickej účinnosti konečného využitia energie a pro-jekty, ktoré súvisia s výrobou obnoviteľnej energie.

Systém

financova-nia… Možnosť čerpať úver plus investičný stimul pre konečných príjem-cov, možnosť čerpať úver plus administratívny poplatok pre finančných sprostredkovateľov.

(18)

Európske a medzinárodné finančné nástroje

18

Kto sa môže uchádzať… – Oprávnenými finančnými sprostredkovateľmi sú banky alebo lízingové spoločnosti s mi-estnou registráciou, licenciou alebo registrované subjekty vrátane dcérskych spoločností bánk EÚ a lízingové spoločnosti EÚ v prijímajúcich štátoch a pôsobiace v prijímajúcich štátoch.

– Oprávnenými konečnými dlžníkmi sú súkromné subjekty; - obyvatelia organizovaní v kolektívoch jednotlivcov, napríklad bytové združenia; verejné subjekty ako samosprávy a ich združenia.

Rozsah financovania… Investičný stimul poskytnutý konečnému príjemcovi predstavuje 25 % z celkových nákla-dov projektu a je splatný po splatení úveru.

Stanovená maximálna úroveň 5 miliónov eur pre každého konečného príjemcu, 20 mil-iónov eur pre každého finančného sprostredkovateľa.

Stručný dodatočný opis Finanční sprostredkovatelia sa vyberajú podľa ich kapacity, finančnej sily, odvetvových sietí a prítomnosti v regióne, ako aj podľa ich záujmu o podporu systému a jeho cieľov.

Štrukturálne fondy a kohézne fondy sú fondy, ktoré Európska únia prideľuje na účely dvoch príbuzných cieľov:

na podporu chudobnejších regiónov Európy a podporu integrácie európskej infraštruktúry. Aktuálne programy sa realizujú od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, pričom rozpočet štrukturálnych fondov je 277 miliárd eur a rozpočet kohézneho fondu je 70 miliárd eur.

Projekty obnoviteľnej energie a energetickej efektívnosti realizované na miestnej úrovni predstavujú jeden z najlepších spôsobov efektívneho využívania fondov.

V záujme čerpania štrukturálnych fondov EÚ musí každý členský štát predložiť Európskej komisii národný plán rozvoja, v ktorom určí svoje investičné priority vo vzťahu k štrukturálnym fondom EÚ. Tento plán je východiskom pre rokovania o prideľovaní prostriedkov EÚ medzi vládou členského štátu a Európskou komisiou.

Maximálna výška príspevku na projekt závisí od typu projektu a miesta jeho realizácie. Vo všeobecnosti platí, že spolufinancovanie potrebuje každý projekt, čiže okrem fondov EÚ sú potrebné aj národné fondy.

Kohézny fond

Kohézny fond je štrukturálny nástroj, ktorý členským štátom od roku 1994 pomáha eliminovať ekonomické a sociálne rozdiely a stabilizovať ich hospodárstvo. Energetická efektívnosť a obnoviteľná energia sú oblasti, na ktoré poskytuje prostriedky.

Členský štát, ktorý má právo čerpať prostriedky z kohéznych fondov, má hrubý domáci produkt (HDP) prepočítaný na osobu, ktorý sa meria v parite kúpnej sily, menej ako 90 % priemeru Spoločenstva a má pro-gram vedúci k splneniu podmienok ekonomickej konvergencie, ako je uvedené v článku 104c Zmluvy zaklada-júcej Európske spoločenstvo.

(19)

Štrukturálne fondy

Úlohou štrukturálnych fondov je odstrániť výrazné rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi EÚ. Európ-sky fond regionálneho rozvoja (EFRR), jeden z dvoch štrukturálnych fondov pre obnoviteľné zdroje, bude financovať opatrenia v rámci dvoch cieľov podporujúcich určené oblasti a regióny. Ide o nasledujúce ciele:

- Rozvoj a štrukturálne zmeny regiónov, ktorých rozvoj zaostáva;

- Ekonomická a sociálna konverzia oblastí, ktoré čelia štrukturálnym problémom. Financovanie:

- Priama pomoc investíciám do spoločností (najmä MSP) s cieľom vytvoriť udržateľné pracovné pozície;

- Infraštruktúra prepojená najmä s výskumom a inováciou, telekomunikáciami, životným prostredím, energiou a dopravou;

- Finančné nástroje (fondy kapitálového rizika, miestne rozvojové fondy atď.) na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a spolupráce medzi mestami a regiónmi;

- Opatrenia technickej podpory.

Kohézna politika bola predstavená aj prostredníctvom Plánu hospodárskej obnovy Európy. Európska komi-sia nedávno (v marci 2009) oznámila, že v rámci kohéznej politiky EÚ plánuje investovať 105 miliárd eur do zelených projektov (4,8 miliardy eur do obnoviteľnej energie). Určitá suma sa poskytne zvlášť pre obnoviteľnú energiu. Podrobné sumy pre cieľové štáty projektu GEOFAR sú uvedené na Obrázok 7. V záujme získania informácií o formách využitia v prospech geotermálnej energie je potrebné si preštudovať príslušný operačný program.

Nemecko 226 110 262 Portugalsko 104 650 199

Francúzsko 365 435 057 Maďarsko 202 892 004

Španielsko 164 357 038 Bulharsko 66 491 830

Grécko 292 840 000 Slovensko 90 252 216

Obrázok 7 Investície kohéznej politiky do obnoviteľnej energie (€), 2007 – 2013

Poznámka: Európsky systém obchodovania s emisiami skleníkových plynov (EU ETS), tzv. systém „strop a

obchod” pre emisie oxidu uhoľnatého v Európskej únii, ktorý vychádza zo smernice 2003/87/ES, sa môže týkať aj projektov geotermálnej energie. Tento systém sa realizuje popri implementácii národných alokačných plánov v európskych štátoch, ktoré zavádzajú kvóty pre niektoré oblasti a individuálne zariadenia.

V tejto správe ho nebudeme ďalej analyzovať, pretože projekty geotermálnej energie financuje vo väčšej miere nepriamo.

(20)

Európske a medzinárodné finančné nástroje

20

Medzinárodné finančné nástroje

Na medzinárodnej úrovni sa vytvorilo niekoľko nástrojov, ktoré môžu využívať investori investujúci do európ-skych projektov geotermálnej energie vo vybratých štátoch. Pozornosť sa bude venovať najmä nástroju Geo-Fund s cieľom zistiť, ktoré východoeurópske štáty môžu tento nástroj využívať.

GeoFund (Program rozvoja geotermálnej energie): cieľom Programu rozvoja geotermálnej energie je

sys-tematická podpora využívania geotermálnej energie v Európe a strednej Ázii prostredníctvom odstraňovania prekážok rozvoja geotermálnej energie, čo povedie k väčšej rôznorodosti v používaní energie, zvýšeniu dopytu po projektoch geotermálnej energie a vytváraniu väčšieho počtu takýchto projektov. GeoFund financuje trustový fond Globálneho environmentálneho fondu (GEF).

GeoFund (Program rozvoja geotermálnej energie) Európske a stredoázijské

štáty oprávnené využívať program GeoFund: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Gruzínsko, Chorvátsko, Kazachstan, Kirgizsko, Macedónsko, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Srb-sko, Tadžikistan, Turecko, Turkménsko, Ukrajina a Uzbekistan.

Spravuje… Svetová banka na medzinárodnej úrovni

Systém financovania… Projekty môžu získať podporu v oblasti technickej podpory, poistenia geologického rizika a financovania prostredníctvom priamych investícií: GEOFAR ponúka technickú podporu, čiastočné poistenie rizika, priame granty a podmienené granty. Rozsah projektu… Hlboko uložená geotermálna energia

Ponuky pomoci z programu GEOFUND zahŕňajú:

– Poskytnutie technickej podpory a budovanie kapacít s cieľom odovzdať znalosti a vytvoriť geotermálnu databázu a kapacity zabezpečujúce prípravu a implementáciu projektov geotermálnej energie;

– Podporu kapitálových investícií do projektov rozvoja geoter-málnej energie;

– Podporu politických reforiem a reforiem právneho, regulačného a inštitucionálneho rámca trhu s energiami. Fáza projektu… Počiatočná fáza a vŕtanie

Kto sa môže uchádzať… Vlády a iné verejné inštitúcie (napr. samosprávy, vládne agentúry) sa môžu uchádzať o podporu politických a inštitucionálnych reforiem v rámci technickej podpory.

O financovanie projektov sa môžu uchádzať podniky verejných služieb (súkromné i vere-jné), investori, banky atď.

Rozsah financovania… V rámci programu GeoFund je na projekty geotermálnej energie k dispozícii celková suma 25 miliónov USD. Projekty sa môžu uchádzať o podporu v rôznych oblastiach:

• Oblasť technickej podpory: 7 miliónov USD;

• Oblasť financovania prostredníctvom priamych investícií: 8 miliónov USD (pod-mienené granty, lacné úvery a v obmedzených prípadoch aj grantové financovanie, priame granty na podporu časti investičných nákladov na prieskum);

• Oblasť poistenia geologického rizika: 10 miliónov USD (grant na udalosti súvisiace s geologickým rizikom počas fázy prieskumu).

Stručný dodatočný opis Program Svetovej banky a GEF zameraný na rozvoj geotermálnej energie (GeoFund) je celoregionálny program určený pre viacero štátov, ktorý má k dispozícii až 25 miliónov USD.

(21)

Nemecko

Nemecko ponúka širokú škálu finančných nástrojov určených na geotermálne projekty. Tieto nástroje sú opísané nižšie.

Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie (EEG): EEG upravuje prioritné spojenie medzi zariadeniami na

výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie a rozvodnými sieťami na spoločnú dodávku s elektrickou en-ergiou a reguluje výkupné ceny. Každý prevádzkovateľ závodu, ktorý prevádzkuje závod vyrábajúci energiu z obnoviteľných zdrojov energie (t. j. geotermálnu energiu), môže tieto ceny využívať. Elektrická energia z geoter-málnej energie sa hradí nasledovne

- 16,0 centov/kWh za prvých 10 megawattov výkonu a - 10,5 centa/kWh za výkon nad 10 megawattov.

- Úhrada za elektrickú energiu sa zvyšuje o 4,0 centy/kWh v prípade závodu, ktorý začal svoju prevádzku

pred 1. januárom 2016.

- Úhrada za elektrickú energiu vyrobenú v kombinácii s použitím tepla sa zvyšuje o 3,0 centy/kWh (príplatok

za použitie tepla) za prvých 10 megawattov výkonu, ak dôjde k oddeleniu aspoň jednej pätiny dostupnej te-pelnej kapacity.

- Úhrada za elektrickú energiu vyrobenú použitím petrotermálnych techník sa zvyšuje o 4,0 centy/kWh

(tech-nologický príplatok) za prvých 10 megawattov výkonu.

Zákon o podpore obnoviteľnej energie v oblasti výroby tepla (EEWärmeG): zákon stanovuje jasné pravidlá

pre vlastníkov novo postavených budov, ktorí musia uspokojovať časť dopytu po tepelnej energii prostredníct-vom obnoviteľných zdrojov energie. Namiesto priamych investícií do obnoviteľnej energie si vlastník môže plniť povinnosť využívať obnoviteľnú energiu aj prostredníctvom alternatívnych opatrení, napríklad uspokojovaním dopytu po tepelnej energii priamo z miestnej alebo diaľkovej vykurovacej siete, ak významná časť tepla pochád-za z obnoviteľných zdrojov. Tým sa otvárajú nové možnosti aj pre tepelné siete zásobované teplom zo zdrojov geotermálnej energie.

Program trhových stimulov: na základe „smernice o financovaní postupov týkajúcich sa využívania

obnoviteľných zdrojov energie na trhu s teplom“ z 20. februára 2009 vytvorilo BMU (federálne ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti) niekoľko finančných nástrojov pre projekty zam-erané na hĺbkovú geotermálnu energiu. Tieto nástroje sa týkajú financovania vŕtacích prác, zmierňovania rizík počas fázy vŕtania, plánov závodov a výstavby, ako aj tepelných sietí. KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – banková skupina) ponúka úvery v kombinácii s grantmi na splácanie. Hlavným nástrojom je „Program na pod-poru obnoviteľnej energie”.

Program na podporu obnoviteľnej energie

Nemecko Spravuje… KfW Bankengruppe

na národnej úrovni

Rozsah projektu… Zameranie na výrobu tepla

Systém financovania… Úver s nízkym úrokom s grantom na splácanie pre projekty obnoviteľnej energie

Fáza projektu… Vŕtanie vývojových vrtov (výroba tepla), plán elektrárne (výroba tepla) a výstavba, infraštruktúra (tepelné siete)

Národné nástroje

(22)

Kto sa môže uchádzať… - Samosprávy, zo zákona závislé podniky vo vlastníctve samosprávy, asociácie vyt-vorené na zvláštne účely;

- Malé a stredné podniky (MSP);

- Veľké podniky v prípade oprávnenosti na zvláštne financovanie;

- Podniky, ktorých väčšinovým vlastníkom sú samosprávy a ktoré spĺňajú kritériá MSP; - Súkromní jednotlivci a súkromné nadácie, ktoré používajú vyrobenú energiu výlučne pre svoje vlastné potreby.

Rozsah financovania… Podiel financovania je až 100 % oprávnených čistých investičných nákladov. KfW môže prideliť maximálnu výšku úveru, ktorá je zvyčajne 10 miliónov EUR na projekt. Granty na splácanie majú hodnotu:

- maximálne 2 milióny eur na financovanie závodu;

- maximálne 5 miliónov eur na financovanie nákladov na vŕtanie (na jeden dublet); - maximálne 2,5 milióna eur na dodatočné výdavky na hĺbkové vŕtanie (na jeden dub-let);

- maximálne 1,5 milióna eur na tepelné siete.

Stručný dodatočný opis Program je rozdelený do dvoch častí – „štandardnej“ (úver) a „prémiovej“ (úver s gran-tom na splácanie). „Prémiová“ časť programu sa vzťahuje na rozsiahle činnosti súvisiace s hĺbkovou geotermálnou energiou.

Výskum: pre demonštračné projekty vytvorilo federálne ministerstvo životného prostredia (BMU) demonštračný

program s cieľom podporiť projekty s demonštračným charakterom, ktoré ovplyvňujú existujúce alebo napláno-vané prevádzky.

BMU – Program environmentálnej inovácie

Spravuje… KfW Bankengruppe na národnej úrovni

Rozsah projektu… Vykurovanie, elektrická energia a kogenerácia Systém financovania… Balónový úver s úrokovou subvenciou (KfW) a vo

zvláštnych prípadoch s investičnou subvenciou Fáza projektu… Demonštračné projekty

Kto sa môže uchádzať… Národné a medzinárodné súkromné spoločnosti, spoločnosti pôsobiace prevažne vo verejnom sektore, samosprávy, samosprávne asociácie, obecné podniky prevádzko-vané majiteľom, správne združenia a oblastné správy

Rozsah financovania… V prípade balónového úveru s úrokovými subvenciami môže výška finančnej podpory dosiahnuť až 70 % uhraditeľných nákladov bez obmedzenia. Vo výnimočných prípadoch možno požiadať o investičnú subvenciu až do výšky 30 % uhraditeľných nákladov. Stručný dodatočný opis Tento úver s úrokovou subvenciou sa bude poskytovať prevádzkam/projektom založeným

na technológii, ktorá sa buď doteraz ešte nepoužívala alebo technológii, ktorá je známa a je založená na procedurálnej kombinácii.

Programy na podporu investícií pre verejné orgány: KfW ponúka niekoľko druhov úverov s pevnou úrokovou

sadzbou na financovanie verejných projektov v oblasti energie (infraštruktúry), a to prostredníctvom programov KfW Investitionskredit Kommunen, KfW Investitionskredit Kommunen – flexibel, KfW Kommunal Investieren. Každý verejný orgán si musí overiť, či môže požiadať o úvery z týchto programov a či ich môže skombinovať s inými finančnými nástrojmi určenými pre naplánované projekty hĺbkovej geotermálnej energie.

Národné nástroje

(23)

Franciaország

Novú politiku Francúzska v oblasti energetiky presadzuje „Grenelle de l’environnement”. Tento okrúhly stôl zložený zo zástupcov občianskeho sektora a sektora verejných služieb vznikol s cieľom definovať hlavné body francúzskej štátnej politiky vo vzťahu k ekologickým otázkam a otázkam udržateľného rozvoja na nasledujúce roky. Výsledky diskusie sa implementujú v podobe konkrétnych zákonov a postupov. Tieto zákony a postupy definujú nové finančné systémy na podporu investícií do obnoviteľnej energie a následne do geotermálnej ener-gie a dotvárajú systém fiškálnych stimulov.

Vládne stimuly: francúzska vláda zaviedla stimuly určené na podporu projektov obnoviteľnej energie:

- S cieľom podporiť výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov zákon núti prevádzkovateľa francúz-skej elektrickej siete kupovať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov za pevnú cenu. Takzvané výk-upné ceny sa od roku 2006 zvyšovali. Pri výrobe geotermálnej energie je v prípade zmlúv podpísaných po tomto dátume výkupná cena stanovená na 12 centov/kWh (možno ju zvýšiť o príplatok od 0 do 3 centov/ kWh, ak sa využije aj vyprodukované teplo) pre veľkomestské závody (predpokladá sa, že ide o podvojné cykly) a na 10 centov/kWh pre závody, ktoré sa nachádzajú v zahraničí (s rovnakým príplatkom). Tieto hodnoty platia na rok 2006 a upravujú sa každý rok na základe inflácie.

- S cieľom znížiť cenu obnoviteľnej energie znížila francúzska vláda sadzbu DPH na diaľkové vykuro-vanie pomocou obnoviteľných zdrojov produkcie. Znížená sadzba DPH sa vzťahuje na vykurovykuro-vanie obnoviteľnou energiou vrátane geotermálnej energie, a to na dve časti (spojenie a energia) zmlúv s konečnými spotrebiteľmi. Sadzba DPH na spotrebu energie sa zníži z 19,6 % na 5,5 %, ak v priemere viac ako 60 % (do konca roka 2009 50 %) energie pochádza zo zdrojov obnoviteľnej energie.

Granty: francúzska Agentúra pre životné prostredie a riadenie energie (ADEME) ponúka špeciálne granty pre

geotermálnu energiu, a to na celoštátnej, ale vo všeobecnosti na regionálnej úrovni (v niektorých regiónoch v spolupráci s Regionálnou radou). Z týchto grantov sa financujú štúdie uskutočniteľnosti a investície do geoter-málnych projektov.

ADEME Granty na štúdie uskutočniteľnosti

Francúzsko Spravuje… ADEME

na národnej a regionálnej úrovni

Rozsah projektu… Vykurovanie, elektrická energia a kogenerácia Systém financovania… Granty

Fáza projektu… Štúdie uskutočniteľnosti Kto sa môže uchádzať… Môžu sa uchádzať verejní a súkromní prevádzkovatelia.

Rozsah financovania… Na štúdie uskutočniteľnosti geotermálnych projektov je možné získať grant až vo výške 50 % nákladov na štúdiu, v prípade hĺbkovej geotermálnej energie je maximálna výška 300 000 eur. Mimoriadny grant možno poskytnúť navyše poradcovi, ktorý pomáha vlast-níkovi projektu (30 % sumy, maximum 100 000 eur).

Stručný dodatočný opis Granty sa neposkytujú systematicky, čo znamená, že sa posudzujú a poskytnutá suma závisí od súborov projektu.

V dôsledku „Grenelle de l’environnement” zriaďujú francúzske ministerstvo a ADEME fond určený pre obnoviteľnú energiu produkujúcu teplo („Tepelný fond”). Fond by sa mal stať výkonným nástrojom na iniciovanie investícií do výroby obnoviteľného tepla prostredníctvom poskytovania grantov na investície v závislosti od produkcie.

(24)

Fond Chaleur (Tepelný fond )

Francúzsko Spravuje… Ministerstvo ekológie, energie, udržateľného rozvoja a urbanizmu (MEEDDAT), francúzska Agentúra pre životné prostredie a riadenie energie (ADEME) a min-isterstvo poľnohospodárstva a rybolovu (MAP) na regionálnej úrovni

Rozsah projektu… Granty Systém financovania… Výroba tepla Fáza projektu… Investovanie

Kto sa môže uchádzať… O zdroje z tohto fondu sa môžu uchádzať súkromní a verejní prevádzkovatelia. Rozsah financovania… Výška grantu sa vypočíta nasledovne: objem by mal zabezpečiť, že teplo sa bude

predávať aspoň o 5 % lacnejšie ako v prípade použitia fosílnej energie (zvyčajne sa na porovnanie používa plyn). Každý projekt sa bude skúmať individuálne. Ročná suma závisí od skutočnej produkcie.

Stručný dodatočný opis Na roky 2009 – 2011 vyčlenil francúzsky zákon o financovaní na roky 2009 – 2011 na tento fond 960 miliónov eur (na úplne obnoviteľné zdroje). Plánuje sa, že postupne to bude 800 miliónov eur na rok. Tento fond zohľadňuje aj špecifický systém pre sieť diaľkového vykurovania.

Podiel na vlastnom kapitáli: niektoré finančné inštitúcie investovali a mohli by investovať do geotermálnej

energie. Príkladom je spoločnosť Caisse des Dépôts – verejná finančná inštitúcia, ktorá plní úlohy vo verejnom záujme v prospech centrálnej francúzskej vlády, ako aj v prospech regionálnych a miestnych vlád. Investuje len do vlastného kapitálu a prevažne len do poloverejných spoločností („Sociétés d’Economie Mixte” podľa francúz-skeho zákona), ktoré sa zaoberajú výrobou tepla pre diaľkové vykurovanie. Aj ďalšie súkromné inštitúcie sú prip-ravené požičiavať peniaze na projekty geotermálnej energie, ale neboli navrhnuté žiadne špecifické nástroje pre geotermálnu energiu. Spomeňme, že vzniklo niekoľko súkromných fondov pre obnoviteľnú energiu, napríklad Eurofideme 2, ktorý zriadila spoločnosť Natixis Environnement & Infrastructures, alebo Demeter & Partners.

Karbónové financovanie: francúzsky zákon o energetike zo dňa 13. júla 2005 (Loi POPE (Orientation de la

Politique Energétique) vychádza z Kjótskeho protokolu a vymedzuje francúzsku energetickú politiku. Zákon okrem iných opatrení zavádza biele certifikáty (alebo certifikáty na podporu úspor energie) ako systémy kvót

pre výrobcov, dodávateľov alebo distribútorov elektrickej energie, plynu a ropy („povinné strany”). Dotvárajú Národný alokačný plán pre kvóty CO2, ktorý sa týka len výroby tepla pre mestá s výkonom do 20 MW. Podpora sa poskytuje vo forme uhlíkových kreditov, ktoré sa nazývajú emisné redukčné jednotky (ERU), na objem emisií skleníkových plynov, ktorým sa zabráni v rokoch 2008 až 2012. Investor môže tieto kredity predať na trhu. Ak sa na neho vzťahuje Schéma obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie, môže ich použiť na svoje vlastné potreby. Pokuta pre „povinné“ strany je stanovená na 2 centy/kWh. Maximum, ktoré môže dostať „oprávnená“ strana, je menej ako 2 centy/kWh (dohodnuté). Podporuje sa predkladanie štandardizovaných projektov, projek-ty „Výroba obnoviteľného tepla na diaľkové vykurovanie“ a „Rozšírenie diaľkového vykurovania využívajúceho obnoviteľnú energiu“ sú štandardne oprávnené. Nie je možné kombinovať certifikáty úspory energie a Tepelný fond. Každý potenciálny investor sa bude musieť rozhodnúť, ktoré nástroje sú pre projekt najvhodnejšie.

Národné nástroje

(25)

Grécko

Vládne stimuly: zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie (zákon 3468/2006) zavádza výkupné ceny

pre výrobu elektrickej energie z geotermálnej energie. V prepojenom elektrickom systéme je predajná cena elektrickej energie 7,3 centa/kWh a v neprepojenom ostrovnom systéme 8,46 centa/kWh. Obidve ceny sa budú počas roka 2009 upravovať.

Poznámka: zmenou gréckeho geotermálneho zákona (zákon 3175/2003) by sa mali zaviesť ustanovenia o financovaní geotermálnych projektov (vykurovanie a chladenie pomocou geotermálnej vody a geotermálnych tepelných čerpadiel). Neskôr bude možné prostredníctvom spoločných rozhodnutí ministerstiev (ministerstva hospodárstva a ministerstva pre rozvoj) určiť podrobné finančné nástroje, napríklad granty, zníženie daní (vrá-tane DPH), priaznivé financovanie atď. pre geotermálne aplikácie a použitie.

Hlavný nástroj, ktorý možno v súčasnosti využívať (okrem VC), je:

zákon o stimuloch súkromných investícií do ekonomického rozvoja a regionálnej konvergencie: zákon

3299/2004 – „zákon o stimuloch súkromných investícií do ekonomického rozvoja a regionálnej konvergencie“ je hlavným finančným nástrojom pre rozvoj geotermálnej energie vo všetkých oblastiach jej využitia.

„Zákon o stimuloch súkromných investícií do ekonomického rozvoja a regionálnej konvergencie” Geografický rozsah … Grécko a iné štáty, v ktorých investujú grécke malé alebo stredné podniky (MSP). Spravuje … Ministerstvo národného hospodárstva a financií a ministerstvo pre rozvoj

Na národnej úrovni

Rozsah projektu… Vykurovanie, elektrická energia a kogenerácia

Obchodné činnosti súvisiace s geotermálnou energiou, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona o stimuloch, ako je špecifikované v zákone.

Kto sa môže uchádzať … Súkromné podniky

Podľa tohto zákona vláda poskytuje pomoc v prospech investičných plánov v nasledujúcich formách:

Obrázok 8 „Stimuly pre súkromné investície na účely ekonomického rozvoja a regionálnej

konver-gencie” v Grécku

Imagem

Referências

temas relacionados :