_ม.ต้น_คณิตศาสตร์_การแยกตัวประกอบของพหุนาม2 06

33  Download (18)

Full text

(1)

วิชา คณิตศาสตร์

ม.ต้น ตอนที่ 06

เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม 2

(2)

การแยกตัวประกอบ

พหุนาม 2

(3)

ทฤษฎีบทเศษเหลือ

• ถ้า P(x) เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนจริง และ a เป็นค่าคงตัว แล้ว P(a) จะเป็นเศษจากการหารของพหุนาม P(x) (x - a)

(4)

ทฤษฎีตัวประกอบ

• ถ้า P(x) เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนจริงและ a เป็นค่าคงที่ จะได้ x – a เป็นตัวประกอบของพหุนาม P(x) ก็ต่อเมื่อ P(a) = 0

(5)

การหารสังเคราะห์

• วิธีการหารสังเคราะห์ เมื่อ พหุนามตัวหาร อยู่ในรูป x - a ตัวอย่าง 8 ก าหนดให้พหุนาม

จงหาพหุนามผลลัพธ์จากการหารด้วยพหุนาม x + 3

(6)

แบบฝึกหัด

(7)
(8)

3. จงแยกตัวประกอบของ (2x + 3)2 – (4x - 3)2

(9)

5. จงแยกตัวประกอบของ (x2 + x - 6) (x2 + x - 2) + 3

(10)

7. ถ้า 4x2 + 16x + n เป็นก าลังสองสมบูรณ์แล้ว n มีค่าเท่ากับข้อใด

(11)
(12)

10. ถ้า p2 + q2 = 9pq จงหาค่าของ 3 p q       3 q p       +

(13)

ตะลุยโจทย์ 1. ค่าของ a3 23a2 2a หารด้วย ตรงกับข้อใด a 1    a 1 a 1   1) 2) 3) 4) ไม่มีข้อถูก   a a 2 a 1     2a a 2 a 1     a a 2 a 1  

(14)

2. จงหาผลลบของ 2 x2 x ด้วย x 7x 8    2 2 5x 5x x 64   1) 2) 3) 4)      x 4x 13 x 8 x 8         4 x 12 x 8 x 8         x x 13 x 8 x 8         x 4x 3 x 8 x 8    

(15)

3. ได้ผลลัพธ์ตรงกับข้อใด 1 3 2x x x x 2    1) 2) 3) 4) x 2 x 1  2   x2 2 x 7        2 6x 1 x 2 2x x 3         2 3x 1 2x 3 2x x 3   

(16)

4.

1

2

ได้ผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

t

3t

1) 2) 3) 4) 5 3t 3 5t 2 3t 2 5t

(17)

5. ผลลัพธ์ของ มีดีกรีเท่าใด 2 3 2 3x y 4xy xy 1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

(18)

6. ผลลัพธ์ของ 2y22 7y 3 2y 2 2 3y 2 เท่ากับข้อใด 3y 5y 2 y 4        1) 2) 3) 4) 3y 1 y 3   y 3 3y 1   3y 3 y 1   y 3 3y 1  

(19)

7. จงหาผลคูณของ m32 5m และ เท่ากับข้อใด m 4m   2 2

m

m 6

m

8m 15

 

1) 2) 3) 4)

m 3

m 5

    m m 2 m 3   m 2    1 m 2

(20)

8. จงท าให้เป็นผลส าเร็จ 2 x 2 2 x 1 2 x 3 x 4x 3 x 5x 6 x 3x 2        1) 2) 3) 4)      x 3 x 2 x 1         x 2 x 1 x 3         x 1 x3 x 2        x 1 x 3 x 2   

(21)

9. จงท าให้เป็นผลส าเร็จ 2 x 2 x 1 6x2 1 2x 1 2x 4x 1     1) 2) 3) 4)     2x 1 2x 1   x x 1      1 1 2x 1 2x       x 2 1 2x 1 2x   

(22)

10. ข้อใดคือค าตอบของ

4

3

q 1

1) 2) 3) 4) q 1 q 1    2q 3 q 1   4 q 13q 1 q 1  

(23)

11. เมื่อจัดรูปอย่างง่ายของ x h1 x1 จะมีค่าท่ากับข้อใด h   1) 2) 3) 4) h x h   h x h     1 2 x h   x x h h  

(24)

12. ข้อใดเป็นการจัดรูปอย่างง่ายของ x22 4x 4 26x2 6 x 2x 3 x 2x 8         1) 2) 3) 4)       6 x 1 x 1 x 3 x 1           x 2 x 3 x 1 x 3           6 x 2 x 1 x 3 x 4           6 x 2 x 3 x 1 x 4    

(25)

13. จงท าให้เป็นผลส าเร็จ 2 a4 x4 2 a32 x33 2a x2 2 x4 2 a 2ax x ax x a ax x            1) 2) 1 3) 0 4) a x x a

(26)

14. ค่าของ x2 144 x2 64 625 x มีค่าเท่ากับข้อใด 2 x 12 8 x 25 x         1) 2) 3) x - 21 4) 3x - 5

x 45

x 29

(27)

15. จงหาค่าของ a22 3a a22 2a 1 a 2a a 2a 3             1) 2) 3) 4) a 1 a 2   a 1 a 2   a 1 a 2   a 1 a 2  

(28)

16. จงหาค่าของ 2a2 16 2 a2 a a2 2 2a 1 a 3a 4 a 2a 3 a 4a                     1) 2) 3) 4) a 1 a 3        a 1 a 3        a 1 a 3        a 1 a 3       

(29)

17. จงหาค่าของ 2 2 a 9 a 8a 7    a 3 a 1    1) 2) 3) 4)     a 3 a 7       a 3 a 7       a 3 a 7       a 3 a 7  

(30)

18. x y x

2 xy y 2

x ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไร 2 2 2 2 x y x 2xy y    1) x + y 2) x3 + y3 3) x y x 

2xy y2

4) x y x 

2xy y2

(31)

19. จงหาค่าของ 1 - 2 ตรงกับข้อใด 2a 1

2

1 4a1 1) 2) 3) 4)   21 2a 12a 1   21 2a 1 2a 1      22 2a 12a 1   22 2a 1 2a 1   

(32)

1) -1 + c 2) 1 + c

3) -4x + 1 + c 4) 4x – 1 + c

20. ถ้าน า x

2

ไปหาร ax

4

+ bx

3

+ c จะเหลือเศษ m และน า x

2

ไปหาร

(33)

Figure

Updating...

References

Related subjects :