Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

21 

Texto

(1)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Univerzita Karlova v Praze Evangelick ´a teologick ´a fakulta

(2)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Pˇrehled pˇredn ´aˇsky

Co je pr ´avo?

Pojem pr ´ava

Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um

Pr ´avn´ı normy

Normativnost Pr ´avn´ı normy

Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem?

(3)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo?

Pojem pr ´ava

Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

R ˚uzn ´e roviny ch ´ap ´an´ı pr ´ava

I normativn´ı – jako syst ´em pravidel reguluj´ıc´ıch

chov ´an´ı lid´ı

I soci ´aln´ı – jako syst ´em spoleˇcensk´ych vztah ˚u, kter´y

je z ´arove ˇn v´ysledkem i z ´asadn´ım ovliv ˇnovatelem pravidel lidsk ´eho chov ´an´ı

I axiologick ´e – jako vyj ´adˇren´ı hodnot zast ´avan´ych

konkr ´etn´ı spoleˇcnost´ı

I mocensk ´e – jako prostˇredek uskuteˇc ˇnov ´an´ı r ˚uzn´ych

z ´ajm ˚u

I informa ˇcn´ı – jako nositel informac´ı pro adres ´aty

norem (jak se maj´ı chovat & jak ´e n ´asledky by urˇcit ´e chov ´an´ı m ˇelo m´ıt)

(4)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo?

Pojem pr ´ava

Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Objektivn´ı a subjektivn´ı pr ´avo

Objektivn´ı pr ´avo

souhrn pr ´avn´ıch norem (a pr ´avn´ıch princip ˚u) jako obecn ˇe z ´avazn´ych pravidel chov ´an´ı stanoven´ych ˇci uznan´ych st ´atem nebo mezin ´arodn´ım spoleˇcenstv´ım st ´at ˚u

Subjektivn´ı pr ´avo

moˇznost chov ´an´ı zaruˇcen ´a pr ´avn´ım subjekt ˚um

objektivn´ım pr ´avem – a z ´arove ˇn tomu odpov´ıdaj´ıc´ı pr ´avn´ı povinnost jin´ych pr ´avn´ıch subjekt ˚u

(5)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo?

Pojem pr ´ava

Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Pozitivn´ı a pˇrirozen ´e pr ´avo

Pozitivn´ı pr ´avo (ius positivum)

pr ´avo dan ´e st ´atem nebo spoleˇcenstv´ım st ´at ˚u

Pˇrirozen ´e pr ´avo (ius naturale)

souhrn princip ˚u a nezadateln´ych subjektivn´ıch pr ´av, kter ´e pˇredch ´azej´ı nebo jsou nadˇrazeny pozitivn´ımu pr ´avu; vznik ´a nez ´avisle na st ´atu; jeho zdrojem m ˚uˇze b´yt napˇr. B ˚uh, pˇr´ıroda, pˇrirozenost, rozum atp.

(6)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava

Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um

Pr ´avn´ı normy Normativnost Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Normativn´ı syst ´emy

I Krom ˇe pr ´ava existuje ˇrada dalˇs´ıch normativn´ıch

syst ´em ˚u, napˇr. mor ´alka, n ´aboˇzenstv´ı, m´ıstn´ı tradice

I Specifika pr ´ava

I st ´atem stanoven ´a nebo uznan ´a forma (prameny

pr ´ava)

I op´ır ´a se o st ´atn´ı donucen´ı

I st ´atn´ı moc zabezpeˇcuje jednotu pr ´ava na

vymezen ´em ´uzem´ı

I Pr ´avo ˇcasto inkorporuje p ˚uvodn ˇe nepr ´avn´ı normy,

napˇr.:

I moˇznost odvolat se na dobr ´e mravy

I tzv. etick ´e kodexy pro urˇcit ´e sektory nebo profese I vynucov ´an´ı n ´aboˇzensk´ych norem, napˇr. trestnost

(7)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost

Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Normativnost

I Pr ´avn´ı normy maj´ıpreskriptivn´ı charakter, tj.

stanov´ı n ˇeco, co m ´a b´yt

I Rozliˇsovat mezi t´ım, com ´a b ´yt (preskriptivn´ım,

regulativn´ım) a t´ım,co je (deskriptivn´ım, popisn´ym)

(8)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost

Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Mody normativnosti

I Zp ˚usoby regulace chov ´an´ı

I Objektivn´ı mody (modality normativnosti z hlediska

normotv ˚urce)

I pˇr´ıkaz I z ´akaz I dovolen´ı

I Subjektivn´ı mody (modality normativnosti z

hlediska pˇr´ıjemc ˚u norem)

I opr ´avn ˇen´ı I povinnost

I Z ´asada leg ´aln´ı licence – pr ´avn ˇe je dovoleno vˇse, co

nen´ı zak ´az ´ano (plat´ı pouze pro jednotlivce, nikoliv pro org ´any veˇrejn ´e spr ´avy)

(9)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost

Pr ´avn´ı normy

Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Znaky pr ´avn´ı normy

I Pr ´avn´ı normy jsou obecn ˇe z ´avazn ´a pravidla lidsk ´eho

chov ´an´ı, stanoven ´a nebo uznan ´a st ´atem (spoleˇcenstv´ım st ´at ˚u), jejichˇz poruˇsen´ı st ´at sankcionuje

I z ´avaznost – nemoˇznost rozhodovat o tom, zda

pravidlo chov ´an´ı dodrˇz´ım, ˇci nikoliv

I form ´aln´ı ur ˇcitost – st ´at uzn ´av ´a pouze normy v

urˇcit ´e form ˇe (napˇr. ve form ˇe z ´akona)

I obecnost – pr ´avn´ı norma upravuje chov ´an´ı druhov ˇe

urˇcen´ych subjekt ˚u (adres ´at ˚u pr ´avn´ı normy) a rovn ˇeˇz jejich opr ´avn ˇen´ı, povinnosti a sankce jsou stanoveny obecn ˇe

I vynutitelnost – st ´at b ˇeˇzn ˇe pln ˇen´ı pr ´avn´ıch norem

vynucuje (normy, kter ´e nemaj´ı sankci jsou

(10)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost

Pr ´avn´ı normy

Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Struktura pr ´avn´ı normy

I Jestliˇze hypot ´eza, pak dispozice, jinak sankce

I Hypot ´eza – stanov´ı podm´ınky (person ´aln´ı, lok ´aln´ı,

ˇcasov ´e atp.), za nichˇz nastane dispozice, popˇr. sankce

I Dispozice – vlastn´ı pravidlo chov ´an´ı

(pˇr´ıkaz/z ´akaz/dovolen´ı, resp. opr ´avn ˇen´ı/povinnost)

I Sankce – postih za poruˇsen´ı pr ´avn´ıch povinnost´ı

(11)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost

Pr ´avn´ı normy

Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

D ˇelen´ı hypot ´ez, dispozic a sankc´ı

I Z hlediska m´ıry abstraktnosti formulace

I relativn ˇe abstraktn´ı – vytv ´aˇrej´ı prostor pro uv ´aˇzen´ı I relativn ˇe konkr ´etn´ı – nevytv ´aˇr´ı prostor pro uv ´aˇzen´ı,

poskytuj´ı vyˇsˇs´ı m´ıru pr ´avn´ı jistoty

I Z hlediska kumulativnosti nebo alternativnosti

formulace

I kumulativn´ı – mus´ı b´yt spln ˇeny vˇsechny podm´ınky

nebo povinnosti, vyuˇzita vˇsechna opr ´avn ˇen´ı nebo ud ˇeleny vˇsechny sankce

I alternativn´ı – postaˇc´ı pouze spln ˇen´ı jedn ´e podm´ınky

nebo povinnosti, vyuˇzit´ı jednoho opr ´avn ˇen´ı nebo ud ˇelen´ı jedn ´e sankce

I Z hlediska ´uplnnosti ˇci ne ´uplnosti vymezen´ı

I taxativn´ı ( ´upln´y, uzavˇren´y) v´yˇcet I demonstrativn´ı (pˇr´ıkladm´y) v´yˇcet

(12)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost

Pr ´avn´ı normy

Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Druhy pr ´avn´ıch norem

I Podle zp ˚usobu vymezen´ı pravidla chov ´an´ı

I pˇrikazuj´ıc´ı I zakazuj´ıc´ı I oprav ˇnuj´ıc´ı I doporuˇcuj´ıc´ı

I teleologick ´e – vyjadˇruj´ı ´uˇcel nebo c´ıl, kter ´eho m ´a b´yt

dosaˇzeno, ale nestanovuj´ı, jak jej dos ´ahnout

I Podle stupn ˇe z ´avaznosti

I dispozitivn´ı – nestanov´ı bud’ v ˚ubec vlastn´ı pravidlo

chov ´an´ı, nebo ho stanov´ı pouze podp ˚urn ˇe (adres ´ati maj´ı moˇznost si stanovit vlastn´ı pravidla, ale pokud tak neuˇcin´ı, uplatn´ı se dispozitivn´ı norma)

I kogentn´ı – stanov´ı pravidlo, od kter ´eho se nen´ı

(13)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost

Pr ´avn´ı normy

Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Zvl ´aˇstn´ı druhy norem

I Blanketov ´e – neobsahuj´ı vlastn´ı pravidlo chov ´an´ı,

ale zmoc ˇnuj´ı n ˇekoho k jeho stanoven´ı

I Kolizn´ı – stanov´ı hraniˇcn´ı ukazatele, jimiˇz jsou

urˇceny normy, podle nichˇz se ˇreˇs´ı soukromopr ´avn´ı vztahy s ciz´ım prvkem

I Kompete ˇcn´ı – vymezuj´ı rozsah pravomoci a

(14)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost

Pr ´avn´ı normy

Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

P ˚usobnost pr ´avn´ıch norem

I Vymezen´ı rozsahu realizace a aplikace pr ´avn´ı normy

I V ˇecn ´a – t´yk ´a se skutkov ´e charakteristiky pˇr´ıpad ˚u,

kter ´e pr ´avn´ı norma upravuje

rozliˇsujeme normy obecn ´e a speci ´aln´ı, s t´ım, ˇze speci ´aln´ı normy maj´ı pˇrednost pˇred obecn´ymi

I Prostorov ´a (m´ıstn´ı) – na jak ´em ´uzem´ı pr ´avn´ı norma

plat´ı

rozliˇsujeme normy s p ˚usobnost´ı celost ´atn´ı a lok ´aln´ı

I Osobn´ı - pro kter ´e osoby pr ´avn´ı norma plat´ı a kter ´e

jsou z jej´ı p ˚usobnosti vy ˇnaty (imunita, exempce)

I Casov ´a - kdy pr ´avn´ı norma existujeˇ

rozliˇsujeme platnost (kdy je norma souˇc ´ast´ı pr ´avn´ıho ˇr ´adu) a ´uˇcinnost (kdy je aplikovateln ´a)

legisvakanˇcn´ı lh ˚uta – obdob´ı, kdy je norma platn ´a, ale jeˇst ˇe nen´ı ´uˇcinn ´a

(15)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost

Pr ´avn´ı normy

Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Retroaktivita

I Retroaktivitou se rozum´ı zp ˇetn ´a ´uˇcinnost pr ´avn´ıho

pˇredpisu, resp. zp ˇetn ´a ˇcasov ´a p ˚usobnost pr ´avn´ı normy

I Prav ´a retroaktivita – ´uˇcinnost pr ´avn´ıho pˇredpisu

zaˇcne dˇr´ıve, neˇz jeho platnost, takˇze se pouˇzije pozd ˇejˇs´ıho pr ´avn´ıho pˇredpisu na skuteˇcnosti, kter ´e se staly v minulosti

I Neprav ´a retroaktivita – vznik a platnost pr ´avn´ıch

vztah ˚u, pr ´avn´ıch skuteˇcnost´ı a pr ´avn´ıho chov ´an´ı se posuzuje podle dˇr´ıve platn´ych norem, obsah

pr ´avn´ıch vztah ˚u se posuzuje podle normy ´uˇcinn ´e v dob ˇe rozhodov ´an´ı

(16)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost

Pr ´avn´ı normy

Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Z ´anik platnosti a ´uˇcinnosti pr ´avn´ıho pˇredpisu

I Derogace – zruˇsen´ı pr ´avn´ıho pˇredpisu, coˇz s sebou

nese z ´anik platnosti (ale nikoliv nutn ˇe ´uˇcinnosti); k tomu m ˚uˇze doj´ıt

I z vn ˇej ˇs´ıch d ˚uvod ˚u – zruˇsen´ı org ´anem, kter´y pˇredpis

vydal; org ´anem zp ˚usobil´ym vydat pˇredpis stejn ´e nebo vyˇsˇs´ı pr ´avn´ı s´ıly; ´Ustavn´ım soudem

I z vnitˇrn´ıch d ˚uvod ˚u – napˇr. uplynut´ım ˇcasu

I Deroga ˇcn´ı pravidla pˇri derogaci ml ˇcky:

I lex superior derogat legi inferiori – norma vyˇsˇs´ı

pr ´avn´ı s´ıly ruˇs´ı normu niˇzˇs´ı pr ´avn´ı s´ıly

I lex specialis derogat legi generali – norma zvl ´aˇstn´ı

pozd ˇeji vydan ´a ruˇs´ı dˇr´ıv ˇejˇs´ı normu obecnou, maj´ı-li stejnou pr ´avn´ı s´ılu

I lex posterior derogat legi priori – norma pozd ˇejˇs´ı

(17)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost Pr ´avn´ı normy

Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem?

Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch

norem?

I definice v´yznamov ˇe neurˇcit´ych pojm ˚u

I preambule

I pr ´avn´ı principy – v ˚udˇc´ı z ´asady, na kter´ych stoj´ı

pr ´avn´ı syst ´em jako celek nebo jednotliv ´a pr ´avn´ı odv ˇetv´ı; jsou vyˇsˇs´ı m´ıry obecnosti, neˇz pr ´avn´ı normy

(18)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Pr ´avn´ı osobnost a subjekty pr ´ava

I Pr ´avn´ı osobnost (dˇr´ıve pr ´avn´ı subjektivita) je

zp ˚usobilost m´ıt pr ´ava a pr ´avn´ı povinnosti

I Subjekty pr ´ava jsou osoby, kter ´e se d ˇel´ı na: I fyzick ´e osoby

(19)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Fyzick ´a osoba

I Pr ´avn´ı osobnost – zp ˚usobilost m´ıt v mez´ıch

pr ´avn´ıho ˇr ´adu pr ´ava a povinnosti

I Sv ´epr ´avnost (dˇr´ıve zp ˚usobilost k pr ´avn´ım ´ukon ˚um)

– zp ˚usobilost nab´yvat pro sebe vlastn´ım pr ´avn´ım jedn ´an´ım pr ´ava a zavazovat se k povinnostem (pr ´avn ˇe jednat)

I Deliktn´ı zp ˚usobilost – zp ˚usobilost n ´est n ´asledky

vlastn´ıho protipr ´avn´ıho jedn ´an´ı

I Procesn´ı zp ˚usobilost – zp ˚usobilost samostatn ˇe

pr ´avn ˇe jednat v ˇr´ızen´ı pˇred soudy, spr ´avn´ımi ´uˇrady a jin´ymi org ´any veˇrejn ´e moci

(20)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Pr ´avnick ´a osoba

I V´ytvorem pr ´ava – um ˇel ´a, fiktivn´ı osoba

I M ˚uˇze b´yt vytvoˇrena pˇr´ımo z ´akonem, nebo na

z ´aklad ˇe z ´akona registrac´ı pˇr´ısluˇsn´ym org ´anem veˇrejn ´e moci

I M ´a pr ´avn´ı osobnost od sv ´eho vzniku do sv ´eho

z ´aniku

I Pr ´avnick ´a osoba m ˚uˇze b´yt vytvoˇrena na:

I person ´aln´ım z ´aklad ˇe – korporace (sdruˇzen´ı osob) I materi ´aln´ım z ´aklad ˇe – fundace (nadace a nadaˇcn´ı

fondy) – ´uˇcelov ´e sdruˇzen´ı majetku

(21)

Z ´akladn´ı pojmy teorie pr ´ava I

Daniel Barto ˇn

Co je pr ´avo? Pojem pr ´ava Pr ´avo ve vztahu k jin´ym normativn´ım syst ´em ˚um Pr ´avn´ı normy

Normativnost Pr ´avn´ı normy Co je obsahem pr ´ava krom ˇe pr ´avn´ıch norem? Subjekty pr ´ava Z ´av ˇer

Z ´av ˇer

I Dotazy

I Pˇreˇc´ıst na pˇr´ıˇst ˇe:

Jan Wintr. “Vstupn´ı ´uvahy o metodologii interpretace pr ´ava”. In: Vˇsehrd (1. 11. 2010)

URL: http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/

Imagem

temas relacionados :