• Nenhum resultado encontrado

1.- OBXECTO DO CONTRATO.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1.- OBXECTO DO CONTRATO."

Copied!
39
0
0

Texto

(1)

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL XERAL PATRIMONIAL DO CONCELLO DE MUROS.

1.- OBXECTO DO CONTRATO.

É obxecto de licitación a contratación polo Concello de Muros dunha póliza de seguro de Responsabilidade Civil Xeral Patrimonial, Patronal e Profesional, conforme ás condicións que se especifican no presente prego, as cales teñen a consideración de coberturas mínimas. Para a determinación das coberturas e prezo deste contrato, tense en conta a información que figura no ANEXO I a estes Pregos.

2- OBXECTO DO SEGURO.

O contrato garantirá as consecuencias económicas derivadas da Responsabilidade Civil Patrimonial, segundo o ordenamento xurídico en vigor, e que durante o efecto deste seguro, poida corresponder directa, subsidiaria ou solidariamente ao asegurado por danos materiais, danos corporais os seus prexuízos económicos consecuenciais derivados dun dano corporal e/ou material ocasionados involuntariamente a terceiros, como persoa xurídica de dereito público, derivada do exercicio das súas competencias da administración do Municipio, as súas instalacións, propiedades municipais así como dos seus Entes dependentes, de conformidade co ordenamento xurídico vixente, especialmente o contemplado no artigo 106.2 da Constitución, artigo 121 da Lei de Expropiación Forzosa e disposicións concordantes, e o artigo 54 de a Lei 7/1985 de Bases de Réxime Local.

3.- ASEGURADO.

Teñen calidade de asegurado:

a) O Concello de Muros, a Corporación Municipal, os seus representantes, Membros da Corporación, Funcionarios, Empregados dependentes e en xeral, o persoal ao seu servizo no exercicio das súas funcións. A condición de Asegurado aplicarase a todo o persoal que preste os seus servizos para os Organismos citados, calquera que fose a súa relación de dependencia laboral ou administrativa (funcionario con praza en propiedade, interino, contratado laboral, eventual, etc.), sempre que sexan remunerados polos citados organismos. Así mesmo inclúese o persoal en prácticas e/ou formación.

b) Os membros das Comisións de Festas organizadas pola Corporación, na súa actividade de organización e desenvolvemento de festas, así como os profesores, monitores, voluntarios e demais persoal que axude, colaboren ou dirixa as actividades culturais, recreativas ou asistenciais patrocinadas e promovidas pola Corporación.

(2)

c) Os Padroados, Fundacións, Sociedades e Empresas Municipais dependentes do Concello de Muros.

d) Do mesmo modo, quedarán expresamente asegurados os festexos e festas patronais organizadas polo Concello de Muros.

4.- LESIÓNS E DANOS ASEGURABLES.

Enténdese por lesión, danos corporais incluíndo enfermidade e morte. Enténdese por dano:

a) O deterioro, destrución ou perda dunha cousa. b) O deterioro, destrución ou perda dun animal.

c) Os prexuízos consecuenciais dun previo dano material e/ou corporal.

d) A perda económica consecuencia directa dos danos corporais ou materiais sufridos polo reclamante.

5.- GARANTÍAS CONTRATADAS.

5.1.- Responsabilidade Civil Xeral Patrimonial: Será aquela atribuíble ao asegurado pola súa condición de propietario, arrendatario, usufructuario e/ou usuario de bens inmobles e mobles. Tamén a atribución pola súa condición de titular de servizos, que directa, solidaria ou subsidiariamente lle poida corresponder por toda lesión física, material e consecuencial que sufran os terceiros nos seus bens e/ou dereitos, salvo os casos de forza maior. Iso comprende:

- Responsabilidade Civil atribuíble ao asegurado derivada dos danos materiais, e/ou corporais e os seus prexuízos económicos consecuenciais ocasionados a terceiros por actos dos seus Órganos de Goberno ou os dos seus funcionarios, axentes ou asalariados, sempre que se atopen no cumprimento das súas atribucións respectivas.

- Responsabilidade Civil atribuíble ao asegurado por lesións causadas a terceiros nos seus bens ou dereitos como consecuencia da propiedade, explotación e uso dos medios materiais e patrimoniais, tales como edificios e instalacións, depósitos de augas, conducións e outras construcións pertencentes ao seu patrimonio ou cuxa posesión ostente por calquera título xurídico.

- Responsabilidade Civil atribuíble ao asegurado por lesións causadas a terceiros nos seus bens e/ou dereitos como consecuencia da prestación dun servizo público sempre que a competencia da xestión do devandito servizo sexa do Concello.

(3)

- Responsabilidade Civil atribuíble ao asegurado derivada do deber "in vixiando" que lle competa.

- Responsabilidade Civil atribuíble ao asegurado como propietario, arrendatario (responsabilidade civil locativa), usufructuario e/ou usuario de bens inmobles e/ou mobles, incluídos, os Centros Educativos, Centros Sociais, Bibliotecas, Polideportivos, Campos de Fútbol, Centros da Xuventude, etc.

- Responsabilidade Civil derivada do funcionamento dos servizos de competencia ou titularidade municipal, referentes ás seguintes actividades:

a) Centros educativos e asistenciais.

b) Subministración de auga por instalacións destinadas á distribución xeral e acometida dos servizos de auga e rede de sumidoiros. Servizo de saneamento, condución e evacuación de augas residuais, así como o seu mantemento. c) Servizos de limpeza e recollida de lixos.

d) Servizo de Voluntarios de Protección Civil. e) Servizo de Cemiterio Municipal.

f) Servizo de iluminación pública.

g) Servizo Municipal de instalación, mantemento e reparación de redes eléctricas e os seus compoñentes, aparatos de iluminación pública e sistema e instalacións eléctricas municipais.

5.2.- Coberturas Aseguradas:

A título enunciativo pero non limitativo, queda cuberta a Responsabilidade Civil Patrimonial atribuíble ao Concello de Muros por lesións ou danos producidos a unha persoa física ou xurídica nos seus bens ou dereitos como consecuencia de:

5.2.1.- A realización material dos servizos públicos prestados.

5.2.2.- O estado de conservación e mantemento das distintas instalacións e medios materiais (mobles e inmobles) baixo a tutela do Concello, sexa cal fora o seu título, para o concreto desenvolvemento da súa actividade.

5.2.3.- Na súa calidade de propietario, arrendatario ou usufructuario de predios, solares, edificios, locais, valos, semáforos, xardíns e parques públicos, cámping, instalacións sociais, instalacións deportivas, sanitarias, docentes e similares.

5.2.4.- Pola propiedade ou uso do Mercado Municipal, Centros de Ensino, Polideportivos Municipais, Piscina municipal, Casa de Cultura, Centros Sociais, Centros da Xuventude, Cemiterio, etc.

(4)

5.2.5.- Na súa calidade de propietario de Aparcadoiros de titularidade municipal.

5.2.6.- Pola organización de todo tipo de actividades (sociais, deportivas, culturais, festivas, etc.), así como a organización de conferencias, exposicións, competicións deportivas, feiras, etc.

5.2.7.- A derivada de incendios, explosións, fumes, gases, olores, augas, vapores, afundimentos e/ou desprendementos de terreo, sempre que teñan carácter accidental, súbito e repentino.

5.2.8.- A derivada da execución de traballos de:

- Mantemento e conservación de beirarrúas, camiños, estradas, xardíns, parques.

- Mantemento de edificios e instalacións dependentes do Concello.

- Rede de sumidoiros, saneamento, iluminación pública, etc. da súa competencia.

- Mantemento e reparación de conducións, canos, etc., da súa competencia. - Construción, reforma e/ou rehabilitación de edificacións e instalacións realizadas por persoal adscrito ao Concello.

- A execución de Obras Municipais como Promotor das devanditas Obras. (Queda supeditada esta cobertura a que os devanditos traballos sexan dispostos polo Concello e realizados ou executados polo seu propio persoal). 5.2.9- A Responsabilidade Civil subsidiaria do Concello de Muros con motivo de lesións e danos sufridos por un particular nos seus bens ou dereitos a consecuencia de traballos realizados por contratistas ao servizo deste.

5.2.10.- Como ampliación do punto anterior, quedarán cubertos de forma subsidiaria, no caso de ser a xestión do servizo público ou subministración executada ou adxudicada a un terceiro, os danos materiais, persoais e os seus prexuízos económicos consecuenciais producidos a terceiros e cuxa incidencia sexa derivada da prestación dos anteriores servizos.

5.2.11.- Servizos de vixilancia e seguridade, así como a utilización de armas de fogo.

5.2.12.- Do uso de vehículos de motor, de propiedade ou alugados polos dependentes do Asegurado, sexan funcionarios ou non, e sexan postos a disposición do Asegurado para comisións de servizo. Esta cobertura actúa en exceso de calquera outro seguro obrigatorio que por normativa legal vixente estivesen obrigados a subscribir, sexan ou non a nome do Asegurado.

(5)

5.2.13.- Do transporte de mercadorías e bens en xeral en medios terrestres, incluíndo operacións de carga e descarga. Inclúese a Responsabilidade do Asegurado pola contratación de Empresas Transportistas para o transporte de bens propiedade ou baixo aluguer ou depósito do Asegurado, así como polos danos que tales bens poden causar durante o seu transporte.

5.2.14.- Pola organización de festexos públicos tales como bailes, verbenas, concursos, xogos florais, festas patronais, cabalgatas e actos culturais en xeral. Dentro do termo actos culturais entenderase incluída a organización de actividades de ocio e tempo libre (probas deportivas non profesionais, carreiras populares, colonias infantís, campamentos, viaxes organizadas, etc.) que se desenvolvan en calquera punto do territorio nacional español.

5.2.15.- Pola organización de Festexos con lanzamento de foguetes, tracas e lumes artificiais. En canto a estes últimos, a póliza actuará en exceso da garantía que teña contratada a empresa pirotécnica encargada do disparo destes.

5.2.16.- Obras realizadas a contrato. En todo caso, quedará cuberta a Responsabilidade Civil subsidiaria que puidese corresponder ao Concello por traballos de construción, ampliación e modificación ou mantemento adxudicados a terceiros contratistas.

5.2.17.- A actuación do Corpo Municipal de Policía.

5.2.18.- A actividade realizada polo persoal voluntario de Protección Civil e voluntarios de Servizos Sociais.

5.2.19.- Os danos producidos polas instalacións de distribución xeral de auga, abastecemento, saneamento e rede de sumidoiros, orixinados por caída, avaría, rotura ou calquera incidencia derivada da prestación dos anteriores servizos.

5.2.20.- Polo servizo de recollida de lixos de competencia municipal.

5.2.21.- A propiedade, xestión e/ou explotación de mercados municipais, centros de ensino, polideportivos, piscinas municipais, etc.

5.2.22.- Por traballos de soldadura en calquera actividade das desenvolvidas polo Concello.

5.2.23.- Os danos orixinados como promotor ou construtor das obras de construción, mantemento, reparación ou reforma da súa propiedade.

5.3.- Responsabilidade Civil Patronal:

A presente cobertura esténdese a amparar a responsabilidade civil que lle sexa esixida ao asegurado de conformidade coa normativa legal vixente, por accidentes sufridos polos traballadores con ocasión da realización do seu traballo. Para tal efecto teñen a consideración de traballadores:

(6)

a) Os asalariados do Asegurado incluídos en nómina e dados de alta no seguro de Accidentes de Traballo, así como os traballadores con relacións de traballo temporal ou de duración determinada e os contratados por empresas de Traballo Temporal e outros dependentes do Asegurado á marxe da relación laboral.

b) Traballadores contratados por mediación de Plans Locais de Emprego, inserción ou equivalente.

5.4.- Responsabilidade Civil Cruzada: Así mesmo, ampararase a responsabilidade civil esixible ao Concello de Muros por accidentes de traballo sufridos por outros contratistas, subcontratistas propios ou alleos e persoal dependente de todos eles.

5.5.- Responsabilidade Civil Profesional: Garantirase a Responsabilidade Civil do Asegurado no exercicio da súa actividade profesional (corporación, funcionarios, empregados municipais e persoal técnico titulado) por erros, accións ou omisións profesionais que causen danos corporais, materiais ou prexuízos consecuenciais fronte a terceiros, mentres exerzan as súas funcións para e por conta do Concello. En especial, garantiranse as responsabilidades derivadas de:

a) As actividades de dirección e/ou supervisión de obras e/ou proxectos de construción, montaxe, ampliación ou reformas, excluíndose en calquera caso os danos sufridos polas propias obras supervisadas, proxectadas, construídas, montadas, ampliadas ou reformadas.

b) A actuación dos membros da Corporación Municipal (Alcalde, concelleiros, etc.) no uso das facultades que ten conferidas.

c) A actuación profesional por persoal sanitario dependente do Concello ou por conta de este na súa actividade de asistencia social (terceira idade, discapacitados, toxicómanos e similares). Esta cobertura actuará en defecto, en exceso e/ou diferenza de condicións respecto a outros seguros subscritos, obrigatorios ou non.

d) O outorgamento de licenzas urbanísticas.

5.6.- Fianzas e Defensa Xurídica: Para os Asegurados cuxa Responsabilidade está cuberta pola póliza en relación cos feitos sinalados nela, quedan comprendidas as seguintes garantías:

a) A defensa persoal polos Avogados e Procuradores designados pola Entidade Aseguradora nos procedementos civís e/ou penais que se lles seguiran, aínda despois de liquidadas as responsabilidades civís.

b) A constitución da fianza que en causa penal se lles esixira para asegurar a súa liberdade provisional.

(7)

c) A constitución da totalidade da fianza que en causa civil ou penal lles fose pedida como garantía das responsabilidades pecuniarias.

d) O pagamento de todos os gastos xudiciais, que sen constituír sanción persoal, sobreviñese a consecuencia de calquera procedemento civil ou criminal que se lles seguise.

e) Se o asegurado fose condenado nun procedemento criminal, o Asegurador resolverá sobre a conveniencia de recorrer ante o Tribunal Superior Competente. Se o Asegurador estimase improcedente o recurso, comunicarao ao interesado quedando este en liberdade de interpoñelo pero pola súa exclusiva conta.

f) O asegurado terá libre elección respecto dos Avogados e Procuradores que deban levar a dirección xurídica do procedemento xudicial no que aos seus intereses respecta, do mesmo modo que a Entidade Aseguradora. En ausencia de conflito entre a Entidade Aseguradora e o Asegurado, se este designase profesionais distintos para a defensa dos seus intereses, a Entidade Aseguradora farase cargo dos honorarios e gastos dos profesionais designados polo Asegurado, con suxeición á táboa de honorarios e gastos que a citada Entidade Aseguradora teña en vigor nese momento.

5.7.- Liberación de Gastos: A suma asegurada pola póliza entenderase liberada de calquera dedución por gastos xudiciais ou extraxudiciais que como consecuencia da tramitación do expediente de sinistro, se producirán na Entidade Aseguradora se estes, engadidos á indemnización satisfeita, excedesen do límite da indemnización.

No suposto de subscribirse ampliación expresa do ámbito territorial da cobertura, e a acción se exercite ante tribunais estranxeiros, non se aplicará a citada cláusula de liberación de gastos, quedando os mesmos sempre incluídos na suma asegurada por sinistro, que constituirá en todo caso o importe máximo a cargo da Entidade Aseguradora.

6.- LIMITES DE INDEMNIZACIÓN.

6.1.- Os límites de garantías fíxanse como cantidade máxima a satisfacer pola Entidade Aseguradora pola suma de todas as indemnizacións e gastos derivados dun sinistro.

Así mesmo, o sublímite por cada unha das vítimas, constitúe a cantidade máxima a satisfacer pola Entidade Aseguradora por cada unha das vítimas dun sinistro, ata o límite de garantía máximo por sinistro e período.

6.2.- Os límites de indemnización, por sinistro e ano, serán os seguintes: - Responsabilidade Civil Xeral Patrimonial: 1.000.000 €

- Responsabilidade Civil Patronal: 1.000.000 € - Responsabilidade Civil Cruzada: 1.000.000 € - Responsabilidade Civil Profesional: 1.000.000 €

(8)

- Fianzas e Defensa Civil e Penal: 1.000.000 €

6.3.- Os sublímites de indemnización, por vítima, serán os seguintes: - Responsabilidade Civil Patronal: 180.000 €

- Responsabilidade Civil Cruzada: 180.000 € - Responsabilidade civil locativa: 150.000 € 7. – FRANQUÍAS.

7.1.- Establécese unha franquía xeral por sinistro a cargo do asegurado de 600 € por cada sinistro.

7.2.- Establécese unha franquía especial para danos materiais derivados por obras de auga de 1.500 € por cada sinistro.

7.3.- A Entidade Aseguradora poderá ofertar outras alternativas de franquía que estime máis convenientes para o risco que se propón.

8.- ÁMBITO TEMPORAL

O contrato ampara as reclamacións por feitos acontecidos, de acordo cos termos da póliza, durante a vixencia desta. Así mesmo quedarán cubertas as reclamacións que se produzan dentro dos 24 meses seguintes a cancelación do contrato de seguro e derivadas de feitos acontecidos durante a vixencia deste.

9.- ÁMBITO TERRITORIAL

A cobertura da póliza soamente ampara reclamacións formuladas ante a xurisdición española por feitos acontecidos en España, que se traduzan en responsabilidades ou outras obrigas impostas conforme ás disposicións legais vixentes no territorio español.

10.- TRATATAMENTO DOS SINISTROS.

10.1.- A Entidade Aseguradora deberá ofrecer un sistema operativo áxil para a xestión e tramitación das reclamacións e sinistros que satisfaga as necesidades do Concello de Muros. O devandito sistema operativo para a xestión e tramitación das reclamacións e sinistros deberá detallarse indicando medios, organización, etc.

10.2.- A Entidade Aseguradora comprometerase a tramitar e liquidar todos os sinistros dos cales sexa responsable o Asegurado e que afecten a esta póliza, incluíndo aqueles que polo seu importe fosen inferiores ao valor da franquía. Posteriormente, liquidará co Asegurado, na forma que se estableza, os importes aboados que correspondan ao valor da franquía.

(9)

- Actos intencionados ou realizados con mala fe, polo Asegurado ou persoa pola que deba responder, ou ben derivados da infracción ou incumprimento deliberado das normas legais.

- Danos por feitos de guerra civil ou internacional, motín ou tumulto popular, terrorismo, terremotos e inundacións e outros eventos extraordinarios.

- O pagamento de sancións e multas de calquera tipo.

- Responsabilidades esixibles en virtude da normativa reguladora do uso e circulación de vehículos a motor, agás o disposto no punto 5.2.13 deste Prego. - Reacción ou radiación nuclear ou contaminación radiactiva de calquera tipo, sexa ou non recollida na lexislación específica desta materia.

- Derivadas de danos causados por calquera artefacto ou aeronave destinado á navegación ou sustentación aérea.

- Obrigas asumidas en virtude de pactos ou acordos, que non existirían, de non mediar tales acordos.

- As responsabilidades por danos causados, directa ou indirectamente, por calquera perturbación do estado natural do aire, as augas terrestres, marítimas ou subterráneas, do chan e do subsolo e en xeral, do medioambiente, provocadas por emisións, verteduras, inxeccións, depósitos, fugas, descargas, escapes, derrames ou filtracións de axentes contaminantes, radiacións, ruídos, vibracións, olores, calor, modificacións da temperatura, campos electromagnéticos ou calquera outro tipo de ondas, fumes tóxicos ou contaminantes orixinados por incendio ou explosión.

- O transporte e almacenamento de mercadorías perigosas, así como o almacenamento, transporte e utilización de explosivos.

- Aquelas perdas económicas que non sexan consecuencia dun dano corporal ou material amparado pola Póliza, así como as perdas económicas que sexan consecuencia dun dano corporal ou material non amparado na Póliza.

- Reclamacións que sexan consecuencia das actividades de transporte público de persoas, traballos en portos, aeroportos e instalacións mineiras.

- Danos ocasionados entre si polos educandos en escolas e institutos municipais, ou sufridos por aqueles ao practicar deportes manifestamente perigosos.

- Danos causados con motivo de alteracións da orde pública.

- Danos sufridos polos participantes en encerros, capeas e festexos taurinos en xeral (entendéndose por participante a toda persoa que se encontre no momento do accidente no percorrido, area ou lugar onde se celebran tales

(10)

festexos) que interveñan en calquera tipo de espectáculo, as súas pertenzas e os locais onde teña lugar a celebración.

- As reclamacións por asbestosis ou calquera enfermidade, mesmo cancro, debidas á fabricación, transformación, montaxe, venda ou uso do amianto, ou de produtos que os conteñan.

- A responsabilidade civil directa dos pirotécnicos nos lumes de artificio.

- Danos sufridos nas propias obras proxectadas ou dirixidas ou en cuxa execución intervirán os técnicos municipais da construción encargados destas, así como os danos aos bens utilizados para a súa execución.

12.- EXCLUSIÓNS DE RESPONSABILIDADE CIVIL PATRONAL

- As Responsabilidades por feitos que non sexan cualificados como accidente de traballo ou que estean excluídos do Seguro de Accidentes de traballo, así como as reclamacións de traballadores que non estean dados de alta para os efectos do Seguro Obrigatorio de Accidentes de Traballo ou non teñan o Seguro Obrigatorio do réxime especial procedente (Autónomos...).

- As indemnizacións e gastos de asistencia por enfermidade profesional ou ben por enfermidades non profesionais que contraia o traballador con motivo da realización do seu traballo, así como o infarto de miocardio, trombose, hemorraxia cerebral e enfermidades de similar etioloxía, a excepción, que sexan cualificadas como accidente de traballo pola Autoridade Laboral competente.

- Calquera xénero de multas e sancións, así como as recargas nas prestacións establecidas na lexislación vixente con carácter punitivo.

- Responsabilidades derivadas de conductas cualificadas como infraccións moi graves pola Inspección de Traballo, así como do incumprimento doloso ou reiterado das normas de Seguridade e Hixiene.

- As indemnizacións, recargas ou melloras voluntarias derivadas de obrigas establecidas por convenios sectoriais ou particulares para o suposto de accidentes de traballo ou enfermidades profesionais.

- As reclamacións por incumprimento de obrigas contractuais do empresario de carácter xeral das que non se deriven danos corporais.

- O resarcimento dos danos materiais.

- Reclamacións por alteracións psicofísicas da saúde que teñan a súa orixe ou estean relacionadas con accións ou omisións no ámbito laboral, que vulneren os dereitos constitucionais básicos da persoa en relación co traballo ou derivados da extinción do contrato de traballo e nas relacións de emprego, discriminación, acoso sexual, represalias, intimidade e outros prexuízos nas relacións laborais relacionados coa valoración de méritos na promoción

(11)

profesional, negación de emprego, privación dunha carreira profesional ou expedientes disciplinarios.

13.- MELLORAS.

No suposto de que os licitadores presenten melloras sobre as garantías esixidas neste prego, deberán detallalas en folla anexa segundo se indica no prego de cláusulas administrativas.

14.- PRESUPOSTO MAXIMO DE LICITACION.

Establécese para o Seguro de Responsabilidade Civil Patrimonial un prezo máximo de licitación para o período de execución anual do contrato de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €).

(12)

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, O SEGURO MULTIRRISCO DE DANOS AOS BENS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE MUROS.

1.- OBXECTO DO CONTRATO.

É obxecto do presente concurso, a contratación polo Concello de Muros dunha póliza de seguro Multirrisco de Bens Públicos, conforme ás condicións que se especifican no presente Prego, as cales teñen a consideración de coberturas mínimas.

2.- BENS ASEGURADOS.

2.1.- Os edificios e os seus contidos relacionados no ANEXO II ao presente Prego de Prescricións Técnicas, incluíndo: maquinaria, mobiliario, aparellos, instalacións, equipos informáticos e existencias.

2.2.- Todos aqueles bens de terceiros cuxa posesión ou custodia ostente o Concello de Muros e os seus Organismos Dependentes por calquera título. 2.3.- Bens propiedade dos empregados do establecemento asegurado, tales como roupa, útiles e obxectos de uso normal, que se encontren dentro do inmoble asegurado.

2.4.- Bens que pertencendo ao inmoble asegurado, xa sexan propios ou de terceiros, se encontren a intemperie situados no exterior do inmoble asegurado dentro do recinto asegurado.

3.- DEFINICIÓNS.

3.1.- Continente - Edificios:

Conxunto de construcións principais ou accesorias e as súas instalacións fixas (auga, gas, electricidade, calefacción, alarma, refrixeración e outros propios do edificio como tal). No caso da propiedade horizontal ou por indivisa queda incluída a parte proporcional dos elementos comúns ao edificio, así como a antena de televisión se a houbera. Inclúense, así mesmo, os valos e muros independentes dos edificios sobre os que o Asegurado teña título de propiedade e outro interese asegurable. No valor asegurado dos Edificios entenderase incluído o valor de cantas instalacións existan para a súa solidez, ornato, hixiene ou comodidade. O valor asegurado dos Edificios será o valor de reconstrución ou reposición a novo con materiais de similar tamaño, clase e calidade ao do ben sinistrado.

3.2.- Contido: Forman parte da definición de Contido os seguintes bens:

(13)

industria, maquinaria e instalacións, ferramentas, planos, ferramentas de traballo, que sexan propios por razón da profesión ou actividade asegurada. - Conxunto de mobles, roupas, aparellos domésticos ou de uso persoal, antenas de televisión e demais cousas ou obxectos que se atopen dentro do recinto asegurado ou locais dependentes deste, sempre que o asegurado teña título de propiedade ou outro interese asegurable.

- Conxunto de materias primas, produtos en proceso de fabricación e acabados (existencias), embalaxes, repostos, accesorias, produtos para a venda e materias auxiliares que sexan propias e necesarias por razón da actividade. - Bens propiedade de terceiras persoas, en tanto que tales bens se atopen dentro dos locais ou do recinto do Concello de Muros e que da súa deterioración resultase responsable a parte asegurada e que non estivesen cubertos por outra póliza de seguro, sexa deste ou doutra Entidade Aseguradora. Así mesmo, quedan garantidas as ferramentas, útiles, roupas e outros obxectos de uso persoal pertencentes ao persoal do Concello.

- Motores eléctricos, aparatos eléctricos, cadros eléctricos, equipos e centrais telefónicas e de rede, aparatos de visión e son, equipos informáticos, os seus soportes e accesorios.

- Transformadores, cadros, maquinaria, liñas e en xeral aparatos de transformación e distribución da electricidade propiedade do Concello.

- Vehículos en repouso no interior dos recintos asegurados, como vehículos a motor dos empregados, particulares, turismos, tractores, vehículos industriais, camións e similares.

- Cadros de valor artístico, esculturas, coleccións de libros, filatélicas e numismáticas e en xeral obxectos artísticos ou histórico-artísticos que sexan propiedade ou se encontren baixo a custodia do Concello.

- Así mesmo convense que terán a consideración de bens asegurados os documentos, libros de negocio, microfilmes, películas, ficheiros, arquivos, disquetes, planos e deseños.

- Encóntranse cubertos os bens temporalmente desprazados da súa situación habitual con respecto ao Contido.

4.- RISCOS CUBERTOS E LÍMITES.

Dentro dos límites establecidos no presente Prego de Prescricións Técnicas, a Entidade Aseguradora indemnizará os danos e/ou perdas materiais causados directamente aos bens asegurados do Continente e do Contido polos riscos indicados máis adiante, con inclusión das garantías adicionais contratadas, así como os producidos polas consecuencias inevitables dos mesmos debidos a:

(14)

4.1.- Incendio, Raio e Explosión: 100% do Continente e do Contido. 4.2. -Gastos Adicionais:

- Salvamento, Demolición e Desentullo: 10% da Suma Asegurada do Continente e Contido.

- Extinción de incendios, Asistencia de Bombeiros e enchedura de Equipos: Límite de 30.000 € por sinistro.

- Medidas adoptadas pola Autoridade para minorar o sinistro: 10% da Suma Asegurada do Continente e Contido.

- Gastos que ocasione ao Asegurado o transporte dos bens asegurados: 100% da Suma Asegurada de Continente e Contido.

- Danos que sufran os obxectos salvados: 100% da Suma Asegurada de Continente e Contido.

- Obxectos desaparecidos con ocasión do sinistro: 100% da Suma Asegurada de Continente e Contido.

- Gastos de desaloxamento provisional forzoso dos inmobles asegurados ou inhabitabilidade das vivendas: Límite de 30.000 € por sinistro e máximo 1 ano. 4.3.- Riscos Extraordinarios amparados polo Consorcio de Compensación de Seguros (CCS.): Cubertos segundo o seu Regulamento en vigor.

4.4.- Custo de reposición de documentos, arquivos, títulos, valores e de reobtención e reimpresión de datos contidos en soportes magnéticos: Límite de 18.000 € por sinistro o primeiro risco.

4.5.- Honorarios de profesionais e peritos: Límite de 18.000 € por sinistro ó primeiro risco.

4.6.- Danos ocasionados nos aparatos eléctricos pola electricidade, caída de raio ou causas inherentes ao seu funcionamento: Límite de 30.000 € por sinistro ó primeiro risco.

4.7.- Fenómenos eléctricos ocasionados na maquinaria de transformación e/ou distribución da enerxía eléctrica: Límite de 60.000 € por sinistro ó primeiro risco.

4.8.- Extensión de Garantías: 100% do Continente e do Contido. Baixo a denominación de Extensión de Garantías quedan garantidos:

- Actos de vandalismo ou malintencionados. - Accións tumultuarias e/ou folgas legais.

(15)

- Fenómenos atmosféricos, consistentes en: vento, chuvia, pedrisco, neve e sarabia. Faise constar que a intensidade da choiva debe de ser superior a 40 litros por m2 e hora, non habendo intensidade no resto de fenómenos (agás o que estableza o CCS.).

- Danos como consecuencia de Inundación (agás o establecido polo CCS.) - Acción do fume.

- Choque de vehículos terrestres aos bens asegurados. - Caída de aeronaves.

- Ondas sónicas.

- Fallo de instalacións contra incendios. - Derrame de materia fundida.

4.9- Danos por Auga:

4.9.1.- Quedan amparados os danos materiais aos bens asegurados de continente e/ou contido a consecuencia de rebentón, rotura, desbordamento ou atoamento de conducións de distribución ou baixadas de auga ou de depósitos e aparatos que formen parte dos edificios ou instalacións aseguradas, ou ben procedentes de bens lindantes ou próximos propios ou de terceiros.

4.9.2.- Quedan así mesmo comprendidos os gastos que ocasionen os traballos de localización de avaría e os de reparación de canalizacións sen limitación ningunha.

4.9.3.- Garántese igualmente a omisión do peche de billas, válvulas ou chaves de auga. Os gastos de desbarre e extracción de lamas, a consecuencia dun sinistro amparado por esta garantía, consideraranse como danos aos bens asegurados.

4.9.4.- O límite de indemnización para esta garantía será de 18.000 € por sinistro o primeiro risco.

4.10.- Rotura de cristais:

4.10.1.- A Entidade Aseguradora asume o risco de rotura de cristais, incluíndo os gastos de transporte e instalación, de lúas, cristais e/ou outros materiais análogos, así como letreiros e rótulos luminosos existentes nas situacións obxecto do seguro, tanto se forman parte do edificio como do seu contido, incluíndose as manufacturas, gravados e/ou inscricións publicitarias, ornamentais e/ou doutro tipo, que existisen nas correspondentes pezas.

(16)

4.10.2.- O límite de indemnización para esta garantía será de 6.000 € por sinistro ó primeiro risco.

4.11.- Roubo, espoliación e danos por roubo:

4.11.1.- A Entidade Aseguradora garantirá ata o límite do 20% do Capital Asegurado do Contido a Valor Parcial, a substracción dos bens asegurados como consecuencia de roubo ou espoliación cometido por terceiras persoas. 4.11.2.- Así mesmo, garantirá ata o límite de 6.000 € por sinistro ó primeiro risco aos danos ocasionados ao continente e ao contido como consecuencia de roubo ou intento de roubo.

4.11.3.- Para o caso de ocorrencia de roubo de diñeiro en efectivo, fíxanse os seguintes límites ao primeiro risco:

- En caixa forte: 6.000 € por sinistro.

- En moble pechado baixo chave ou caixa de caudais: 600 € por sinistro.

- Durante o seu transporte a unha Entidade Bancaria ou viceversa: 6.000 € por sinistro.

4.12.- Avaría de Equipos Electrónicos:

4.12.1.- Quedan cubertos, ata o límite da Suma Asegurada por cada situación de risco declarada no Anexo II ao presente Prego de Prescricións Técnicas, os danos e perdas materiais e directas que sufran os ordenadores e equipos electrónicos de procesamento de datos, soportes magnéticos tales como discos externos, disquetes, cintas magnéticas, etc. a consecuencia dun feito accidental súbito e imprevisto que se produza no curso da súa utilización, traballos de conservación ou traslado dentro dos locais asegurados.

4.12.2.- En especial, a Entidade Aseguradora indemnizará os danos e perdas debidas a:

- Impericia e neglixencia do persoal ao servizo do Asegurado. - Acción da auga.

- A acción directa da enerxía eléctrica. - Erros de deseño cálculo, montaxe.

- Caídas, impactos e colisión, así como obstrucións ou entradas de corpos estraños.

(17)

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 5.1.- Valor de Reposición a Novo:

5.1.1.- O criterio de valoración dos bens asegurados será o de Valor de Reposición a Novo. Os bens asegurados de Continente, de Contido e de Equipos Electrónicos, valoraranse polo seu custo de reposición a novo sen limitación algunha de porcentaxe entre valor a novo e valor real nin aplicación de depreciacións por antigüidade do ben.

5.1.2.- O Asegurado a cambio estará obrigado a actualizar os capitais asegurados co fin de manter o criterio de valor de reposición a novo en caso da ocorrencia dun sinistro.

5.1.3.- A Entidade Aseguradora renuncia á aplicación da regra proporcional por infraseguro, sempre e cando o capital asegurado estea convenientemente actualizado segundo o seu valor de reposición a novo. Noutro caso, o límite máximo de indemnización a percibir polo asegurado pola diferenza entre o valor real dos bens danados e o seu valor a novo non excederá do 50% do valor a novo, sendo o exceso desta porcentaxe a cargo do Asegurado.

5.2.- Compensación de Sumas Aseguradas:

Convense expresamente que se no momento do sinistro existise un exceso de capital asegurado nalgún dos bens asegurados (agás existencias), tal exceso, poderá aplicarse a outros bens que resulten insuficientemente asegurados. 6.- SUMAS ASEGURADAS.

As Sumas Aseguradas Totais que conforman os Bens Municipais do Concello de Muros son:

- Continente / Edificios: 5.179.427,04 €.

- Contido / Maquinaria, mobiliario e instalacións: 811.731,52€. - Equipos Electrónicos: 111.272,85 .

- Suma Asegurada Total: 6.102.431,41 €

No Anexo II do presente Prego aparece a desagregación das Sumas Aseguradas por cada situación de risco.

7.- FRANQUÍAS POR SINISTRO.

A Entidade Aseguradora aplicará as seguintes franquías por sinistro no caso de que suceda un sinistro de danos materiais aos bens asegurados:

(18)

- Riscos Extensivos: 300 € por sinistro. - Rotura de Cristais: 300 € por sinistro.

- Fenómenos Eléctricos: 10% do sinistro, mínimo 300 € e máximo 3.000 €. - Aparatos Eléctricos: 600 €

- Equipos Electrónicos: 200 € por sinistro.

- Riscos do Consorcio de Compensación de Seguros: Segundo o seu propio Regulamento.

- Resto de garantías aseguradas: Sen franquía.

8.- RISCOS EXCLUÍDOS.

A Entidade Aseguradora non asumirá en ningún caso os danos e perdas orixinados por:

8.1.- dolosa ou Mala fe do asegurado.

8.2.- Conflitos armados, revolución, rebelión, sedición, terrorismo, sabotaxe, confiscación, nacionalización.

8.3.- Feitos ou actuacións das forzas Armadas ou das forzas e Corpos de Seguridade en tempo de paz.

8.4.- Erupción volcánica, furacán, tempestade, movementos sísmicos, desprendementos, afundimentos ou movementos de terra.

8.5.- Caída de corpos siderais ou aerólitos. 8.6.- Reacción ou radiación nuclear.

8.7.- Contaminación radiactiva de calquera tipo. Polución, corrosión e contaminación en xeral.

8.8.- Feitos cualificados como catástrofe ou calamidade nacional polo Poder Público.

8.9.- Efectos de comercio, billetes de lotaría, valores mobiliarios, perlas, xoias, metais preciosos, xoias, alfaias e pedras preciosas.

8.10.- Valor dos terreos, incluíndo custos de acondicionamento e modificación. 8.11.- O furto ou desaparición inexplicable dos bens asegurados.

(19)

8.12.- Vicio propio, uso, desgaste normal, avaría ou danos á maquinaria por causas inherentes ao seu funcionamento, depreciación gradual ou defectuosa conservación dos bens asegurados.

8.13.- Rabuños, raspaduras, descascados, defectos de fabricación ou de instalación nos bens.

8.14.- Perdidas consecuenciais, interrupción de negocio e/ou perda de beneficios como consecuencia dun dano material.

8.15.- Terrorismo de calquera tipo.

8.- PRESUPOSTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

Establécese para o Seguro Multirrisco de Danos aos Bens Municipais un prezo máximo de licitación para o período de execución anual do contrato de CINCO MIL EUROS (5.000,00).

(20)

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, E VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DOS SEGUROS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DA FROTA DE VEHÍCULOS DO CONCELLO DE MUROS.

1.- OBXECTO DO CONTRATO.

É obxecto de licitación a contratación polo Concello de Muros dunha póliza de seguro de circulación de vehículos da Frota de Automóbiles, conforme ás condicións que se especifican no presente prego, as cales teñen a consideración de coberturas mínimas.

2.- RISCO ASEGURADO.

A póliza de seguro garantirá, ata os límites cuantitativos vixentes, a obriga indemnizatoria derivada do conductor do vehículo salientado nas condicións particulares de feitos da circulación nos que interveña o devandito vehículo e dos que resulten danos ás persoas e/ou os bens. Esta obriga será esixible a teor do disposto nas seguintes disposicións normativas:

- Texto Refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Lexislativo 8/2004 do 29 de outubro, na súa redacción dada polo Texto Refundido da Lei de Ordenación e Supervisión de Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Lexislativo 6/2004, do 29 de outubro.

- Lei 21/2007, do 11 de xullo, pola que se modifica o Texto Refundido da Lei sobre a responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, e tamén o Texto Refundido da Lei de ordenación e supervisión dos seguros privados, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 6/2004, de 29 de outubro (BOE. N.º 166 de 12/07/2007).

- Real Decreto 1507/2008, do 12 de setembro, polo que se aproba o Regulamento do seguro obrigatorio de responsabilidade civil na circulación de vehículos a motor (BOE. N.º 22, de 13/09/2008).

3.- GARANTÍAS ASEGURADAS.

As garantías que terá o seguro de automóbil para os vehículos obxecto da presente licitación serán todas iguais e para a totalidade da frota de vehículos, sendo estas as seguintes:

- Responsabilidade Civil de Subscrición Obrigatoria.

- Responsabilidade Civil de subscrición Voluntaria ( ata 50.000.000 €). - Defensa Xurídica.

(21)

- Reclamación de danos.

- Seguro de Accidentes para o condutor (30.000 € morte por accidente, 30.000 € invalidez permanente e asistencia sanitaria).

- Garantía de Ocupantes. - Asistencia en estrada Km. 0.

- Rotura de lúas e parabrisas para os vehículos turismos. - Defensa de multas.

- En vehículos de 2ª categoría, Responsabilidade civil da carga, con límite de 150.000 €.

4.- CRITERIOS ADICIONAIS DE ASEGURAMENTO.

As propostas económicas realizaranse tendo en conta, ademais das garantías da cláusula anterior, os seguintes criterios de aseguramento:

- Uso propio ou particular.

- Ámbito de circulación Nacional. - Tomador: Concello de Muros.

- Condutor habitual: Innominado, empregado autorizado do Concello de Muros. 5.- MELLORAS.

Os licitadores estarán facultados para reflectir nas súas propostas as melloras que, sen prexuízo do establecido no presente Prego, poidan concorrer á mellor realización do contrato. Valorarase especialmente como melloras a ampliación de garantías sobre as esixidas no Prego de Prescricións Técnicas, a ampliación dos capitais asegurados no seguro de accidentes do conductor, a ampliación do capital de RC, da carga, etc.

6.- RELACIÓN DE VEHÍCULOS.

Inclúense no ANEXO III do presente Prego de Prescricións Técnicas. 7.- PRESUPOSTO MÁXIMO DE LICITACIÓN:

Establécese para o Seguro de Frota de Automóbiles un prezo máximo de licitación para o período de execución anual do contrato de ONCE MIL EUROS (11.000,00 €).

(22)

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DO SEGURO DE ACCIDENTES PARA EMPREGADOS MUNICIPAIS E MEMBROS ELECTOS DA CORPORACIÓN.

1.- OBXECTO DO CONTRATO.

É obxecto de licitación a contratación polo Concello de Muros dunha póliza de seguro colectiva de vida e accidentes para empregados municipais e membros electos da Corporación do Concello de Muros.

3.- GRUPO ASEGURADO.

1.- Teñen calidade de asegurado: Os membros da Corporación, Funcionarios, Empregados dependentes e en xeral, aquela persoas vinculadas ó Concello de Muros por unha relación de carácter laboral.

2.- O colectivo componse de 111 empregados municipais e 13 concelleiros na data de aprobación dos pregos. A póliza deberá incluir a totalidade das persoas que se integren no colectivo.

3.- Para a consideración a efectos da póliza, dunha persoa como membro do grupo asegurado será proba suficiente unha certificación de tal extremo expdida polo tomador.

4.- A cobetura para o risco de falecemento por calquera causa cubrirase sen limitación de idade, mentras subsista a vinculación do asegurado co tomador do seguro. Para o resto dos riscos complementarios a cobertura deberá ser polo menos ata 67 anos sempre que se manteña a vinculación do asegurado co tomador do seguro.

5.- Debe asegurarse igoalmente a cobertura do persoal minusválido, se ben non se pretende que estas persoas poidan recibir indemnización pola minusvalía preexistente, pero si quedarán cuberta o resto de circusnstancias ou continxencias.

6.- Para contribuir a axeitada formulación da oferta facilitarase información adicional sobre o colectivo a requerimento dos licitadores, cotizándose en base ó colectivo existente na data de renovación da póliza.

4.- BENEFICIARIOS.

1.- No caso de incapacidade permanente absoluta será beneficiario do seguro o propio asegurado.

(23)

2.- No caso de falecemento do asegurado, e en ausencia de designación expresa feita polo mesmo, rexirá a orde de prelación preferente e excluinte que de seguido se establece:

a) Cónxuxe non separado legalmente na data de falecemento do asegurado, ou parella de feito acreditada.

b) Fillos ou descendentes por partes iguais. c) Pais ou ascendentes por partes iguais. d) Herdeiros legais.

Os asegurados poderán efectuar a revogación da designación de beneficiarios e a designación que consideren oportuna.

5.- GARANTÍAS ASEGURADAS.

1. Risco principal: Capital de morte por calquera causa. 2. Riscos complementarios:

a) Capital de incapacidade permanente absoluta.

b) Capital de morte por accidente (adicional ao garantido polo risco principal). c) Capital de morte por accidente de circulación (adicional ao garantido polo risco 2.b).

3. Descrición das garantías:

a) Falecemento por calquera causa: Por esta garantía, o asegurador, en caso de falecemento do asegurado, calquera que sexa a causa que o produza e en calquera lugar do mundo, asume o pagamento desta prestación a favor dos beneficiarios.

b) Falecemento por accidente: Por esta garantía o asegurador, en caso de falecemento accidental do asegurado, entendendo por accidente a causa violenta, súbita, externa e allea á intencionalidade do asegurado, tanto no exercicio da súa actividade ou profesión como na súa vida privada, sen restricións horarias e en calquera lugar do mundo, asume o pagamento desta prestación a favor do beneficiario. Serán considerados como accidentes os seguintes supostos:

- Envenenamento, asfixia ou queimaduras producidas por aspiración involuntaria de gases.

- Inxestión por erro ou por acto criminal de terceiros de produtos tóxicos ou corrosivos.

(24)

- Infeccións cando o axente patóxeno penetre no corpo por unha lesión producida por un accidente cuberto pola póliza.

- Insolacións, conxestións, conxelacións ou outras inclemencias do tempo ou da presión atmosférica, se o Asegurado estivo exposto a consecuencia do accidente.

- Asfixia por inmersión.

- Consecuencia de todo tipo de mordeduras de animais ou picaduras de insectos.

- Consecuencias de intervencións cirúrxicas e de toda clase de tratamentos médicos se son motivados por un accidente cuberto pola póliza.

- Os acontecidos en accións de lexítima defensa, así como os relacionados con deberes de solidariedade humana.

- Os sobrevidos en situacións de ataques de apoplexía, esvaecementos, desfalecementos, sincopes, crises epilépticas, aliñacións mentais, inconsciencia ou somnambulismo.

- Terán a consideración de accidentes de traballo as lesións ou mortes e as súas consecuencias que teñan a súa orixe en infarto, embolia, derramo cerebral e noutros similares, sempre e cando así se ditamine polos órganos xurisdicionais, os administrativos da Seguridade Social ou os doutros organismos competentes en razón do sistema de cobertura social que corresponda ao asegurado.

- Os acontecidos durante a práctica de calquera deporte en calidade de afeccionado.

c) Falecemento por accidente de circulación: Por esta garantía, o Asegurador, en caso de que o asegurado faleza a causa dun accidente de circulación, producido inmediatamente ou dentro do prazo dun ano a contar dende a data do accidente, ou se transcorrido ese prazo se probase que o feito é consecuencia deste, asume o pagamento desta prestación a favor do beneficiario. Considérase que un accidente é de circulación nos seguintes supostos:

- Os causados ao asegurado en calidade de peón por un vehículo.

- Cando o asegurado sexa condutor ou pasaxeiro dun vehículo terrestre circulando ou en repouso, incluído a acción de subir ou baixar.

- Cando o asegurado sexa usuario de transportes públicos terrestres, marítimos ou aéreos.

(25)

garantía, o asegurador, en caso de que o asegurado quedase afectado por unha invalidez permanente absoluta por calquera causa, entendéndose esta como a situación física ou psíquica irreversible provocada por unha enfermidade ou accidente, orixinados independentemente da vontade do asegurado, e determinante da total ineptitude deste para o mantemento permanente de toda relación laboral ou actividade profesional remunerada. Entenderase que un asegurado atópase afecto dunha invalidez permanente en grao de absoluta cando así sexa declarado polo organismo competente da Seguridade Social ou organismo equivalente en virtude do sistema de cobertura que corresponda ao asegurado ou ben por sentenza xudicial firme.

6.- SUMAS ASEGURADAS.

Para cada uns dos riscos especificados no epígrafe de garantías aseguradas asegúrase a cada un dos compoñentes do colectivo un capital de SETENTA E CINCO MIL (75.000 €).

7.-CONDICIÓNS DE ADHESIÓN.

A adhesión a este contrato do persoal asegurado, segundo se definen neste prego, será automática para todos eles. Non caberá impoñer a esixencia de que cumprimente documento algún.

8.- MÁXIMAS EXCLUSIÓNS APLICABLES.

Quedan excluídos da cobertura deste contrato os sinistros acontecidos a consecuencia de:

a) Os danos:

- Cubertos polo Consorcio de Compensación de Seguros. Esta limitación debe entenderse sen prexuízo das obrigas de pagamento da provisión matemática constituída pola entidade aseguradora, ou de calquera outro valor, nos termos e condicións que en cada momento estableza a normativa reguladora do Consorcio.

- Que o Consorcio de Compensación de Seguros non cubra, en cumprimento dalgunha das normas establecidas na súa regulamentación vixente na data de ocorrencia do sinistro.

b) Con relación aos riscos cubertos polas prestacións descritas nos epígrafes b, c, e d, do parágrafo terceiro do apartado "Garantías aseguradas", quedan excluídos da cobertura do presente contrato os sinistros acontecidos a consecuencia de:

- Reacción ou radiación nuclear ou contaminación radiactiva, química ou biolóxica, xa sexa directa ou indirectamente.

(26)

- Os ocasionados pola condución de vehículos a motor se o asegurado non está en posesión da autorización administrativa correspondente, e os acontecidos pola súa participación en probas deportivas de calquera clase ocupando o vehículo como piloto, copiloto ou pasaxeiro.

- Os que resulten da condución polo asegurado de aparatos de navegación aérea, salvo que se trate de voos en liñas regulares ou voos "chárter", e salvo que a condución destes tivese sido declarada ao asegurador e aceptada expresamente por este.

- Un acto de imprudencia ou neglixencia grave do asegurado, accidentes provocados intencionadamente por este, así como o derivado da participación deste en actos delituosos, duelos ou rifas, sempre que en este último caso non se tería actuado en lexítima defensa ou na tentativa de salvamento de persoas ou bens.

- Actos voluntarios do asegurado, sexa cal fora o estado mental deste.

- As consecuencias de guerras ou operacións de carácter similar derivadas de feitos de carácter político ou social.

9.- OUTRAS CONDICIÓNS.

O asegurador de forma expresa acepta as seguintes condicións:

a) O suicidio cóbrese sen período de carencia, isto é, dende a data de alta do asegurado.

b) Todas as garantías cubertas e obxecto deste contrato, como data de aceptación para o pagamento das prestacións será, para falecemento o que conste no certificado literal de defunción, para a invalidez, a data de resolución ditada pola Seguridade Social ou órgano de protección social competente en razón do asegurado ou, no seu defecto, a da sentenza firme.

c) O tomador non dará de baixa da póliza aos asegurados que se achen en trámite de solicitar a declaración de incapacidade permanente ata que se ditamine, se é o caso, a correspondente resolución definitiva, co fin de garantir en todo momento a cobertura do presente seguro.

d) Dado que o persoal a data de adxudicación deste contrato se encontra asegurado, o adxudicatario acepta en bloque todo o colectivo, e independentemente da situación que nese momento se encontre, por incapacidade laboral e/ou invalidez, en calquera das causas previstas pola lexislación laboral competente.

e) O asegurador, para os efectos de acreditar a condición de asegurado, emitirá un certificado individual por asegurado, onde conste o resumo de

(27)

coberturas, garantías, condicións, sumas aseguradas, período e os beneficiarios.

f) Se por erro ou omisión, en calquera momento, se detectase a non inclusión no colectivo de persoas, que tendo a condición de asegurados tal e como se define neste contrato non figurase na documentación do seguro entenderase expresamente asegurado dende a data de inicio da relación de dependencia, abondando para iso coa certificación que o xustifique e os documentos acreditativos dos pagamentos á Seguridade Social ou ao réxime de protección social que corresponda en función do interesado, procedendo o asegurador a súa inclusión emitindo o recibo de prima correspondente.

10.- PRESUPOSTO MÁXIMO DE LICITACIÓN:

Establécese para o Seguro de Frota de Automóbiles un prezo máximo de licitación para o período de execución anual do contrato de TRES MIL EUROS (3.000,00 €). ANEXO INFORMATIVO: PERIODO SINISTROS 2007/2008 0 2008/2009 0 2009/2010 0 2010/2011 0 2011/2012 0

(28)

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DO SEGURO DE ACCIDENTES PARA OS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

1.- OBXECTO DO CONTRATO.

É obxecto de licitación a contratación polo Concello de Muros dunha póliza de seguro colectiva de vida e accidentes para os membros da agrupación de voluntarios de protección civil do Concello de Muros.

3.- GRUPO ASEGURADO.

1.- Teñen calidade de asegurado: Os membros da Agrupación de Voluntarios de Protcción Civil do Concello de Muros.

2.- O colectivo componse de 20 persoas na data de aprobación dos pregos. A póliza deberá incluir a totalidade das persoas que se integren no colectivo. 3.- Para a consideración a efectos da póliza, dunha persoa como membro do grupo asegurado será proba suficiente unha certificación de tal extremo expdida polo tomador.

4.- A cobetura para o risco de falecemento por calquera causa cubrirase sen limitación de idade, mentras subsista a vinculación do asegurado coa Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Para o resto dos riscos complementarios a cobertura deberá ser polo menos ata 67 anos sempre que se manteña a vinculación do asegurado coa Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

5.- Debe asegurarse igoalmente a cobertura do persoal minusválido, se ben non se pretende que estas persoas poidan recibir indemnización pola minusvalía preexistente, pero si quedarán cuberta o resto de circusnstancias ou continxencias.

6.- Para contribuir a axeitada formulación da oferta facilitarase información adicional sobre o colectivo a requerimento dos licitadores, cotizándose en base ó colectivo existente na data de renovación da póliza.

4.- BENEFICIARIOS.

1.- No caso de incapacidade permanente absoluta será beneficiario do seguro o propio asegurado.

(29)

2.- No caso de falecemento do asegurado, e en ausencia de designación expresa feita polo mesmo, rexirá a orde de prelación preferente e excluinte que de seguido se establece:

a) Cónxuxe non separado legalmente na data de falecemento do asegurado, ou parella de feito acreditada.

b) Fillos ou descendentes por partes iguais. c) Pais ou ascendentes por partes iguais. d) Herdeiros legais.

Os asegurados poderán efectuar a revogación da designación de beneficiarios e a designación que consideren oportuna.

5.- GARANTÍAS ASEGURADAS.

As lesións que poida sofrir o Asegurado no desempeño das funcións que lle corresponden a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, durante o tempo da prestación do servizo e nos desplazamentos desde o seu domicilio particular ao lugar da realización das actividades e viceversa.

1. Risco principal: Capital de morte por calquer causa no desempeño das funcións de Voluntario de Protección Civil .

2. Riscos complementarios:

a) Capital de incapacidade permanente absoluta.

b) Capital de morte por accidente (adicional ao garantido polo risco principal). 2. Descrición das garantías:

a) Falecemento por calquera causa: Por esta garantía, o asegurador, en caso de falecemento do asegurado, calquera que sexa a causa que o produza, no desempeño das funcións de Voluntario de Protección Civil, asume o pagamento desta prestación a favor dos beneficiarios.

b) Falecemento por accidente: Por esta garantía o asegurador, en caso de falecemento accidental do asegurado, entendendo por accidente a causa violenta, súbita, externa e allea á intencionalidade do asegurado, no desempeño das funcións de Voluntario de Protección Civil, asume o pagamento desta prestación a favor do beneficiario.

d) Invalidez Permanente Absoluta por calquera causa (I.P.A.): Por esta garantía, o asegurador, en caso de que o asegurado quedase afectado por unha invalidez permanente absoluta no desempeño das funcións de Voluntario de Protección Civil, asume o pagamento desta prestación a favor do

(30)

beneficiario. Entenderase que un asegurado atópase afecto dunha invalidez permanente en grao de absoluta cando así sexa declarado polo organismo competente da Seguridade Social ou organismo equivalente en virtude do sistema de cobertura que corresponda ao asegurado ou ben por sentenza xudicial firme.

6.- SUMAS ASEGURADAS.

Para cada uns dos riscos especificados no epígrafe de garantías aseguradas asegúrase a cada un dos compoñentes do colectivo un capital de CINCUENTA MIL EURO (50.000 €).

7.-CONDICIÓNS DE ADHESIÓN.

A adhesión a este contrato do persoal asegurado, segundo se definen neste prego, será automática para todos eles. Non caberá impoñer a esixencia de que cumprimente documento algún.

8.- MÁXIMAS EXCLUSIÓNS APLICABLES.

Quedan excluídos da cobertura deste contrato os sinistros acontecidos a consecuencia de:

a) Os danos:

- Cubertos polo Consorcio de Compensación de Seguros. Esta limitación debe entenderse sen prexuízo das obrigas de pagamento da provisión matemática constituída pola entidade aseguradora, ou de calquera outro valor, nos termos e condicións que en cada momento estableza a normativa reguladora do Consorcio.

- Que o Consorcio de Compensación de Seguros non cubra, en cumprimento dalgunha das normas establecidas na súa regulamentación vixente na data de ocorrencia do sinistro.

b) Con relación aos riscos cubertos polas prestacións descritas no epígrafe d, do parágrafo terceiro do apartado "Garantías aseguradas", quedan excluídos da cobertura do presente contrato os sinistros acontecidos a consecuencia de:

- Reacción ou radiación nuclear ou contaminación radiactiva, química ou biolóxica, xa sexa directa ou indirectamente.

- Os ocasionados pola condución de vehículos a motor se o asegurado non está en posesión da autorización administrativa correspondente.

(31)

provocados intencionadamente por este, así como o derivado da participación deste en actos delituosos, duelos ou rifas, sempre que en este último caso non se tería actuado en lexítima defensa ou na tentativa de salvamento de persoas ou bens.

- Actos voluntarios do asegurado, sexa cal fora o estado mental deste.

- As consecuencias de guerras ou operacións de carácter similar derivadas de feitos de carácter político ou social.

9.- OUTRAS CONDICIÓNS.

O asegurador de forma expresa acepta as seguintes condicións:

a) Todas as garantías cubertas e obxecto deste contrato, como data de aceptación para o pagamento das prestacións será, para falecemento o que conste no certificado literal de defunción, para a invalidez, a data de resolución ditada pola Seguridade Social ou órgano de protección social competente en razón do asegurado ou, no seu defecto, a da sentenza firme.

b) O tomador non dará de baixa da póliza aos asegurados que se achen en trámite de solicitar a declaración de incapacidade permanente ata que se ditamine, se é o caso, a correspondente resolución definitiva, co fin de garantir en todo momento a cobertura do presente seguro.

c) Dado que o persoal a data de adxudicación deste contrato se encontra asegurado, o adxudicatario acepta en bloque todo o colectivo, e independentemente da situación que nese momento se encontre, por incapacidade laboral e/ou invalidez, en calquera das causas previstas pola lexislación laboral competente.

d) O asegurador, para os efectos de acreditar a condición de asegurado, emitirá un certificado individual por asegurado, onde conste o resumo de coberturas, garantías, condicións, sumas aseguradas, período e os beneficiarios.

e) Se por erro ou omisión, en calquera momento, se detectase a non inclusión no colectivo de persoas, que tendo a condición de asegurados tal e como se define neste contrato non figurase na documentación do seguro entenderase expresamente asegurado dende a data de inicio da relación de dependencia, abondando para iso coa certificación que o xustifique, procedendo o asegurador a súa inclusión emitindo o recibo de prima correspondente.

10.- PRESUPOSTO MÁXIMO DE LICITACIÓN:

Establécese para o Seguro de Frota de Automóbiles un prezo máximo de licitación para o período de execución anual do contrato de MIL SEISCENTOS EUROS (1.600,00 €).

(32)

ANEXO INFORMATIVO: PERIODO SINISTROS 2007/2008 0 2008/2009 0 2009/2010 0 2010/2011 0 2011/2012 0

(33)

- ANEXO I.

MAGNITUDES E SERVIZOS PRESTADOS, DE INTERESE PARA SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL XERAL PATRIMONIAL DO CONCELLO DE MUROS. 1.- DOMICILIO E CIF. Concello de Muros. Curro da Praza, núm. 1 15250 Muros (A Coruña). CIF: P1505400J.

2.- ORZAMENTO MUNICIPAL ANO 2013. 6.664.126,60 € 3.- NUMERO DE HABITANTES. 9.437 habitantes 4.- PLANTILLA. - Funcionarios de carreira: 36 - Personal laboral: 75

- Técnicos titulados: 1 (nº arquitectos, nº inxeñeiros industriais industriales, nº arquitecto técnicos, nº enxeñeiros informáticos….).

5.- TIPOLOXÍA DAS INSTALACIÓN MUNICIPAIS. - Casa do Concello.

- Casa da Cultura. - Mercado Municipal.

- Centros Sociais Municipais. - Centros culturais.

- Campos de Fútbol. - Biblioteca municipal. - Piscina municipal.

- Polideportivos municipais.

- Escolas municipais (usos culturais e sociais). - Almacén de material (antiga Lonxa).

- Locais de asociacións. 6.- SERVICIOS MUNICIPAIS.

- Suministro municipal de auga: SI, mediante concesión. - Rede Municipal de Saneamento e alcantarillado: SI. - Servicio municipal de limpieza: SI

(34)

- Agrupación de voluntarios de protección civil: SI - Policía Local: SI.

7.- FESTAS E ACTOS CULTURAIS E/OU DEPORTIVOS. - Festa Patronal, San Pedro.

- Muros miar ao mar.

- Cabalgada do día de Reises.

- Desfiles de comparsas en carnavales. - Carreira popular.

(35)

ANEXO II

- RELACIÓN DE BENS PROPIEDADE DO EXCELENTÍSIMO CONCELLO DE MUROS ANALIZADOS POR SITUACIÓNS DE RISCO.

SITUACIÓN DE RISCO 1: CASA DO CONCELLO. Curro da Praza, núm. 1,Muros.

CONTINENTE: 360.607,26 € CONTIDO: 100.000,00 €

EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 50.000,00 €

SITUACIÓN DE RISCO 2: MERCADO MUNICIPAL. Praza de Galicia, Muros.

CONTINENTE: 205.562,34 € CONTIDO: 50.650,00 €

EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 15.226,96 €

SITUACIÓN DE RISCO 3: CASA DA CULTURA. Estada de Miraflores, Muros

CONTINENTE: 183.974,96 € CONTIDO: 68.101,20 €

EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 14.226,96 €

SITUACIÓN DE RISCO 4: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MIRAFLORES. Miraflores, Muros.

CONTINENTE: 596.569,62 € CONTIDO: 10.200,00 €

EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 2.350,00 €.

SITUACIÓN DE RISCO 5: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ESTEIRO. Ribeira do Maio, Esteiro, Muros.

CONTINENTE: 409.078,40 € CONTIDO: 6.550,00 €

EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 1.650,00 €

SITUACIÓN DE RISCO 6: EDIFICIO SAN XOSÉ, ESCOLA DE MÚSICA. Rúa San Xosé, Muros.

CONTINENTE: 255.324,00 € CONTIDO: 75.349,00 €.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 13.565,23 €

SITUACIÓN DE RISCO 7: ANTIGA LONXA MUNICIPAL. Entrada Porto, Muros

CONTINENTE: 91.054,96 € CONTIDO: 58.345,33 €

(36)

SITUACIÓN DE RISCO 8: ANTIGA FÁBRICA DE SEL Rúa Porteliña, Muros.

CONTINENTE: 717.034,22 € CONTIDO: 12.656,23 €

SITUACIÓN DE RISCO 9: PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA Soborribas, parroquia de Serres, Muros.

CONTINENTE: 1.033.244,36 € CONTIDO: 350.469,56 €

EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 3.250,35 € SITUACIÓN DE RISCO 10: SALA NASMO Agra de Baño, parroquia de Serres, Muros CONTINENTE: 89.734,82 €.

CONTIDO: 9.694,26 €

SITUACIÓN DE RISCO 11: PONTE DOS MUIÑOS O Cachón, parroquia de Serres, Muros.

CONTINENTE: 300.506,05 € CONTIDO: 9.500,00 €

SITUACIÓN DE RISCO 12: SEDE SERVIZOS SOCIAIS. Rúa Rosalía de Castro, Muros.

CONTINENTE: 105.003,44 € CONTIDO: 15.659,00 €

EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 5.349,23 €.

SITUACIÓN DE RISCO TRECE: CASA DA SOCIEDADE. Lg. Creo, parroquia de Esteiro, Muros.

CONTINENTE: 46.069,12 € CONTIDO: 2.694,65 €

SITUACIÓN DE RISCO CATORCE: CENTRO SORRIBOS Lg. Sorribos, parroquia de Abelleira, Muros.

CONTINENTE: 51.236,78 € CONTIDO: 2.694,65 €

SITUACIÓN DE RISCO QUINCE: CENTRO AGROVELLO Agrovello, parroquia de Tal, Muros

CONTINENTE: 51.000,00 € CONTIDO: 2.694,65 €

SITUACIÓN DE RISCO DEZASEIS: CENTRO AREAL. Lg. Ribeira do Maio, parroquia de Esteiro, Muros. CONTINENTE: 52.324,76 €

CONTIDO: 2.694,65 €

SITUACIÓN DE RISCO DEZASETE: CENTRO SOCIAL DE LOURO. Louro, Muros.

(37)

CONTIDO: 3.500,50 €

EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 5.654,12 €

SITUACIÓN DE RISCO DEZAOITO: NAVE NO POLIGONO Polígono Industrial, Serres, Muros.

CONTINENTE: 85.000,00 € CONTIDO: 3.569,25

SITUACIÓN DE RISCO DEZANOVE: CASA DE TAXES. Lg. de Taxes, parroquia de Louro, Muros.

CONTINENTE: 7.885,46 € CONTIDO: 2.694,65 €

SITUACIÓN DE RISCO VINTE: CASA DA TOREANA. Rúa do Cid, Muros

CONTINENTE: 42.000,00 €

SITUACIÓN DE RISCO VINTEUN: CENTRO DE SAN XIÁN **** Lg. de San Xián, parroquia de Torea, Muros.

CONTINENTE: 46.069,12 €. CONTIDO: 2.694,65 €

SITUACIÓN DE RISCO VINTEDOUS: ESCOLA DE PORTUGALTE. Lg. Portugalete, parroquia de Serres, Muros.

CONTINENTE: 7.885,46 €

SITUACIÓN DE RISCO VINTETRES: ESCOLA DE SERRES. Serres, Muros.

CONTINENTE: 10.556,47 €

SITUACIÓN DE RISCO VINTECINCO: ESCOLA DE PANDO. Lg. de Pando, parroquia de Torea, Muros.

CONTINENTE: 7.885,46 €.

SITUACIÓN DE RISCO VINTESEIS: PREESCOLAR DE TAL. Tal, Muros.

CONTINENTE: 46.069,12 € CONTIDO: 7.974,93 €

SITUACIÓN DE RISCO VINTESETE: PRESCOLAR DE LOURO. Louro, Muros.

CONTINENTE: 46.069,12 € CONTIDO: 7.974,93 €

SITUACIÓN DE RISCO VINTEOITO: CINE PARÍS. Avda. Castelao, Muros

CONTINENTE: 250.466,00 €

SITUACIÓN DE RISCO VINTENOVE: PUNTO LIMPO Carretera de Rebordelo, Serres, Muros.

(38)

CONTINENTE: 35.659,00 €. CONTIDO: 5.369,43 €

SITUACIÓN DE RISCO TRINTA: CASA EN MIRAFLORES (CASA ACOLLIDA)

Miraflores, Muros.

(39)

ANEXO III

RELACIÓN DE VEHÍCULOS DO CONCELLO DE MUROS

MARCA E MODELO

SERVICIO MATRÍCULA DATA MATRICU. PMA DATA VMTO NISSAN ALMERA POLICIA 0074BGC 03/02/2005 1.800 31/08/2013 NISSAN PATROL P. CIVIL C-5420-CD 12/08/1999 2.800 31/08/2013 NISSAN PATROL OBRAS C-3675-BL 26/05/1995 2.800 31/08/2013 NISSAN PATROL OBRAS C-4482-BJ 12/09/1994 2.800 31/08/2013 TOYOTA HILUX (PICK UP) OBRAS 1654GFC 30/05/2008 2.705 31/08/2013 MERCEDES BENZ BOMBEIROS 0545FNH 11/04/2007 9.500 31/08/2013 FIAT SCUDO VEHI.MIXTO OBRAS 2203CVD 16/04/2004 2.505 31/08/2013 TT. URO CAMIÓN OBRAS C-4747-CF 08/11/1999 7.525 31/08/2013 MOTOCICLETA SUZUKI CD POLICÍA 7551FSK 03/07/2007 200 31/08/2013 MOTOCICLETA SUZUKI CD POLICÍA 5612FSK 03/07/2007 200 31/08/2013 FIAT 140-90 TURBO TRACTOR OBRAS LIMPA PRAIAS E-7702-BCB 16/10/2002 9.000 31/08/2013 NEW HOLLAND BD TRACTOR OBRAS DESBROZADOR E-1051BFL 27/11/2008 5.575 31/08/2013 KARCHER ICC 1 D LIMPEZA BARREDORA E-3126-BCY 12/01/2005 1.600 31/08/2013 TOFERSA TITANIO OBRAS CARGADORA E-1836-BDS 15/09/2006 3.770 31/08/2013 CANICAS T 230 H OBRAS MAQUINA REMOLCADA E-0628-BDR 20/07/2006 3.870 31/08/2013 AUSA 150-DH PLUS OBRAS CHIMPIN Nº 1 E-0236-BBR 29/09/2001 2.525 31/08/2013 AUSA 150-DH PLUS OBRAS CHIMPIN Nº 2 E-0237-BBR 29/09/2001 2.525 31/08/2013 AUSA DUMPER OBRAS CHIMPIN Nº 3 E-0657-BCT 14/07/2004 3.105 31/08/2013 AUSA 200-RHP OBRAS CHIMPIN Nº 4 E-7260-BDR 15/04/2010 3.150 31/08/2013 MINI RETRO CARTERPILAR OBRAS 303.5CCRSAG601 07/02/2006 3.700 31/08/2013 PICK UP TATA XENON PROTECCIÓN CIVIL 5116HMM Noviembre 2013 FURGONETA NISSAN INTERSTAR TRASPORTE ADAPTADO 7364GLN 25/05/2012 3.500 28/11/2013

Referências

Documentos relacionados

־ Uma relação de herança surge quando um objecto também é uma instância de uma outra classe mais geral (exemplo: “automóvel é um veículo”). ־ É sempre possível

I, Seltan Segued, emperor of Ethiopia, believe and profess that Saint Peter, prince of the Apostles was nominated head of the Christian Church by Christ our Lord, who bestowed

Após a gastroplastia, a hidroginástica tem sido uma atividade física de suma importância, uma vez que segundo Gonçalves (1996) pode proporcio- nar aos seus adeptos: auxílio no

Os dados referentes aos sentimentos dos acadêmicos de enfermagem durante a realização do banho de leito, a preparação destes para a realização, a atribuição

servidores, software, equipamento de rede, etc, clientes da IaaS essencialmente alugam estes recursos como um serviço terceirizado completo...

1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preços para Aquisição de Materiais (Vidrarias e Reagentes) para os Laboratórios de Química do

Outras possíveis causas de paralisia flácida, ataxia e desordens neuromusculares, (como a ação de hemoparasitas, toxoplasmose, neosporose e botulismo) foram descartadas,

Our contributions are: a set of guidelines that provide meaning to the different modelling elements of SysML used during the design of systems; the individual formal semantics for

Sendo assim, ao (re)pensar a prática do professor em uma sala de aceleração, dispõe-se sobre ações que envolvem o contexto gerencial e pedagógico do programa, bem como

[r]

Estes fatos podem ser verificados na variação entre piavuçu e tilápia do Nilo apresentado nas tabelas V e VI, con- siderando que a primeira espécie apresenta maior concentração

Assim como nos diminutivos em -inn(o,a), a Regra de Atribuição do Acento nos aumentativos em PA é aplicada no interior da palavra (citol- +-ón = citolón). 23) afirma

Faz-se necessário investigar detalhadamente os parâmetros de funcionamento dos motores do ciclo Diesel para propor a idealização na caracterização da penetração

Nos tanques de teto fixo acumula-se um volume apreciável de gases e vapores, sobre o nível do líquido armazenado, chamado de espaço de vapor, e o mecanismo principal das perdas e

,03257Æ1&,$6(*85$'$ é o valor monetário atribuído ao patrimônio ou às conseqüências econômicas do risco sob a expectativa de prejuízos, para o qual o segurado deseja

Reginaldo diz-lh Reginaldo diz-lhe, então, que esse e, então, que esse reino já não existe, que fora reino já não existe, que fora dividido dividido em dois e oferecidos às

1- Indica com P, se a frase estiver na voz passiva e com A se estiver na ativa. Depois, passa-as para a outra forma. a) Vimos um cisne moribundo.. Assinala com um X o

1- Indica com P, se a frase estiver na voz passiva e com A se estiver na ativa. Depois, passa-as para a outra forma.. Assinala com um X o retângulo correspondente.. Derivada

Combinaram encontrar-se às 21h

Idealmente, a melhor comparação para as UC tratadas viria do grupo de UC tratadas, ou seja, o grupo que receberam as ações de EE, mas na situação em que eles não tivessem

3 Mecanismos que visam garantir que o grupo de controle não receba as ações de EE são fundamentais para que a contaminação do grupo de controle não inviabilize a

The purpose of the auction is to hire entities to carry out energy efficiency (EE) actions aimed at reducing electricity consumption in the city of Boa Vista in the state of

a) Realizar entrevistas com duas empresas importadoras, sendo uma de equipamentos médico-hospitalares, para identificação de requisitos para desenvolvimento de um protótipo de