GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, UL. 1. MÁJA Č.170/2, TRENČÍN PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/14

19 

Texto

(1)

GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA,UL.1. MÁJA Č.170/2, 91135TRENČÍN

PLÁN PRÁCE ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/14

(2)

I.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom roku 2013/2014 sa bude uskutočňovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi .

II.

NAJDÔLEŽITEJŠIE ÚLOHY V ŠKOLSKOM ROKU

2013/14

Koncepcie a stratégie

Koncepcie a stratégie výchovy a vzdelávania škola uskutočňuje prostredníctvom školského vzdelávacieho programu. Medzi najdôležitejšie koncepcie a stratégie školy patria:

1. Koncepcia propagácie školy – využiť všetky dostupné možnosti na propagáciu školy na verejnosti s cieľom budovať pozitívny imidž školy a tým zvyšovať záujem o školu u absolventov základných škôl.

2. Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania – implementácia environmentálnej výchovy ako prierezovej témy štátneho vzdelávacieho programu do obsahu jednotlivých učebných predmetov školského vzdelávacieho programu. Posilňovanie zdravého životného štýlu zameraného na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov a vytváranie správnych postojov k životnému prostrediu. Podpora práce koordinátora environmentálnej výchovy.

3. Stratégia informatizácie – vytvorenie prostredia na vyučovanie s informačnými a komunikačnými technológiami, sprístupnenie všetkých informačných zdrojov žiakom a rozvíjanie ich schopností vyhľadávať, vyhodnocovať a využívať pri učení rôzne druhy informácií. Podpora metód, ktoré vytvárajú u žiakov schopnosti a návyky samostatne vyhľadávať nové poznatky z existujúcich zdrojov a ich využívanie pri celoživotnom vzdelávaní. Presadzovanie konceptu individuálnej slobody a prístupu k informáciám ako základu pre zodpovedné občianstvo a účasť na demokracii. Podpora práce koordinátora informatizácie. 4. Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže – podpora prípravy študentov na

súťaže a olympiády.

5. Stratégia práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – v spolupráci s príslušnými poradenskými zariadeniami vytvárať vhodné podmienky na štúdium pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

6. Komunikačné kompetencie a čitateľská gramotnosť - budovanie knižnice ako informačného komunikačného a kultúrneho centra školy, dopĺňanie mediatéky a príprava strediska čítania a čitateľov, ktoré budú študenti využívať aj v mimovyučovacom čase.

7. Stratégia výchovy k ľudským právam - v zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam a Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005-2014 prehlbovať poznatky a právne vedomie študentov o ľudských hodnotách a právach. Podporovať a rešpektovať názory žiakov a umožniť ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. V rámci Národného programu proti obchodovaniu s ľuďmi poukázať na prevenciu.

(3)

8. Stratégia kariérového poradenstva - sprístupnenie informácií a poradenskej služby v oblasti prípravy na povolanie. Podpora práce kariérového poradcu. 9. Koncepcia medzinárodnej spolupráce - podpora a rozvoj medzinárodnej

spolupráce škôl a ich študentov s družobnými zahraničnými školami.

10. Stratégia duševného zdravia - v zmysle Národného programu duševného zdravia realizovať aktivity a besedy o rizikách dospievania a o duševnom zdraví. Podpora práce výchovného poradcu.

11. Protidrogová stratégia - v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou realizovať projekty drogovej prevencie. Podpora práce koordinátora prevencie drogových závislostí.

12. Stratégia finančnej gramotnosti - v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti implementovať do vzdelávacích programov vhodných predmetov základy finančnej gramotnosti.

13. Koncepcia spolupráce - spolupráca s Trenčianskym samosprávnym krajom – odborom školstva – spolupráca pri zlepšovaní materiálno – technického zabezpečenia vyučovania – modernizácia odborných učební a laboratórií, nákup učebných pomôcok, hlavne výpočtovej techniky, spolupráca pri zabezpečení odborného a obslužného personálu – školský psychológ a technik do laboratórií, spolupráca pri zabezpečení adekvátneho mzdového ohodnotenia pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

14. Koncepcia spolupráce - spolupráca s Obvodným úradom odborom školstva v Trenčíne, Metodicko-pedagogickým centrom, Centrom psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne, Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne, s mestom Trenčín, so Spoločnosťou priateľov detí a detských domovov, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a ďalšími vysokými školami, Krajskou knižnicou M. Rešetku, Trenčianskym múzeom, Okresným a Krajským súdom v Trenčíne, Krajskou políciou v Trenčíne, Slovenským červeným krížom, Ligou proti rakovine, Správou CHKO Biele Karpaty a ďalšími inštitúciami. Pokračovanie intenzívnej spolupráce s Radou školy v oblasti ďalšieho rozvoja školy, s Rodičovskou radou pri zabezpečovaní spolupráce rodičov so školou ale aj modernizácie učebných pomôcok, didaktickej techniky a knižného fondu. Podpora činnosti žiackej školskej rady.

15. Koncepcia ďalšieho vzdelávania pedagógov - zdôrazniť potrebu kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. Podporovať vzdelávanie učiteľov a ich účasť na školeniach a seminároch aj v čase vyučovania. Vytvárať možnosti pre zahraničné stáže učiteľov.

16. Práca v projektoch:

- Otvorená škola – ponuka záujmových vzdelávacích, umeleckých a športových krúžkov - RNDr. Emil Novák

- Projekt Holandsko – výmenné pobyty a projektové týždne so školou v Udene v Holandsku – Mgr. Zita Pašková, PhDr. Alica Bartošová

- Online ekonómia – e – learningový kurz – Ing. Mária Tinková - Sme v škole – Ing. Mária Tinková

- Aplikovaná ekonómia – Ing. Mária Tinková - Deň Zeme – Mgr. Milan Beracko

- Svetový deň vody – RNDr. Tatiana Dzuráková

- Študentská kvapka krvi, Maturitná kvapka krvi, Deň narcisov – RNDr. Ingrid Hunáková

- Týždeň frankofónie – Pauline Michaud, Mgr. Miroslav Mališ - Frankofónne divadlo - Pauline Michaud

(4)

- Vieme, že ... – program boja proti zlu, nenávisti, xenofóbii a závislostiam – RNDr. Bernarda Luptáková

- Keď spadneš postav sa – projekt študentskej rady stredných škôl zameraný na prevenciu drôg – RNDr. Bernarda Luptáková

- ďalšie projekty podľa aktuálnej situácie v priebehu školského roku

II. 1 OBLASŤ VZDELÁVANIA

V školskom roku 2013/14 sa budú na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne vyučovať tieto odbory:

79025 ( 7902J ) – gymnázium – 4 – ročné štúdium

79025 74 ( 7902J 74 ) – gymnázium - bilingválne štúdium – 5 – ročné a 8 – ročné štúdium

Priority v oblasti vzdelávania na našej škole vychádzajú zo školského vzdelávacieho programu:

1. V štvorročnom štúdiu realizovať učebné plány školského vzdelávacieho programu – všeobecné zameranie, zameranie na cudzie jazyky a zameranie na informatiku. V osemročnom a päťročnom štúdiu realizovať učebný plán pre bilingválne zameranie so slovensko-francúzskym vyučovacím jazykom.

2. Dosiahnuť takú kvalitu vzdelávania, aby sa škola v testovaní externej časti maturitnej skúšky umiestnila na popredných miestach medzi gymnáziami Trenčianskeho kraja. Dosiahnuť, aby žiaci na maturitných skúškach splnili požiadavky dané Katalógom cieľových požiadaviek.

3. Implementovať do obsahu vzdelávania prierezové témy štátneho vzdelávacieho programu – environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, ochrana života a zdravia.

4. Organizovať účelové cvičenia, kurzy ochrany života a zdravia podľa platných učebných osnov. Organizovať kurzy pohybových aktivít so zameraním na zimné športy, exkurzie, poznávacie zájazdy a školské výlety primerane záujmu žiakov. Organizovať odborné prednášky. Zabezpečovať účasť na divadelných predstaveniach a výchovných koncertoch

5. Podporovať vydávanie školského časopisu Veget.

6. Podporovať talentovaných žiakov a povzbudzovať ich v angažovanosti sa v súťažiach a olympiádach. Pozornosť venovať hlavne predmetovým olympiádam a súťažiam zabezpečovaných IUVENTOU.

7. Vytvárať podmienky pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v súlade s odporúčaniami príslušného poradenského zariadenia. Pre žiakov so telesnými zdravotnými problémami zabezpečiť hodiny zdravotnej telesnej výchovy. Na základe lekárskeho osvedčenia riaditeľ školy môže rozhodnúť o úplnom oslobodení z telesnej výchovy.

8. Veľkú pozornosť venovať vyučovaniu matematiky a prírodovedných predmetov. Týmto predmetom vyčleniť zodpovedajúcu časť hodín školského vzdelávacieho programu.

9. Podstatnú časť hodín školského vzdelávacieho programu vyčleniť na voliteľné predmety a študentom tretieho a štvrtého ročníka vytvoriť podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu tak, aby mali výber z čo najväčšieho počtu voliteľných predmetov. V spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom znížiť počet žiakov v skupinách voliteľných predmetov.

(5)

10. Veľkú pozornosť venovať vyučovaniu cudzích jazykov. Skupiny cudzích jazykov vytvárať tak, aby bola zaistená kontinuita vo vyučovaní cudzích jazykov. Škola si i naďalej vyhradzuje právo zaradiť žiakov do skupín podľa organizačných a personálnych možností. Na hodinách cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka. Neustále zlepšovať úroveň jazykových kompetencií našich študentov. K tomu využívať projekty a kontakty, ktoré máme so zahraničnými školami ( Gymnáziom J.A. Komenského v Uherskom Brode v Českej republike, Lýceom Ch. Baudelaira a College Baueregarde v Gran-Gevrier vo Francúzsku, školou Gimnázium Kölcsey Ferenc Budapešt v Maďarsku a školou GOU srednaja obščeobrazovatelnaja škola v Moskve v Rusku )

11. Pri rozdeľovaní žiakov na etickú a náboženskú výchovu rešpektovať písomné oznámenie zákonného zástupcu.

12. Sústrediť sa na spoluprácu s Francúzskym inštitútom v Bratislave a ďalšími frankofónnymi sekciami na Slovensku a v Českej republike pri zabezpečovaní vzdelávania v triedach bilingválneho zamerania.

13. Rozvíjať spoluprácu s Konferenciou ministerstva kultúry Spolkovej republiky Nemecko.

II. 2 OBLASŤ VÝCHOVY

Priority v oblasti výchovy na škole sú:

1. Podporovať a umožňovať rešpektovanie názoru žiakov a ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa dotýkajú školy.

2. Venovať pozornosť školskému poriadku a jeho dôslednému dodržiavaniu. V tejto oblasti zvýšiť spoluprácu si žiackou školskou radou. Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré nie sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou študenta.

3. Sprístupniť všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania prípravy na budúce povolanie (viď plán výchovného a kariérového poradcu).

4. Venovať pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia. Pravidelne sledovať vývoj školskej úrazovosti, odstraňovať zdroje a príčiny vzniku školských úrazov. Dôsledne vykonávať pedagogický dozor hlavne v priestoroch, kde je najväčší predpoklad vzniku školských úrazov.

5. Vytvárať atmosféru porozumenia, vzájomnej úcty a rešpektovania autonómie žiakov i učiteľov.

6. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, segregácie, rasizmu a xenofóbie. 7. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na škole (výmenné pobyty,

zahraniční študenti).

8. Zvýšenú pozornosť venovať prevencii drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov. V rámci boja proti HIV/AIDS a v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS sa sústrediť na prevenciu rizikového správania sa v období dospievania.

9. Zabezpečiť ochranu žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia. Realizovať aktivity zamerané na prevenciu kriminality, šikany a bezpečného využívania internetu.

(6)

10. Podporovať princípy zdravého životného štýlu , realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. V školskej jedálni zabezpečiť zdravé stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem.

11. Venovať pozornosť telesnej a športovej výchove, organizovať školské turnaje v kolektívnych športoch.

12. Veľkú pozornosť venovať ekologickej výchove a environmentálnym problémom.

13. Realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

14. Sprístupniť školu aj v mimovyučovacom čase na prácu v záujmových krúžkoch a kluboch – projekt Otvorená škola. Zabezpečiť čo najrozmanitejší výber záujmových krúžkov a financovanie ich činnosti vzdelávacími poukazmi.

15. Podporovať školský folklórny súbor Trenčan

16. Organizovať kultúrne aktivity a sprostredkovať študentom kultúrne a myšlienkové hodnoty.

17. Starať sa o estetickú úroveň školy (hospodársky úsek) a jednotlivých tried (triedni profesori).

18. Klásť dôraz na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu žiakov.

II. 3 OBLASŤ MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA

Počet učební v budove školy je 50 z toho 20 odborných pre výučbu fyziky, chémie, biológie, matematiky, geografie, informatiky a cudzích jazykov. Učebne informatiky boli zrekonštruované a bola zvýšená ich kapacita. Pre výučbu telesnej a športovej výchovy slúži športová hala, telocvičňa, posilňovňa, malá telocvičňa a priestor pre stolný tenis.

V podkroví školy je pomerne dobre vybavená školská knižnica. Na streche gymnázia je vybudovaná astronomická pozorovateľňa a hydrometeorologická stanica.

Počas letných prázdnin pokračovali práce na rekonštrukcii elektroinštalácie na prízemí budovy A.

Prioritou v oblasti materiálno technického zabezpečenia vyučovacieho procesu bude inštalácia dataprojektorov do odborných aj klasických učební a nákup notebookov pre vyučujúcich.

III. ORGANIZÁCIA ŠKOLY A ŠTRUKTÚRA KARIÉROVÝCH POZÍCIÍ

Riaditeľ: Mgr. Štefan Marcinek

Štatutárny zástupca riaditeľa: RNDr. Pavol Kováč Zástupca riaditeľa: PhDr. Jarmila Ridošková Zástupca riaditeľa: RNDr. Emil Novák

Asistentka riaditeľa: Katarína Šrámeková Hospodárka: Ing. Iveta Zigová

Výchovný a karierový poradca: PhDr. Dagmar Mikulová, PhD. Koordinátor prevencie drog. závislostí: RNDr. Bernarda Luptáková Vedúci ŠVL a koordinátor informatizácie: Ing. Robert Rurák

Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Milan Beracko Koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Katarína Kvasnicová

(7)

Štipendiá: RNDr. Emil Novák Organizácia kurzu pohybových aktivít

v prírode so zameraním

na zimné športy ( LK ): Mgr. Viera Foltánová Kurz ochrany života a zdravia ( KOŽaZ ) Mgr. Jozef Baco Referent CO: Ing. Edita Filipová

Metodik SOČ a Mladí vedci Slovenska: Mgr. Blanka Rybnikárová Koordinátor ŠkVP : RNDr. Pavol Kováč Kronika školy: PhDr. Janka Mazúrová

V školskom roku 2013/14 má škola 23 tried štvorročného štúdia, 3 triedy osemročného gymnaziálneho štúdia so zameraním na bilingválne štúdium a 4 triedy päťročného gymnaziálneho štúdia so zameraním na bilingválne štúdium. Ku dňu 15. septembra 2013 má škola 751 žiakov.

V školskom roku 2013/14 pracuje na škole 61 interných učiteľov ( z toho jedna zahraničná francúzska lektorka ) a 5 externých učiteľov ( z toho jedna zahraničná nemecká lektorka ).

Všetci pedagogickí pracovníci sú členmi pedagogickej rady a zúčastňujú sa na všetkých poradách, ktoré zvoláva riaditeľ podľa aktuálnych potrieb. Ich zoznam a úväzky sú samostatnou prílohou plánu práce školy.

Všetci vyučujúci sú rozdelení do predmetových komisií ( ďalej PK ), ktorých je 14 a sú najdôležitejším metodicko-poradným orgánom riaditeľa školy. Členovia PK volia svojho predsedu, ktorého následne určuje riaditeľ školy na jeden školský rok .Vedúci predmetových komisií zvolávajú zasadanie svojich komisií priebežne a podľa plánu práce PK. Vedúci PK sa zúčastňujú pravidelných porád s riaditeľom školy.

III. 1 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2012/13

01. september 2013 začiatok školského roka 02. september 2013 začiatok vyučovania 30. október – 01. november 2013 jesenné prázdniny 23. december 2013 – 7. január 2014 vianočné prázdniny

23. január 2014 klasifikačná porada za 1. polrok 31. január 2014 koniec 1. polroku

04. február 2014 začiatok 2. polroku

03. február 2014 polročné prázdniny

17. február – 21. marec 2014 jarné prázdniny 17. apríl – 22. apríl 2014 veľkonočné prázdniny

18. marec 2014 EČ a PFIČ MS zo SJL

19. marec 2014 EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov

20. marec 2014 EČ MS z matematiky

19. máj – 23. máj 2014 ústne maturitné skúšky

19. jún 2014 klasifikačná porada za 2. polrok

(8)

30. jún – 28. august 2014 letné prázdniny

III. 2 VEDENIE ŠKOLY

riaditeľ: Mgr. Štefan Marcinek

zástupcovia: RNDr. Pavol Kováč, PhDr. Jarmila Ridošková, RNDr. Emil Novák RNDr. Pavol Kováč

- školský vzdelávací program, učebné plány, voliteľné predmety - úväzky učiteľov

- rozvrhy, dozory, zastupovanie - bilingválna forma gymnázia

- prijímacie pohovory na 5 – ročnú formu štúdia - plán práce školy, plán výkonov

- záverečná správa o činnosti - štatistické výkazy

- usmerňovanie práce PK BIO, GEG, MAT, INF, BIL, FYZ - ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa školy

PhDr. Jarmila Ridošková - maturitné skúšky - integrovaní žiaci - štúdium v zahraničí - prestupy žiakov - komisionálne skúšky - dokumentácia školy

- zápisnice z gremiálnych porád - zabezpečovanie kultúrnych podujatí

- usmerňovanie práce PK SJL, ANJ, FRJ, NEJ, DEJ, OBN - ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa školy

RNDr. Emil Novák

- príprava a podávanie a riadenie projektov - prijímacie pohovory na 4 – ročnú formu štúdia - štipendia študentov

- koordinácia objednávok učebných pomôcok - občianske združenie

- vzdelávacie a kultúrne poukazy - štatistické výkazy

- dovolenky a nadčasové hodiny učiteľov

- rada rodičov – koordinácia čerpania finančných prostriedkov - usmerňovanie práce PK CHE

(9)

III. 3 TRIEDNI UČITELIA

P.č. Trieda Učebňa Triedny profesor 1 Sexta B-304 Mgr. Karin Kubicová 2 Septima B-305 RNDr. Iveta Liptáková 3 Oktáva B-302 Mgr. Ľubica Backová 4 I.BB B-303 PhDr. Elena Botková 5 II.BB A-322 Mgr. Martina Mižičková 6 III.BB A-321 Mgr. Zuzana Macák

7 IV.BB B-404 PaedDr. Andrea Urbanová, PhD. 8 I.A B-204 Mgr. Anna Meszárošová

9 I.B B-203 PhDr. Dagmar Mikulová, PhD. 10 I.C B-403 Mgr. Renáta Bieliková

11 I.D B-402 RNDr. Bernarda Luptáková 12 I.E B-102 Mgr. Viera Foltánová 13 II. A B-104 Mgr. Slávka Gacková 14 II. B B-103 Mgr. Zuzana Vladárová 15 II. C B-205 PhDr. Drahomíra Pavlíková 16 II. D B-105 PaedDr. Ľubica Pribulová 17 II. E A-301 Mgr. Marta Blahová 18 II. F A-306 PaedDr. Pavel Filip 19 III. A A-211 Mgr. Jana Ukropcová 20 III. B A-214 Mgr. Igor Fogaš 21 III. C B-202 Mgr. Eva Tomanová 22 III. D A-215 Mgr. Jozef Baco 23 III. E A-134 Mgr. Jozef Fabuľa 24 III. F A-221 RNDr. Viera Kováčová 25 IV. A A-222 RNDr. Tatiana Dzuráková 26 IV. B B-405 PhDr. Mária Fabuľová 27 IV. C A-212 PhDr. Lenka Chlapečková 28 IV. D A-307 RNDr. Zdenka Baxová 29 IV. E A-216 Mgr. Blanka Rybnikárová 30 IV. F A-213 Mgr. Alena Kvasničková

(10)

III. 4 VEDÚCI PK

Predmetová komisia Vedúci Zodpovedný

člen vedenia 1. Slovenský jazyk a literatúra

2. Anglický jazyk 3. Románske jazyky 4. Bilingválna sekcia 5. Nemecký a ruský jazyk 6. Dejepis

7. Občianska náuka a ekonomika 8. Matematika 9. Fyzika 10. Chémia 11. Biológia 12. Geografia 13. Informatika

14. Telesná a športová výchova

PhDr. Janka Mazúrová Mgr. Zita Pašková Mgr. Katarína Kvasnicová RNDr. Iveta Liptáková Mgr. Marta Blahová Mgr. Anna Mészárosová Mgr. Jana Ukropcová RNDr. Dagmar Mikulášová RNDr. Regina Vraždová RNDr. Viera Kováčová RNDr. Ingrid Hunáková RNDr. Tatiana Dzuráková RNDr. Zuzana Vavrečková Mgr. Igor Fogaš PhDr. Jarka Ridošková PhDr. Jarka Ridošková PhDr. Jarka Ridošková RNDr. Pavol Kováč PhDr. Jarka Ridošková PhDr. Jarka Ridošková PhDr. Jarka Ridošková RNDr. Pavol Kováč RNDr. Pavol Kováč RNDr. Emil Novák RNDr. Pavol Kováč RNDr. Pavol Kováč RNDr. Pavol Kováč Mgr. Štefan Marcinek

III. 5 SPRÁVCOVIA ZBIEROK

Predmet Správca zbierky

Anglický jazyk PhDr. Alica Bartošová

Nemecký jazyk Mgr. Marta Blahová

Ruský jazyk Mgr. Blanka Rybnikárová

Matematika RNDr. Dagmar Mikulášová

Fyzika RNDr. Alica Backová

Chémia RNDr. Viera Kováčová

Biológia RNDr. Ingrid Hunáková

Geografia RNDr. Tatiana Dzuráková

Dejepis Mgr. Marek Mižička

Bilingválna sekcia Mgr. Miroslav Mališ Školské výpočtové laboratórium,

informatika

Ing. Robert Rurák Telesná a športová výchova Mgr. Igor Fogaš

Etická výchova Mgr. Dagmar Mikulová

Sklad chemikálií RNDr. Viera Kováčová

(11)

III. 6 SPRÁVCOVIA ODB. UČEBNÍ, LABORATÓRIÍ A OBJEKTOV TSV

Predmet Názov Č. dverí Správca

Anglický jazyk Odborná učebňa A 402 PhDr. Mária Fabuľová Odborná učebňa A 113 PhDr. Alica Bartošová Ruský jazyk Odborná učebňa A 216 Mgr. Blanka Rybnikárová Nemecký jazyk Odborná učebňa A 405 Mgr. Mária Škriečková Francúzsky jazyk Odborná učebňa A 404 Mgr. Miroslav Mališ

Fyzika Odborná učebňa A 308 RNDr. Zdenka Baxová

Elektrina A 310 RNDr. Regina Vraždová Mechanika A 311 RNDr. Alica Backová Chémia Odborná učebňa A 314 Mgr. Renáta Bieliková

IKT učebňa A 316 RNDr. Viera Kováčová Chem. laboratórium 1 A 315 Ing Soňa Tománková Chem. laboratórium 2 A 317 RNDr. Bernarda Luptáková Chem. laboratórium 3 A 218 Mgr. Renáta Bieliková Biológia Odborná učebňa A 108 Mgr. Viera Foltánová

Biologické laborat. 1 A 106 RNDr. Ingrid Hunáková Biologické laborat. 2 A 107 Mgr. Milan Beracko

Geografia Odborná učebňa A 101 RNDr. Blanka Rybnikárová

Matematika Odborná učebňa A 201

Informatika Odborná učebňa A 117 Mgr. Katarína Staníková Odborná učebňa A 118 RNDr. Denisa Bilíková Odborná učebňa A 133 RNDr. Zuzana Vavrečková Telesná a športová

výchova

Hala Mgr. Jozef Baco

Telocvičňa Mgr. Danica Beňová

Malá telocvičňa Mgr. Alena Nováková

Posilňovňa Mgr. Igor Fogaš

Stolný tenis Mgr. Jozef Baco

III. 7 SPRÁVCOVIA KNIŽNÍC

Predmet Správca

Slovenský jazyk a literatúra PaedDr. Ľubica Pribulová Anglický jazyk PhDr. Alica Bartošová Francúzsky jazyk Pauline Michaud

Nemecký jazyk Mgr. Marta Blahová

Ruský jazyk Mgr. Blanka Rybnikárová

Matematika RNDr. Marta Olšáková

Fyzika RNDr. Regina Vraždová

Chémia Mgr. Renáta Bieliková

Biológia RNDr. Bernarda Luptáková

(12)

III. 8 SPRÁVCOVIA KABINETOV

Predmet Č. dverí Správca

Slovenský jazyk a literatúra B 109 PaedDr. Ľubica Pribulová Cudzie jazyky I A 114 PhDr. Alica Bartošová

Cudzie jazyky II A 217 PhDr.. Dagmar Mikulová, PhD. Cudzie jazyky III A 403 PhDr. Mária Fabuľová

Bilingválna sekcia B 315 Mgr. Katarína Kvasnicová

Nemecký jazyk A 202 Mgr. Marta Blahová

Občianska náuka A 305 Mgr. Marek Mižička

Matematika A 105 RNDr. Marta Olšáková

Fyzika I A 302 RNDr. Regina Vraždová

Fyzika II A 312 RNDr. Alica Backová

Chémia B 308 Mgr. Renáta Bieliková

Geografia A 102 RNDr. Dagmar Mikulášová

Informatika A 122 RNDr. Denisa Bilíková

Školské výpočtové laboratórium A 114 Ing. Robert Rurák Telesná výchova I A 125 Mgr. Viera Foltánová Telesná výchova II A 031 Mgr. Danica Beňová

FS Trenčan A 019 Ing. Elena Kubalová

(13)

IV. NÁZVY SÚŤAŽÍ A ZODPOVEDNÍ VYUČUJÚCI

Predmet Názov súťaže Zodpovedá

Slovenský jazyk a literatúra literárne PhDr. Janka Mazúrová

recitačné Mgr. Karin Kubicová

žurnalistické Mgr. Marek Mižička Anglický jazyk Olympiáda v anglickom

jazyku

Mgr. Zita Pašková English Essay writing Mgr. Zita Pašková Francúzsky jazyk Olympiáda vo francúzskom

jazyku

Mgr. Daniela Vančová Mgr. Miroslav Mališ

Mgr. Katarína Kvasnicová PaedDr. Zuzana Macák Frankofónne divadlo

IGRAM

Pauline Michaud Nemecký jazyk Olympiáda v nemeckom

jazyku

Mgr. Marta Blahová Ruský jazyk Olympiáda v ruskom jazyku Mgr. Blanka Rybnikárová

Ars - poetica Mgr. Blanka Rybnikárová Občianska náuka Mladý Európan Mgr. Jana Ukropcová

Olympiáda ľudských práv Mgr. Tomáš Mokráň PaedDr. Ľubica Pribulová Mgr. Jana Ukropcová

SOČ PaedDr. Ľubica Pribulová

Súťaž o eure Ing. Mária Tinková Mladý líder Ing. Mária Tinková Súťaž o najlepšiu web

stránku spoločnosti

Ing. Mária Tinková

Dejepis SOČ Mgr. Anna Mészárosová

Otázniky histórie Mgr. Anna Mészárosová Dejepisná olympiáda Mgr. Mgr. Marek Mižička Matematika Matematická olympiáda kat.

A

RNDr. Tatiana Dzuráková Matematická olympiáda kat.

B

RNDr. Marta Olšáková Matematická olympiáda kat.

C

PaedDr.Pavel Filip

MO Pangea RNDr. Dagmar Mikulášová

Matematický klokan RNDr. Dagmar Mikulášová Fyzika Fyzikálna olympiáda kat. A RNDr. Zdenka Baxová

RNDr. Regina Vraždová Fyzikálna olympiáda kat. B RNDr. Alica Backová Fyzikálna olympiáda kat. C RNDr. Zdenka Baxová

RNDr. Regina Vraždová Fyzikálna olympiáda kat. D RNDr. Alica Backová

RNDr. Zdenka Baxová Korešpondenčný seminár RNDr. Zdenka Baxová Čo vieš o hviezdach RNDr. Zdenka Baxová Fyzikálny náboj Vyučujúci fyziky

(14)

Turnaj mladých fyzikov RNDr. Zdenka Baxová

Geografia SOČ Mgr. Blanka Rybnikárová

Geografická olympiáda Mgr. Blanka Rybnikárová Biológia Biologická olympiáda RNDr. Bernarda Luptáková

SOČ Mgr. Viera Foltánová

Chémia Chemická olympiáda Vyučujúce chémie

Korešpondenčný seminár Vyučujúce chémie

Informatika Zenit v programovaní RNDr. Zuzana Vavrečková Informatická olympiáda RNDr. Zuzana Vavrečková Telesná a športová výchova športové súťaže Mgr. Igor Fogaš

V. PLÁN EXKURZIÍ A VÝLETOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/14

Triedne výlety môže organizovať triedny profesor s ďalšími vyučujúcimi v rozsahu dvoch pracovných dní koncom júna po klasifikačnej porade. Finančné náklady hradia žiaci.

Odborné exkurzie organizujú predmetové komisie v spolupráci s triednymi profesormi. Finančné náklady hradia žiaci.

Zahraničné exkurzie v rozsahu piatich pracovných dní môžu triedni profesori organizovať v druhom ročníku v júni po klasifikačnej porade, alebo v treťom ročníku v septembri. Triedy tým vyčerpajú nárok na školský výlet. Finančné náklady hradia žiaci.

Lyžiarsky kurz je organizovaný predmetovou komisiou telesnej výchovy v spolupráci triednymi profesormi v prvom ročníku v rozsahu piatich pracovných dní. Finančné náklady hradia žiaci.

KOŽaZ v treťom ročníku je organizovaný predmetovou komisiou telesnej výchovy v rozsahu troch pracovných dní. KOŽaZ môže byť organizovaný po dohode s triednym profesorom aj v zahraničí v rozsahu piatich pracovných dní v septembri, alebo v období máj, jún. Trieda si tým vyčerpá nárok na školský výlet. (Upozornenie – podľa školského vzdelávacieho programu je KOŽaZ povinný pre všetkých žiakov). Finančné náklady hradia žiaci.

Zahraničné výmenné jazykové pobyty sa môžu organizovať v rozsahu najviac 10 pracovných dní. Termín závisí od dohody so zahraničným partnerom. Všetky finančné náklady hradia žiaci, prípadne z projektov.

Každá trieda môže organizovať dvakrát ročne kultúrne zájazdy (divadlo, výstavy, športové podujatia). Finančné náklady hradia žiaci.

Pred met

Ročník Druh Miesto Termín Zodpovední SJL 1. r. divadlo Bratislava

Martin Nitra

podľa ponuky Vyučujúci SJL

2. r. literárne exkurzie

Martin podľa ponuky Vyučujúci SJL 3. r. divadlo Bratislava

Martin Nitra

(15)

4.r. divadlo Bratislava Martin Nitra

podľa ponuky Vyučujúci SJL

UMK 1., 2., 3., 4. r

poznávacia podľa ponuky Vyučujúci UMK ANJ III.C, III.F jazyk./poznáv. Anglicko

Francúzsko

09/13 Mgr. Eva Tomanová III.A, III.E jazyk./poznáv. Anglicko

Francúzsko 09/13

PhDr. Mária Fabuľová BIL I.BB jazykový

pobyt

Budapešť jar/13 PaedDr. Andrea Urbanová, PhD.,

Sexta, II.BB jazykový pobyt Cran-Gevrier 10/12 Mgr. Miroslav Mališ Septima, IV.BB poznávacia fyzikálna J.Bohunice 12/13 RNDr. Iveta Liptáková NEJ 2. r. jazyk./poznáv Viedeň 12/13 Vyučujúce nemeckého

jazyka

výber jazyk./poznáv Nemecko 06/14 PhDr. Drahomíra Pavlíková RUJ výber literárna Brodzany jar/14 Vyučujúce RUJ

výber jazyk./poznáv. Moskva podľa dohody Mgr. Blanka Rybnikárová PhDr. Drahomíra Pavlíková výber jazyk./poznáv Petrohrad Podľa dohody Vyučujúce RUJ

OBN 3., 4.r. poznávacia Bratislava podľa dohody Mgr. Jana Ukropcová 3., 4. r. poznávacia Osvienčim jar/14 PaedDr. Ľubica Pribulová EKO 3.r. poznávacia

veltrhy

Bratislava jar/14 Ing. Mária Tinková DEJ 1.r historická Nitra podľa dohody Mgr. Anna Mészárosová

2.r. historická Martin podľa dohody Mgr. Anna Mészárosová 3.r. historická Osvienčim podľa dohody Mgr. Anna Mészárosová FYZ 1.r. poznávacia Brno,

Praha

podľa dohody RNDr. Regina Vraždová 2. r. poznávacia Trenčín podľa dohody RNDr. Alica Backová 2. r. poznávacia Martin podľa dohody RNDr. Zdenka Baxová 3., 4.r. poznávacia Mochovce

J. Bohunice

podľa dohody RNDr. Zdenka Baxová 3., 4.r. poznávacia Trenčín podľa dohody RNDr. Alica Backová MAT 1. r. finančná

matematika

(16)

3. r. poznávacia - výber

povolania

Slovensko Česko

podľa ponuky Vyučujúci matematiky

GEG 2., 3. r. poznávacia Brno jeseň/13 jar/14 Mgr. Blanka Rybnikárová RNDr. Tatiana Dzuráková 2., 3 r. poznávacia Krakov Osviečim jeseň/13 jar/14 Mgr. Blanka Rybnikárová RNDr. Tatiana Dzuráková RNDr. Dagmar Mikulášová 2., 3.r. poznávacia Budapešť jeseň/13

jar/14

Mgr. Blanka Rybnikárová RNDr. Tatiana Dzuráková RNDr. Dagmar Mikulášová 2, 3. r. poznávacia Slovensko jar/14 Mgr. Blanka Rybnikárová

RNDr. Tatiana Dzuráková BIO 1.r. poznávacia Budapešť 04/14 Mgr. Viera Foltánová

RNDr. Bernarda Luptáková 3., 4.r. poznávacia Brno jar/14 Mgr. Viera Foltánová

RNDr. Bernarda Luptáková TSV Sexta, I.BB, II.BB ÚCV Trenčín jeseň/13 jar/14 Mgr. Alena Nováková, Mgr. Jozef Baco 1.r. ÚCV Trenčín jeseň/13 jar/14 Mgr. Danica Beňová Mgr. Viera Foltánová 2. r. ÚCV Trenčín jeseň/12 jar/13 Mgr. Fogaš Mgr. Jozef Fabuľa 1. r LK Slovensko zima/14 Mgr. Viera Foltánová

3. r. KOŽaZ Slovensko

zahraničie jar/14 Mgr. Jozef Baco Plán exkurzií môže byť dopĺňaný podľa aktuálnej ponuky.

VI. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ŠKOLSKÝ ROK

2013/14

Plán kontrolnej činnosti vychádza z plánu práce školy a je jeho súčasťou. Ako kontrolná činnosť sa chápu predovšetkým hospitácie a kontroly, o výsledkoch ktorých sa vedú záznamy. Záznam z hospitácie sa urobí po rozbore vyučovacej hodiny a podpíše ho hospitujúci i vyučujúci.

September

 Rozdelenie voliteľných predmetov (zodp. zást. RNDr. Pavol Kováč)  Metódy práce triedneho profesora (zodp. RŠ Mgr. Štefan Marcinek )

 Kontrola pedagogickej dokumentácie (zodp. zást. PhDr. Jarmila Ridošková)  Kontrola vzdelávacích poukazov ( zodp. zást. RNDr. Emil Novák)

Október

(17)

 Kontrola pedagogickej dokumentácie ( zást. PhDr. Jarmila Ridošková)  Pôsobenie zahraničných lektorov ( zást. PhDr. Jarmila Ridošková)

 Kontrola evidencie príchodu a odchodu zamestnancov, pobytu a evidencie cudzích osôb ( zást. RNDr. Emil Novák)

 Príprava a schôdza rady rodičov, rady školy ( RŠ Mgr. Štefan Marcinek a zást. RNDr. Emil Novák)

 Kontrola úloh z plánu práce na mesiac september (všetci zástupcovia)

November

 Práca PK (vedúci PK)

 Aktivita záujmových krúžkov ( zást. RNDr. Emil Novák)

 Príprava inventarizácie hospodárskych prostriedkov (Ing. Iveta Zigová, RNDr. Emil Novák, )

 Kontrola účtovnej evidencie a mzdových prostriedkov (Ing. Iveta Zigová, RŠ Mgr. Štefan Marcinek )

 Frekvencia klasifikácie v jednotlivých predmetoch (vedúci PK)  Kontrola úloh z plánu práce na mesiac október (všetci zástupcovia)

 Kontrola plnenia časovo-tematických plánov v bilingválnej sekcii (RNDr. Iveta Liptáková)

 Kontrola plnenie časovo-tematických plánov za 1. štvrťrok v jednotlivých PK (vedúci PK)

December

 Úroveň písomného a ústneho prejavu v materinskom jazyku (PhDr. Jana Mazúrová)

 Pôsobenie zahraničných lektorov (zást. PhDr. Jarmila Ridošková)  Stav v oblasti BOZP, PPO a CO (Ing. Edita Filipová)

 Kontrola pedagogickej dokumentácie (zást. PhDr. Jarmila Ridošková)  Stav rozpočtu školy (Ing. Iveta Zigová, RŠ Mgr. Štefan Marcinek )

 Stretnutie Rady rodičov (RŠ Mgr. Štefan Marcinek, zást. RNDr. Emil Novák)  Kontrola evidencie odberu plynu a prevádzky kotolne (Ing. Iveta Zigová, RŠ Mgr.

Štefan Marcinek )

 Kontrola plánu práce za mesiac december (zást. RNDr. Pavol Kováč)

 Kontrola plnenia časovo-tematických plánov v bilingválnej sekcii (RNDr. Iveta Liptáková)

Január

 Klasifikácia a výsledky za 1. polrok( RŠ Mgr. Štefan Marcinek )  Práca PK, plnenie časovo-tematických plánov (všetci zástupcovia)

 Práca výchovného poradcu v oblasti profesijného poradenstva ( RŠ Mgr. Štefan Marcinek )

 Stav čerpania rozpočtu za rok 2013 (Ing. Iveta Zigová, RŠ Mgr. Štefan Marcinek )  Stav kontrol a hospitácií, kritériá prijímacieho konania (RŠ Mgr. Štefan Marcinek,

všetci zástupcovia)

 Kontrola plnenia úloh za 1. polrok školského roka (RŠ Mgr. Štefan Marcinek )  Kontrola pedagogickej dokumentácie (zást. PhDr. Jarmila Ridošková)

(18)

 Kontrola plnenia časovo-tematických plánov v jednotlivých PK za mesiac november – január (vedúci PK)

 Kontrola plnenia časovo-tematických plánov v bilingválnej sekcii (RNDr. Iveta Liptáková)

 Stav záujmu o školu zo strany budúcich absolventov základných škôl (RŠ Mgr. Štefan Marcinek )

Február

 Plán práce PK (vedúci PK)

 Kontrola pedagogickej dokumentácie (zást. PhDr. Jarmila Ridošková)  Lyžiarsky kurz ( RŠ Mgr. Štefan Marcinek )

 Kontrola úloh z plánu práce na mesiac február (všetci zástupcovia)

 Vyučovanie voliteľných predmetov vo štvrtom ročníku, príprava študentov na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na VŠ( zást. RNDr. Pavol Kováč)

Marec

 Kontrola pedagogickej dokumentácie (zást. PhDr. Jarmila Ridošková)

 Práca PK TV, motivácia žiakov, činnosť oddelení ZTV (RŠ Mgr. Štefan Marcinek )  Využívanie odborných učební a audiovizuálnej techniky ( zást. RNDr. Emil Novák)  Kontrola spisovej evidencie (Katarína Šrámeková )

 Kontrola úloh z plánu práce za február (všetci zástupcovia)

 Kontrola plnenia časovo-tematických plánov v bilingválnej sekcii (RNDr. Iveta Liptáková)

 Príprava a priebeh EČ a PFIČ MS z jazykov a matematiky (zást. PhDr. Jarmila Ridošková)

 Príprava a priebeh prijímacieho konania do bilingválnej sekcie ( zást. RNDr. Pavol Kováč)

Apríl

 Kontrola verejných previerok BOZP a PPO ( Ing. Edita Filipová )

 Stretnutie Rady rodičov (RŠ Mgr. Štefan Marcinek, zást. RNDr. Emil Novák)  Kontrola pedagogickej dokumentácie (zást. PhDr. Jarmila Ridošková)

 Frekvencia klasifikácie v jednotlivých predmetoch (všetci zástupcovia)  Kontrola úloh z plánu práce na mesiac marec (všetci zástupcovia)

 Kontrola plnenia časovo-tematických plánov v bilingválnej sekcii (RNDr. Iveta Liptáková)

 Kontrola plnenia časovo-tematických plánov za mesiac február, marec, apríl v jednotlivých PK (vedúci PK)

Máj

 Príprava a priebeh ústnych maturitných skúšok (zást. PhDr. Jarmila Ridošková)  Príprava a priebeh prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia ( zást. RNDr.

Emil Novák )

 Kontrola pedagogickej dokumentácie (zást. PhDr. Jarmila Ridošková)  Úroveň vyučovania informatiky v prvom ročníku ( zást. RNDr. Pavol Kováč)

(19)

 Účelové cvičenia a KOŽaZ ( zást. RNDr. Pavol Kováč)

 Kontrola plnenia úloh z plánu prác za mesiac apríl (všetci zástupcovia)

Jún

 Plnenie časovo-tematických plánov v jednotlivých PK (vedúci PK)  Kontrola pedagogickej dokumentácie (zást. PhDr. Jarmila Ridošková)  Vyhodnotenie maturitných skúšok (zást. PhDr. Jarmila Ridošková)  Hodnotenie a klasifikácia za 2. polrok ( zást. RNDr. Pavol Kováč)  Kontrola plnenia úloh za školský rok 2013/14 (všetci zástupcovia)  Hodnotenie pedagogických zamestnancov (všetci zástupcovia)

 Organizačno-technická pripravenosť na školský rok 2014/15 ( RŠ Mgr. Štefan Marcinek )

Trenčín 2. september 2013 Mgr. Štefan Marcinek riaditeľ školy

Prílohy:

Príloha č. 1: Prehľad úväzkov pedagogických zamestnancov Príloha č. 2: Plán vzdelávania pedagogických zamestnancov Príloha č. 3: Plán práce výchovného a kariérového poradcu

Príloha č. 4: Plán koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno- patologických javov

Imagem

Referências

temas relacionados :