Šéf Steel arény sa hnevá

28 

Texto

(1)

Strana 4

Piatok

1. 6. 2018

72. ročník • číslo 125 cena 0,70

App Store pre iPad a iPhone / Google Play pre Android

Ďalšie číslo humoristického

časopisu BUMerang

POZOR! UŽ ZAJTRA

Real Madrid zažil včera šok,

tréner Zidane rezignoval!

Strana 7

nike

.sk

najlepšie kurzy

SUPERŠANCA

1

X

2

17113 D. GOFFIN – G. MONFILS

1,43

3,20

11:00

17114 K. NIŠIKORI – GILL. SIMON

1,30

4,30

11:00

17116 R. BAUTISTA AGUT – N. DJOKOVIČ

4,85

1,25

11:00

17120 C. GIORGIOVÁ – SL. STEPHENSOVÁ

2,40

1,69

11:00

17123 M. BUZARNESCUOVÁ – E. SVITOLINOVÁ

5,70

1,20

11:00

17126 P. PARMENTIEROVÁ – C. WOZNIACKA

7,85

1,13

11:00

17129 P. KVITOVÁ – A. KONTAVEITOVÁ

1,45

3,10

11:00

368 FRANCÚZSKO – TALIANSKO

1,71

3,85

6,15

21:00

4586 EGYPT – KOLUMBIA

7,35

3,90

1,59

21:15

Šéf Steel arény sa hnevá

Zväz na čele s Martinom Kohútom nemá predstavu o príprave haly pred hokejovými MS, tvrdí Igor Havrila

Na ôsmy pokus!

Sedemkrát bola naša tenistka Magdaléna Rybáriková v 2. kole Roland Garros,

no ani raz nepostúpila do tretieho. Až ôsmy pokus bol úspešný,

po včerajšej výhre nad Švajčiarkou slovenského pôvodu

Belindou Benčičovou je prvý raz v kariére medzi

32 najlepšími hráčkami na ňou najmenej

obľú-benom grandslamovom turnaji.

FOTO SITA/AP

Strany 20 a 21

Strany 8 a 9

Naši futbalisti remizovali vo včerajšom

prí-pravnom zápase dvoch odlišných polčasov

v Trnave s Holanďanmi 1:1. V prvom boli

lepší, ujali sa vedenia po hlavičke Adama Nemca (na snímke) a mali ďalšie šance, v druhom

domi-novali na trávniku hostia, ktorí vyrovnali gólom Quincyho Promesa.

FOTO ŠPORT/JANO KOLLER

(2)

Po fenomenálnych Jacquesovi Anque-tilovi a Eddym Merckxovi je Chris Froo-me len tretí cyklista v histórii, ktorý je držiteľom víťazného hetriku zo všetkých troch Grand Tour v rade. Tento Brit je rozporuplný šampión. Podľa odborného serveru Velonews je jeho tohtoročné pr-venstvo na Giro d’Italia podobné situá-cii, v ktorej by víťazný ružový dres získal prezident Donald Trump. Ten rozdeľuje nielen Ameriku, ale celú zemeguľu, Fro-omova dopingová kauza z vlaňajšej Vu-elty zasa cyklistický svet. Jeho sólové vý-kony na tohtoročnom Gire – najmä pre-chod cez 2178 metrov vysoký priesmyk Finestro – niektorí kritici prirovnávajú k únikom Marca Pantaniho alebo Floy-da Landisa, ktorých neskôr usvedčili z dopingu. Froome, ktorého jediná vzor-ka moču z dvadsiatich testovaní na mi-nuloročnej Vuelte vykazovala dvojná-sobné prekročenie povolenej hodnoty maximálnej liečebnej dávky salbutamo-lu (štyrikrát štyri streky z inhalátora za deň), nebol podľa medicínskych kritérií

nijako zvýhodnený pred ostatnými pre-tekármi. Vedľajšie účinky liečiva by pri predávkovaní navýšili riziko nezvratné-ho poškodenia organizmu a náhlej smr-ti. Rovnako ako každý iný športovec, ktorý sa prehrešil predávkovaním povo-lených látok, smie počas vyšetrovania svojho prípadu pokračovať v pretekár-skej činnosti. Je to tak presne podľa kó-dexu Svetovej antidopingovej organizá-cie WADA, platného od 1. januára 2015. Bývalý popredný profesionálny jazdec Thomas Dekker, ktorý sám priznal uží-vanie dopingu, tvrdí: „Froome je naj-čistejší z víťazov cyklistických Grand Tour v histórii. Salbutamol nikomu ta-ké preteky nepomôže vyhrať.“

V rôznych predchádzajúcich dopin-gových prípadoch sa jednotliví pozitív-ne testovaní pretekári, respektíve ich tí-my, dobrovoľne rozhodli, že prijmú ná-lez AAF (adverse analytical finding), ne-budú sa proti nemu odvolávať a presta-nú pretekať, kým sa všetko vyrieši. Prav-depodobne preto, aby ušetrili čas,

nastú-pili prípadný trest čo najskôr a boli rých-lejšie naspäť v súťažiach. To nie je ale prípad Frooma, ktorý sa cíti silný „v kramflekoch“, a preto sa rozhodol od-volať proti AAF a presne podľa už spo-menutých pravidiel WADA môže prete-kať, pokiaľ sa prípad nedokončí. Aby do-kázal svoju ústretovosť v preverovaní osobnej výkonnosti, celý tento ročník Gira od prvej etapy v Jeruzaleme až po poslednú v Ríme absolvoval s testova-cím prístrojom, z ktorého výstupy nedo-stal on, ani nikto z tímu Sky k nahliad-nutiu. Poslúžili však organizátorom ako

„svedectvo jeho čistoty“. Chris Froome opakovane zdôraznil: „Pravda čochvíľa vyjde najavo. Neprevinil som sa proti ni-čomu, bol som, som a budem čistý...!“ Lekári jeho tvrdenie viac-menej potvr-dzujú.

Finálny verdikt by mal padnúť do za-čiatku Tour de France, právne aj medi-cínske spory a súboje potrvajú teda ešte viac ako mesiac. Pôvodne optimisticky ladený prezident Medzinárodnej cyklis-tickej únie (UCI) David Lappartient dá-va veľmi opatrne na známosť: „Je pri-bližne 50-percentná šanca, že sa to

stih-ne.“ Organizátori Tour de France chcú Froomovi odoprieť štart, ak jeho kauza nebude uspokojivo vyriešená. A to by bol problém. Spoločnosť ASO, organi-zátor Tour, má totiž podstatne vyššiu kontrolu a právomoc určiť, kto z cykli-stov a tímov sa zúčastní na Tour. V mi-nulosti už vylúčila aj popredných prete-károv a na základe dopingových nálezov jednotlivcov aj celé tímy. Klauzula v ich pravidlách, týkajúca sa ochrany dobrej povesti TdF, je silná a právnici môžu ús-pešne obhájiť rozhodnutie o zákaze štar-tu ktoréhokoľvek dopingového hriešni-ka aj v právnej bitke s tímom Sky. ASO nemá záujem na tom, aby cyklista, kto-rého kauza zahŕňa možnosť nakoniec dostať zákaz činnosti, nastúpil na štart TdF a oni neskôr museli po všetkých tých oslavách na Champs-Élysées meniť výsledky...

Autor je primár Kliniky telovýchov-ného lekárstva Univerzitnej nemocnice v Bratislave..

2

NÁZORY

piatok 1. 6. 2018

Froome, ktorého jediná vzorka moču

z dvadsiatich testovaní na minuloročnej

Vuelte vykazovala dvojnásobné prekročenie

po-volenej hodnoty maximálnej liečebnej dávky

sal-butamolu, nebol podľa medicínskych kritérií

nijako zvýhodnený pred ostatnými pretekármi.

Vladimír Országh po podpise zmluvy so Slovanom Bratislava úprimne priz-nal, že by do klubu radšej prichádzal v čase, keby bol v lepšej finančnej situá-cii a vládla by v ňom lepšia nálada. No-vý kouč mužstva si uvedomuje, čo ho čaká. Finančné problémy, nevyskladaný káder a nahnevaný fanklub predstavujú dostatok dôvodov na obavy.

Nezvládnuté angažovanie

generálne-ho manažéra Patrika Zimana a otázna funkcia Oldřicha Štefla. Pána, ktorý momentálne polarizuje Slovan viac ako jeho kontroverzný majiteľ Široký. Podľa vedenia nie je dôvod na jeho odvolanie. Šteflovi sa nedajú vyčítať dlho-dobé kontakty, ale rovnako ako sa hokej vyvinul, musia sa aj ľudia okolo neho. Český funkcionár je predstaviteľom doby, ktorá už pominula. Viacerí ho obviňujú z ,,kamarát-šaftov” s agentmi, z preplácania hráčov či z bezcharakter-ného správania sa pri finančných problémoch. Štefl to ni-jako a nikdy nevyvrátil, keďže sa od svojho príchodu do Slovana vyhýba styku s médiami. Vedenie nedalo pri jeho obhajobe dostatočné argumenty. Je málo pochopiteľné, prečo majitelia tak lipnú na jeho zotrvaní v klube.

Vráťme sa však k pozitívam. Tým najväčším je, že väčšie právomoci dostal Országh, ktorý bude zodpovedať nielen za koučovanie, ale aj za výber hráčov. V Banskej Bystrici sa mu to darilo. Uvidí sa, či to zvládne na oveľa vyššom stupni s najnižším rozpočtom na hráčsky káder v KHL.

V Slovane aj po jeho príchode ostáva poddimenzovaný športový úsek s neexistujúcim skautingom. Ziman prefe-roval príchod dvoch analytikov, čo by problémy nevyrieši-lo, ale podalo by to pomocnú ruku realizačnému tímu. Takto to vyzerá, že Országh ostane na veľa vecí sám.

Mladého kouča čaká viacero ťažkých úloh. Potrebuje zlepšiť výsledky, stabilizovať športovú výkonnosť, ale aj eliminovať omyly pri voľbe hráčskych posíl a konečne na-pĺnať to, s čím Slovan vstupoval do KHL. Že bude zákla-dom pre reprezentáciu. Tým však nie je a je otázne, či v ďalšej sezóne bude... TOMÁŠ PROKOP

Országha čaká v Slovane

príliš veľa ťažkých úloh

KRESBA FEDOR VICO

Pri pozornejšom sledovaní diania v slovenskom športe sa našinec neubrá-ni podozreneubrá-niu, že Arthur Bloch, autor knihy Murphyho zákony a iné príčiny,

prečo sa veci kazia (prvé vydanie v roku

1977), disponoval strojom času a vo chvíľach straty inšpirácie sa presunul na súčasné Slovensko.

Pre jeden z najznámejších zákonov pána Blocha však nemusela byť živnou či kon-špiračnou pôdou iba tá slovenská, lebo na postreh „Ľudia alebo štáty začnú konať rozumne až vtedy, keď sa už vyčerpali všet-ky ostatné možnosti“, sa nemusíte sústre-ďovať na dramatický rast počtu

kandidá-tov na slovenského prezi-denta a čo to môže spôsobiť,

ak príčetná časť voličov nevezme rozum do hrsti ešte pred prvým kolom.

Približne pol roka pred tým, ako po-dľa súčasne platného znenia Zákonníka práce a zákona o športe budú musieť športové kluby uzatvárať svoje zmluvné vzťahy so športovcami ako svojimi za-mestnancami, nastáva v radoch zainte-resovaných a problému rozumejúcich športových subjektov (SOV, zväzy, klu-by, športovci, funkcionári, ministerskí úradníci...) výrazné napätie a náznaky paniky. Dôsledné uplatňovanie súčasne

platnej legislatívy by značne navýšilo ná-klady klubov na odmeňovanie športov-cov (katastrofické scenáre hovoria o na-výšení mzdových nákladov až o 80 per-cent a o približne troch tisíckach špor-tovcov) – čo by mnohé kluby a následne aj súťaže jednoducho nemuseli prežiť. A to vôbec nespomínam scenár, podľa ktorého hráčom, ak aj na budúcu sezónu podpíšu zmluvy ako SZČO a nie ako za-mestnanci, hrozia nielen pokuty za prie-stupok, ale „horším následkom bude do-platenie daní a odvodov za obdobie, za

ktoré v rozpore so zákonom deklarovali, že majú status SZČO, hoci vykonávali šport formou závislej práce na základe zmluvy uzavretej po 1. 1. 2016, kde si športovec nemôže znižovať daňový zá-klad uplatnením daňových výdavkov“ (detailnejšie analyzovanie celého pro-blému nájdete na stránke Učenej práv-nickej spoločnosti v rozhovore hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim).

Drobná panika či blížiaca sa katastro-fa môže byť celkom vhodnou štartova-cou čiarou. Za predpokladu, že vieme, kde je cieľ a aké prekážky treba na ceste k nemu zdolať. Bez vecnej, kompetent-nej diskusie všetkých významných hrá-čov však pomenovanie prekážok a finál-nej podoby cieľa nie je možné. Pritom

pohľad zväzov je iný ako pohľad klubov, kluby majú pri tomto výseku pohľadu iné priority ako hráči, a všetci doteraz spomínaní iné ako reprezentanti štátu a držitelia kasy. Núkajúce sa kompro-misné riešenie, aké nedávno prezentova-la nezaradená posprezentova-lankyňa NR SR Alena Bašistová (čím sa jej ospravedlňujem za to, že som ju uviedol ako poslankyňu strany Most-Híd), t.j. „posunutie konca platnosti prechodného obdobia na ne-platenie odvodov na sociálne poistenie športovcami z 31. decembra 2018 na ne-skôr“, totiž po precíznejšom analyzovaní problému nemusí postačovať. Lebo iba odsunutie súčasnej nešťastnej pozície športovcov a klubov na neskôr nerieši ich konflikt so zákonom.

SPORY

(t)

Kotiana

Róberta

Príchod trénera Carla Ancelottiho do SSC Nea-pol bol veľkým prekvapením aj pre tých, ktorí majú taliansku Serie A podrobne zmapovanú. V prvom rade preto, lebo pre bývalého lodivoda Realu Madrid, Paríža Saint-Germain či Bayernu Mníchov je to krok späť. Jeho prípadný návrat do Talianska sa skloňoval najmä v súvislosti s repre-zentáciou. Trojnásobný víťaz Ligy majstrov sa na-pokon rozhodol pokračovať na klubovej úrovni, čo je síce zlá správa pre národný tím, no zároveň dobrá pre ligovú súťaž.

Neapolčania pod vedením bývalého trénera Maurizia Sarriho síce okúzlili európskych

fanúši-kov poňatím hry, ale nič nevyhrali. Ancelotti tak-tiež preferuje atraktívny ofenzívny futbal, no jeho mužstvá sú postavené na rovnováhe medzi úto-kom a obranou. Toto o Neapole nikdy neplatilo, minimálne nie od jeho návratu do prvej ligy a je to zároveň jeden z dôvodov, prečo klub nevyhral ti-tul. Skúsený kouč Ancelotti by to mohol dokázať. Je však otázne, či súčasťou jeho projektu bude aj Marek Hamšík, ktorý podľa posledných správ uva-žuje o odchode do Číny.

Prečo? To sa pýtajú mnohí fanúšikovia. Prečo by mal futbalista v najlepších rokoch odchádzať do súťaže, ktorá mu nedá nič okrem prachov.

Hamšík strávil v Neapole veľa rokov, a preto je možné, že po-trebuje novú výzvu. Našťastie pre neho, jedna – v podobe An-celottiho a nového pokusu za-bojovať o titul – mu spadla rov-no do náručia. Hoci je už dnes

neapolskou legendou, svoj status ešte môže zmeniť a vylepšiť si ho. Keď to spraví a dá všetky zvyšné si-ly do toho, aby sa pokúsil získať s Neapolom titul, pre fanúšikov sa stane nesmrteľným. Hoc by sa mu to nakoniec aj nepodarilo. A to je rozhodne viac ako všetky prachy sveta. PETER JAČIANSKY

Viac ako všetky prachy sveta

Kompromis! Ale aký?

Veľká skúška pre antidoping

PRIAMA REČ

(3)

„Fantastická správa pre celý

slovenský futbal,“ zareagoval

brankár Ján Mucha, bývalá

dlhoročná reprezentačná

jedno-tka, na stredajšie večerné

infor-mácie z Britských ostrovov.

Jeho kolega spomedzi troch

žrdí Martin Dúbravka zostáva

pôsobiť v Newcastli United,

ktorý si uplatnil opciu v zmluve

s pražskou Spartou a so

Slová-kom podpísal kontrakt do leta

2022!

Tentoraz sa o Dúbravkovej budúcnosti nerozhodlo na po-slednú možnú chvíľu ako v ja-nuári tohto roka, keď sa presun na sever Anglicka z českej me-tropoly spečatil dve minúty pred koncom prestupového ter-mínu. „Straky“ mali možnosť uplatnenia opcie do 31. mája, napokon všeobecne očakávaný krok podnikli o deň skôr.

● ● ●

„S Maťom som bol pred týžd-ňom a stretli sme sa aj tento uto-rok počas reprezentačného zra-zu. O všetkom, čo sa okolo ne-ho dialo, sme sa bavili dosť in-tenzívne. Veril, že všetko vyjde a zostanee v Newcastli, kde sa mu veľmi darilo. Dotiahlo sa to predposledný deň a je to skvelé nielen preňho, ale do budúc-nosti aj pre všetkých mladých slovenských brankárov. Vďaka nemu budú mať motiváciu zdo o-konaľovať sa, keďže zistili, že aj brankár z takej malej krajiny ako Slovensko môže urobiť krok doo veľkého futbalového sveta. Pre našich gólmanov je Martin obrovský vzor,“ rozroz-prával sa v rozhovore pre Šport skúsený 35-ročný Mucha.

Práve on bol prvý brankár spod Tatier so štartom v anglic-kej Premier League. Do Everto-nu síce prestúpil už v roku 2010, dočkal sa však až po takmer trojročnom čakaní na jar 2013, keď ho stabilná jednotka „kara-meliek“ Tim Howard pustila – pre zranenie chrbta - do akcie v dvoch stretnutiach. Mucha vy-chytal dva triumfy, dostal jedi-ný gól a vďaka výkonu proti Manchestru City (2:0) sa dostal aj do ideálnej zostavy kola v PL, Američan však mal v klube pri-silnú pozíciu, aby ho Slovák vy-tlačil na lavičku. Muchova ko-nečná bilancia v anglickej lige sa tak vykryštalizovala do podo-by 2-0-0, v 112 zápasoch kryl Howardovi chrbát z lavičky.

„V kariére, ale aj v žživote čas-to rozhodujú detaily. Úplné ma-ličkosti. Aby ste uspeli a chytali, musíte mať ako brankáár aj šťas-tie. Musíte byť v správnom čase na správnom mieste. Martinovi sa to zatiaľ darí. Pozícia branká-ra je nesmierne ťažká, v Anglic-ku je obrovská konAnglic-kurencia,“ pokračoval účastník MS 2010 v Juhoafrickej republike.

● ● ●

Dúbravka odchytal na jar za Newcastle dvanásť zápasov, šty-rikrát si udržal čisté konto. Od-kedy sa objavil v bránke muž-stva trénera Rafaela Beniteza, už do nej nikoho nepustil. „Roz-právali sme sa aj o tom. Sledo-val som niekoľko zápasov, pred-viedol fantastické výkony. AAk by to bolo inak, nemal by veľkú šancu pokračovať. Aj teraz, po uplatnení opcie, vie, že musí na-ďalej tvrdo pracovať. Všetko však má vo vlastných rukách, a to je mimoriadne príjemné zi-stenie.“

Podľa Muchu dostal Dúbrav-ka ďalšiu šancu od populárneho anglického klubu aj pre svoje charakterové vlastnosti. „V Pre-mier League si dnes nevyberajú hráčov len podľa futbalových kvalít, ale aj podľa povahy. V Annglicku som strávil dlhší čas a viem, že kluby si o možných posilách zisťujú všetky možné informácie a detaily. V tomto smere má Martin výhodu: nemá prečo byť iný. Uvedomuje si, že aj keby sa zmenil, nnikdy ho to nikam neprivedie. Poznám ho

veľmi dobre, uňho nehrozí, že by sa odrazu cítil ,vyšší‘, akoo v skutočnosti je. Je to skromný, rozumný a veľmi priateľský člo-vek s dobrým srdcom. Práve preto má veľkú šancu dlhodobo sa uplatniť v súťaži ako Premier League,“ zložil veľkú poklonu svojmu niekdajšiemu spolupút-nikovi v reprezentačnom drese. Zaujímavé je, že v kádroch účastníkov Premier League 2018/19 nie je Martin Dúbrav-ka jediný slovenský brankár. Druhý sa volá Marek Rodák, je kmeňový hráč FC Fulham a pre-miérovo sa ocitol v nominácii trénera A-mužstva Slovenska Já-na Kozáka. „S ním sa osobne nepoznám, aj keď ho, samozrej-me, registrujem. V jeho prípade je – najmä vzhľadom na vek -najdôležitejšie chytáávať. Ak by dostal šancu v Premier League, bolo by to skvelé, ale nepoznám detailne jeho situáciu.“

● ● ●

Mucha odchytal sezónu 2017/18 v poľskej Niecieczi. Za-čínal ako jednotka, v druhej po-lovici ročníka však už zohrieval lavičku náhradníkov. Niecieczi tento ťah nepomohol, po prehre

0:4 s Gliwicami v záverečnom kole sa rozlúčila s poľskou elit-nou súťažou. „Mali sme to vo vlastných rukách. Piast bol lep-ší, vyhral zaslúžene a v pria-mom súboji o zácchranu si vybo-joval účasť v Ekstraklase aj v ďalšej sezóne. My sme mali uspieť v iných zápasoch a posta-rať sa o to, aby sme už pred sú-bojom v Gliwiciach mali zá-chranu v suchu,“ vyhlásil bývalý brankár Interu, Žiliny, Legie Varšava, Krídel Sovietov Sama-ra, Arsenalu Tula či Slovana Bratislava.

Do tohto zoznamu pribudne po 30. júni tohto roka aj Nie-ciecza. „V Termalicci na 99 per-cent končím. Zatiaľ neviem, kde budem pokračovať, nemám nič konkrétne. Kluby budú po seezóne analyzovať situáciu, pre-to sa nikam neponáhľam. Som zdravý a rád by som ešte chytal, ale niktto nevie, čo bude. V de-cembri budem mať 36 rokov, možné je všetko. Ak bude ponu-ka, chcem pokračovvať, ak nie, zariadim sa inak,“ dodal Ján Mucha.

MIROSLAV ANTOL

3

FUTBAL

V Premier League si dnes

nevyberajú hráčov len podľa

futbalových kvalít, ale aj podľa

pova-hy. A v tomto smere má Martin

výho-du: nemá prečo byť iný.

Ján Mucha sa pristavil aj pri častej téme dnešných dní, a tou je výkon Lori-sa KariuLori-sa, brankára FC Liver-pool, vo fi-nále Ligy majstrov pro-ti Realu Mad-rid (1:3). Dvad-saťštyriročný Ne-mec zapríčinil dva góly súpera, pričom najmä prvý, keď rukou vyhodil loptu priamo na no-hu napádajúceho Karima Ben-zemu, bol viac ako kuriózny.

„Mrzí ma, že všetci ho zatra-cujú, hoci sa prakticky len nedávno dostal do povedo-mia. Zhodili naňho všetku vi-nu sveta. Viem sa vžiť do to-ho, čo prežíva...“ skonštatoval

Mucha.

VIE, ČO KARIUS

PREŽÍVA

Š-1/12

JÁN MUCHA končí v Niecieczi, úspech Martina Dúbravku ho veľmi teší:

Obrovský vzor

pre všetkých slovenských

brankárov

Posledné májové dni strávil Ján Mucha v Amsterdame. Ako prezident Únie futbalo-vých profesionálov (ÚFP) roko-val s generálnym sekretárom Medzinárodnej asociácie fut-balových profesionálov (FIFPro) Theom van Seggene-lom o pokračovaní procesu za-členenia Slovenska do tejto organizácie. „Ideme podľa

plánu. Momentálne sme v druhej z troch fáz integrá-cie. Doteraz sme boli v pozí-cii pozorovateľa, teraz sme vstupný člen. Nie je jedno-duché splniť všetky požia-davky, ale verím, že do roka a do dňa už bude ÚFP riad-ny člen FIFPro,“ uviedol Ján

Mucha. ÚFP momentálne združuje takmer 300 profesio-nálnych futbalistov, ktorí pôso-bia či pôsobili na Slovensku.

ROKOVAL V AMSTERDAME

Ján Mucha, ktorý pôsobil

v sezóne 2017/18 v poľskej

Niecieczi, má na konte

dva zápasy v anglickej

Premier League.

FOTO PRZEGLADSPORTOWY.PL

Martin Dúbravka

(4)

Holanďania v netradične de-fenzívnom rozostavení, naši v tradičnom. S veľmi silným stre-dom poľa, útočnými obrancami a cenným Nemcom na hrote. Už v 8. minúte sme ukázali, že tento zápas berieme so všetkou váž-nosťou. Po výbornej kombinácii sa dostal na ľavej strane k lopte Hamšík, ľavačkou vyslal famóz-ny center, ktorý našiel s milime-trovou presnosťou za obranou a vo výskoku Nemca. Ten loptu hlavou optimálne nasmeroval a uložil ju do ľavého rohu Zoeto-vej bránky – 1:0.

Slováci po strelenom góle ovládli dianie na trávniku. Um-ne držali loptu, v tejto činnosti inokedy veľmi silných „oranjes“ jednoznačne predstihli. „Tulipá-ny“ nedokázali v prvom polčase na trnavskom štadióne rozkvitn-úť. Do šancí sa dostávali len po chybách v našej rozohrávke, no ani jednu nedokázali využiť. Naj-nebezpečnejšie vyzerala Memp-hisova strela z priameho kopu pod brvno, Dúbravka však proti nej vytiahol parádny zákrok. Ko-zákovo mužstvo bolo

priamočia-rejšie, technickejšie a miestami poriadne podkurovalo súperovi. Druhý a pravdepodobne rozho-dujúci gól mohol streliť po krás-nej akcii a centri Pekaríka naj-skôr Hamšíkk. Nenamieril však hlavou presne. Oveľa lepšie na-stavené mieridlá mal Kucka. Stredopoliar Trabzonsporu zod-vihol divákov hneď dvakrát zo sedadiel. V prvom prípade pra-vačkou takmer odtrhol brvno holandskej bránky. Jeho delovke chýbali možno dva centimetre. V 45. minúte si na hranici šest-nástky prebral loptu, šikovnou zasekávačkou sa zbavil protihrá-ča a ľavačkou namieril pod brv-no. Zoet ho však zázračne vy-chytal a udržal pre Holandsko iba jednogólové manko.

Po zmene strán sa totálne zme-nil aj obraz hry. Súper vytiahol svoje napádanie vyššie, našim futbalistom sa nedarilo s takou ľahkosťou zakladať akcie. Začali sme viac nakopávať a stratili sme kontrolu nad zápasom. Oranžoví pridali na dôraze v osobných sú-bojoch, svoje akcie viedli oveľa kolmejšie smerom na

Dúbravko-vu bránu, takže ten mal čo robiť, aby odolal. Napokon sa mu to nepodarilo. S Memphisovým tvr-dým zakončením si ešte poradil, no na umiestnenú strelu Prome-da do ľavého dolného kúta už bol prikrátky – 1:1. Holanďania vyrovnali po hodine hry. V tejto pasáži boli jednoznačne lepší, no svoju prevahu už zmenou skóre našťastie nevyjadrili.

Naše mužstvo doplácalo na fakt, že nevedelo dlhšie podržať loptu, ofenzívni hráči prepadá-vali pri bránení, celá obranná lí-nia sa tak posunula nižšie a do-stávali sme sa do problémov. Hromadné striedania tlak hostí otupili, v závere mohol strhnúť víťazstvo na našu stranu Rus-nák, lenže jeho zblokovaná stre-la išstre-la vedľa. Oveľa väčšie príle-žitosti mal na kopačkách Vor-mer, no toho raz spacifikoval Dúbravka a druhýkrát ho pred bránkovou čiarou zastúpil Hu-bočan. Konečná deľba bodov je pomerne spravodlivá, pretože v prvom dejstve sme predstave-nie ,,nezavreli” a v druhom to isté neurobil súper.

4 FUTBAL

piatok 1. 6. 2018

VO VČERAJŠOM MEDZIŠTÁTNOM PRÍPRAVNOM ZÁPASE:

SLOVENSKO – HOLANDSKO 1:1

Remíza, nezavreli sme

skvele rozohratú partiu

SLOVENSKO - HOLANDSKO

1:1 (1:0)

SLOVENSKO: Dúbravka -

Pe-karík, Hubočan (73. Šatka), Škri-niar, Mazáň - Lobotka - Mak (63. Pačinda), Kucka (63. Sabo), Ham-šík (72. Duda), Rusnák (90. Miha-lík) - Nemec (63. Ďuriš). Tréner J. Kozák.

HOLANDSKO: Zoet - Janmaat,

De Ligt, De Vrij, Blind (66. Kongo-lo) - Pröpper (75. Berghuis) - Van de Beek (46. Vormer), Strootman (81. De Roon) - Memphis, Promes (84. Weghorst), Van Aanholt (75.

Elia). Tréner R. Koeman.

GÓLY: 8. Nemec - 59.

Pro-mes.

ŽLTÁ KARTA: 80. Depay.

ROZHODOVALI: Frankowski

- M. Boniek, Golis (všetci Poľsko), 15 432 divákov.

OKAMIH ZÁPASU

Zrodil sa v 27. minúte. Slováci excelentne vykombinovali súpe-ra, dostali sa zo spleti tiel až do výhodnej palebnej pozície. K svo-jej povestnej rdelovke napriahol Kucka. Vystrelil nechytateľný pro-jektil, Zoet sa len bezmocne

po-zeral, ako dopadne. Dopadol na brvno, Holanďania prežili klinickú smrť.

MUŽ ZÁPASU

Vyberáme z trojice Dúbravka, Škriniar a Hamšík. Keďže sme na-pokon inkasovali, prednosť dosta-ne ofenzívny hráč. Slovenský ka-pitán bol vo väčšine nebezpeč-ných akcií, no najmä vymyslel i zre-alizoval rozprávkovú prihrávku pre Nemca, ktorá priniesla nášmu mužstvu vedenie v zápase. Žiaľ, nepretavili sme ho do víťazného konca.

FAKTY ZO ZÁPASU

Dvadsaťštyri hodín pred úvod-ným výkopom súboja proti Ho-landsku sa slovenská brankárska jednotka Martin Dúbravka dozve-dela skvelú správu. Newcastle Uni-ted, kde na jar hosťoval z pražskej Sparty, si naňho uplatnil opciu, vďaka čomu vstúpila do platnosti jeho zmluva so „strakami“ do júna 2022.

„Som veľmi hrdý a šťastný, že sa moja budúcnosť bude naďalej spá-jať s United. Už keď som prvýkráát prišiel v januári, vedel som, že som sa ocitol v skvelom klube s úžasný-mi fanúšikúžasný-mi. Veľúžasný-mi si ceením, ako ma podporovali na zápasoch doma i vonku, nikdy predtým som to ne-zažil. Teším sa, že to buudem zaží-vať aj naďalej,“ uviedol Martin Dúbravka na margo potvrdenia to-ho, čo bolo po jeho výborných vý-konoch v 12 zápasoch jarnej časti Premier League takmer isté.

Martin Dúbravka včera večer ukázal svoje kvality aj proti „oran-jes“. V 37. min sa zaskvel po pria-mom kope Memphisa Depaya, keď vyškriabal na roh loptu smerujúcu do pravej šibenice. Krídelníka Lyo-nu vychytal aj po prestávke, tesne pred koncom zlikvidoval tiež príle-žitosť Ruuda Vormera. „Snažil som sa predviesť čo najlepší výkon. Tré-ner Newcastlu Rafaell Benitez sle-duje všetky zápasy svojich hráčov, verím, že videl aj tento,“ pousmial sa Martin Dúbravka, ktorý

inkaso-val len v 59. min po zakončení Qu-incyho Promesa. K priebehu celé-ho duelu doplnil: „Diváci videli dva rrozdielne polčasy. V prvom sme dominovali my, úvod druhého sme nezachytili. Holanďania začali diktovaať tempo hry a potom bolo ťažké sa im vyrovnať. Celkovo to bol kvalitný zápas. Pre nás je ško-da, žee sme neudržali náskok, preto-že sme chceli vyhrať.“

TRNAVA (Od našich redaktorov MIROSLAVA ANTOLA, MIROSLAVA HAŠANA, MOJMÍRA STAŠKA a

foto-reportéra JANA KOLLERA) - V prípravnom zápase Slovensko remizovalo s Holandskom 1:1. Po

vyni-kajúcom prvom polčase sme sa nechali v druhom zatlačiť, takže zverenci trénera Ronalda Koemana

dokázali zmazať najtesnejšie manko, ba boli bližšie aj k víťazstvu. Slovenskí futbalisti mohli

rozhod-núť už skôr, no Kucka trafil iba brvno a jeho druhú gólovú strelu končekmi prstov vyrazil Zoet.

Marek Hamšík opäť ukázal svoju kvalitu, nielen pri centri na gól Adama Nemca.

Šťastný Dúbravka: Dva rozdielne polčasy

JÁN KOZÁK (tréner Slovenska: „Videli sme veľmi kvalitný

príprav-ný zápas. V tomto období, v akom sa hráči nachádzajú, teda dovolenko-vom, mal zápas solídne tempo. V prvom polčase sme boli lepší, kombi-načne zdatnejší a mali sme viac šancí ako súper. Škoda, že sme nedali aj druhý gól. Šance sme mali, hlavička Hamšíka či brvno Kucku. Inak by sa to vyvíjalo. Druhý polčas boli lepší Holanďania. Predstihli nás. Po-držal nás Dúbravka, ktorý chytil dosť striel. Ale remíza je po tomto prie-behu zaslúžená. Som spokojný.“

POVEDAL PO ZÁPASE

Gól Slovenska včera strelil Adam Nemec (druhý zľava). Teší sa z neho spolu s Petrom Pekaríkom, Jurajom Kuckom a Stanislavom

Lo-botka.

Prví holandskí fanúšikovia sa v Trnave ukázali už ráno. Do-razili ich asi dve stovky – páčilo sa im mesto, pre nich zvlášť lacné pivo i štadión. „Tu hral Ajax semifinále Európskeho po-hára majstrov v roku 1969?“ pýtal sa nás ešte v stredu kolega z holandského Voetbal International. Vo včerajšom vydaní už spomenul tento fakt.

Aj tých dvesto Holanďanov a viac ako 15 tisíc slovenských fanúšikov svojou návštevou prispelo k tomu, že na včerajšom zápase privítali organizátori miliónteho návštevníka domá-cich duelov Slovenska (od roku 1994). Pred stretnutím bola štatistika na čísle 996 564, rovný milión tak prišiel pomerne rýchlo – s príchodom fanúšika s menom Šimon, ktorý prešiel cez turnikety ako včerajší 3436. návštevník a bol odmenený zaujímavými cenami.

Ešte pred zápasom prišla aj smutnejšia povinnosť, keď si všetci minútou ticha uctili pamiatku Milana Malatinského. Pri pohľade na nápis City arena – Štadión Antona Malatin-ského spozorneli zahraniční novinári. Synovec, vysvetlili sme kolegovi z poľskej Pilky Nožnej. Mimochodom, asistent roz-hodcu Marcin Boniek, ktorý bol včera v akcii, je zas synov-com slávneho Zbigniewa Bonieka.

Futbal bavil, v našom podaní viac v prvom polčase, hoci celkovo bolo vidieť, že je „posezónny“. Naši fanúšikovia ne-šetrili potleskom na adresu Hamšíka, Nemca, Lobotku či Škri-niara, hráči sa dočkali aj skandovania svojich mien. Aj v spo-jení s výborným súperom to bol pekný futbalový večer.

V Trnave

včera privítali

(5)

5

FUTBAL

Milan Malatinský bol synovcom známeho Antona „Toni – báčiho“ Malatinského. Po poriadku – otec Antona, Ján Malatinský – inak je-den zo spoluzakladateľov trnav-ského Rapidu, predchodcu Spar-taka, bol ženatý dvakrát. Bol spolu otcom štyroch detí. Tri mal v pr-vom manželstve s Máriou, rode-nou Krištofíkovou – najstaršiu dcéru Jolanu, syna Antona a naj-mladšiu dcéru Máriu. Po tom, čo ovdovel, sa Ján Malatinský v roku 1946 oženil druhýkrát. Vzal si Vil-mu Ottingerovú a 9. augusta 1947 sa im narodil syn Milan. Neskorší poctivý a spoľahlivý funkcionár Spartaka Trnava a Slovenského futbalového zväzu bol teda ne-vlastným bratom jeho neskoršieho trénera, hoci treba povedať, že slo-vo „nevlastný“ medzi nimi nemalo zmysel. Jednoducho, neexistovalo. Obaja bratia sa podporovali a po-máhali si vždy a všade.

● ● ●

Milan Malatinský, ktorý dostal krstné meno po otcovi, sa narodil 8. februára 1970. Futbal mu bol, samozrejme, daný do vienka. Pri-šli prvé futbalové kroky, zápis k žiakom Spartaka, prvé zápasy a góly v prípravke. Ako vnímal Mi-lan Malatinský, že je nositeľom slávneho priezviska? Bližšie sme sa o tom rozprávali na jar 2015 pri tvorbe knihy „Predbehol dobu“ o legendárnom strýkovi. „Najprv to bolo fakt ťažké. Veľmi. Úprim-ne, keď som bol mladší, aj som si pre to mnohokrát poplakkal. Ľudia to vnímajú tak – aha, Malatinský, ten musí byť protekčný. Vekom

som nabral iný pohľad, hocci to ne-bolo jednoduché. Ľudia sú rôzni. Niekto dopraje, od iného cítite zá-visť. Ale ja vravím, aaj závisť si mu-síte zaslúžiť! Chorému bezdomov-covi nezávidí nikto... A ja už teraz môžem povedať, že som hrdý, že mám priezvisko Malatinský!“ ho-voril vtedy Milan Malatinský.

Pridal aj príhodu z neskoršej éry, keď bol trénerom A-tímu Spar-taka Trnava. „Chalani odpočívali a ja som sa len tak prechádzal ppo štadióne. Vnímal som nápis, Štadi-ón Antona Malatinského a pociťo-val obrovskú hrdosť na to, žee tu môžem byť

trénerom. Je ťažké vy-svetľovať to. Vlastne, ani sa to nedá.

To by sa muselo precítiiť,” vyzná-val sa zo svojich pocitov.

Prvé skutočne extra kopačky mu priniesol práve strýko Tóno v čase, keď pôsobil v rakúskom SC Eisenstadt (1981/82). Milan mal vtedy jedenásť rokov. „Vtedy doniesol kopačky. Pumy! Krásna koža, boli perfektné, s bielym pási-kom. Zospodu boli biele.. Hrávali sme v plátenkách, pumy boli pre mňa niečo neskutočné. Spával som s nimi asi týždeň... Vydržžali mi tri roky. Palce mi už pomaly vykúkali, veď noha mi rástla. Tak som z nich ešte vybral vložky, aby som im pre-dĺžil životnosť,” spomínal v našej debate pri tvorbe už spomínanej knihy Milan Malatinský.

● ● ●

Už v mladom veku bol Milan

Malatinský veľmi kvalitný futba-lista. Šikovný stredopoliar hral za trnavský Spartak (1988 – 1990, 1992 – 1994), Duklu Banská Bys-trica (1990 – 1992, 1997 - 2000) a Inter Bratislava (1995 – 1997). Vo federálnej a slovenskej lige na-stúpil v 269 zápasoch, dal v nich 34 gólov. Už v mládežníckom ve-ku reprezentoval – za výbery ČSSR do 17 a 18 rokov nastúpil v rokoch 1986 – 1988 až 20-krát a dal štyri góly, za dvadsaťjed-notku ČSSR

(1988 – 1990) hral sedem-krát a dal jeden gól. V roku 1989 sa v drese ČSSR predsta-vil na MS hráčov do 20 rokov v Saudskej Arábii. Nastúpil v dvoch zápasoch proti Portu-galsku (1:0) a Saudskej Arábii (1:0). Za olympijský výber nastúpil v roku 1990 raz.

Dvakrát nastúpil pod ve-dením Jozefa Vengloša i v slovenskej reprezentácii. Vo februári 1994 v jej drese debutoval na turnaji v Spoje-ných arabských emirátoch proti Egyptu (0:1), Malatin-ský nastúpil v stredovej for-mácii po boku Hyravého a Tomascheka. Dva dni po de-bute odohral na tom istom tur-naji ďalší zápas za Slovensko proti Maroku (1:2), na trávnik sa dostal v 65. minúte, keď striedal Diňu.

● ● ●

Keď skončil s aktívnou karié-rou, prirodzene sa posunul na tré-nerskú stoličku. V Trnave začí-nal s príprav-kou a 1. li-gou žiakov. Postupne sa dostal až

k hlavnému trénerovi „A“ mužstva (2010). V sezóne 2011/12 sa stal so Spartakom dorasteneckým maj-strom. Najdlhšie pôsobil ako tré-ner mládežníckych reprezentácií Slovenska, výbery do 18 a 19 ro-kov kormidloval v 182 zápasoch.

● ● ●

V máji slovenská reprezentácia do 18 rokov vo finále v Senci zdo-lala Česko a šiesty raz triumfovala na Slovakia Cupe. Milan Malatin-ský na záverečnom zápase

chýbal, s kolektí-vom bol deň predtým, vo štvrtok 10. má-ja. Odvtedy bol nezvest-ný. „Štvrtok večer sme strihali vi-deo a de-batovali o taktike a prípra-ve na fi-nále. Ro--zišli sme sa s tým, že na druhý deň sa stretneme. Od-vtedy sme sa už nevideli, niko-mu nedal o see-be vedieť...“ vravel pred finále Marek Bažík, asistent Malatinského. Jeho manželka Tatiana na-hlásila v piatok, že jej manžel je nezvestný. Viacero

policaj-ných hliadok aj so služobným psom vykonalo pátraciu akciu v obci Brestovany, kde býval a v blízkom lesnom poraste.

O bývalého futbalistu, trénera, manžela sa obávala rodina i ka-maráti. Ten najhorší sce-nár sa naplnil... V utorok 10. mája prišla smutná sprá-va z morav-ského mesta Břeclav, ktoré je vzduš-nou čia-rou vzdiale-né od Trnavy či Bres-tovian zhruba 70 kilo-metrov. Telo našli v koľa-jisku. Zranenie boli také masívne, že neumožnili jeho okamžitú identifiká-ciu a museli sa vykonať tes-ty DNA. „Z tej správy som bol na dne, zasiahla ma. Pý--tal som sa sám seba, prečo to urobil, aké pohnútky ho k to-mu viedli... Rozplakal som sa a cez slzzy sa mi premietali spoločné zážitky s chlapom, ktorý bol moja krvná skupina. Ako film išli mojou myssľou je-ho grimasy, trefné komentáre a zážitky,“ vravel 44-ročný Ma-rek Boskovič, odchovanec tr-navského futbalu. „Milana pova-žujem za jeden z najväčších futba--lových talentov, osobnosť a môj idol. Výborný hráč, neskoršie tré-ner a veselá povaha. Veľa sme saa spolu nasmiali. Taký zostane v mo-jom srdci.“

Stretli sa v spartakovskej kabíne a okamžite si padli do struny. „Na tréningu si ma často doberal. Sú-ťažili sme, kkto urobí lepšiu vkĺzač-ku, najlepšie na mokrom teréne, keď popršalo,“ snažil sa na oka-mih odľahčiť spomienky Marek Boskovič. „Medzi nami bol štvor-ročnný vekový rozdiel, ale naše po-vahy boli podobné a zapadli do se-ba ako puzzle. S loptou si tykal. M

Mal neuveriteľnú rýchlosť, keď sa rozbehol, videli sme len jeho chr-bát. Dokonca sa hovorilo, že po--čas vojenčiny v Banskej Bystrici dokázal držať krok aj s niektorými poprednými slovenskými šprintérr-mi.”

Spoločne napísali veľa zážit-kov. „Počas federálnych časov som mal cestovať vlakom do Pra-hy na zraz reprezentačného vý-beru do 18 rokov a následne sme leteli na medzinárodný turnaj do Tokia. S Milanom sme sedeli vonku, vypili sme dve pivá a do-mov som prišiel nadránom. Ani som to nemal otcovi za zlé, že sa poriadne nahneval a ttakmer ma zmlátil. Rýchlo ma naložil do au-ta a na poslednú chvíľu zaviezol na stanicu.“

Marek Boskovič sa na záver de-baty zamyslel a so stiahnutým hla-som dodal: „Je prirodzené, že na životnej ceste strácame ľudí, ale Milan na mňa silno zapôsobil a je-ho odcje-hood nikdy nestrávim. Ne-skutočne ma to bolí...“

Milan, navždy ostaneš v našich spomienkach, odpočívaj v pokoji!

RÓBERT ČAPLA a MOJMÍR STAŠKO

Na slávne priezvisko bol MILAN MALATINSKÝ hrdý, hoci si kvôli nemu aj poplakal

Prvé extra kopačky

mal od strýka

Milan Malatinský (druhý zľava)

bol v posledných rokoch mládežnícky tréner

v službách Slovenského futbalového zväzu.

FOTO SFZ/ROMAN FERSTL

Počas zimnej prípravy

futbalistov Spartaka.

FOTO ŠPORT/ MILAN ILLÍK

Milan Malatinský

ako tréner Trnavy

v roku 2010.

FOTO ŠPORT/ DUŠAN KOUTNÝ

(6)

Ružomberok šikovne preskočil z bronzovej sezóny 2016/17 do nasledujúcej, v lete získal aj nie-koľko kvalitných futbalistov a na troch atraktívnych súperov v predkolách Európskej ligy mal zaplnený štadión. Liptáci v nej hrali nad očakávanie dobre a bo-li efektívni.

Vyzeralo to ako predzvesť sľub-nej domácej sezóny. Vytriezvenie však prišlo vo chvíli, keď prehra-li v prvom prehra-ligovom kole v Zla-tých Moravciach a potom prišlo na domáci duel so Senicou 1394 divákov...

Bol to tvrdý dopad do sloven-skej ligovej reality. Keď pozme-nený tím MFK našiel postupne svoju tvár v najvyššej súťaži, ne-ochvejne smeroval do prvej šest-ky. V poslednom jesennom kole prehral doma so Slovanom v boji o prvú trojku a už sa z toho ne-spamätal tak, aby ešte raz podni-kol útok na horné priečky.

Vedenie MFK nemalo prečo zľavovať z cieľov, keďže na jar 2017 sa „hrnčárovci“ skvele pre-pracovali až do pohárovej Euró-py, a pred finišom ročníka 2017/2018 nástojilo na repete.

Ostala jediná možnosť, ako znova nazrieť do pohárovej Eu-rópy, a to cez domáci pohár. Naň sa Ružomberok skoncentroval a výsledkom bolo odpratanie lep-šej Žiliny z cesty v semifinále a účasť v pohárovom finále proti Slovanu. Lenže Liptáci v ňom nehrali dobre, boli futbalovo slabší ako belasí a nastalo rozča-rovanie. Ako po nevyužitej šan-ci.

Ešte raz podal osud pomocný prst pre MFK, ale v baráži o účasť v EL nezvládli Ružom-berčania dobre sa vyvíjajúci duel v Trenčíne po individuálnych chybách.

Takže, keď nie je v Ružomber-ku po sezóne pohárová Európa, nastáva problém pre trénera a Norbert Hrnčár to vedel. Neš-ponoval veci, poďakoval sa za spoluprácu a netrval na predlže-ní zmluvy. V Ružomberku aj tak dosť dosiahol.

- Ružomberok sa ocitol v pohárovej Európe po jedenástich rokoch, v predkolách EL vyradil Novi Sad, Brann Bergen a vypadol až so slávnym Evertonom.

- Práve pre desaťzápasovú sériu bez prehry od 9. kola (po 5 ví-ťazstiev a remíz) zimoval MFK v hornej polovici. V troch jar-ných kolách potvrdil postup do najlepšej šestky.

- Po 12 rokoch a tretíkrát v histórii došli Liptáci do finále domáceho pohára. V ňom prehrali so Slova-nom 1:3.

- Na finále pohára do Trnavy vy-cestovalo vyše tisíc Ružomber-čanov.

- Vedenie MFK oznámilo v decem-bri klubovej ikone Marekovi Saparovi, že s ním nepredĺži hráčsku zmluvu, ale aj pre búrku nevôle fanúšikov prehod-notilo rozhodnutie. Sapara však oznámil ukončenie profesionálnej kariéry a za-čal pracovať pri „béčku“ MFK, občas si zaň aj za-hral.

- Po dvoch rokoch spoluprá-ce vyjadrili klub i tréner Norbert Hrnčár obojstranné želanie nepredĺžiť spoluprá-cu.

MOMENTY SEZÓNY

●Aká to bola sezóna pre ru-žomberský futbal z vášho pohľa-du?

„Veľmi náročná, neobvyklá, až dobrodružná, s viacerými vrchol-mi na európskej i domácej scéne. Narazili sme v nej na nezvyčajne dobrých súperov pre ružomber-ský klub. Dobrodružná aj pre cel-kovú atmosféru v Európskej lige.“

● Nepodarilo sa naplniť pred-sezónny i zimný cieľ vedenia klu-bu, postup do pohárovej Európy. Prečo??

„Jedným z hlavných faktorov bola šírka kádra, zranenia kľúčo-vých hráčov, ktorých sme neboli schopní dostatočne nahradiť. Prehovorila do toho takisto aj konkurencia v hornej šestke.

Po-hľad iných klubov na Ružombe-rok sa po našom minuloročnom treťom mieste zmenil.“

● Kompenzoval to podľa vás do istej miery postup do poháro-vého finále po 12 rokoch?

„Bol jeden zo spomínaných vr-cholov. Finálový zápas bude na-vždy zapísaný v klubovej histórii, aj množstvom Ružomberčanov,

ktorí cestovali na zápas do Trna-vy, čo tiež vyjadrilo atraktívnosť finále pre MFK.“

● Prečo bola jeseň lepšia ako jar?

„Na jeseň boli naši kľúčoví chlapci k dispozícii, nestrácali sme na sile.“

●Sedem jarných bodov je má-lo, aj keď ste si merali sily s

naj-lepšími. Spôsobili to strelecké suchhoty. Akoby tí hráči, ktorí majú dávať góly, ich za-budli strieľať. Čo sa dialo

6 FUTBAL

piatok 1. 6. 2018

KOMENTÁR

ŠPORTU

BRANKÁR

Stabilnou jednotkou bol Macík. Sezónu začal vo veľkom štýle, ale ani on sa nevyvaroval chýb. Tie stáli Ružomberčanov cenné body ako doma v lige proti Žiline. Pozitívom bol štart mladučké-ho Krajčírika v čase, keď bol Macík zranený.

OBRANA

Udržala si výkonnosť z predchádzajúcej sezóny, pre-tože inkasovala priemerne 1,2 gólu na zápas. Solídne. Kružliak a bratranci Maslovci hrali v nej na jeseň prím. Veľmi citeľná bola strata zra-neného Kružliaka na celú jar, pretože Jonec a Menich ho nezastúpili. Estónec Pikk sa na ľavej strane obrany nevyhol kiksom a porúča sa.

STRED POĽA

Prevaha nad súper-mi nastala zakaždým, keď Daniel a Gal Andrezly mali svoj deň v krídelných priesto-roch. Tadiaľ vedené útoky boli smrteľným nebezpečenstvom pre súperov a dlho to Liptá-kom vychádzalo. Gal Andrezly však na jar stratil obvyklú formu a Daniel prestal byť efektívny. Vytratil sa aj Qose a MFK trpel aj na jarné Kocha-novo zranenie.

ÚTOK

Iba sa spomínalo na to, aké to bolo, keď Mareš strieľal góly v predchádzajúcej sezóne. Haskič ako najlepší strelec MFK v ročníku zazna-menal 7 gólov, ale na jar hrával málo. Stávka na Gešnábelovu formu nevyšla, pretože si v Zla-tých Moravciach zabudol stre-lecké kopačky. Liptáci dosiahli priemer 1,1 gólu na zápas, kým v predošlej sezóne mali 1,8. Tam treba hľadať pozadie 6. miesta. Pochváliť možno akurát Gerecove zlepšenie.

LAVIČKA

Konkurencia na nej bola solídna, veď na jeseň na nej čakal na príležitosť aj Sapara. Mladší hráči okolo neho mali potenciál zasiahnuť do zápasov tak, že mohli zme-niť ich vývoj. Na jar však pri zraneniach Kružliaka a Ko-chana začali byť „zásoby“ na lavičke poriadne stenčené.

TRÉNER

Začali skvostne,

Hrnčár i Höger v príprave i v lete 2017 zabrali a dobre nasta-vili mužstvo, spolu s manaž-mentom klubu, na predkolá EL. So záverom jesene sa zlepšovali aj v lige, ale zimná prestávka sa v čomsi nevydarila, pretože mužstvo po nej prestalo strieľať góly a 7 jarných bodov je málo. Kompenzácia pohárovým finále nebola dostatočná.

CELKOVÉ

HODNOTENIE

PROSPEL

VYSVEDČENIE MUŽSTVA

Pripravili IVOR LEHOŤAN a MARTIN RYBÁR

Pohárové vzplanutia

3

2

2

4

3

2

Tréner NORBERT HRNČÁR nebol spokojný so strelcami

HODNOTÍME ÚČASTNÍKOV NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽE 2017/18

6. MIESTO: MFK RUŽOMBEROK

Neobvyklá,

až dobrodružná sezóna

Norbert Hrnčár

FOTO ŠPORT/ JANO KOLLER

Erik Daniel (vľavo) bol opäť najlepším

ružomber-ským futbalistom, ale produktivitou zaostal za

skvelou predchádzajúcou sezónou.

FOTO ŠPORT/JANO KOLLER

(7)

Veci sa začali diať krátko po-obede, keď španielske médiá za-čali informovať o tom, že Zidane a Perez mali absolvovať stretnu-tie medzi štyrmi očami, počas ktorého tréner európskeho šam-pióna ohlásil svoj odchod. „Roz-hodol som sa, že v nasledujúcej sezóne nebudem pokračovať ako tréner Realu Madrid. Je správnny čas pre každého. Môže to pôso-biť zvláštne, ale urobil som to pre dobro hráčov, klubu, aj mňa,“ vy-hlásil Zinedine Zidane, ktorý s Realom Madrid získal tri tituly v Lige majstrov i napriek tomu, že v klube pôsobil menej než tri roky. Na lavičku prišiel v januári 2016 po „vyhadzove“ Rafaela Be-niteza. „V sezóne boli skvelé mo-menty a zakončili sme ju víťaz-stvom v Lige majstrov. Boli však aj ťažšiie chvíle a neviem zaručiť, že by sme víťazili aj naďalej,“ do-dal 45-ročný rodák z Marseille.

Jeho rozhodnutie je celkom určite nečakané, no je pochopi-teľné. Najmä pre tých, ktorí Zi-dana pozorne sledovali už počas jeho hráčskej kariéry. Navonok síce pôsobí skromne, ale je to takisto len človek, ktorému robí dobre, ak je zbožňovaný. Ktovie, ako by vyzeral Zidanov život, ak by v roku 2006 nespravil vo finá-le svetového šampionátu to, čo spravil. Bol to jeho posledný zá-pas v kariére a chcel sa rozlúčiť ako majster sveta. Pardon, dvoj-násobný majster sveta. Ak by sa mu to podarilo, stala by sa z ne-ho ešte väčšia legenda. Lenže on to pokazil a možno preto sa roz-hodol, že bodka by v jeho prípa-de mala vyzerať inak. Dal sa na

trénovanie a dostal sa až na la-vičku Realu Madrid. Iní by mu-seli mať za sebou veľké kluby a vyhraté trofeje, jemu stačilo je-ho slávne meno a aura, ktorá je všade vôkol neho.

S Realom sa mu podarila ne-skutočná vec, keď trikrát po sebe vyhral Ligu majstrov. Tu si treba položiť otázku: dokázal by sa do-stať ešte vyššie? Nie, každý ďalší zápas by už len mohol zapríčiniť devalváciu jeho mena. Navyše, prezident Florentino Perez je človek nevyspytateľný a možno by Zida-na raz vyho-dil. To by si však ,,Zi-zou” neza-slúžil. A preto podľa nás spravil to najlepšie, čo mohol. V Reale te-raz končí ako nedot-knuteľný. Je však možné, že na Zidana čaká ešte epi-lóg vo fran-cúzskej re-prezentácii. Veď predsa taký bol pôvodný plán, rozlú-čiť sa ako majster

sve-Navonok

síce Zidane

pôsobí skromne,

ale je to takisto

len človek,

ktoré-mu robí dobre, ak je

zbožňovaný.

PLUSY a MÍNUSY

s Gešnábelom, Haskičom a ďalší-mi?

„Áno, jedna vec je slabá stre-lecká efektivita a druhá nestabili-ta v defenzíve, pretože tí, ktorí to mali držať – Kružliak a Kochan – boli zranení a k nim sa pridal v závere aj Ján Maslo. Chýbal aj Sapara ako bývalý líder kabíny.“

●S kým z vašich zverencov ste radi pracovali v tíme?

„Ochota pracovať bola u

kaž-dého jedného naozaj obrovská. Mužstvo perfektne fungovalo z hľadiska tréningovej morálky.“

●Boli aj takí, ktorí vás neuspo-kojili na ihrisku, však?

„Od ofenzívnych hráčov sme čakali viac gólov. Nebudem ich konkrétne menovať.“

● Kto bol najlepším hráčom vášho mužstva a kto celej sezóny? „V jednom aj v druhom prípa-de hovorím, že Erik Daniel.“

KTO HRAL

HRÁČI ZÁPASY MINUTÁŽ GÓLY MACÍK 31 2739 0 KRAJČÍRIK 2 180 0 L. URMINSKÝ 1 46 0 J. MASLO 28 2500 1 JONEC 26 1951 2 P. MASLO 23 1880 0 KRUŽLIAK 19 1710 5 PIKK 17 1387 0 KUPEC 13 889 0 M MENICH 12 880 0 ČURMA 4 169 0 QOSE 33 2821 2 DANIEL 21 1733 4 GAL ANDREZLY 29 2382 5 KOCHAN 18 1489 1 KOSTADINOV 25 1481 1 TAKÁČ 22 964 2 ĽĽUPTÁK 11 873 0 GEŠNÁBEL 11 766 2 KUNCA 14 460 0 SAPARA 12 289 0 HASKIČ 26 1711 7 GEREC 26 1701 3 ČAPEK 11 337 0 LAČNÝ 4 236 1 ALMASKÝ 1 1 0 + 2 vlastné góly (Šatka z DDunajskej Stredy a Králik zo Žiliny)

CELKOVÁ BILANCIA

33 10 10 13 38:43 40

BILANCIA DOMA

16 7 5 4 22:17 26

BILANCIA VONKU

16 3 5 8 14:22 14

BILANCIA ZÁKLADNEJ ČASTI

22 8 9 5 31:21 33

BILANCIA NADSTAVBOVEJ

ČASTI O TITUL

10 2 1 7 5:18 7

BILANCIA PLAY-OFF

O EURÓPSKU LIGU

1 0 0 1 2:4 Poznámka: Zo zápasu play-off sme do cel-kovej bilancie pripočítali len skóre.

POKUTOVÉ KOPY (6/5)

Dve premenené proti Trenčínu (obe Jonec), po jednom premenenom proti Zlatým Morav-ciam, Prešovu a Dunajskej Strede (všetky Kruž-liak), nepremenený proti Zlatým Moravciam (Lačný).

POKUTOVÉ KOPY PROTI (1/1)

Premenil Davis (Dunajská Streda).

ŽLTÉ KARTY (46)

6 Kochan, 5 Daniel, P. Maslo, 4 J. Maslo, 3 Gal Andrezly, Gešnábel, Jonec, Kupec, 2 Kos-tadinov, Kunca, Qose, 1 Gerec, Haskič, Kružli-ak, Ľupták, Macík, Menich, Pikk, Sapara.

VYLÚČENIA (1)

V 1. kole nadstavby Macík (rozhodca Krá-ľovič).

DIVÁCI

Doma: 23 207, priemer 1450 (7. miesto). Vonku: 38 563, priemer 2268 (6. miesto). Najvyššia návšteva doma: 2747 (Trnava, 4. kolo).

Najnižšia návšteva doma: 967 (Trenčín, 2. kolo nadstavby).

Najvyššia návšteva vonku: 6164 (Dunajská Streda, 3. kolo nadstavby).

Najnižšia návšteva vonku: 412 (Senica, 13. kolo).

TRÉNERI

Hlavný: Norbert HRNČÁR. Asistent: Richard HÖGER. Tréner brankárov: Ľuboš HAJDÚCH.

7

FUTBAL

+

účinkovanie v 3 predkolách Európskej ligy

+

nebojácne výkony proti Ever-tonu

+

trikrát vypredané hľadisko v EL

+

postup do slovenského pohá-rového finále po 12 rokoch

6. miesto v ligovej súťaži

7 bodov v skupine o titul na jar 2018

slabá strelecká produktivita na jar 2018

bojazlivý výkon vo finále Slov-naft Cupu proti Slovanu

Od

ofenzív-nych hráčov

sme čakali

viac gólov.

Tridsaťjedenročný obranca

Peter Maslo je zrastený

chrbto-vou kosťou s MFK Ružomberok.

Nateraz však nevie, čo s ním

bude ďalej, pretože včera sa

mu skončila zmluva s klubom

spod Čebraťa a návrh novej nie

je na stole.

„V klube čakajú na vyjadrenie nového trénera, ktorý príde k mužstvu. Povedali mi tiež, že záujem z ich strany by bol, ale keby som mal niečo iné, nebrá-nia mi v odchode,“ povedal nám obranca z pravej strany ružom-berskej defenzívy, ktorý odohral 11 rokov za ružomberské „áčko“. S jedinou prestávkou, keď rok (2014 – 2015) pôsobil v poľskom klube Termalica Nieciecza.

Keďže otázku nového kormi-delníka pod Čebraťom kluboví funkcionári ešte stále riešia, Pe-ter Maslo ostáva v týchto dňoch v neistote.

Muž, ktorý má na ligovom konte 301 ligových zápasov. Za jubilejný 300. štart prevzal pa-mätný dres v poslednom domá-com zápase sezóny proti Dunaj-skej Strede (0:4).

„Uvidíme, či sa mi eešte ozvú z Ružomberka,“ vraví rodák z Tr-stenej, ktorý dral kopačky medzi žiakmi v Dlhej nad Oravou a od-tiaľ ho vzali do ružomberskej mládeže.

„Privítal by som, keby mi v Ru-žomberku korektne povedali, na čom som. Čakať do 11. júna, keď sa začína letná príprava a potom mi povedia, že mám ísť preč, to by som nechccel. Konkrétnu

po-nuku z iného klubu však nemám na stole, aj keď oťukávanie už bolo. Čas však beží aa ide proti mne,“ dodáva jeden z bratrancov Maslovcov v tíme MFK.

Peter má za sebou vydarenú sezónu. Obzvlášť na jeseň sa ro-zohral k výborným výkonom, bol oporou v defenzíve a spolu s Erikom Danielom vedeli

otvo-riť pravý kraj ružomberského útoku na rýchly brejk a zakonče-nie akcie.

„Myslím si, že to nebola zlá se-zóna, aj keď jej koniec nám ne-vyšiel. Takkisto pohárové finále proti Slovanu. Keby sme v ňom uspeli, bolo by to možno iné aj pre mňa v tejto cchvíli. Herne som sa cítil celkom dobre. Páčila sa mi spolupráca v našej obrane a tiež s Erikom Danieelom na mo-jej strane,“ dodal Maslo.

S manželkou a synom Peťkom zatiaľ nezbalili kufre a neodleteli niekam na dovolenku po nároč-nej a dlhej sezóne. Čakajú doma v Ružomberku, čo sa stane vo ve-ci predĺženia jeho kariéry. Aktív-ne oddychujú, najmä štvorročný syn dáva zabrať hlave rodiny. Eš-te viac však myšlienky na pokra-čovanie futbalovej kariéry.

(leh)

Ružomberský obranca PETER MASLO po prekročení hranice 300 ligových zápasov čaká v neistote na ďalší

Ukáže naňho nový tréner?

Športový a marketingový riaditeľ MFK Ružomberok Dušan Tittel v prípade Petra Masla hovorí o tom, že jeho pokračovanie v Ružom-berku bude závisieť aj od predstáv nového trénera pod Čebraťom. Po odchode Norberta Hrnčára zatiaľ Liptáci vedú rokovania s kandi-dátmi a vietor nesie správy o českom trénerovi v Liptove, čo by nebola žiadna novinka.

„Záleží na novom trénerovi, s ktorými hráčmi bude ďalej

počí-tať. Ide teda aj o Petra Masla. Aj Peter musí povedať, ako si to predstavuje ďalej,“ povedal Tittel.

TITTEL: VYČKÁME NA NOVÉHO TRÉNERA

2006/07 16/0 2007/08 22/1 2008/09 31/0 2009/10 27/0 2010/11 29/1 2011/12 31/2 2012/13 32/0 2013/14 30/1 2015/16 29/0 2016/17 31/3 2017/18 23/0 SPOLU 301/8

PETER MASLO

V RUŽOMBERKU

Peter Maslo je jedenásť rokov súčasť ružomberského „áčka“.

FOTO RUDOLF MAŠKURICA

Trojnásobný víťaz Ligy majstrov ZINEDINE ZIDANE končí na lavičke Realu Madrid

Nedotknuteľný

„Je to totálne nečakané,“ skonštatoval prezident

Realu Madrid Florentino Perez na včerajšej

tlačo-vej konferencii, na ktorej Zinedine Zidane

ozná-mil svoje rozhodnutie ukončiť pôsobenie v

pozí-cii hlavného trénera kráľovského klubu. Francúz

tak spravil len päť dní po tom, čo s Madridčanmi

vyhral tretí raz po sebe titul v Lige majstrov.

Zinedine Zidane na včerajšej tlačovej

konferencii.

FOTO SITA/AP

ta… PETER JAČIANSKY

(8)

●SZĽH zvolal tlačovú besedu, na ktorú nepozvali zástupcu Steel arény. Čo si o tom myslíte?

„Tlačovku zvolal prezident SZĽH Martin Kohút a v progra-me bol aj bod o úprave haly pred majstrovstvami sveta, na ktorý od-povedal on a Aneta Büdi. Obaja rozdielne. Arogantné ignorovanie Steel arény svedčí o praktikách zväzu. Určite sa ich opýtam, čo si išli dokazovať. Najmä preto, že krátko po tlačovke prišli novinári do arény a pýtali sa ma na úpravu haly.“

●Je vôbec reálne vymeniť manti-nely a plexisklá tesne pred maj-strovstvami sveta?

„Kedy tesne? Nech mi pán prezi-dent povie, kedy? Jeden, dva, tri týždne pred MS, ktoré sa začínajú 10. mája 2019, alebo ešte predtým, ako si chcú 15. apríla prenajať ha-lu? Neviem si to predstaviť a nero-zumiem, ako niekto vôbec môže rozmýšľať v týchto intenciách. Vy-zerá to, ako keby kompetentní ne-vedeli, čo všetko zahŕňajú takéto zmeny.“

● Tak ich skúste rozmeniť na drobné.

„Nefunguje to tak, že prídu nové mantinely, staré sa vyberú a na ich miesto osadíme nové. Musíme roz-pustiť ľadovú plochu – čo je pre mňa pár týždňov pred MS nepred-staviteľné – vyčistiť ju, vysušiť pod-ložie a celú betónovú dosku. Až po-tom môžeme demontovať mantine-ly i celé príslušenstvo, následne po celom obvode nainštalovať nové mantinely a upraviť striedačky, trestné lavice. Po montáži nových mantinelov budeme osadzovať no-vé plexisklá a nono-vé ochranné siete za bránkami. Možno budeme mu-sieť znovu natrieť betón na bielo, počkať, kým vyschne farba a opäť zamraziť hraciu plochu. Toto všet-ko môže trvať 15 až 20 dní. A to ne-hovorím, že samotná výroba a do-dávka mantinelov trvá 6 až 8 týžd-ňov. Čiže je potrebné mať harmo-nogram a celú logistiku dopredu pripravenú. SZĽH si chce prenajať arénu 15. apríla a už aj tak ho čaká množstvo práce – maľovanie re-klám na ľad, osadzovanie

partne-rov na mantinely, pripravenie orientačného systému v celej hale, demontáž sedadiel a montáž plošín pre reklamné autá, prípravu miest pre televízne štáby, tlačové stredis-ko, miesta pre novinárov a podob-ne. A teraz si predstavte, že Košice postúpia do finále play-off sloven-skej extraligy. Rozhodujúci siedmy zápas je naplánovaný na 19. apríla, takže dva zápasy nám tam hypote-ticky lietajú. Aneta Büdi sa vyjadri-la, že ak Košice postúpia až do fi-nále, sú pripravené sa dohodnúť. Kedy sa chcú dohodnúť? Absurd-né... Nech je teraz jasné, čo bude nasledovať v takom prípade a nie až potom. Ak vezmeme do úvahy, že aréna by už minimálne 7 až 10 dní pred štartom MS mala byť v top stave, aby v nej jednotlivé tímy mohli trénovať, je nenormálne pár týždňov pred hokejovým sviatkom roka rozpúšťať ľadovú plochu a in-štalovať mantinely! Také niečo sa nikde na svete nerobí na poslednú chvíľu, ale v lete. Pri plánovaní sa predsa nemôžeme spoliehať na to, že Košice možno vypadnú vo

štvrť-finále play-off a my budeme mať dostatok času. A už vôbec nechá-pem, ako niekto mohol prísť s myš-lienkou, aby liga vyvrcholila naj-neskôr 2. mája – čo bola prvá verzia termínového kalendára 2018/19. Aj preto si neviem pred-staviť v čase tesne pred šampioná-tom vymieňať mantinely. Nehovo-riac, že počas sezóny 2018/19 sa môžu vychytať prípadné nedostat-ky a odstrániť ich. Výmena sa musí

uskutočniť do 31. augusta 2018.“

●Na rekonštrukčné práce a mo-dernizáciu Steel arény dostanete štátnu dotáciu 500 000 eur. Na čo všetko vám vystačí táto suma?

„Požadovali sme oveľa vyššiu čiastku a zväz to vedel od roku 2016. V novembri 2017 z úst Anety Büdi odznelo, že Steel aréna dosta-ne 1 až 1,2 milióna eur. Žiaľ, je to inak, musíme improvizovať a pus-tiť sa iba do najdôležitejších vecí.”

●Máte už peniaze na účte? „Nie a ani si netrúfnem povedať, kedy sa tak stane. Veľmi by sme chceli dokončiť práce už v lete. Musím zareagovať na slová Anety Büdi, ktorá tvrdí, že vybavovanie dotácie nie je v ich rukách, ale v na-šej kompetencii, lebo my ako Steel aréna sme o ňu žiadali. Za koho ale hovorí? Za organizačný výbor, Hockey Event alebo SZĽH? Už v rokoch 2016 a 2017 som upozor-ňoval SZĽH, že proces získania štátnej dotácie má svoje postupnos-ti a môže trvať dlhšie. Žiadal som, nech ju začnú riešiť v predstihu as-poň v roku 2017, no nič sa nedialo. Veci sa pohli až začiatkom tohto ro-ka. Potom sme mohli záležitosti riešiť, skôr to nešlo. Proces získava-nia štátnych dotácií má svoje pravi-dlá a nie je v našich silách ho urýchliť, iba sa mu prispôsobiť. Te-raz musíme čakať na rozhodnutie ministerstva školstva. Verím, že sa všetko nakoniec stihne a do konca augusta 2018 urobíme, čo chceme.“

● Nastali rovnaké kompli-kácie aj pred prvým slovenským

Trochu zvláštne zorganizoval Slovenský zväz ľadového

hokeja uplynulé tlačové besedy organizačného

výboru budúcoročných majstrovstiev sveta.

Bratislavskú bez jeho riaditeľa Igora

Nemeč-ka, košickú na prekvapenie bez zástupcu

Steel arény, ktorá bude domovským

stán-kom slovenskej reprezentácie. Možno

preto došlo k disharmónii – ľavá ruka

nevedela, čo robí pravá. Riaditeľka

orga-nizačného výboru MS 2019 pre Košice

Aneta Büdi vravela, že výmena mantinelov

a plexiskla sa v Steel aréne uskutoční teraz

v lete, prezident SZĽH Martin Kohút by však

bol najradšej, keby sa tak stalo až tesne pred

šampionátom. Aby na MS všetko voňalo novotou.

Aj o tomto nesúlade sme sa pozhovárali s generálnym

mana-žérom Steel arény Igorom Havrilom.

8 HOKEJ

piatok 1. 6. 2018

Hokej sa za posledné roky výraz-ne zrýchlil, čo ovplyvnilo aj bran-kársky post. Dnes už v NHL ne-uvidíte tímy, v ktorých je jeden do-minantný brankár, ako bývali ke-dysi Martin Brodeur či Dominik Hašek. Ich prípady sú výnimočné.

Jedným z najvyťaženejších mu-žov bol v posledných rokoch Bra-den Holtby. Pred troma rokmi od-chytal v základnej časti neuveriteľ-ných 73 zápasov. V bránke Wa-shingtonu stál v minulých troch sezónach v 204 z 246 stretnutí,

ďalších 38 duelov pridal v play-off. Za ten čas vyhral Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára.

V aktuálnom ročníku bol síce Kanaďan stále jednotkou Capitals, ale na jeho miesto sa čoraz viac tla-čí Philipp Grubauer. Dvadsaťšesť-ročný Nemec odchytal v základnej časti 35 duelov, pričom mal lepšie štatistiky ako Holtby. Ten sa trápil, jeho priemer gólov na zápas klesol takmer k trom a úspešnosť sa zní-žila z 92,5 % na 90,7%. Grubauer bol od neho v oboch

ukazovate-loch lepší. Obdržal 2,35 gólu pri 92,3 percentuálnej úspešnosti.

SPRÁVNE VYRIEŠENÁ DILEMA

Tréner Caps Barry Trotz riešil pred play-off dilemu, komu zverí pozíciu jednotky. Rozhodol sa pre Grubauera, no ten inkasoval v úvodných dvoch dueloch série 1. kola s Columbusom za 107 min-út 7 gólov. Washington prehrával 0:2 na zápasy a jednou zo zmien bol príchod Holtbyho medzi žŕdky.

Takmer metrák vážiaci brankár

Washington ustál obrovský tlak Vegas, vyrovnal finálovú sériu

Holtby zachránil Capitals

Fantastický zákrok Bradena Holtbyho proti strele Alexa Tucha.

FOTO SITA/AP

Hokejisti Washingtonu vyrovnali finálovú sériu bojov o Stanleyho pohár proti Vegas Golden Knights

na 1:1. Hrdinom ich tímu bol skvele chytajúci Braden Holtby.

Generálny manažér košickej Steel arény si myslí, že kompetentní nemajú predstavu, čo si vyžadujú úpravy haly

Tlačová konferencia k MS 2019 v Košiciach. Zľava šéfka tamojšieho organizačného

výboru Aneta Büdi, župan košického kraja Rastislav Trnka, prezident SZĽH Martin

Ko-hút a námestník košického primátora Martin Petruško. Chýbal však zástupca Steel

arény.

FOTO TASR/FRANTIŠEK IVÁN

Igor Havrila,

manažér Steel

arény.

FOTO PETER JESENSKÝ

Havrila:

Arogantne

nás ignorovali

Imagem

Referências

temas relacionados :