• Nenhum resultado encontrado

Multiple Supernumerary Teeth in a Non-Syndromic Patient: A Case Report

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2016

Share "Multiple Supernumerary Teeth in a Non-Syndromic Patient: A Case Report"

Copied!
4
0
0

Texto

(1)

18 2 هرامش /93 هرود /2931 لاس / دهشم يكشزپنادند هدكشناد هلجم

نادند

اه

دروم‏شرازگ‏:کیموردنس‏ریغ‏رامیب‏رد‏ددعتم‏هفاضا‏ی

روپ‏قشع‏دیجم *

یربکا‏هاش‏اضر‏، *

# نابش‏...ا‏تارب‏، *

* ناهد یحارج هورگ رایداتسا ،

تروص و کف ،

یکشزپنادند هدکشناد ،

دهشم یکشزپ مولع هاگشناد

‏:‏هلاقم‏هئارا‏خيرات 4

/ 4 / 19 ‏:‏شريذپ‏خيرات 03

/ 1 / 19

‏هدیکچ

:همدقم

و نادند دوج اه

هدیدپ ددعتم هفاضا ی یا

اب هارمه ًلاومعم هدیدپ نیا .تسا بایمک موردنس

اه یی ردنس ،یزلاپسید لاینارکودیلک ریظن و

م

راگ د هدید اهنآ ریاظن و رن یم

موردنس بایغ رد هدیدپ نیا زورب .دوش اه

شرازگ نیا زا فده .تسا لومعمریغ رایسب هارمه ی ،

رامیب کی یفرعم

یمردنسریغ نادند یاراد ک

اه هفاضا و هتفهن ددعتم ی یم

.دشاب

دروم‏ شرازگ :

مناخ 29 لکشم هنوگره دقاف ،هلاس لاتلکسا

، ناد تروص و کف یحارج شخب هب ،ینهذ و کیلوباتم ،کیمتسیس ش

هدک

یکشزپنادند دهشم

یکینیلک یسررب رد .دش عاجرا 7

نادند زا ددع اه

فارگویدار یسررب رد .دنتشادن دوجو یمئاد ی کی

، یاراد ًاعومجم رامیب 15

دادعت هک دوب هتفهن نادند 7

نادند لامرن دادعت رب هفاضا اهنآ ددع اه

.دندوب

:یریگ‏هجیتن

تلاکشم داجیا ثعاب ًلاومعم نادند دنچ ای کی تبیغ ای و هفاضا نادند دوجو نژولکا

نارامیب رد لانشکناف و یم

دراوم نیا رد .دوش

یم تسیاب همانرب تهج یزیر

یحارج بسانم نامرد حرط ،

کیتندوترا ،

یزتورپ ، اب هارمه کیفارگویدار و یکینیلک لماک هنیاعم نارامیب زا

قیقد هچخیرات ، ب

ه دیآ لمع .

هژاو ‏‏ اه :یدیلک‏ی

کیموردنسریغ ،

هفاضا نادند ،

هتفهن نادند .

لاس / دهشم یکشزپنادند هدکشناد هلجم 1992

هرود 97 هرامش / 1 : 4 -11 .

---

---

فلوم ،لوؤسم :یناشن هورگ ،یکشزپنادند هدکشناد ،کراپ نادیم .دهشم ناهد یحارج

تروص و کف ، :نفلت ،

51 -0059185 -8155

E-mail: Shahakbarir@mums.ac.ir

Multiple Supernumerary Teeth in a Non-Syndromic Patient: A Case Report

Majid Eshgh Pour*, Reza Shahakbari*#, Baratollah Shaban*

* Assistant Professor, Dept of Oral & Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Received: 24 June 2012; Accepted: 20 December 2012

Introduction: Multiple supernumerary teeth are a rare phenomenon. It occurs more often in patients with syndromes such as Gardner's syndrome, cleidocranial dysplasia and so on. This phenomenon in absence of such syndromes is rare. The purpose of this report was to introduce a case ofnon-syndromic multiple supernumerary impacted teeth.

Case Report: A 29-year-old woman with no skeletal, metabolic, systemic and mental disorder was referred to oral and maxillofacial department of Mashhad dental school. In clinical evaluation, seven Permanent teeth were missing. In radiographic evaluation, there were a total of 15 impacted teeth which 7 of themwere supernumerary.

Conclusion: Missing or Excess of one or more teeth usually leads to occlusal and functional problems. In these cases, a complete clinical and radiographicexamination accompanieal by a precise history should be performed to plan a suitable surgical-orthodontic-prosthetic treatment.

Key words: Non-syndromic, supernumerary teeth, impacted teeth.

Corresponding Author: Shahakbarir@mums.ac.ir

(2)

)ناراكمه وروپ قشع دیجم( ... دروم شرازگ :کیموردنسریغ رامیب رد ددعتم هفاضا یاه نادند 18

دقم هم

رب دازام نادند دوجو هب هفاضا نادند اي ايشنودرپياه نادند لامرن دادعت اه

قلاطا يمئاد اي و يريش هلحرم رد ،

يم وش د يم هك .دنشاب هتفهن اي هديئور دنناوت

يم هفاضا نادند كي ،ددعتم ،درفنم تروص هب دناوت

هقبط .دوش هديد هفرطود اي هفرط نادند نيا يدنب

اه رد

لودج 1 شن تسا هدش هداد نا .

( 1 )

لودج 1 :

نادند يدنب هقبط اه

هفاضا ي

تيعقوم ساسارب يدنب هقبط هفاضا نادند لکش ساسارب يدنب هقبط

هفاضا نادند

Mesiodens Conical supernumerary

Paramolar Tuberculate type

Distomolar Supplemental type

Parapremolar Odontom

نآ اب كي دوجو هك ،تسين لومعمريغ هفاضا نادند

نادند يلو اه

هارمه ًلاومعم و هدوب بايمك ددعتم هفاضا ي

ردنس و م اه يلامونآ اي اه

لايناركوديلك ريظن يلماکت ي

رندراگ مردنس ،يزلاپسيد (

Gardner,s Syndrome )

Trichorhino phalagic syndrome ،

Ehler danlos

syndrome و

Fabry-Anderson syndrome ،

ش لوئولآ فاک

يم هديد اهنآ رياظن و دوش

.

( 2 )

نادند دوجو اه

ددعتم هفاضا ي

هديدپ كيمردنسريغ دارفا رد رتردان يا

تسا و رتمك

نادند نيا روضح .تسا هدش شرازگ اه

يم ثعاب دناوت

،اجبان شيور ،شيور ريخأت ،يگتفهن ريظن ينادند تارييغت رد و متسايد ،شخرچ ن

لام تياه يتا .دوش نژولكا

يژولو

نادند قيقد اه

يروئت يلو تسا هتخانشان هفاضا ي اه

ي

هدش هئارا قافتا نيا هيجوت تهج يدايز دنا

؛ هك

شنكاو اه روتكاف ،امورت هب لومعمريغ ي اه

،يطيحم ي

دادعت هك يلماکت هرود هب تشگزاب و كينژوليف يروئت مسج باعشنا ،هتشاد دوجو ناهد رد نادند يرتشيب ينادند

، شيب تيلاعف موزوتا ثراوت ،انيملا لاتند دح زا

موزومورك هب هتسباو اي و بلاغ X

يم هلمج نآ زا دشاب

.

( 3 )

،عويش رظن زا رثكا

هفاضا نادند ود اي كي لماش دراوم

مادق رد لااب كف

رپ هيحان نآ لابند هب و ه

نيياپ كف رلوم

يم .دشاب نآ عويش 8

/ 0 % -2 / 0 نادند رد % اه

و يريش ي

3 / 5 % -5 / 0 نادند رد % اه

.تسا هدش شرازگ يمئاد ي

تبسن اب نانز زا شيب نادرم رد نآ رب هولاع 2

هب 1 هديد

يم نادند هب طوبرم دراوم .دوش اه

رد ددعتم هفاضا ي

ردنسريغ ناراميب و

هيحان رد رتشيب و هدوب رتمك رايسب كيم

رپ ه نيياپ كف رلوم هديد

يم دوش رد نونكات هديدپ نيا .

نادند دروم اه

شرازگ يريش ي تسا هدشن

.

( 4 )

دروم‏شرازگ

يمناخ 22 تهج هلاس يسررب

يب تبيغ و يمظن

نادند زا يدادعت اه

شخب هب ،يمئاد ي و كف يحارج

تروص دهشم يکشزپنادند هدکشناد هنياعم رد .دش عاجرا

يکينيلك ، قاف راميب د 8 يمئاد نادند دوب

( ريوصت 1 ). راميب

دقاف آ دوب تروص رد يعيبطريغ مروت و يرتميس ،

ه هم

نادند اه راميب ناهد رد يريش شين ي نادند و هدنام يقاب

تسار تمس رد نيياپ كف لوا رلوم ليلد هب ًلابق

كيفارگويدار يسررب رد .دوب هدش جراخ يگديسوپ ،

ًاعومجم 15 لماش هتفهن نادند 2

نيياپ كف مادق رد نادند ،

4 نادند رد ،لااب كف مادق 2

دروم رد تمس لااب كف فلخ

ي و تسار دوجو نيياپ كف پچ تمس رد لقع نادند ك

نادند فارطا رد .تشاد اه

،كف طاقن رياس و هتفهن ي

راميب .دوبن دوهشم كيژولوتاپ تارييغت رب ينبم يدهاوش لماك يسررب رد و دوب ينهذ و لاتلکسا تلاکشم دقاف ب ،زاتافسف نيلاکلآ و رفسف ،ميسلك لماش نوخ يميشوي

دشن هدهاشم يصاخ دروم (

ALP: 84 U/L; Calcium:

9.9mg/dl; Inorganic Phosphorus: 3.5mg/dl ).

هچخيرات

ناشن يگداوناخ يراميب دوجو مدع هدنهد

(3)

18 2 هرامش /93 هرود /2931 لاس / دهشم يكشزپنادند هدكشناد هلجم

راميب .دوب هداوناخ ءاضعا رياس رد يمسج تلاکشم اي ياراد ود ردارب رتکچوك 22

و هلاس 20 ب هك دوب هلاس ه

زج

مك ي شادن يرگيد ينادند لکشم ،گنيدوارك رد .دنت

يگتفهن زج هب ،راميب ياهردارب كيفارگويدار يسررب نادند اه نادند رياس يگتفهن ،لقع ي اه

نادند اي و اه

ي

يارب هدش هتفرگ رظن رد نامرد حرط .دشن هدهاشم هفاضا نادند هيلك هلحرم هب هلحرم ندرك جراخ ،راميب اه

هتفهن ي

هرفح ندرك رپ و

اه سا طسوت هدنام يقاب يناوختسا ي ناوخت

دوب تفرگولآ (

ريوصت 2 و 3 .)

ثحب یریگ‏هجیتن‏و

يروئت دوجو اب نوگانوگ ياه

، تلع زونه ايشنودرپياه

ياهروتكاف تقيقح رد .تسين هدش هتخانش لماك روط هب نادند ليکشت دنور رد دنناوت يم يدايز يجراخ

ريثأت اه

لباقتم ريثأت ار هديدپ نيا نيققحم يخرب .دنراذگب روتكاف ياه دنيارف و كيتنژ يم يلماکت ياه

زا يکي .دنناد

لوبق دروم يروئت نيرت

شقن هب هنيمز نيا رد دوجوم ياه

رد .دراد هراشا نآ لقتسم يتيويتكارپياه و انيملا لاتند تروص هب هديدپ نيا زين يدراوم اب يکيتنژ

ثراوت

تسا هدش شرازگ بلاغ لاموزوتا .

( 5 )

نادند ايمك هديدپ هتفهن ددعتم ياه ًلاومعم هك تسا يب

يراميب اب هارمه يزلاپسيد ،رندراگ مردنس ريظن يياه

يم هديد اهنآ رياظن و لايناركوديلك شرازگ دراوم .دوش

ردنسريغ ناراميب رد تلاح نيا هدش و

.تسا رتردان كيم

ريوصت 1 :

راميب كيماروناپ يامن

ريوصت 2 :

نادند اه نيياپ كف مادق زا هدش جراخ ي

ت ريوص 3 :

(4)

)ناراكمه وروپ قشع دیجم( ... دروم شرازگ :کیموردنسریغ رامیب رد ددعتم هفاضا یاه نادند 18

Acikgoz ناراکمه و

( 2 )

هعلاطم كي رد ، هتشذگ

رگن

يسررب نمض 2550

اهنت ،راميب 2

نادند ياراد راميب اه

ي

ردنسريغ ددعتم هفاضا و

دندرك اديپ كيم ؛

درم يگمه هك

دوب دن نيب زا و 33

،هفاضا نادند 30

زا .دندوب هتفهن دروم

مادق نآ لابند هب و نيياپ كف ياهرلومرپ هيحان ،يناکم رظن نيرتشيب ،نيياپ كف رد .دوب عويش لحم

هعلاطم يهباشم ،

Yague-Garcia ناراکمه و

( 4 )

يسررب رد 12384

،راميب

اهنت 8 ردنسريغ راميب دروم و

نادند ياراد كيم اه

هفاضا ي

م دندرك اديپ ددعت (

2 و درم 2 آ نيب زا هك )نز ن

طقف ،اه 2

دادعت ياراد رفن زا شيب

5 هفاضا نادند .دندوب

هعلاطم رد

رد .دوب هدش شرازگ لااب كف رد عويش لحم نيرتشيب اهنآ دوجوم تلااقم يسررب زا يدراوم

هداوناخ شرازگ اه

هك يي

لقادح 2 نادند ياراد اهنآ ياضعا زا رفن اه

هفاضا ي ددعتم

ناشن هك دش تفاي دندوب رد يکيتنژ يوگلا دوجو هدنهد

لماك هچخيرات نتفرگ تيمها و هدوب دراوم يخرب يم ناشن ار يگداوناخ دهد

.

( 3 و 3 )

اتم يسررب كي رد آ

طسوت زيلان Alvira-Gonzalez

و

ناراکمه

( 8 )

، ًاعومجم 42 هدش شرازگ دروم ،

هك دش تفاي

ناشن نادرم رد رتشيب عويش هدنهد (

1 : 4 / 2 ) دادعت و دوب نادند

اه لااب كف زا شيب نيياپ كف رد عومجم رد هتفهن ي

دوب . دروخرب هوحن ناراميب نيا رد ور شيپ شلاچ نيرتمهم

نادند نيا اب اه

يم دننام يفلتخم تلاکشم هب هجوت اب .دشاب

نادند كيتندوترا تاكرح زا يريگولج اه

لخادت ،يلصا ي

نامرد اب اه رارق دننام يي تنلپميا نداد

اه لامتحا ،ينادند ي

نادند هشير ليلحت ،تنوفع اه

داجيا ليسناتپ و يلصا ي

و يحارج ،ينادند لوکيلوف طسوت كيژولوتاپ تاعياض نادند نيا هلحرم هب هلحرم ندرك جراخ

اه اب هارمه

داوم طسوت هدش داجيا يناوختسا صياقن يزاسزاب رظن هب يقطنم ينامرد ،ناوختسا نيزگياج يم

رانك رد .دسر

حرط نيا ،

نادند كيتندوترا نامرد اه

ياراد هك هتفهن ي

يژولوفروم ،

تروپاس و هيواز

اه بسانم يناوختسا ي

دنتسه ، .تشاد رظن رد دياب زين ار

هب هجوت اب آ

ن نادند دوجو هك اه

هولاع ددعتم هفاضا ي

ولكا تلاکشم داجيا رب نژ

و لانشکناف يم

ناشن دناوت هدنهد

نس يخرب مرد اه دشاب ، لماك تانياعم و قيقد هچخيرات هيهت

و ينيلاب كيفارگويدار

، همانرب تهج نامرد حرط يزير

مزلا بسانم يم

دشاب .

عبانم

1. Ramsaran AS, Barclay S, Scipio E, Ogunsalu C. Non-syndromal multiple buried supernumerary teeth: Report of two cases from the English-speaking Caribbean and a review of the literature. West Indian Med J 2005; 54(5):334-6.

2. Yusof WZ. Non-syndrome multiple supernumerary teeth: literature review. J Can Dent Assoc 1990; 56(2): 147-9.

3. Batra P, Duggal R, Parkash H. Non-syndromic multiple supernumerary teeth transmitted as an autosomal dominant trait. J Oral Pathol Med 2005; 34(10): 621-5.

4. Yagüe-García J, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Multiple supernumerary teeth not associated with complex syndromes: A retrospective study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2009; 14(7): E331-6.

5. Inchingolo F, Tatullo M, Abenavoli FM, Marrelli M, Inchingolo AD, Gentile M, et al. Non-syndromic multiple supernumerary teeth in a family unit with a normal karyotype: Case report. Int J Med Sci 2010; 7(6): 378-84. 6. Açikgöz A, Açikgöz G, Tunga U, Otan F. Characteristics and prevalence of non-syndrome multiple

supernumerary teeth: A retrospective study. Dentomaxillofac Radiol 2006; 35(3): 185-90.

7. Wang XX, Zhang J, Wei FC. Autosomal dominant inherence of multiple supernumerary teeth. Int J Oral Maxillofac Surg 2007; 36(8): 756-8.

Referências

Documentos relacionados

Analyses of amplitude spectra for the second field experiment indicated: (1) increase of length spike (from 0.10 m to 0.18 m) did not improve the signal/ noise ratio (Figure 9a);

But composition, that is to say, what a particular body contains, and the internal structure of a molecule or a material, can change depending on the solvent and the whole

The purpose of this study was to report a case of a patient with a large oral lipoma; treatment consisted of surgical excision.. The study includes a case report and a review

This case report presents radiographic images of a nonsyndromic 12-year-old female patient who presented with 14 supernumerary teeth and was treated under general anesthesia, with

The authors report a case of chondrosarcoma in a 14-year-old female patient with multiple osteochondroma- tosis who has sought medical assistance complaining of a tumor on the

We report a case of intestinal obstruction due to cecal volvulus treated with cecopexia and complicated with septic jaundice.. CASE REPORT CASE REPORT CASE REPORT CASE REPORT

Abstract We describe a case report of disseminated cutaneous sporotrichosis as the initial presentation of AIDS in a 24-year-old HIV-positive male patient.. He presented

No entanto, haja vista a necessidade de sistematização de uma educação em/para os direitos humanos no Brasil, outros princípios e ideais tiveram que ser eleitos, se fazendo presentes