VOLLEYBALL Match players ranking. BRA Brazil

Texto

(1)

1 16 Saatkamp Lucas 4 5 4 13 1.33

2 19 Borges Almeida Silva Mauricio 3 1 1 5 1.00

3 8 De Souza Wallace 2 2 5 9 0.67

3 13 Souza Maurício 2 3 2 7 0.67

5 1 Rezende Bruno Mossa 1 5 1 7 0.33

- 2 Santos Isac - - -

-- 6 Brendle Tiago - - -

-- 9 Vieira De Oliveira Raphael - - -

-- 10 Rodrigues Pinto Otávio Henrique - - -

-- 11 Leao Rodrigo - - -

-- 14 Souza Douglas - - -

-- 17 Hoss Thales - - -

-- 18 Souza Ricardo Lucarelli - - 1 1

- 20 Buiatti Renan - - - -- - - -Others Total Team 12 16 14 42 4.00

Block

Avg. by set Rk No Name Kill

Blocks Faults Rebounds

Total

Attempts Note

1 16 Saatkamp Lucas 10 1 2 13 76.92

2 19 Borges Almeida Silva Mauricio 9 3 1 13 69.23

3 18 Souza Ricardo Lucarelli 10 2 3 15 66.67

4 8 De Souza Wallace 6 3 5 14 42.86

- 13 Souza Maurício 5 - 2 7

- 20 Buiatti Renan 3 - - 3

- 1 Rezende Bruno Mossa - - -

-- 2 Santos Isac - - -

-- 6 Brendle Tiago - - -

-- 9 Vieira De Oliveira Raphael - - -

-- 10 Rodrigues Pinto Otávio Henrique - - -

-- 11 Leao Rodrigo - - - -- 14 Souza Douglas - - - -- 17 Hoss Thales - - - -- - - -Others Total Team 43 9 13 65 66.15

Spike

Limit: 15.00% Succ. %

Rk No Name Spikes Faults Shots Total

Attempts Note

BRA • Brazil

(2)

1 18 Souza Ricardo Lucarelli 3 3 5 11 1.00

2 17 Hoss Thales 1 - 2 3 0.33

2 8 De Souza Wallace 1 1 3 5 0.33

2 19 Borges Almeida Silva Mauricio 1 4 5 10 0.33

- 2 Santos Isac - - -

-- 9 Vieira De Oliveira Raphael - - 1 1

- 10 Rodrigues Pinto Otávio Henrique - - -

-- 11 Leao Rodrigo - - -

-- 13 Souza Maurício - - 4 4

- 14 Souza Douglas - - -

-- 20 Buiatti Renan - - 1 1

- 1 Rezende Bruno Mossa - 1 5 6

- 16 Saatkamp Lucas - 1 2 3 - 6 Brendle Tiago - 2 2 4 - - - -Others Total Team 6 12 30 48 2.00

Dig

Avg. by set

Rk No Name Digs Faults Receptions Total

Attempts Note

Team

Opponent errors & Team faults 16 4 20

1 16 Saatkamp Lucas 2 4 5 11 0.67

2 19 Borges Almeida Silva Mauricio 1 2 10 13 0.33

2 18 Souza Ricardo Lucarelli 1 2 6 9 0.33

- 1 Rezende Bruno Mossa - - 13 13

- 2 Santos Isac - - -

-- 6 Brendle Tiago - - -

-- 9 Vieira De Oliveira Raphael - - -

-- 10 Rodrigues Pinto Otávio Henrique - - -

-- 11 Leao Rodrigo - - - -- 14 Souza Douglas - - - -- 17 Hoss Thales - - - -- 20 Buiatti Renan - - - -- 13 Souza Maurício - 1 16 17 - 8 De Souza Wallace - 1 9 10 - - - -Others Total Team 4 10 59 73 1.33

Serve

Avg. by set

Rk No Name Aces Faults Serve

Hits

Total

Attempts Note

BRA • Brazil

(3)

1 19 Borges Almeida Silva Mauricio 9 2 12 23 30.43

2 18 Souza Ricardo Lucarelli 3 1 11 15 13.33

- 17 Hoss Thales 4 - 3 7

- 1 Rezende Bruno Mossa - - -

-- 2 Santos Isac - - -

-- 6 Brendle Tiago - - -

-- 8 De Souza Wallace - - -

-- 9 Vieira De Oliveira Raphael - - -

-- 10 Rodrigues Pinto Otávio Henrique - - -

-- 11 Leao Rodrigo - - - -- 13 Souza Maurício - - - -- 14 Souza Douglas - - - -- 16 Saatkamp Lucas - - - -- 20 Buiatti Renan - - - -- - - -Others Total Team 16 3 26 45 28.89

Reception

Limit: 25.00% Eff. %

Rk No Name Excellents Faults Serve

Receptions

Total

Attempts Note

1 1 Rezende Bruno Mossa 33 - 21 54 11.00

- 2 Santos Isac - - -

-- 6 Brendle Tiago - - -

-- 8 De Souza Wallace - - -

-- 9 Vieira De Oliveira Raphael - - 3 3

- 10 Rodrigues Pinto Otávio Henrique - - -

-- 11 Leao Rodrigo - - -

-- 13 Souza Maurício - - -

-- 14 Souza Douglas - - -

-- 16 Saatkamp Lucas - - -

-- 17 Hoss Thales - - -

-- 18 Souza Ricardo Lucarelli - - 2 2

- 19 Borges Almeida Silva Mauricio - - 1 1

- 20 Buiatti Renan - - - -- - - -Others Total Team 33 - 27 60 11.00

Set

Avg. by set Rk No Name Running Sets Faults Still Sets Total Attempts Note

BRA • Brazil

(4)

1 15 Ri Haku 1 4 3 8 0.33 - 2 Fukatsu Hideomi - - - -- 3 Fujii Naonobu - - - -- 7 Dekita Takashi - - - -- 8 Yanagida Masahiro - - 1 1 - 9 Ide Satoshi - - - -- 10 Yamada Shuzo - - - -- 14 Ishikawa Yuki - - - -- 16 Takahashi Kentaro - - - -- 19 Asano Hiroaki - - - -- 6 Yamauchi Akihiro - 2 3 5 - 18 Onodera Taishi - 2 2 4 - 1 Otake Issei - 4 - 4 - 12 Yamamoto Shohei - 1 - 1 - - - -Others Total Team 1 13 9 23 0.33

Block

Avg. by set Rk No Name Kill

Blocks Faults Rebounds

Total Attempts Note 1 6 Yamauchi Akihiro 6 - 5 11 54.55 2 1 Otake Issei 10 5 7 22 45.45 3 18 Onodera Taishi 4 3 5 12 33.33 - 8 Yanagida Masahiro 4 - 2 6 - 12 Yamamoto Shohei 3 1 1 5 - 15 Ri Haku 2 1 2 5 - 10 Yamada Shuzo - - 3 3 - 7 Dekita Takashi 1 - 1 2 - 2 Fukatsu Hideomi - - - -- 3 Fujii Naonobu - - - -- 9 Ide Satoshi - - - -- 14 Ishikawa Yuki - - - -- 16 Takahashi Kentaro - - - -- 19 Asano Hiroaki - - - -- - - -Others Total Team 30 10 26 66 45.45

Spike

Limit: 15.00% Succ. %

Rk No Name Spikes Faults Shots Total

Attempts Note

JPN • Japan

(5)

1 9 Ide Satoshi 5 7 4 16 1.67 2 12 Yamamoto Shohei 1 - 1 2 0.33 2 1 Otake Issei 1 2 2 5 0.33 - 2 Fukatsu Hideomi - - 1 1 - 6 Yamauchi Akihiro - - 3 3 - 7 Dekita Takashi - - 2 2 - 8 Yanagida Masahiro - - 5 5 - 14 Ishikawa Yuki - - - -- 16 Takahashi Kentaro - - - -- 19 Asano Hiroaki - - - -- 3 Fujii Naonobu - 5 6 11 - 15 Ri Haku - 1 1 2 - 18 Onodera Taishi - 3 1 4 - 10 Yamada Shuzo - 2 - 2 - - - -Others Total Team 7 20 26 53 2.33

Dig

Avg. by set

Rk No Name Digs Faults Receptions Total

Attempts Note

Team

Opponent errors & Team faults 21 16 37

1 15 Ri Haku 1 1 8 10 0.33 1 12 Yamamoto Shohei 1 3 5 9 0.33 - 2 Fukatsu Hideomi - - 3 3 - 3 Fujii Naonobu - - 6 6 - 7 Dekita Takashi - - - -- 9 Ide Satoshi - - - -- 14 Ishikawa Yuki - - - -- 16 Takahashi Kentaro - - - -- 19 Asano Hiroaki - - - -- 8 Yanagida Masahiro - 1 4 5 - 1 Otake Issei - 2 6 8 - 6 Yamauchi Akihiro - 2 6 8 - 18 Onodera Taishi - 1 3 4 - 10 Yamada Shuzo - 1 2 3 - - - -Others Total Team 2 11 43 56 0.67

Serve

Avg. by set

Rk No Name Aces Faults Serve

Hits

Total

Attempts Note

JPN • Japan

(6)

1 9 Ide Satoshi 13 - 9 22 59.09 2 12 Yamamoto Shohei 7 - 9 16 43.75 - 18 Onodera Taishi 4 2 8 14 - 8 Yanagida Masahiro 1 - 3 4 - 3 Fujii Naonobu - - 1 1 - 1 Otake Issei - - - -- 2 Fukatsu Hideomi - - - -- 6 Yamauchi Akihiro - - - -- 7 Dekita Takashi - - - -- 14 Ishikawa Yuki - - - -- 15 Ri Haku - - - -- 16 Takahashi Kentaro - - - -- 19 Asano Hiroaki - - - -- 10 Yamada Shuzo 1 2 2 5 - - - -Others Total Team 26 4 32 62 35.48

Reception

Limit: 25.00% Eff. %

Rk No Name Excellents Faults Serve

Receptions Total Attempts Note 1 3 Fujii Naonobu 24 1 30 55 8.00 2 2 Fukatsu Hideomi 3 - 1 4 1.00 - 1 Otake Issei - - 1 1 - 6 Yamauchi Akihiro - - - -- 7 Dekita Takashi - - - -- 8 Yanagida Masahiro - - - -- 9 Ide Satoshi - - 3 3 - 10 Yamada Shuzo - - - -- 12 Yamamoto Shohei - - 1 1 - 14 Ishikawa Yuki - - - -- 15 Ri Haku - - 1 1 - 16 Takahashi Kentaro - - - -- 18 Onodera Taishi - - 1 1 - 19 Asano Hiroaki - - - -- - - -Others Total Team 27 1 38 66 9.00

Set

Avg. by set Rk No Name Running Sets Faults Still Sets Total Attempts Note

JPN • Japan

Imagem

Referências

temas relacionados :