Ma Vare Nerpindi

14 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto

(1)

¥Á  ©Â§Ê þʧÃåÏžÃ!

¥Á  ©Â§Ê þʧÃåÏžÃ!

---‹ ---‹ ¡ÉžÁ £¡ÉžÁ £Ï Ï ¥ÁÅÏžÁÅ ¥ÁÅÏžÁŠ§ÁŠ§ÁÅ ¡™ÁÅ ¬ÁÅŸ¡™ÁÅ ¬ÁÅŸÂÁ§. ÂÁ§. þÃüÂþÃþÃüÂþÃà à ‚ÁÑ™ÃÂÁÑ™Ãà §Â©ÁýÏ §Â©ÁýÏ þÂÁÅ þÂÁÅ ¬ÁÅœÁ§Â¥ÁÆ ¬ÁÅœÁ§Â¥ÁÆ ‚«ÁÛ¥ÁÅ ‚«ÁÛ¥ÁÅ ¨žÁÅ. ¨žÁÅ. þþÁÅ §þþÁÅ §Â©Â¨þà ©¨þà ¬ÁÅŸÂÁ§¬ÁÅŸÂÁ§ ¢ÁýÅÛ¡Áý™ÁÅ. ¢ÁýÅÛ¡Áý™ÁÅ. 'þÂÁÅ ¤Á¦ÁÏ „Ïž €þÂäþÁÅ þÉ¥ÁéžÃ ¬ÁÅŸ 'þÂÁÅ ¤Á¦ÁÏ „Ïž €þÂäþÁÅ þÉ¥ÁéžÃ ¬ÁÅŸÂÁ§ ÂÁ§ úœÃ¥ÄžÁ úɦúœÃ¥ÄžÁ úɦê¬Ã.ê¬Ã. '‡ÏžÁÅÁÅ ¤Á¦ÁÏ þþÁÅ „þÂäþÁÅÂ" €þÂä™ÁÅ ¬ÁÅŸÂÁ§ þ úɦê þÌÃÑ '‡ÏžÁÅÁÅ ¤Á¦ÁÏ þþÁÅ „þÂäþÁÅÂ" €þÂä™ÁÅ ¬ÁÅŸÂÁ§ þ úɦê þÌÃÑ Â§ÁÅ žÃà þÁ™ÃúÂ¥ÁÅ. £ÏÂì ÁÅþÁä ¡ÉžÁ œÁ¨Å¡Áô ©¬Ã „ÏžÃ. §ÁÅ žÃà þÁ™ÃúÂ¥ÁÅ. £ÏÂì ÁÅþÁä ¡ÉžÁ œÁ¨Å¡Áô ©¬Ã „ÏžÃ. ¨ÃÏ £É¨ þ ¨ÃÏ £É¨ þÌÃÑ ÌÃÑ ¬ÁÅŸÂÁ§ þ ¬ÁÅŸÂÁ§ þ ¥ÁŎϨÍà ¥ÁŎϨÍà úÁƬ™ÁÅ. úÁƬ™ÁÅ. þþÁÅ ýÉÏ«ÁþþþÁÅ ýÉÏ«Áþ ¨Í „þÁäýÅÛ Á¥ÁþÃÏú™ÁÅ. ¨Í „þÁäýÅÛ Á¥ÁþÃÏú™ÁÅ. '¥Á§Ï ¤Á¦Á¡Á™ÁÁÅ þ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ úÃþÁä ŠÁ úœÍà ©ÁœÃ ¥Á§Í úœÍà '¥Á§Ï ¤Á¦Á¡Á™ÁÁÅ þ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ úÃþÁä ŠÁ úœÍà ©ÁœÃ ¥Á§Í úœÍà ¥Á§Í³Â§Ã ¨à ¥Á§Í³Â§Ã ¨ÃÏ £É¨ Ï £É¨ þÌÑ™ÁÅþÌÑ™ÁÅ œÁ¨Å¡ÁõþÁä €žÁϨÍÏúà ‹ ÌœÁ ¥ÁÅŽÏ ÁþáÃÏúÃ, ¥Á§ÁůÁ›Ï¨Í œÁ¨Å¡ÁõþÁä €žÁϨÍÏúà ‹ ÌœÁ ¥ÁÅŽÏ ÁþáÃÏúÃ, ¥Á§ÁůÁ›Ï¨Í œÁ¨Å¡Áô œÉ§ÁÅúÁÅÁÅÏžÃ. œÁ¨Å¡Áô œÉ§ÁÅúÁÅÁÅÏžÃ. "Á¥Ãþ" "Á¥Ãþ" €þÂä™ÁœÁ€þÂä™ÁœÁþÁÅþÁÅ þþÁÅ þþÁÅ ¬ÁÅŸÂÁ¬ÁÅŸÂÁ§ § ¨ÍþÃà þÁ™Ãú¨ÍþÃà þÁ™ÃúÂ¥ÁÅÂ¥ÁÅ "¥Ä§ÁÅ £Â ¨¬ÁêÏ ú³Â§ÁÅ ' €þÂä™ÁÅ €œÁþÁÅ "¥Ä§ÁÅ £Â ¨¬ÁêÏ ú³Â§ÁÅ ' €þÂä™ÁÅ €œÁþÁÅ '€ÏžÁ§ÁÅ '€ÏžÁ§ÁÅ ©ÁúÂÖ§ÁÁÁ ©ÁúÂÖ§ÁÁÁ €™Ã™ÁÅ €™Ã™ÁÅ ¬ÁÅŸÂÁ§¬ÁÅŸÂÁ§ 'öÁ.. ¥ÄͬÁ¥Ê ©É¦ý 'öÁ.. ¥ÄͬÁ¥Ê ©É¦ý ú¬ÁÅàþÂäÏ" €þÂä™ÁœÁþÁÅú¬ÁÅàþÂäÏ" €þÂä™ÁœÁþÁÅ '£Ë žÃ £Ë ƒ¥É þ ©Ë¢ §Â› €þà þÁþÁÅä ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ ú³Â™ÁÅ ¬ÁÅŸÂÁ§ '£Ë žÃ £Ë ƒ¥É þ ©Ë¢ §Â› €þà þÁþÁÅä ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ ú³Â™ÁÅ ¬ÁÅŸÂÁ§ €œÁþÁÅ €œÁþÁÅ œÁþÁ œÁþÁ €§Á €§Á úɦê úÉ¦ê €ÏžÃú™ÁÅ €ÏžÃú™ÁÅ Á§ÁúÁ¨þÃÃ. Á§ÁúÁ¨þÃÃ. þ þ úɦê úÉ¦ê €ÏžÁÅÁÅþÀϞÁÅÁÅþà 'Âì™ ýÅ ¥Äý ¦ÁÅ 'Âì™ ýÅ ¥Äý ¦ÁÅ ¥Ã¬É¬ §Â›Ã, ¥Ã¬É¬ §Â›Ã, ‰ Ï §‰ Ï §Â©Áô ' €þ©Áô ' €þÂä™ÁÅ ÿÁÅÏÂä™ÁÅ ÿÁÅϞž €œÁþà úÉ¦ê ©™Ã Á§ÁÅÂÓ „ÏžÃ. €œÁþà úœÃ¨Í þ €§Á ú¦ ±Â©Áô €œÁþà úÉ¦ê ©™Ã Á§ÁÅÂÓ „ÏžÃ. €œÁþà úœÃ¨Í þ €§Á ú¦ ±Â©Áô ©ÁÏœÁÅ ©ÁÏœÁÅ Áƙ Áƙ ¨™ÁÅ. ¨™ÁÅ. ¥Á ¥Á ÂÏúà ÂÏúà ‡œËþÁ ©ÃÁëÿ‡œËþÁ ©ÃÁëÿÁÏ þ© ¬ÁÆý ¨Í úÁÁÑÁÏ þ© ¬ÁÆý ¨Í úÁÁÑ „þÂä™ÁÅ.þ úœÃþà þÌÃÑ ©ÁžÃ¨Â™ÁÅ. „þÂä™ÁÅ.þ úœÃþà þÌÃÑ ©ÁžÃ¨Â™ÁÅ.

(2)

'§Â©Áô §ÁÅ §Â© & §Â© ÁÏ¡Éþ à ¥þüÃÏ ™Ë§ÉÁÛ§ ' €þà ¬ÁÅŸÂÁ§ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ ú³Â™ÁÅ. '§Áϙà ¨ÍþÃɨÂâ¥÷ €ÏýÆ §Â© §ÁÅ ¨ÍþÃà þÁ™ÁŬÁÅàÏý, ¥Ê¥ÁÅ €þÁŬÁ§ÃÏúÂ¥ÁÅ. §Â©Áô §ÁÅ œÁ¨Å¡Áô þÉýÃÛ ¨ÍþÃÉ®Ãò ¥Á ˆ úÁƳ™ÁÅ. ¥¥Æ ¨ÍþÃà ¡Á멪ÃÏúÂ¥ÁÅ. öÁ¨Íì ¡ÁžÃ ¥ÁϞà ©Á§ÁÁÅþÂä§ÁÅ. ¥Á ÂœÍ Á¨Ã¡Ã §ÁÅ üÏý¨Å '³Í ¨™¬ €Ï™ üÏýè ¥Éþ, žÃ¬ü ¥Ã¬É¬ €Ï™ ¥Ã¬ÁÛ§ ¬ÁÅŸÂÁ§. ¥ÄÁÅ ¥Ã¬É¬ ¬ÁÅŸÂÁ§ ÌœÁ ¥Ä €ÏžÁ§ÁÁÅ ¥Ã¬É¬ ¬ÁÅŸÂÁ§ þÁÅ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ ú¦Á£ÍœÁÅþÂäþÁÅ €þà þˆ œÃ§Ãà ' §Â›Ã §ÁÆ ‚¨Â §ÁÏ™ €þà þ úÉ¦ê ¡ÁýÅÛÁÅþÂä™ÁÅ. ¬ÁÅŸÂÁ§ ©ÁÏÁ úÁƳÂþÁÅ €œÁþÁÅ €ÏžÁ§ÃœÍ±ÂýÅ þÁ©ÁôíœÁÆ, ' ©É®ÁÆò' €þÂä™ÁÅ úÃþÁä œÁ™Á ¡Á™ €™ÁÅÁŨœÍ ¥ÁÅÏžÁÅÁÅ ©ÁúÃÖ §Â©Áô §à ¡ÁÁÑþÁ þ裙ÂÝþÁÅ. úÉ¦ê ©ªÂ™ÁÅ. ÌÏ™Á úèũÁ þ úÁÅýÅÛ úÁÅýÅÛÁÅþÁäýÅÛ „Ϟà þÂÁÅ. þ £ÎüÅ ÁÅ ÃÏžÁ úÁÅýÅÛÁÅþÁä ú§ÁÁÅ ¥ŸÁê  „þÁä þ þÁÅþÁäýà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ þÁÅ ÁýÃÛ €žÁÅ¥ÁÅÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. ŠÁ ¡ÁÁÑ þ裙ÃþÁÏžÁÅ ©Á¨ þ ¬ÁþÁÏ ŠÁýà €œÁþÃà ¡ÁÁÑ Š§ÁŬÁÅÁÅÏýÍÏžÃ. ¢ÁëÏ™ð, ƒ¥É ¬ÁÅŸÂÁ§ ¤Â§Áê §Â› €ÏýÆ úýÅÁÅÑþÁ œÁþÁ úœÁŨŠ¡Ëà ü§Ã¡Ã €ÏžÁ§Ã ¥ÁÅÏžÁÅ þ ¬Áþ¨þÁÅ §Á©ÃÁ ¥Äž Á¬Ã ©ÁœÂà™ÁÅ.

(3)

úÁ§ÁêÁÅ €ÏžÁ§ÁÆ úÁ¡ÁåýÅì Ì™ÁÅœÁÅÏý, þÂÁÅ úÁúÖÏœÁ ¬ÃÓ¬ÃÏžÃ. Âþà ¡Áô¨Ã £ÍþÁÅ¨Í €™ÁÅÁÅ¡ÉýÂÛÁ œÁ¡ÁôåœÁÅϞ €þáÃÏúÃÏžÃ. £ÏÂì …§Ãà žÁƧÁÏÁ ‹ ¡ÉžÁ œÍý ¥ÁŸÁê „ÏžÃ. €ÁÑ™Á €§ÃúÃþ žÃÁÅѨžÁÅ ¦Á©Á§Ã ©ÃþáÃÏúÁžÁÅ. ¬ÁÅŸÂÁ§ ¬Ã úÁƳÂþÁÅ. ¬ÁÅŸÂÁ§ ‡žÁŧÁÅ ¦É©Á§Í ŠÂ¥É þèÅÖþà „ÏžÃ. ¥É ¡ÉžÃ¥Á¨Å €œÁþà ¡ÉžÂ¨¡Ë „þËä. €œÁþà úœÁŨŠ¥É ¬Á®Áò ¡ËþÁ „þÁä¦. ¥É Ářà úÉ¦ê €œÁþà ±ÂÏýÅ üá ¡ËþÁ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ „ÏžÃ. þÂ¨Í œÉÃÏ¡Áô ¥ÉÅžÁ¨ËÏžÃ. €ÏœÁ þëÁ Á¨žÂþÃþà €¦œ €¬Á¨Å ‚¨ÂÏýà úÍýÅÁÅ ©ÁúÃÖ „Ï™ÁÁÆ™ÁžÁÅ. €žÃ ÿË Âì¬ £. €ÏžÁ§ÁÆ £ÂÁ „þÁä©Â®ò. €ÏžÁ§Ãà ¡É®Ãò €¦ „ϙ¨à þɨ ÌÁ³Â§Ã ¤Â§Áê¨œÍ €ÁÑ™Á Á¨Å³Âà§ÁÅ. €ÁÑ™Á þ ¤Â§Áê þ ¤Â§Áê €þà „Ï™ÁžÁÅ ¦Á©Á§Ã ‚«ÁÛÏ ©Â§ÃžÃ. þþÁÅ €ÁÑ™Á ÌœÁ ‡ÏýëþÃ. œÁ¥ÁÁÅ ‚«Á¥ËþÁ ©Â®ÁòœÍ Á™Á±ÌúÁÅÖ. ‚£çϞà €¦œ ¨Âý§Ã ¬Ã¬ÁÛÏ „ÏýÅÏžÃ. '¤Á¦ÁÏ „ÏžÂ?' €™Ã§ÁÅ §Â©Áô §ÁÅ œÁ¨Æ±ÂþÁÅ úÁÆ™ÁÅ ¥Ä³Â¨œÁþà ÎÃýÍ „Ïž ©Ã™ þ ¥Ã¬É¬ , ‡ÏœÁ ¥Á §ÁÅå úÁÆ™ÁÅ €ÏýÆ ¥Á§Í ³Â§Ã þ ¬Á®ÁÅò €ÏžÁ§Ã ¥ÁÅÏžÁÅ þÌÂÑ™ÁÅ. €ÏžÁ§ÁÆ ¥Á®ò úÁ¡ÁåýÅ ÌýÂÛ§ÁÅ. þ ¬Á®ÁÅò €œÁþÁÅ ¥ÁÅúÁÖý ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì ¡Ã¬ÃÂÁ, '‚¡Áôå™ÁÅ þ ™Éë¬ ¥Ä§ÁÅ ©Ã±Âå¨Ã" þþÁÅ ¥Ä ™Éë¬ ©Ã¡ÁôåœÂ , ¥¥Áé¨Ãä þÁÁäÏ €ÏžÁ§Ãà úÁÆ¡ÃÏú ™ÁÆêý þžÃ" €þÂä™ÁÅ.

(4)

'… ©Ã¡Áåϙà €þÂä™ÁÅ þ úÉ¦ê œ¬Ã œÁþÁ «Á§Û ¥ÄžÁ ©¬ÁÅÁÅþ þþÁÅ œÁý¡Áý¦¬ÁÅàÏý, '¥Ä§Á¨Â ¨¬ÁêÏ úɦÁêÁÆ™ÁžÁÅ, ¥ÉÅϙì, ¥¥Áé¨Ãä ¥Ê¥ÁÅ ¦¥ËþÁ úɦÉÅêúÁÅÖ €þÂä™ÁÆ £ÉžÃ§ÃÏ¡Áô žÍ§Á›Ã¨Í. þþÁÅ €œÁþà ýË ©Ã¡Ãå «Á§ ©Ã±ÂåþÁ €œÁþÁÅ þ¡Ëý œ¬Ã þ þÁÅþÁäýà Á™ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ þåç™ÁÅ. '¥Ä§ÁÅ ú¨ €ÏžÁÏ „Ïý§ÁÅ ' €þÂä™ÁÅ þ £Ì™ÁÅÝ ¥ÄžÁ œÁþÁ úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©¨ÅœÍ §Â¬ÁÆ. ŸÏð €þÂäþÁÅ €œÁþà £É¨Û ¨Â¬ÁÆ ¥Á Âý̬à þÂÁÅ ¬Éð ¦Á ©Á ¦ÉÁÅÑ©, ‚ž ¥Á ©§ÃþËœ ƒ ±ÂýÃà ‡¡Áôå™Í žÃªÁ ú¬Ã „ÏžÁÅþÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ ˆžÍ £É§ÁÅÁÅ „ÏžÃ. €ÏžÁ§Ã ¥ÁÅÏžÁÅ ‚¨Â úɦÁê™ÁÏ ‚£çÏž ¥Á§Ã. œÁþÁ ú¦ þ ±ÌœÃ Á™ÁÅ¡Áô ¡Ë €¨Âþ ü§Ã¡Ã ú§Á ÁÅúÃÖ®ÁÅò ¨Â³Â™ÁÅ. þ ú§Á …™Ã ±Í¦ÏžÃ. ¨Ï £ÎüÅ ¥ÄžÁ „þÂäþÁÅ úœÁŨŠ¥ÁÅÏžÁÅÁÅ œÉúÃÖ, þ ¬Á®ÁÅò £¨Ï ¡Ã¬Ã§ÁÅ '€¥Á Âé €ÏýÆ ¥ÁƨÃÂþÁÅ € ¡Ã¬ÁÅÁÅ™Ãà ¨Ï ©ÉþÁÅÁ þ ¡Ã§Áë¨ÁÅ €œÁþà ±ÂÏý ¨Íþà £¨Å¡Áô ©ÁœÁÅàÍ™ÁÏ þÂÁÅ œÉ¨Å³ÍàÏžÃ.

(5)

§ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅ þ ¬Á®ÁÅò ¡Ã¬Ãà £ÎüÅ ©Ã¡å³Â™ÁÅ. ²Â§Ãþ ¨¬ÁÅ £Âë ¨Í þ ¬Á®ÁÅò ¬ÁÂþÃà ¡Ë ÁþáìÁÅàþÂä¦. þ ¨Ï £ÌÏžÁÅ ¨Â³Â™ÁÅ. ¨Ï þ ®Áò žÁÁ§Á ÁÅ¡Áå ¡Á™ÃÏžÃ. ±ÂÏýÃ, £Âë ¨Í þèÅÖþÂä, œÁþÁ ±ÂÏý ©Ã¡å³Â. §Â©Áô §à ŠÏýà ¥ÄžÁ ŠÁÑ €Ï™Á§ ©§ ¥Á ÂœÁë¥Á „ÏžÃ. ŠÏýà ¥ÄžÁ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ €ÏœÂ £ÌúÁÅÖ œÍ „þÂä§ÁÅ §Â©Áô §ÁÅ. ¥Á®ò þ ©ÉþÁÅÁ ú§Ã þ ¬Á®ÁÅò £Âë ¥ÄžÁ þÌÃÑ œþÁ ¥ÉŨ œÍ þ ¡Ã§ÁÅžÁŨþà ÁýÃÛ ©ÁœÃ þÁÅ©í þ £Âë ±ÂÏýà œ¬É¦Áê ¥ÁþÂä§ÁÅ. þÂÁÅ úÁúÖÏœÁ ¬ÃÓ¬ÃÏžÃ. …... €ÏýÆ úÃþÁä „§Ã¥ ¬Á§Ãà þ úœÁŨŠ©ÉþÁÁÅÑ ¡ÉýÃÛ £Âë ÿÁÆ ©Ã™Áž¬Ã £Âë œ¬³Â, ±ÂÏýþà ‡¨Â¬Ã £É¨ ¨Âà ü§ÂÖþÁÅ. þ ‚§Á©Ë €¦žÁÅ ¬ÁÏ©ÁœÁ֧¨ ¦Î©ÁþÁÏ €ÏžÁ§Ã à ©ÃÏžÁÅ ú³ÍϞà þÂÁÅ œÁ¨ÉœÃ €ÏžÁ§Ãþà úÁƬ ŸË§ÁêÏ Á¨ÅÁ¨žÁÅ. §Â©Áô §ÁÅ Áƙ œÁþÁ €Ï™Á§ ©§ ©Ã¡å¬ÁÅÁÅþÂä™ÁŨ „ÏžÃ. þ ¥Á ÂþÂþÃä €§ÁúœÍà Á¡ÁôåÁÅþà ¥Á§Í ú¦ þ ¬Á®ÁòÁÅ €™ÁÝÏ ¡ÉýÅÛÁÅþÂäþÁÅ. 'þ úœÁŨŠœ¬Ã €ÏžÁ§Ãþà ŠÁѳ§à úÁÆ™ÁÅ ' žªÃÏú™ÁÅ §Â©Áô §ÁÅ €¨Â úɦÁê¨ þÁþÁäýÅÛ œÁ¨ €™ÁÝÏ ™ÃÏúÂþÁÅ ¬ÃÁÅÓ¡Á™ÁÅœÁÆ €¨Â €Ïý ÁÅžÁ§ÁžÁÅ þþÁÅ ¬ËÁ ú¬à €ÏžÁ§ÁÆ ¥ÄžÁ ¡Á™ÁœÂ§ÁÅ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þ ‚«ÁÛÏ €þÂä§ÁÅ §Â©Áô §ÁÅ úœÁŨŠœ¬³ÂþÁÅ 'öÁ¦' €þÂä§ÁÅ ¦É©Á§

(6)

œÁ¨ÉœÃ úÁÆ™ÁÅ €þÂä§ÁÅ §Â©Áô §ÁÅ œÁ¨ÉœÂàþÁÅ ¥Á®Ãò 'öÁ¦' €þÂä§ÁÅ ¦Á©Á§Í 'öÁ¦' €þÂäþÁÅ úÃþÁ䠀ϞÁ§Ã úÁÆ¡Áô¨Å þ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ þ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ „Ϟà '®ÁÅò ‡™ÁÏ ú¬Ã, ¥Ä ¬Á®ÁÅò ¥Ä§ ¡Ã¬ÁÅÁÅÑÏýÆ, þÁ™ÁÅÏ ¥ÁÅÏžÁÅ, ©ÉþÁÑ …¡Áϙà '€þÂä§ÁÅ §Â©Áô §ÁÅ þÃϙ ¥ÁÅþÃÃþÁ ©Â®ÁòÁÅ úÁ¨Ïýà €œÁþÁÅ úÉ¡ÃåþÁýÅ ú¬ÁÆ úÃþÁä þÁ©Ãí, " ‚þÃä ²Â§Áé¨Ãý¬ „Ïý¦Áþà œÉ¨Ã¬Ã „Ïý þþÁÅ ©ÁúÃÖ „Ï™ žÂþÃä žÁÅ ' €þÂäþÁÅ '¬ÁÅŸÂÁ§ ‚©ÁþÃä úÉ¡Á娞 ' €þÂä§ÁÅ '…ÿÁÅ" œÁ¨ €™ÁÝÏ …¡þÁÅ 'úÁÆ™Áϙà €ÏžÁ§ÁÆ ¥Ä ©ÁÏÁ ‡ÏœÁ ªÁ úÁƬÁÅàþÂä§ÍÁ þÁ©ÁôíÁÅþÂäþÁÅ €œÁþà ¥Á Âý¨ÁÅ €ÁÑ™Á ¥Á§ þÁÅþÁä ÂÁÅÏ™Á ƒ ¥Á ÂœÁëÏ ©ÉÏýÅëÁ¨Å „Ïýþ €ÏžÁÏ. '©ÉþÁÁÅÑ œÃ§ÁÁÏ™ §Â©Áô §ÁÅ žªÁÏ ©ÉþÁÁÅÑ œÃ§ÃþÁÅ ¡Ã§ÁÅžÁŨŠÁžÁ¡Áϙà €þÂä™ÁÅ þ ¡Ã§ÁÅžÁŨ ¥ÄžÁ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ

(7)

þþÁÅ ¡Ã§ÁÅžÁŨŠÁžÃ±ÂþÁÅ 'ú ±Â™ÁÅ €þÁÅÁÅÏýÆ §Â©Áô §ÁÅ þÁþÁÅä ©ÁÏÍ ¥Áþà €Ïý§¥É €þà €þÁÅÁÅþÂä ŸÂÏ Â™ €¨Â €þÁ ¨žÁÅ ‡ÏžÁÅÍ ¥Á§Ã €œÁþà úɦê þ þÁ™ÁÅÏ ¥ÄžÁ þÁÅϙà þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ÃÏžÁÅ ±ÍþÃúÃÖ ¡Ã§ÁÅžÁŨŠ©ÁœÁÅàœÁÆ '‚Á ú¨Š©ÉþÁÃÑ œÃ§ÁÁÏ™ €þÂä§ÁÅ œÃ§ÃþÁÅ öÁ¨ÏœÂ úÁ¡ÁåýÅì ÌýÂÛ§ÁÅ þÂÁÅ £É§ÁÅÁÅ œÁÃϞà žÁýÂð¨, ÿ© ‡ ¡É ¢Á§ §Â›Ã €þÂä§ÁÅ §Â©Áô §ÁÅ §Â©Áô §ÁÅ þ þÁ™ÁÅÏ úÁÅýÆ úÉ¦ê ©¬Ã þ ¬Á®ÁÅò ¡ÁýÅÛÁÅþà §Áϙà ©É®ÁžÂÏ €þÂä§ÁÅ £Â§ §ÁÆÏ ¨Í €™ÁÅÁÅ ¡ÉýÂÛÏ ™ÃëÏ œ¬ÁÅÁÅÏý§ €þÂä§ÁÅ, …... ©Ëþ €þÂäþÁ žÁýð ÁÅ™ €ÏýÆ ©Ëþ ¬ þÂÃúÃÖ œÁþÁÅ ©Ã¬Ñ ¡ÁôúÁÅÖÁÅþÂä§ÁÅ €ÏžÁ§ÁÆ Á¨Â¡Áô¨ÁÏ Á¨Ã¬Ã œÂÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ þÁÁäÏ €œÁþà þÃÙÃþÁ þÁ§Â¨Å ¥É úœÃ¨Í þÁ¨Ãñ͜ÁÅþÁËä §Áϙà ¦Á©Á§Ã ¦Á ©Á¨Í ©Â®ÁÅò „þÂä§ÁÅ €¨Â ©É®ÁžÂÏ €þÂä™ÁÅ ¥ÉÅžÁýó§Ã ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ €¦þÁ €¥Á Âé¦þà ¥ÉÅžÁý Á£ ÁÅ ¬ÉÁëý§ €¦þÁ §Â©Áô§ ©Â™ÁÅÁÅÏý§Áý. €ÏœÁ ‚Ïý§É¬Û ¨ÁÅÏý ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ ú¬Ã ¦Á©Á§ÃÍ ŠÁ§Ãà ©ÁžÃ¨³Âà§ÁÅý

(8)

ŠÁ úɦê þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ŠÏ¡Áô¨Í ©¬Ã þÁþÁÅä þÁ™Ã¡ÃÏúÁÅ ÁÅÏýŠ§Ù§Íìà œ¬ÁÅÉ®Âò™ÁÅ þþÁÅ þÁ™ÁŬÁÅàÏý, ¡Ëà ÃÏžÁÁÅ ¨¦Á … þ ¡Ã§ÁÅžÁŨþà ©ÉþÁÅÁ ¡ÁëœÃ ŠÁѧÁÆ ªÁ úÁƬÁÅàÏý§Áþà þÂÁÅ œÉ¨Åð €ÏžÁÅ ©¨ËþÁÏœÁ à ©ÁúÖ ¨Â ¬ÃíÏ ú¬ÁÆ þÁ™ÃúÂþÁÅ. žÂ§Í ŠÁœÁþÁÅ œÁþÁ ±Â§ÁÛä§ ¬Á®Áòþà €ž ¡ÁþÃÁ ©ÁœÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ ¥ÉÁÅ öÁ¦Â „þÁäýÅÛ „Ϟà Á®ÁÅò ¬ÁÁÏ ¥ÁƬà ¥Á Âý™ÁÅœÍÏžÃ. ©Â®ÁòþÁÅ žÂýà ©É®Ãò ÃÏžÁ ¥Á §ÁÅç¨ ÁúÁÅÖ ¥ÄžÁ ÁÆúÁÅþÂä¥ÁÅ. þþÁÅ ©Ëþ ¬Ã¡ ú¬ÁÅàþÂä €œÁþÁŠ¬ ‡œÃ Áý Áý œÂ¬Ã Âì¬ð ÃÏžÁ ¡ÉýÃÛ þ ¡ÉžÃ¥Á¨Å €ÏžÁÅÁÅþÂä™ÁÅ þ ¡ÉžÃ¥Á¨Å úÁ¡Áå§Ã¬ÁÆ, þ þÍýÍìà œÁþÁ þ¨ÅÁ üÌþñ™ÁÅ ŠÁ úœÍ ŠÁ ¬ÁþÂþÃä ¡Ã¬ÁÅÁÅœÁÆ ¥Á§Í úœÍà þ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê žÁÅ©ÁôíœÁÅþÂä™ÁÅ. ¡Ã¨¨Â ...€þÂä™ÁÅ þ ¡ÁõÁÅ ú¨ÃÁ ©ÉÏý œÁþÁ ©¨ÅœÍ §Â¬ÁÆ úÉ¡Áåϙà úÁÆžÂâÏ €þÂäþÁÅ œÌ™Á¨Å ‡™ÁÏ ú¬Ã œÁþÁÁÅ žÂ§Ã úÁÆ¡ÁôœÁÆ œÁþÁ úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©¨Å þ¨Íà üÌþáà ýËý  „Ϟà ¡Ã¨¨Å ¨§ÁþÁÅÁÅÏý €þÂä™ÁÅ. þþÁÅ úÃþÁä þÁ©ÂíþÁÅ þ ¬Á®Áò £ÃÁÅ©Áô úÁƬ €þÁÅÁÅþÂäþÁÅ ¡Ã¨¨Å ¨§Áþà €þÂä™ÁÅ ÁþÁÅÁÅÑþÂä§ €þÂäþÁÅ

(9)

©¨ÅþÁÅ ¡Áõ§Ã €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ ¨ÍþÁ œÃ±Âå™ÁÅ. ¬.. ¬....¬... ....ͧÁÅ ÁÅúÁÅÖÁÅÏýÆϞà €þÂäþÁÅ ©Ëþ ¬ ¡Áõ§Ã ú¬Ã ¡ÁÁÑþÁ ¡ÉýÃÛ €œÁþà Š™Ã¨Í úÉ¦ê ©¬Ã €œÁþà ÁÆýÂþÃä ¡ÁýÅÛÁÅþÂäþÁÅ. €œÁþà þÁ§Â¨Å ±ÌÏà ¨ñ͜ÁÅþËä ¬ÃÁÅÓ ¡Áõ§Ã þÁþÁÅä ©ÁžÁ¨Ã ±Í¦ÏžÃ Š™ÁÅ¡Áô ¡ÁýÅÛÁÅþÂäþÁÅ ¥ÉÅžÁ¨Å þÁÅϙà úéÁ§Ã ©Á§ÁÁÅ þåçà œÁ™Ã¥ÊþÁÅ. ©™Ã þÃÃÑ þÃÃÑ ¡Á™ÁÅœÍÏžÃ. €œÁþÁÅ þ ¬Á®ÁòþÁÅ ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ ¡Ã¬ÁÅÁÅœÁÅþÂäžÁÅ. þ £ÃÁÅ©ËþÁ ÁÏ™Á¨Å þÁ¨ÅÁÅœÁÅþÂä¦. þ úœÃþà ¥ÁÅÏžÁÅÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ ™ÃÏúÂþÁÅ ©ÁžÁÅâ Š¨Ãà ±ÍœÂþÁÅ €þÂä™ÁÅ €ÏœÁ œÌÏžÁ§Á „Ϟ €þÂäþÁÅ þÁ©Ãí ¡ÁÁ ¡ÁÁ þÁ©íþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÅÏý þ ¬Á®ÁÅò €œÁþà úœÁŨÍÏúà ü§ñ̦ê¨Â ÁžÃ¨Â¦ €œÁþÁÅ þÁþÁÅä ¡Ã¬ÁÅÁÅœÍÏý þÂÁÅ Ë¡Áô ‡ÁÅÑœÍÏžÃ

(10)

ƒ ±ÍëÂëÏ ‡þÃäÏýà ©Á§ÁÁÅ „ÏýÅϞà €þÂäþÁÅ, €žÃ žÌ§Ã ±Â§ÁÛä§Ãä £ýÃÛ §ÂœÃë ŠÏýà ÁÏý ©Á§ÁÁÅ ¨ÁÅÏý, œÉ¨©Â§Ã €¦žÃÏýéÁ§ÁÁÆ €þÂä™ÁÅ ‚ÁÑ™ÁÅþÁä ™Á©Â®ÁòÏžÁ§ÃœÍ ¥Ä§ÁÅ Á¨Ã³Â§Á €þÂäþÁÅ ' €ÏžÁ§Ãþ €¦ÏžÃ ŠÁÑ ©ÃªÂ¨Â¯Ã œÁ¡Áå €þÂä™ÁÅ €žÏ €þÂäþÁ ¥Á§Í ³Â§Ã úɱÂàþÁÅ €þÂä™ÁÅ …ÿÁÆ úÉ¡Áå©Á¨¬ÃÏž €þÂäþÁÅ '§Á›Ï „ÏžÃ, þÂÁÅ ©ÃªÂ¨Â¯Ã ©Á§Á¬ÁÁÅ €ÁѦÁê €©ÁôœÁÅϞà '€þÂä™ÁÅ ¥Á§Ã ¥Ä €ÁѦÁê...€þà ˆžÍ €™ÁÁ£ÍœÁÅÏý þþÁÅä ©Â§ÃÏúà ¥Á®ò ‚ÏÌÁ ³Â§Ã úɱÂàþÁÅ €þÂä™ÁÅ. … ÿÁÆ ÁÅì¡ÁÏ úÉ¡Áåϙà €þÂäþÁÅ ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã ©ÃªÂ¨Â¯Ã ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ ¥Ä¨Â £ýۨŠ…™Áž¬Ã €ÏžÁ§Ãà ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ ú¬Ã ‚¨Â ¥ÁÏžÁÅ Âì¬ ¡ÁôúÁÅÖÁÅþà ÁÆúÁÅþÂä¥ÁÅ. œÁþÁÅ ™§ÃÏ ¥ÁþëÃ. ¥ÉÁÅ ‡ýÅ©ÁÏýà €¤ÁêÏœÁ§ÁÏ „þÁäýÅÛ þÂÁÅ €þáÃÏúÁžÁÅ. þþ ±Ì묙 ¨Á ±Í¦Á ÂþÁÅ ; €þÂä™ÁÅ ©ÁÏà þ ¬Á®ÁÅò ¡ÁýÅÛÁÅþÂä™ÁÅ. þÁÅ þ ¡ÉžÃ¥Á¨Å €ÏžÃúÂþÁÅ ¥ÁÅžÁÅ¡ÉýÅÛÁÅþà úÃþÁäÁ ̧ÙÁÅ. €œÁþà ¥É™Á úÁÅýÅÛ úœÁŨŠ¡Á™Ã þ ©Ë¡Áô €žÁÅ¥ÁÅÁÅþÂäþÁÅ . þ §ÁÁÏ ¥Á§Ãñ͜ÁÆÏžÃ. ‚ž ‚ÏýÍì „Ï™Ã „Ïý, ƒ ±ÂýÃà ¬ÁÅŸÂÁ§ ¥ÄžÁ …ñ͜ÁÆ „Ï™ žÂþÃä. þ ¤§Á ÂÁÅϙ ¡Á§Â¦ ¥Á™Ãþà ¥ÉÅžÁýó§à §ÁÅúà úÁƬÁÅàþÂäþÁÅ.

(11)

þ ©Ì™Ã¨Í ÁƧÍÖϙà €þÂä™ÁÅ þ úÉ©Ã¨Í §ÁÿÁ¬ÁêÏ úɣŜÁÅþÁäýÅÛ...þ ¬Áþ¨Š„þÂéžÃ¨Â ¡Ã¬ÁÅÁÅœÁÆ žÃà þÁÅÏúÁÅþà þ ¡Ã§ÁÅžÁŨþÁÅ €œÁþà Š™Ã¨Í ©ÁúÖ ¨Â €œÁþà þÁ™ÁÅ¥ÁÅÁÅ €ýÌÁ ¨Š‚ýÌÁ ¨Š©¬Ã ÁÆúÁÅÖþÂäþÁÅ. þ ©¡Áô ¥ÄžÁ úœÁŨŠ©¬Ã þÁ ©ÉþÁÅä þåŧÁÅœÁÆ, þÁþÁÅä œÁþÁ ¬Ã €žÁÅ¥ÁÅÁÅþÂä™ÁÅ. žÁçÁ ü§ÃÂþÁÅ. þ ¬Á®ÁÅò €œÁþà úψ ©ÁœÁÅàÁÅÏýÅþÂä¦. €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ ©™Ã ÃÏžÁþÁÅϙà þÁþÁÅä ¨ŬÁÆÏžÃ. ©™ÉÃÑþÁ ¥ÁœÁÅÁÅ þÂÁÅ Á¬Ã ¡É§ÁÅÁÅœÍÏžÃ. '¡ÁýÅÛÍÏ™ €þÂä™ÁÅ þ þÁ™ÁÅÏ §ÉÏ™ÁÅ úœÁŨœÍ ¡Ëà ‡œÁÅàœÁÆ €œÁþà Á®Áò¨Íìà úÁƳÂþÁÅ Á®ÁÅò ‡§ÁëÁ „þÂä¦ þ ¡ÉžÃ¥Á¨ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅ ¡ÉýÃÛ þ ÃϞà ¡ÉžÁ©Ãþà Á¬ÁÅÁÅÑþÁ ̧ÙÁÅ …... €þÂäþÁÅ ¨¬ÁêÏ ¤Á§ÃÏúÁ¨þÁýÅÛ þ úœÃ ©®ÁòœÍ €œÁþà þÃÙÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¡ÁýÅàÁÅþÂäþÁÅ þ ¥ÁýÅÛÁÅ þÂÁÅ ¡ÁõÁÅ¨Í ¡Áô§ÁÅÁÅ žÌ¨ÅúÁÅÁű͜ÍÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ €œÁþà ÁÆýÏ þ¨Íà þÃÏ™ÁÅ žÃÁ£™Ã ±ÍœÁÅϞ €þà þ ¡ÁõÁÅ œÁ™Ãú§Ã ±Í¦ÏžÃ. þ ¡Áô úÁƳ§ÁÅ §Â©Áô §ÁÅ. þ Á®Áò þÃϙ ¬ÃÁÅÓ §ÃÏžÃ. þ Á®ÁÅò žÃÏúÁÅÁÅþÂäþÁÅ ¤Â§ÁÏÂ. …...Âþà €þÂä§ÁÅ þ Ářà ¨Š̞à¡Ëɜà €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¬Á§Ãú¬ÁÅÁÅþà ÁÅ¡ÃåýþÁÅ €œÁþà ±ÌœÃÁ™ÁÅ¡Áô ©Á§ÁÁÅ ¨ÂÁÅœÁÆúÃþÁä œÁ¨Æ¡þÁÅ. þ þÁ™ÁÅÏ ¡Ë „þÁä œÁþÁ œÁŨŠ©ÁžÁŨŠ³Â™ÁÅ. €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ þ ¡ÁõÁÅ ¡ÁÁÅ¨Å¨Í ‚§ÃÃÏúà þ ú¦ œ¬¬Ã €œÁþà ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ ©¬Ã þÁ™ÁÅ¥ÁÅþÁÅ ÃëÏžÁÁÅ þÌÑþÁÅ. ³ÂÉý ¨Íà ¡Á €žÃ¥ÃþÁýÅÛ þ ¡ÁõÁŨÍà €œÁþ

(12)

¥Á™ÁÝ žÃÁ£™ÃÏžÃ. þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþÁÅ Áýà¡ÁýÅÛÁÅþà Á¬ÁÅÁÅÑþÁ œÁþÁ¨Íà €™ÁÅÁÏý ŠÁѳ§Ã þÌÁÅÑÁÅþÂä™ÁÅ. €œÁþÁŠ̞àÁƙ £¦Áý ¥ÃÁ¨žÁÅ. ¡Áõ§Ã žÁƧñͦϞÃ...'¤ÁÁ©Âþ ' €þÂäþÁÅ £ÂŸÁ 'þÌ¡Ãå „Ϟ ' €™Ã§ÁŠžÁþÁäýÅÛ þ®ÁÅò þÃÏ™ÃþÁ Á®ÁòœÍ œÁ¨Æ±ÂþÁÅ €™ÁÝÏ þÌ¡Ãå „Ïý úÉ¡Áõå €þÂä™ÁÅ ¡ÁõÁÅ þÃÏ™ÁÅ žÍ¡ÁôÁÅþÂäÁ þÌ¡Ãå „þÂä, þ þÉÏžÁÅÁÅ úɱÂàþÁÅ.... œÁ¨ €™ÁÝÏ ™ÃÏúÂþÁÅ. €ÏúÁŨÁÅ €œÁþÁÅ œÁŨŜÁÅþÂä™ÁÅ. ©ÃªÂ¨Â¯Ã ¨Í œÁ¡Áå €ÏžÁ§Ã¨Í úÁÅýÅÛÁÅþà ©ÁúÃÖþÁ €œÁþà ¥ÁÁœÁþÁÏ ‚¡Áôå™ÁÅ þÂ¨Í €™ÁÅÁÏý žÃà „ÏžÃ. §Â©Áô §Ãà ¬ÁÅŸÂÁ§ à œ™Á ¬Áåë«ÁÛÏ ÁþáóÍàÏžÃ. €žÃ ±Ì™ÁÅÁŨÍþÍ, ¡Á§Ã¥Á ›ϨÍþÍ. œÉ¨Ã¦Á™ÁÏ ¨žÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ ¬ÁÅŸÂÁ§ ©ÁúÃÖ þ¨Íà žÃÏ¡ÁôÁÅþÁä €œÁþÃä úÁƬà, þÂ¨Í þ þ þÁ©ÁôíÁÅþÂäþÁÅ . ‚¨ ü§ÁÅÁÅœÁÅÏžÁþà ¬ÁÅŸÂÁ§ à œÉ¨Ã¦ÁžÂ €þÃ. §Â©Áô §ÁÅ ÁžÁ¨ ³Â§ÁÅ ÃÏžÁ þÁÅÏžÃ. þÉ¥ÁéžÃ ¡Áô« ‚¬ÁÅàþÂä™ÁÅ. þ¨Íà ýËý  žÃÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. '…Áϙà ' €þÂä™ÁÅ úÃþÁä '‡¨Â" "þÁ™ÁÅ¥ÁŠ̞à ̞à Á ‡œÁÅàœÁÆ"... €£Âç....€þÂäþÁÅ

(13)

þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¡Ëà ¨¡Ã ¥É¨Á ÃÏžÃà žÃÏúÁÅœÁÆ, €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ þ ¡ÁõÁÅ ¨Íà žÃÏúÁÅÍ ³ÂÂþÁÅ '€ž...€¨Â....¬ÃíÏ....' €þÂä§ÁÅ þ ©Áõ¡Áô ¡É§ÃÃÏžÃ...‡œÃ ‡œÃ ÌýÛ³ÂÂþÁÅ þÁþÁÅä ÃÏžÁÁÅ œÃ¡Ãå...œÁþÁÅ ¥ÄžÁÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ þþÁÅ þ œÌ™Á¨Å ¡ÁÁ¨ž¬Ã €œÁþà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ úɦê¬Ã þ ¬Ã €žÁÅ¥ÁÅÁÅÏýÆ...€£Âç...§Â©....žÉÏ....ÁÅ....€þÂäþÁÅ œÁ¥ÁÁÏœÍ ¥Á Âý œÍ …¡Áô ¡Ã þ Á®Áò¨Íìà úÁƳ§ÁÅ, þþÁÅ ¬ÃÁÅ €œÁþÃä ¥ÄžÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþÂä.... ¥Á®ò €þÁÅ ....§Â›... ¥Á®ò €þÁÅ €þÂä§ÁÅ þÁ úÉ©Ã¨Í ÁŬÁ ÁŬÁ  …ÿÁÅ œÁ¨Â™ÃÏúÂþÁÅ €™ÁÝÏÂ....¡ü §Â› …,,, €þÁÅ.. €þÂä™ÁÅ Á¬ÃÁ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ þ ¡ÁõÁŨÍà žÃ¬Ã... €£Âç...€þÂäþÁÅ...¥É¨Â ¥ÉÅ™ÁÝ úéÁ§ÁÏý œ¬Ã ¥ÉÅ™ÁÝ Ì¬Á ¡ÁõÁÅ þèšÁô ¡ÉžÂ¨ÁÅ þ þÁþÁýÅÛÏúà …...Ï...§Â›....€þÁÆ.. €þÂä™ÁÅ þ © ¡Áô ¡Áô úÁƬÁÆ.... €ÿ...§Â©....žÉÏÁÅ.. €þÂäþÁÅ Á¬ÃÁ €œÁþÃä þ ¥ÄžÁÁÅ ¨ÂÁÅÑÏýÆ §Â© œÁþÁ ¡ÁëœÂ¡ÁÏ úÁÆ¡ÃÏúÁ ³ÂÁ™ÁÅ. þ ¡ÁõÁÅ¨Í œÁ¡Á œÁ¡Á ¥Áþà ªÁ£Âã¨Å ú¬ÁÆ žÉÏÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. þþÁÅ þ þ™ÁÅ¥ÁÅ €œÁþà žÉÏÁÅ™ÁÅÁÅ €›ÅÁÅ›ÏÁ ¡Ëɜà …¡ÁôœÁÅþÂä...ÃÏžÁ ÁúÁÅÖ ÁÅ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÌýÅÛÁÅ ±ÍœÁÆÏžÃ...ƒ ¬ÁÅŽÏ ‚¨Â „ϙà ±Íœ...

(14)

Á®ÁÅò ¥ÁƬÁÅÁÅþÂäþÁÅ §Â© ¥ÉÅ™ÁÝ þ ¡ÁõÁŨÍà ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ ¡Ãúçà ú¬ÁÅÏý. ŸÂÏð §Â›Ã €þÂä™ÁÅ þ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅÛÁÅÏýÆ... ... ±Í§ÃÛÍ¨Í Â§ÁÅ ÃþÁ ÁÅžÁÅ¡ÁôÁÅ Á®ÁÅò œÉ§Ãúà ýËÏ ‡ÏœËϞà €þÂäþÁÅ §ÉÏ™ÁÅ €þÂä™ÁÅ ¬ÁÅŸÂÁ§. £É™ §ÁÆÏ ¨Í ú§Á ©Ã™Ãúà þËý ©¬ÁÅÍ £ÍœÁÅÏý, ¬ÁÅŸÂÁ§ ÁžÃ¨Íà ©ÁúÃÖ ±Â§Û ‡¨Â „Ϟà €þà €™Ã™ÁÅ. þÁ©ÂíþÁÅ. þËý ©¬ÁÅÍ £ÍœÁÅþÁä þÁþÁÅä ' „Ï™ÁÅÏ™ÁÅ, ©¬ÁÅÍÁÅ þÁÅ©ÉíÏœÁ ©ÁžÁŨ¦Á Âê©Í úÁÆ™Áþà €þÂä™ÁÅ. þËý þà ¡ÁÁÑþÁ ¡Á™¬Ã, €œÁþà ‡žÁŧÁÅÁ ¡Á™ÁÅÁÅþà ®ÁÅò ¡ÁÁ¨ž¬Ã, úÁÆ™ÁÅ ‡ÏœÁ ©ÁžÁŨ¦Á ÂêþÍ €þÂäþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ ¬ÁÅŸÂÁ§ þ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁÁÅ þͧÁÅ ‚ÏœÁ¨Â œÉ§Ãúà ¡Á™ÂÝ™ÁÅ. ©ÁžÁŨŠ€¦êϞà ¡ÁõÁŠžÁÅ...¥ÁþÁ¬ÁÅ €þÁÅÁÅþÂäþÁÅ...¥Á§ÁŬÁýà þɨ¨Í œÁþÁÅ ¦Á©Á§Ã úœÁŨÍì

Please spend few mi uites and writ your commen s or

encour en

by: samprasad_2004@yahoo.com

vi it: http://groups.yahoo.com/groups/madavathi/ 

Imagem

Referências

temas relacionados :