MONITOR Svoje odpovede na otázky vyznačte na odpoveďovom hárku č. 1 s piktogramom!.

Texto

(1)

Svoje odpovede na otázky 01 – 40 vyznačte na odpoveďovom hárku č. 1 s piktogramom

!

.

01 Rovník na glóbuse G meria 20 cm. Akú mierku má glóbus G? (A) 1 : 50 000 000 (B) 1 : 100 000 000 (C) 1 : 200 000 000 (D) 1 : 500 000 000

02 Ktorý zo svetadielov pretínajú obidve polárne kružnice?

(A) Antarktídu. (B) Ameriku. (C) Afriku. (D) Ani jeden.

03 Krajinná sféra ▒▒▒▒▒▒ krajina.

Ktorý z uvedených textov možno doplniť na zakryté miesto tak, aby vznikol pravdivý výrok? (A) je tropická, mierna a polárna (B) je

(C) je menšia ako (D) je každá

04 Na zvýšení počtu obyvateľov Zeme sa najvýraznejšie podieľa (A) vysoký prírastok obyvateľov v rozvojových krajinách. (B) nízka úmrtnosť v rozvinutých štátoch.

(C) vysoký prírastok obyvateľov v rozvinutých štátoch. (D) nízka úmrtnosť v rozvojových krajinách.

05 Ktorý svetadiel je hustejšie zaľudnený ako Slovensko?

(A) Afrika (B) Amerika (C) Európa (D) Ani jeden.

06 Na ktorom z uvedených miest trvá 22. júna 2003 noc najdlhšie? (A) rovník (B) obratník Kozorožca

(C) obratník Raka (D) severná polárna kružnica

07 Hospodársky rýchlo sa rozvíjajúce ázijské tigre ležia v troch rozličných oblastiach Ázie. Ktorá z uvedených oblastí medzi ne nepatrí?

(A) východná Ázia (Južná Kórea, Taiwan) (B) južná Ázia (India, Pakistan)

(C) pevnina juhovýchodnej Ázie (Thajsko, Malajzia) (D) ostrovy juhovýchodnej Ázie (Indonézia, Filipíny)

08 Najviac koľkokrát za rok sa Zem otočí okolo svojej osi (t. j. o 360°)?

(A) 364-krát (B) 365-krát (C) 366-krát (D) 368-krát

09 Priemerne koľko obyvateľov z desiatich žije na Slovensku v mestách? (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

(2)

10 Na Zemi dnes žije viac ako 6,2 miliardy ľudí. Pred koľkými rokmi bol ich počet 5,2 miliardy? (A) Pred 11 rokmi. (B) Pred 29 rokmi. (C) Pred 48 rokmi. (D) Pred 73 rokmi.

11 Ktoré z uvedených tvrdení o populácii Slovenskej republiky je pravdivé?

(A) Obyvateľstvo je mladé, pretože sa zvyšuje podiel mladého obyvateľstva v detskom veku a znižuje sa podiel poproduktívneho obyvateľstva.

(B) Obyvateľstvo je stabilné a nezvyšuje sa podiel poproduktívnej populácie.

(C) Obyvateľstvo starne, podiel prisťahovalcov na Slovensko vo vyššom veku je vysoký.

(D) Obyvateľstvo starne, zastúpenie detí na celkovom počte obyvateľov sa znižuje a zvyšuje sa podiel poproduktívneho obyvateľstva.

12 Keď je v Bratislave štvrtok, v Sydney môže byť

(A) streda alebo štvrtok. (B) štvrtok alebo piatok. (C) iba streda. (D) iba štvrtok.

13 Na ktorom obrázku je správne zakreslený odklon smeru prúdenia vzduchu na severnej pologuli?

(A) (B) (C) (D)

14 V ktorej z uvedených krajín je najviac rímskokatolíckych kostolov?

(A) Grécko (B) Švédsko (C) Slovensko (D) Brazília

15 Ktorá z uvedených vodných plôch je jazerom?

(A) Azovské more (B) Oravská priehrada (C) Kaspické more (D) Zemplínska šírava

16 Najzápadnejším štátom Európskej únie je

(A) Írsko. (B) Nórsko. (C) Island. (D) Španielsko.

17 V ktorej z možností sú uvedené tri štáty, ktorými preteká Dunaj?

(A) Nemecko, Česko, Maďarsko (B) Rakúsko, Chorvátsko, Rumunsko (C) Slovensko, Chorvátsko, Rumunsko (D) Nemecko, Srbsko a Čierna Hora,

(3)
(4)

20 Na obrázku je časť koryta rieky. Na ktorom z miest označených A – D môže vzniknúť mŕtve rameno?

(A) Na mieste označenom A. (B) Na mieste označenom B. (C) Na mieste označenom C. (D) Na mieste označenom D.

21 Ktorému z uvedených štátov zodpovedá takýto diagram využitia pôdy?

(A) Čína (B) Rakúsko (C) Tunisko (D) Fínsko

22 V nadmorskej výške 860 m je v Tatrách teplota vzduchu – 5 °C. Aká môže byť teplota v nadmor-skej výške 1 500 m počas inverzie?

(A) –2,9 °C (B) –7,3 °C (C) –11,2 °C (D) –18,4 °C

23 V ktorej z možností sú k sebe správne priradené geomorfologické činitele a formy? (A) človek – niva, vietor – duna, ľadovec – kar, rieka – halda

(B) človek – niva, vietor – halda, ľadovec – duna, rieka – kar (C) človek – halda, vietor – niva, ľadovec – duna, rieka – kar (D) človek – halda, vietor – duna, ľadovec – kar, rieka – niva

24 Existujú poludníky, ktoré neprechádzajú súšou?

(A) Áno, napríklad 23°27' v. g. d. (B) Áno, napríklad <39°46' z. g. d., 41°05' z. g. d. >. (C) Áno, napríklad 180° v. g. d. (D) Nie, taký poludník neexistuje.

25 V ktorej z možností sú štáty uvedené v poradí od hospodársky najvyspelejšieho po hospodársky najmenej vyspelý?

(A) Burundi, Portugalsko, Nigéria (B) Nigéria, Portugalsko, Burundi (C) Portugalsko, Nigéria, Burundi (D) Portugalsko, Burundi, Nigéria

26 Ktorá zo šípok označuje smer západného vetra? A B C D Orná pôda Iné Lúky a pasienky Lesy S

(5)

27 Kedy začal na Slovensku rozvoj železničnej dopravy?

(A) Začiatkom 19. storočia. (B) V polovici 19. storočia. (C) Koncom 19. storočia. (D) Začiatkom 20. storočia.

28 Na ktorom z uvedených diagramov znázorňuje tmavý výsek podiel obyvateľov Indie na populácii Zeme?

(A) (B) (C) (D)

29 Najviac skamenelín sa nachádza

(A) v rulách. (B) v žulách. (C) v andezitoch. (D) vo vápencoch.

30 Podnebie na východ od Kordiller v USA je v porovnaní so západnou stranou pohoria (A) v zime teplejšie. (B) vlhšie.

(C) v lete chladnejšie. (D) suchšie.

31 Pri ktorom štáte je uvedené mesto, ktoré v ňom neleží? (A) Kanada – Montreal, Ottava, Vancouver

(B) Brazília – São Paolo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro (C) Srbsko a Čierna Hora – Belehrad, Nový Sad, Skopje (D) Nórsko – Lillehammer, Oslo, Bergen

32 Najväčšia koncentrácia sídiel v Austrálii je

(A) na juhovýchodnom pobreží, pretože má najpríjemnejšie podnebie. (B) uprostred štátu, a to z dopravných dôvodov.

(C) na juhu štátu, pretože je tam najchladnejšie.

(D) na severe štátu, pretože je tam najteplejšie podnebie.

33 Najvýznamnejšie rozdiely prírodnej krajiny Slovenska sú spôsobené najmä rozdielmi (A) v geografickej šírke a geografickej dĺžke jednotlivých častí územia Slovenska. (B) v nadmorskej výške jednotlivých častí územia Slovenska.

(C) vo vzdialenosti jednotlivých častí územia Slovenska od oceánu. (D) v množstve zrážok padajúcich na jednotlivé časti územia Slovenska.

(6)

34 Prečo sú v Argentíne kratšie letá ako na Slovensku? (A) Pretože Argentína leží južnejšie ako Slovensko. (B) Pretože Slovensko leží vo vnútrozemí, ďalej od mora.

(C) Pretože zemská os je viac naklonená k Slnku počas leta na Slovensku. (D) Pretože na Slovensku je leto vtedy, keď je Zem od Slnka najďalej.

35 Ozónová diera (čiže nízka koncentrácia ozónu v atmosfére) sa najvýraznejšie prejavuje (A) nad everným pólom. (B) nad južným pólom.

(C) nad rovníkom. (D) nad obratníkmi. Otázky 36 – 40 sa vzťahujú na nasledujúcu mapu:

36 Písmenom M je na mape Slovenska označené mesto

(A) Košice. (B) Poprad. (C) Veľký Krtíš. (D) Skalica.

37 Písmenom R je na mape Slovenska označená rieka

(A) Kysuca. (B) Hron. (C) Laborec. (D) Orava.

38 Písmenom P je na mape Slovenska označený národný park

(A) Tatry. (B) Slovenský kras. (C) Malá Fatra. (D) Muránska planina.

39 Písmenom K je na mape Slovenska označená

(A) Oravská kotlina. (B) Košická kotlina. R

K

M

P

(7)

Svoje odpovede na otázky 41 – 60 vpíšte do odpoveďového hárka č. 2 s piktogramom

!

.

41 Ako sa nazývajú čiary, ktoré spájajú miesta s rovnakým tlakom?

42 Ako sa nazýva najvýznamnejšia priemyselná oblasť Poľska?

43 Napíšte názov štátu, na ktorý sa vzťahujú nasledujúce charakteristiky:

• málo rozvinutý štát v Ázii,

• často ho ohrozujú záplavy,

• jeho rozloha je približne trikrát väčšia ako rozloha Slovenska,

• má približne 25-krát viac obyvateľov ako Slovensko.

44 Ktoré ekosystémy na zemskom povrchu majú najväčšiu produkciu?

45 Ktorý kontinent má najhustejšiu železničnú sieť?

46 Určte, ktoré z odvetví: strojársky priemysel, elektronika, chemický priemysel, potravinársky prie-mysel, výroba kovov, poľnohospodárstvo, služby, doprava, školstvo, veda, zdravotníctvo sa v najrozvinutejších štátoch rozhodujúcou mierou podieľa na tvorbe HDP.

47 Podľa nákresu určte slapový jav, ktorý nastáva na mori v mieste N:

48 Na poludníku 179° v. g. d. je 9.20 hod. miestneho času. Na ktorom poludníku je v tom istom ča-se 13.20 hod. miestneho času?

49 Napíšte vzťah, ktorým sa vo všeobecnosti vyjadruje prirodzený prírastok (PP) obyvateľstva v krajine K za rok R. Vo vzťahu môžete použiť nasledujúce označenie:

P = počet prisťahovalcov do krajiny K za rok R O = počet vysťahovalcov z krajiny K za rok R N = počet narodených v krajine K za rok R Z = počet zomretých v krajine K za rok R

M = stredný počet obyvateľov krajiny K v roku R

Uveďte aj jednotky, v ktorých sa tento údaj (PP) zvykne uvádzať.

50 Koľko rovnobežiek prechádza cez južný pól?

51 Skleníkový efekt vzniká nárastom koncentrácie ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ v atmosfére. Tento plyn zabra-ňuje úniku tepelného žiarenia zo Zeme.

Napíšte text, ktorý má byť na vynechanom mieste.

52 Napíšte dva mrazom podmienené (kryogénne) procesy.

53 Určte smer prúdenia pasátov na južnej pologuli.

Zem

(8)

54 Ako sa nazýva kolobeh prvkov (látok) medzi neživým prostredím a živými organizmami?

55 Aký pôdny typ sa vytvára na zvetralinách karbonátových hornín Slovenského krasu?

Otázky č. 56 – 60 sa vzťahujú na nasledujúcu mapu:

56 Ktoré mesto je na mape Európy označené písmenom C?

57 Ktorá rieka je na mape Európy označená písmenom R?

58 Ktorý národný park je na mape Európy označený písmenom N?

59 Ktoré more je na mape Európy označené písmenom M?

M

R

N

P

Imagem

Referências

temas relacionados :