FLOORTEC 560 B. PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

18 

Texto

(1)

FLOORTEC 560 B

ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE

MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

РУССКИЙ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SLOVENSKY NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

SLOVENSKO PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA

(2)

S310025 S310027 S310028 S310029 S310081 S310030 S310032

C

F

G

I

H

J

K

9

8

7

9 6

1

9

5

4

3

9

2

2

12

10

26

9

15

22

13

11

21

8

6

5

3

4

5

7

17

8

16

24

5

18

19

20

14

23

25

27

(3)

ÚVOD ... 2

ÚČEL A OBSAH NÁVODU ... 2

CIEĽOVÁ SKUPINA ... 2

AKO ULOŽIŤ TENTO NÁVOD ... 2

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ... 2

OSTATNÉ INFORMAČNÉ NÁVODY ... 2

NÁHRADNÉ DIELY A ÚDRŽBA ... 2

ZMENY A VYLEPŠENIA ... 2

BEZPEČNOSŤ ... 2

SYMBOLY ... 3 VŠEOBECNÉ POKYNY ... 3

ROZBALENIE ... 4

POPIS STROJA ... 4

PREVÁDZKOVÉ SCHOPNOSTI ... 4 TECHNICKÉ ÚDAJE ... 5 ELEKTRICKÉ POISTKY ... 5 PRÍSLUŠENSTVO/DOPLNKOVÉ VYBAVENIE ... 5

POUŽITIE ... 6

KONTROLA BATÉRIÍ/NASTAVENIE NA NOVOM STROJI ... 6

MONTÁŽ BATÉRIÍ A NASTAVENIE DRUHU BATÉRIÍ (WET [MOKRÉ] ALEBO GEL [GELOVÉ]) ... 6

PRED SPUSTENÍM STROJA ... 6

ŠTARTOVANIE A ZASTAVOVANIE STROJA ... 7

PREVÁDZKA STROJA ... 7

VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA ... 8

PO POUŽITÍ STROJA ... 8

TLAČENIE STROJA ... 8

DLHODOBÉ ODSTAVENIE STROJA ... 8

ÚDRŽBA ... 8

TABUĽKA PLÁNOVANEJ ÚDRŽBY ... 9

KONTROLA VÝŠKY HLAVNEJ KEFY ... 9

VÝMENA HLAVNEJ KEFY ... 10

VÝŠKOVÉ NASTAVENIE BOČNEJ KEFY ... 10

VÝMENA BOČNEJ KEFY ... 10

ČISTENIE A KONTROLA BEZCHYBNÉHO STAVU PRACHOVÉHO FILTRA ... 11

KONTROLA VÝŠKY A FUNKČNOSTI OBRÚB ... 11

NABÍJANIE BATÉRIE ... 12

BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE ... 13

BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ KAPOTY ... 13

RIEŠENIE PROBLÉMOV ... 13

ZOŠROTOVANIE ... 13

(4)

ÚVOD

ÚČEL A OBSAH NÁVODU

Účelom tohto návodu je poskytnú» zákazníkovi všetky informácie potrebné na správne a bezpečné používanie stroja. Obsahuje informácie o technických

charakteristikách, prevádzke i odstávke stroja, údržbe, náhradných dieloch a bezpečnostných podmienkach. Pred akýmikoľvek operáciami na stroji si obsluha a kvalifikovaní technici, ktorí majú na starosti údržbu musia starostlivo prečíta» tento návod. V prípade akýchkoľvek pochybností ohľadom výkladu pokynov alebo

akýchkoľvek ďalších informácií sa láskavo obrá»te na autorizované Servisné stredisko Nilfisk-Alto.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Tento návod je určený pre obsluhu a technikov s potrebnou kvalifikáciou na údržbu stroja.

AKO ULOŽIŤ TENTO NÁVOD

Návod na obsluhu a údržbu musí by» uložený v blízkosti stroja, vo vhodnom puzdre, v bezpečnej vzdialenosti od kvapalín alebo iných látok, ktoré by ho mohli poškodi».

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Číslo modelu a výrobné číslo stroja sú uvedené na štítku (18, Obr. U) na ráme a sú čitateľné pri otvorenej kapote (7).

Ročník modelu stroja je zapísaný vo vyhlásení ES a je uvedený aj v podobe dvoch prvých číslic výrobného čísla stroja.

Tieto informácie sú užitočné pri objednávaní motora a náhradných dielov stroja. Do nasledujúcej tabuľky si zapíšte identifikačné údaje stroja pre prípadné použitie v budúcnosti.

OSTATNÉ INFORMAČNÉ NÁVODY

– Návod na použitie elektronickej nabíjačky batérií (ak je namontovaná na stroji), ktorý tvorí neodlučiteľnú súčas» tohto návodu.

– Okrem neho sú k dispozícii aj nasledujúce návody: • Zoznam náhradných dielov (dodávaných so

strojom).

• Servisný návod je k nahliadnutiu v Servisných strediskách Nilfisk-Alto.

NÁHRADNÉ DIELY A ÚDRŽBA

Všetky potrebné postupy pri prevádzke, údržbe a opravách musia vykonáva» kvalifikovaní pracovníci alebo Servisné strediská spoločnosti Nilfisk-Alto (ktorých zoznam je uvedený na konci tohto návodu). Používajte výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo. S požiadavkami na servis alebo s objednávkami náhradných dielcov a príslušenstva sa obracajte na Servisné strediská spoločnosti Nilfisk-Alto a uveďte model stroja a výrobné číslo.

ZMENY A VYLEPŠENIA

Nilfisk-Alto neustále zdokonaľuje svoje výrobky a vyhradzuje si právo uskutočňova» zmeny a vylepšenia podľa vlastného uváženia bez toho, aby bola povinná uskutočňova» takéto zmeny a vylepšenia na stroji, ktorý bol predaný v minulosti. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia príslušenstva musia by» schválené a uskutočnené spoločnos»ou Nilfisk-Alto..

BEZPEČNOSŤ

Ďalej uvedené symboly označujú potenciálne

nebezpečné situácie. Vždy si starostlivo prečítajte tieto informácie a prijmite všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb a majetku.

Žiadny program na prevenciu úrazovosti nie je efektívny bez absolútnej spolupráce osoby zodpovednej za prevádzku stroja. Väčšina úrazov, ktoré sa môžu v továrni pri práci alebo pri pohybe vyskytnú» sú spôsobené nedodržaním najzákladnejších pravidiel obozretnosti. Starostlivá a obozretná obsluha je najlepšou zárukou proti vzniku úrazov a má rozhodujúci význam pri úspešnej realizácii akéhokoľvek programu prevencie.

Model STROJA... Výrobné číslo STROJA ...

(5)

SYMBOLY

VŠEOBECNÉ POKYNY

Ďalej v texte sú uvedené osobitné varovania a upozornenia, informujúce o potenciálnom nebezpečenstve ohrozenia osôb a stroja.

NEBEZPEČENSTVO!

– Pred tým, ako začnete vykonáva» akékoľvek údržbové/servisné úkony, otočte kľúč zapaľovania do polohy OFF [VYPNUTÉ] a odpojte batériu.

– Tento stroj môžu obsluhova» iba kvalifikovaní a oprávnení pracovníci. Stroj nemôžu obsluhova» deti ani telesne postihnutí.

– Batérie udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od iskier, otvoreného ohňa alebo dymiacich materiálov. Počas bežnej prevádzky sa uvoľňujú výbušné plyny. – Pri prácach v blízkosti elektrických dielov sa nesmú

nosi» šperky.

– Pod zdvihnutým strojom sa nesmie pracova», ak nie je bezpečne upevnený.

– Nepracujte so strojom v blízkosti jedovatých, nebezpečných, horľavých a/alebo výbušných prachov, kvapalín alebo výparov.

– Počas nabíjania batérie sa vytvára vysoko výbušný vodíkový plyn. Počas nabíjania batérie nechajte kryty otvorené a nabíjanie vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch a v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného ohňa.

VAROVANIE!

– Pred akoukoľvek údržbou alebo opravou si starostlivo prečítajte všetky tieto pokyny.

– Podniknite všetky bezpečnostné opatrenia potrebné na predchádzanie zachyteniu vlasov, šperkov a voľného odevu do pohyblivých častí stroja. – Počas nabíjania batérií nefajčite.

– Nenechávajte stroj bez obsluhy s vloženým kľúčom zapaľovania a nezatiahnutou parkovacou brzdou. – Stroj nepoužívajte na povrchoch s vyšším sklonom

ako je sklon uvedený na stroji.

– Neumývajte stroj priamym prúdom vody ani žieravými prípravkami. Tento typ strojov nečistite pomocou stlačeného vzduchu.

– Stroj nepoužívajte vo veľmi prašnom prostredí. – Pri používaní tohto stroja buďte opatrní, aby ste

nespôsobili škodu iným osobám, predovšetkým de»om.

– Neklaďte na stroj žiadne nádoby s kvapalinami. – Skladovacia teplota musí by» v rozsahu 0°C – +40°C. – Prevádzková teplota stroja musí by» v rozsahu 0°C –

+40°C.

– Relatívna vlhkos» musí by» 30% až 95%. – Vždy chráňte stroj pred slnkom, dažďom a zlým

počasím, pri prevádzke alebo v nečinnosti. – Tento stroj nepoužívajte ako prepravné vozidlo. – Nenechávajte v činnosti kefy, keď sa stroj

nepohybuje, aby sa predišlo poškodeniu podlahy. – V prípade požiaru nepoužívajte vodný hasiaci

prístroj, ale práškový hasiaci prístroj.

– Nenarážajte do regálov ani do lešení, hlavne ak hrozí riziko pádu predmetov.

– Pracovnú rýchlos» nastavte tak, aby vyhovovala charakteru podlahy.

– Nemanipulujte svojvoľne s bezpečnostnými prvkami a dôkladne dodržiavajte bežné údržbové pokyny. – Neodstraňujte ani neupravujte štítky pripevnené na

stroji výrobcom.

– V prípade chybného chodu stroja skontrolujte, či nie je spôsobený nedostatočnou údržbou. Inak

požiadajte o pomoc kvalifikovaných pracovníkov autorizovaného servisného strediska.

NEBEZPEČENSTVO!

Označuje nebezpečnú situáciu s

nebezpečenstvom smrteľného úrazu pre obsluhu.

VAROVANIE!

Označuje potenciálne nebezpečenstvo úrazu osôb.

UPOZORNENIE!

Označuje nutnos» obozretnosti alebo poznámku súvisiacu s dôležitými alebo užitočnými funkciami. Osobitnú pozornos» venujte odsekom označeným týmto symbolom.

POZNÁMKA

Skôr ako začnete stroj používa» si preštudujte návod na obsluhu a údržbu.

(6)

– V prípade výmeny niektorých súčiastok, používajte len ORIGINÁLNE náhradné diely od autorizovaného obchodného zástupcu alebo maloobchodného predajcu.

– Správnu a bezpečnú prevádzku stroja zabezpečíte, ak necháte vykona» plánovanú údržbu, popísanú v príslušnej kapitole tohto návodu, oprávnenými osobami alebo oprávneným Servisným strediskom. – Stroj sa musí zneškodni» v prísnom súlade s platnými

predpismi, pretože obsahuje toxické a škodlivé látky (batérie, oleje, a pod.), ktoré sa podľa platných noriem musia likvidova» v špecializovaných strediskách (pozri kapitolu „Zošrotovanie“). – Ak sa stroj používa v súlade s pokynmi, vibrácie

nespôsobia nebezpečné situácie. Stupeň vibrácií stroja je nižší ako 2,5 m/s2.

– Ak sú na stroji namontované olovené batérie (WET), nenakláňajte stroj viac ako 30°z jeho horizontálnej polohy, aby z nich nevytiekla vysoko žieravá kyselina. V prípade potreby naklonenia stroja kvôli údržbe, vyberte batérie.

ROZBALENIE

Po dodaní starostlivo skontrolujte, či nebol stroj a jeho obal pri preprave poškodený. Ak zistíte zjavné

poškodenie, stroj nerozbaľujte a nechajte ho skontrolova» Zásielkovou službou, ktorá ho doručila. Ihneď kontaktuje Prepravcu a predložte mu žiados» o náhradu škody. Skontrolujte, či boli so strojom dodané nasledujúce položky:

1. Technická dokumentácia: Návod na obsluhu a údržbu zametacieho stroja, Návod na obsluhu elektronickej nabíjačky batérií (ak je namontovaná na stroji), Zoznam náhradných dielov

2. 1 ks hlavná poistka 3. 1 ks poistka bočnej kefy

POPIS STROJA

PREVÁDZKOVÉ SCHOPNOSTI

Zametací stroj sa používa na zametanie prachu a drobných nečistôt z hladkej a pevnej podlahy v stavebníctve a v priemyselných podmienkach, v podmienkach bezpečnej prevádzky a s kvalifikovanou obsluhou.

Ovládací panel (Pozri Obr. B)

1. Ovládací panel 2. Spínač zapaľovania

3. Svetelná dióda označujúca vybitú batériu

4. Svetelná dióda označujúca do polovice vybitú batériu 5. Svetelná dióda označujúca nabitú batériu

6. Obrazovka

7. Tlačidlo výberu obrazovky: – Počítadlo hodín

– Počítadlo hodín a minút – Napätie batérií (V)

8. Poistka vytriasača filtra (doplnkové vybavenie) 9. Upevňovacie skrutky panela

Všeobecný pohľad zvonku (Pozri Obr. C)

1. Páka zdvíhania prednej obruby 2. Držiak bočnej kefy

3. Ovládacia rukovä» 4. Páka selektoru

5. Tlačidlá na nastavenie sklonu ovládacej rukoväte 6. Držiak na nádoby

7. Kapota

8. Zadné kolesá na pevnej osi 9. Predné riadiace koleso 10. Bočná kefa

11. Hlavná kefa

12. Kolík na zdvíhanie a nastavovanie bočnej kefy 13. Ľavý bočný kryt

14. Pravý bočný kryt 15. Predná zásterka 16. Zadná zásterka 17. Zásobník

18. Západka zásobníka na smeti 19. Držadlo zásobníka

20. Držadlo ručného vytriasača filtra 21. Posuvné dvierka hlavnej kefy 22. Ľavý nastavovač výšky hlavnej kefy 23. Pravý nastavovač výšky hlavnej kefy 24. Pravé dvierka hlavnej kefy

25. Upevňovacie skrutky pravých dvierok hlavnej kefy 26. Pedálová brzda predného kolesa (doplnkové

vybavenie)

POZNÁMKA

Pokyny v tomto Návode označujúce pohyby dopredu, dozadu, polohy vpredu, vzadu, vľavo alebo vpravo sú popísané vzhľadom na polohu obsluhy, to znamená v sedadle vodiča s rukami na ovládacej rukoväti (3, Obr. C).

(7)

Priestor pod kapotou (Pozri Obr. U)

1. Kapota (otvorená poloha) 2. Batérie

3. Konektor batérií

4. Elektronická nabíjačka batérií (voliteľná) 5. Elektrický kábel nabíjačky batérií 6. Hlavná poistka

7. Poistka motora bočnej kefy 8. Kryty (olovených) batérií

9. Prepínač medzi olovenou (WET) alebo gélovou (GEL) batériou nachádzajúci sa na voliteľnej elektronickej nabíjačke batérií

10. Nákres pripojenia batérií

11. Svetelná dióda označujúca nabitú batériu 12. Remeň hlavnej kefy

13. Hnací remeň

14. Kladka pohonu hlavnej kefy 15. Hnacie kladky zadných kolies 16. Ventilátor

17. Hlavný motor

18. Štítok s výrobným číslom/technickými údajmi/osvedčením ES

TECHNICKÉ ÚDAJE

Batérie k dispozícii

– Olovená (WET), s kyselinovým elektrolytom – Gélová (GEL), hermetická

Výrobné nastavenie stroja je pre olovené batérie (WET).

Nákresy

Nákresy elektrického pripojenia pre doplnkové vybavenie. (Pozri Obr. V)

CH1 Nabíjačka batérií CN1 Konektor batérií

CN2 Konektor nabíjačky batérií EB1 Elektronická doska ES1 Elektromagnetický spínač F1 Hlavná poistka

F2 Poistka bočnej kefy (15A) F3 Poistka vytriasača filtra (15A) M1 Motor na pohon hlavnej kefy M2 Motor na pohon bočnej kefy M3 Motor vytriasača filtra R1 Relé vytriasača filtra SW1 Spínač na kľúč

SW2 Bezpečnostný spínač kapoty SW3 Spínač vytriasača filtra

Farebné označenie BK Čierna BU Modrá BN Hnedá GN Zelená GY Sivá OG Oranžová PK Ružová RD Červená VT Fialová WH Biela YE Žltá

ELEKTRICKÉ POISTKY

Hlavná poistka: 6, Obr. U

Poistka bočnej kefy: 7, Obr. U Poistka vytriasača filtra (doplnkové vybavenie): v

priestoru pod ovládacím panelom

PRÍSLUŠENSTVO/DOPLNKOVÉ

VYBAVENIE

Okrem štandardného vybavenia možno stroj vybavi» nasledujúcim príslušenstvom/doplnkovým vybavením, v závislosti od konkrétneho použitia stroja:

– Gélové batérie;

– Elektronická nabíjačka batérií;

– Hlavná kefa a bočné kefy s tvrdšími alebo mäkšími štetinami;

– Antistatický polyesterový alebo polyesterový prachový filter BIA C;

– Elektrický vytriasač filtra;

– predné koleso s pedálovou brzdou.

Ďalšie informácie o doplnkovom príslušenstve Vám na požiadanie poskytne Váš predajca.

Rozmery Hodnoty

Šírka čistenia s/bez bočnej kefy 791/600 mm

Dĺžka stroja 1 070 mm

Šírka stroja bez bočnej kefy 773 mm Výška so zníženou ovládacou rukovä»ou 836 mm Minimálna výška od podlahy 40 mm Maximálna/minimálna výška ovládacej

rukoväte 824/1 120 mm

Priemer hlavnej kefy 265 mm x 600 mm Priemer bočnej kefy 420 mm Rýchlos» s maximálnou prítlačnou silou 4,4 km/h

Maximálny sklon 2%

Obsah zásobníka 50 L

Hmotnos» stroja bez batérií 90 kg Predné koleso, riadiace 125/37,5-50 mm Zadné kolesá, hnacie 250 x 50 mm

Elektrický motor 600 W

Úroveň akustického tlaku (LpA) 64 dB(A)

Napätie batérií 12V

Použiteľná kapacita batérie Max. 240 Ah Maximálna veľkos» priestoru pre batérie 398x262x283 mm Odsávanie prachu a filtrovanie Hodnoty Papierový prachový filter, 5-10 µm 2 m2 Elektrický vytriasač filtra (doplnkové

vybavenie): 12V, 30W

Podtlak v priestore hlavnej kefy

(8)

POUŽITIE

Pri čítaní návodu si musí obsluha všíma» predovšetkým význam týchto symbolov. Nezakrývajte tieto štítky z akýchkoľvek dôvodov, v prípade poškodenia ich okamžite nahraďte novými.

KONTROLA BATÉRIÍ/NASTAVENIE NA

NOVOM STROJI

Na prevádzku stroja je potrebná jedna 12 V batéria alebo dve 6 V batérie pripojené podľa nákresu (10, Obr. U). Tento stroj môže pri dodávke obsahova»:

a) Olovené alebo gélové batérie, namontované na stroji a pripravené na použitie.

1. Otvorte kapotu (7, Obr. C) a skontrolujte, či je batéria pripojená k stroju pomocou príslušného konektora (3, Obr. U).

2. Zatvorte kapotu a skontrolujte, či je správne zaistená (kapota musí by» v polohe znázornenej na Obr. C).

3. Vložte kľúč zapaľovania (2, Obr. B) do ovládacieho panela a otočte ho do polohy "I" (páku 4, Obr. C neza»ahujte). Ak sa rozsvieti zelené výstražné svetlo (5, Obr. B), batéria je pripravená na použitie. V opačnom prípade je potrebné batérie nabi» (pozri postup v kapitole o Údržbe).

b) Olovené batérie sú namontované v stroji, ale neobsahujú elektrolytický roztok.

1. Otvorte kapotu stroja (7, Obr. C). 2. Odstráňte uzávery batérie (8, Obr. U).

3. Každý článok batérie naplňte kyselinou sírovou určenou pre batérie (hustota od 1,27 do 1,29 Kg pri 25 °C) v súlade s pokynmi uvedenými v Návode na obsluhu a údržbu batérií. Správne množstvo kyseliny sírovej je uvedené v Návode na obsluhu a údržbu batérií.

4. Nechajte batériu chvíľku oddýchnu» a naplňte ju kyselinou sírovou v súlade s pokynmi uvedenými v Návode na obsluhu a údržbu batérií.

5. Pokračujte s nabíjaním batérie (pozri postup v kapitole o Údržbe).

c) Bez batérie

1. Kúpte príslušné batérie (Pozri Technické údaje a nákres 10, Obr. U).

Vhodné batérie vyberte a nechajte namontova» u kvalifikovaných maloobchodných predajcov batérií.

2. Montáž batérií.

3. Nastavte stroj a nabíjačku batérií (ak je

namontovaná) podľa konkrétneho druhu batérií.

MONTÁŽ BATÉRIÍ A NASTAVENIE DRUHU

BATÉRIÍ (WET [MOKRÉ] ALEBO GEL

[GELOVÉ])

V závislosti od vybraného druhu batérií (olovené alebo gélové) nastavte požadovaný druh na elektronickej doske stroja a nabíjačke batérií (ak je nainštalovaná na stroji), podľa nasledujúcich pokynov:

Nastavenie stroja

1. Prestavte kľúč (2, Obr. B) do polohy „0“. 2. Otvorte kapotu (7, Obr. C).

3. Výrobné nastavenie stroja je pre olovené batérie (WET). Ak sa nastavenie zhoduje s druhom batérie namontovanej na Vašom stroji, pokračujte v

nasledujúcom odseku, v opačnom prípade vykonajte nasledujúce úkony:

4. Odpojte konektor (3, Obr. U). 5. Zatvorte kapotu (7, Obr. C).

6. Odstráňte skrutky (9, Obr. B) a opatrne odstráňte ovládací panel (1).

7. Prepojovací mostík (1, Obr. T) zapojte na konektory “WET” (2) pre olovené batérie alebo na konektory “GEL” (3) pre gélové batérie.

8. Namontujte naspä» ovládací panel a utiahnite skrutky (9, Obr. B).

9. Odpojte konektor (3, Obr. U).

Nastavenie nabíjačky batérií

1. Kľúč (2, Obr. B) otočte do polohy “0”; otvorte kapotu (7, Obr. C) a prepínač (9, Obr. T) prepnite do polohy (WET) pre olovené batérie alebo do polohy (GEL) pre gélové batérie.

2. Batériu namontujte do stroja podľa nákresu (10, Obr. U).

3. Pokračujte s nabíjaním batérie (pozri postup v kapitole o Údržbe).

PRED SPUSTENÍM STROJA

VAROVANIE!

Na niektorých miestach stroja sú nalepené štítky, ktoré označujú:

– NEBEZPEČENSTVO – VAROVANIE

– UPOZORNENIE – POZNÁMKA

UPOZORNENIE!

Pri práci s kyselinou sírovou buďte veľmi opatrní, je to žieravina. V prípade kontaktu kyselinového roztoku s pokožkou alebo očami, opláchnite postihnuté miesto výdatným prúdom vody a vyhľadajte lekára.

Batérie je nutné napĺňa» v dobre vetranom priestore.

Používajte ochranné rukavice. VAROVANIE!

Pred tým, ako stroj spustíte sa istite, že zásobník (17, Obr. C) je správne zatvorený.

(9)

ŠTARTOVANIE A ZASTAVOVANIE

STROJA

Pri každom štartovaní stroja

1. Vložte kľúč zapaľovania (2, Obr. B) do ovládacieho panela; otočte ho do polohy “I” [ne»ahajte páku pojazdu (4, Obr. C)], potom skontrolujte, či sa rozsvietilo zelené výstražné svetlo (5, Obr. B). 2. Ak sa rozsvietilo zelené alebo červené výstražné

svetlo (3 alebo 4, Obr. B) otočte kľúč zapaľovania do polohy “0” a vyberte ho. Pokračujte s nabíjaním batérie (pozri postup v kapitole o Údržbe).

Štartovanie stroja

1. Nastavte ovládaciu rukovä» (3, Obr. C) pomocou držadiel (5) do pohodlnej polohy.

2. Bočnú kefu spus»te do pracovnej polohy (10, Obr. C), odistite držadlo (12) zo svojho držiaka (2) a spus»te rukovä» (neotáčajte ju).

3. Otočte kľúč zapaľovania (2, Obr. B) do polohy “I” bez toho, aby ste potiahli páku selektora (4, Obr. C). 4. Skontrolujte, či sa rozsvieti zelené výstražné svetlo

(5, Obr. B) (batéria nabitá). Ak sa rozsvietilo zelené alebo červené výstražné svetlo (3 alebo 4, Obr. B) otočte kľúč zapaľovania do polohy “0” a potom nabíjajte batériu. (Pozri príslušnú kapitolu).

5. Opatrne zatiahnite páku selektora (4, Obr. C), aby sa stroj uviedol do pohybu. Rýchlos» stroja závisí od tlaku na páku selektora (4, Obr. C).

Zastavenie stroja

Stroj zastavíte úplným pustením páky selektora (4, Obr. C).

Stroj vypnete otočením spínača zapaľovania (2, Obr. B) do polohy „0“.

Bočnú kefu (10, Obr. C) zdvihnete nadvihnutím rukoväte (12, Obr. C) (neotáčajte ju) a zaistite ju poistkou (2).

PREVÁDZKA STROJA

1. Vyhýbajte sa zastavovaniu stroja na dlhší čas v tej istej polohe a s otáčajúcimi sa kefami: môže to spôsobi» nežiadúce poškodenie podlahy.

2. Pri zberaní väčších ľahkých odpadových materiálov stlačením pedálu (27, Obr. C) nadvihnite prednú klapku; netlačte páku príliš dlho, aby sa neznížil sací výkon stroja.

3. Aby sa zaručila správna funkcia stroja, prachový filter musí by» podľa možnosti čo najčistejší. Pre

zametanie aktivujte striasač filtra a postupujte nasledujúcim spôsobom v závislosti od namontovaného vytriasača filtra:

– Ručný vytriasač filtra: kľúč zapaľovania otočte do polohy "0", potom vytiahnite rukovä» (20, Obr. C) až na doraz a pus»te ju. Vrátna pružina narazí do prachového filtra a vytrasie ho. Tento úkon opakujte viac krát. Kľúč zapaľovania otočte do polohy "I".

– Elektrický vytriasač filtra (doplnkové vybavenie): stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo vytriasača filtra (8, Obr. B). Počas tohto úkonu sa hlavný motor a všetky funkcie stroja automaticky zastavia.

Zásobník (17, obr. C) sa musí vyprázdni» po každom pracovnom cykle a vždy, keď je plný.

POZNÁMKA

Bočnú kefu (10, Obr. C) môžete spusti» aj počas jazdy.

POZNÁMKA

Vytriasanie filtra pri práci opakujte najmenej po každých desiatich minútach (v závislosti od podmienok prašnosti v daného pracovného priestoru).

POZNÁMKA

Ak je prachový filter upchatý, a/alebo ak je zásobník plný, stroj už nemôže ďalej zbera» prach a nečistoty.

UPOZORNENIE!

Aby ste zabránili poškodeniu prachového filtra, nepracujte na mokrých podlahách.

POZNÁMKA

Keď je zásobník plný, stroj nie je schopný zbiera» prach a smeti.

(10)

VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA

1. Uvoľnením páky zastavte pohyb stroja.

2. Prestavte kľúč zapaľovania (2, Obr. B) do polohy „0“. 3. Odistite západku (18, Obr. C) potiahnutím za spodný

koniec.

4. Pomocou rukoväte (19, Obr. C) vytiahnite zásobník (17) a vyprázdnite ho.

5. Uložte zásobník naspä» do normálnej polohy a zaistite západkou (18).

6. Stroj je pripravený na ďalšiu prevádzku.

PO POUŽITÍ STROJA

Po skončení bežnej prevádzky, pred opustením stroja: 1. Vyčistite filter pomocou páky ručného vytriasača filtra

(20, Obr. C) alebo stlačením prepínačom

elektrického vytriasača filtra (8, Obr. B) (ak je na stroji namontovaný).

2. Vyprázdnite zásobník (17, obr. C) (pozri predchádzajúci odsek).

3. Nadvihnutím rukoväte (12, Obr. C) zdvihnite bočnú kefu.

4. Vyberte zapaľovací kľúč (2, Obr. B) zo stroja. 5. Zaistite stroj proti samovoľnému pohybu. 6. Zatiahnite doplnkový brzdový pedál (26, Obr. C).

TLAČENIE STROJA

Stroj môžete tlači» s kľúčom zapaľovania (2, Obr. B) v polohe “0” alebo “I”.

DLHODOBÉ ODSTAVENIE STROJA

Ak predpokladáte, že sa stroj nebude používa» dlhšie ako 30 dní, postupujte nasledovne:

– Odpojte konektor batérie (3, Obr. U).

– Stroj nadvihnite, aby sa obruby, hlavná kefa a kolesá nedotýkali podlahy.

– Ak je na stroji namontovaná voliteľná nabíjačka batérií, odpojte kladnú koncovku batérie (+) priamo od pólu batérie (+).

Počiatočné obdobie používania

Po prvom období používania (prvých 8 hodinách) je potrebné skontrolova» správne pripojenie upevňovacích častí a pripojení, či sú viditeľné časti celistvé, a že zo stroja nepresakujú žiadne kvapaliny.

ÚDRŽBA

Maximálnu životnos» stroja a jeho prevádzkovú

bezpečnos» dosiahnete správnou a pravidelnou údržbou. V nasledujúcej tabuľke je uvedená plánovaná údržba. Uvedené intervaly môžu závisie» od príslušných pracovných podmienok, ktoré musí definova» osoba zodpovedná za údržbu.

Všetky operácie pri bežnej i mimoriadnej údržbe musia robi» kvalifikovaní pracovníci alebo autorizované Servisné stredisko.

Tento návod popisuje iba najjednoduchšie a najčastejšie postupy údržby.

VAROVANIE!

Údržbové úkony vykonávajte pri vypnutom stroji, vytiahnutom kľúči zapaľovania a (v prípade potreby) pri odpojenej batérii. Okrem toho si starostlivo prečítajte aj pokyny uvedené v kapitole Bezpečnos».

POZNÁMKA

Ostatné pracovné postupy údržby, ktoré sú súčas»ou Tabuľky plánovanej údržby, nájdete v Servisnom stredisku.

(11)

TABUĽKA PLÁNOVANEJ ÚDRŽBY

(*): Príslušný pracovný postup nájdete v Servisnej príručke. (1): Alebo pri každom štartovaní stroja.

KONTROLA VÝŠKY HLAVNEJ KEFY

1. Skontrolujte výšku bočnej kefy nad podlahou podľa nasledujúceho postupu: – Prejdite so strojom na rovný podklad;

– Nechajte stroj v nehybnom stave otáča» niekoľko sekúnd hlavnú kefu; – Zastavte hlavnú kefu a pohnite strojom.

– Skontrolujte, či je stopa po hlavnej kefe (1, Obr. D) po celej dĺžke kefy široká 2 až 4 cm.

Ak je stopa (1) iná, treba nastavi» prítlak kefy o podlahu. Postupujte podľa pokynov popisovaných v kroku 2. 2. Premiestnite stroj na rovný povrch a zatlačte brzdový pedál (26, Obr. C) (ak je ním stroj vybavený).

3. Prestavte kľúč zapaľovania (2, Obr. B) do polohy „0“. 4. Uvoľnite kolíky (1, Obr. E) na obidvoch stranách stroja.

5. Pomocou kolíkov (1, Obr. E) nastavte ukazovateľ výšky kefy (2) podľa potreby, na obidvoch stranách stroja, a nakoniec utiahnite kolíky (1).

6. Znova zopakujte krok 1 a skontrolujte správne nastavenie výšky hlavnej kefy nad podlahou.

7. Ak je kefa príliš opotrebovaná a nedá sa nastavi», vymeňte ju podľa popisu v nasledujúcom odseku.

Úkon Po dodaní Po každých

10 hodinách Po každých 50 hodinách Po každých 100 hodinách Po každých 200 hodinách Po každých 400 hodinách Skontrolova» hladinu elektrolytu v batérii (1)

Vizuálna kontrola hnacieho remeňa:

pojazd, hlavná kefa (*)

Kontrola výšky a funkčnosti zásteriek Kontrola výšky hlavnej kefy a bočných kief Čistenie a kontrola neporušenosti

prachového filtra (1)

Kontrola funkčnosti elektrického

vytriasača filtra (voliteľného) (*)

Skontrolova» dotiahnutie matíc a skrutiek (*) Nastavenie napínača hnacieho remeňa (*)

Vymeni» hnací remeň: pojazd, hlavná kefa (*)

Kontrola alebo výmena kefiek (alebo uhlíkových kefiek) elektrického motora odsávania

(*) Kontrola funkčnosti bezpečnostného

spínača kapoty (*)

POZNÁMKA

V našej ponuke nájdete kefy rôznych tvrdostí. Tento postup platí pre všetky typy kief.

POZNÁMKA

Ukazovateľ (2) musí by» v rovnakej polohe na obidvoch stranách stroja; maximálny povolený rozdiel je 2 drážky, pomocou ktorého dosiahnete správnu prevádzkovú stopu kefy (1. Obr. D), so šírkou od 2 do 4 cm, podľa popisu v kroku 1.

UPOZORNENIE!

Ak je stopa hlavnej kefy príliš široká (viac ako 4 cm), môže sa naruši» normálna prevádzka stroja a pohyblivé časti sa môžu prehrieva», čím sa zníži ich životnos».

Pri vykonávaní vyššie uvedených kontrol buďte obzvláš» opatrní a stroj používajte len v súlade s uvedenými podmienkami.

(12)

VÝMENA HLAVNEJ KEFY

1. Premiestnite stroj na rovný povrch a zatlačte brzdový pedál (26, Obr. C) (ak je ním stroj vybavený). 2. Prestavte kľúč zapaľovania (2, Obr. B) do polohy „0“. 3. Uvoľnite kolíky (1, Obr. E) na obidvoch stranách

stroja.

4. Ukazovatele výšky kefy nastavte (2, Obr. E) do polohy, v ktorej kefa dosiahne maximálnu vzdialenos» od povrchu. Kolíky utiahnite (1). 5. Otvorte kapotu (7, Obr. C).

6. Uvoľnite kolík na ľavej strane stroja (3, Obr. E). 7. Odstráňte kryt kefy (1, Obr. F), vytlačte ho smerom

nadol, čím odistíte držiaky (2). 8. Demontujte kefu (1, Obr. G).

9. Skontrolujte, či na hnacom náboji (4, Obr. R) nie sú namotané nečistoty alebo cudzie predmety (povrazy, kusy odevov a pod.).

10. Nová kefa sa musí nainštalova» s radmi štetín tak, ako na obrázku (1, Obr. H) (pohľad zhora).

11. Na stroj nainštalujte novú kefu a skontrolujte, že jej otvor (1, Obr. I) správne zapadá do príslušného hnacieho náboja (4, Obr. R).

12. Kryt kefy namontujte naspä» (1, Obr. F), zaistením držiakov (2).

13. Utiahnite kolík (3, Obr. E).

14. Nastavte výšku hlavnej kefy, ako sa popisuje v predchádzajúcom odseku.

VÝŠKOVÉ NASTAVENIE BOČNEJ KEFY

1. Skontrolujte, či je bočná kefa v správnej výške nad podlahou. Postup:

– Stroj premiestnite na rovný povrch a bočnú kefu spus»te do pracovnej polohy.

– Nechajte stroj v nehybnom stave a niekoľko sekúnd nechajte otáča» bočnú kefu.

– Zastavte bočnú kefu a pohnite strojom. – Skontrolujte, či je stopa kefy, jej šírka a smer,

zhodná s nákresom na obrázku (1, Obr. J). V prípade, že stopa nezodpovedá požiadavkám, je potrebné nastavi» výšku kefy podľa postupu popisovaného v nasledujúcich krokoch. 2. Otáčaním kolíka (12, Obr. C) v smere alebo proti

smeru hodinových ručičiek nastavte výšku kefy nad povrchom.

3. Znova zopakujte krok 1 a skontrolujte správne nastavenie výšky bočnej kefy nad podlahou. 4. Ak je kefa príliš opotrebovaná a nedá sa nastavi»,

vymeňte ju podľa popisu v nasledujúcom odseku.

VÝMENA BOČNEJ KEFY

1. Premiestnite stroj na rovný povrch a zatlačte brzdový pedál (25, Obr. C) (ak je ním stroj vybavený). 2. Prestavte kľúč zapaľovania (2, Obr. B) do polohy „0“. 3. Vložte ruku do kefy a stlačte dve protiľahlé poistky (1,

Obr. K) smerom k sebe a potom potlačte kefu (2) smerom nadol, čím ju stiahnete zo štvorkolíkového držiaka (3).

4. Namontujte novú kefu do stroja, usaďte ju to kolíkov (3) a zaistite poistkami (1).

5. Nastavte výšku bočnej kefy, ako sa popisuje v predchádzajúcom odseku.

POZNÁMKA

V našej ponuke nájdete kefy rôznych tvrdostí. Tento postup platí pre všetky typy kief.

UPOZORNENIE!

Pri výmene hlavnej kefy alebo bočných kief odporúčame používa» ochranné rukavice, pretože medzi štetinami môžu by» ostré nečistoty.

POZNÁMKA

V našej ponuke nájdete kefy rôznych tvrdostí. Tento postup platí pre všetky typy kief.

POZNÁMKA

V našej ponuke nájdete kefy rôznych tvrdostí. Tento postup platí pre všetky typy kief.

UPOZORNENIE!

Pri výmene hlavnej kefy sa odporúča používa» ochranné rukavice, pretože medzi štetinami môžu by» nečistoty s ostrými hranami.

(13)

ČISTENIE A KONTROLA BEZCHYBNÉHO

STAVU PRACHOVÉHO FILTRA

1. Premiestnite stroj na rovný povrch a zatlačte brzdový pedál (26, Obr. C) (ak je ním stroj vybavený). 2. Prestavte kľúč zapaľovania (2, Obr. B) do polohy „0“. 3. Uvoľnite západku (18, Obr. C).

4. Pomocou rukoväte (19, Obr. C) vyberte zásobník (17).

5. Rukovä» filtra (1, Obr. L) otočte smerom nahor (približne 90°) a nechajte rám filtra (2) otoči» smerom od vonku.

6. Prachový filter (3) vytiahnite smerom nahor.

7. Filter čistite vo vhodnom priestore vonku potriasaním v horizontálnej polohe a poklepávaním na strane (1, Obr. M), oproti drôtenej sie»ke (2). Čistenie ukončite pomocou stlačeného vzduchy (3) s tlakom max. 6 barov, len v smere zo strany chránenej drôtenou sie»kou (2).

V závislosti od typu filtra, majte na zreteli nasledujúce upozornenia:

– Papierový filter (štandardný): nepoužívajte na jeho čistenie vodu ani čistiace prostriedky; filter sa môže poškodi».

– Polyesterový filter (voliteľný), pri jeho čistení dodržiavajte hore uvedené pokyny. Na zvýšenie účinnosti čistenia môžete premy» filter vodou a nepeniacimi čistiacimi prostriedkami. Toto čistenie zvyšuje kvalitu čistenia alebo znižuje životnos» filtra, ktorý budete musie» meni» častejšie. Používaním nevhodných čistiacich prostriedkov sa filter môže poškodi».

8. Skontrolujte, či nie je teleso filtra roztrhnuté. 9. V prípade potreby vyčistite gumové tesnenie

priestoru pre filter (4, Obr. L) po obvode a skontrolujte jeho bezchybný stav. Podľa potreby ho vymeňte. 10. Filter namontujete opačným postupom ako pri

odstraňovaní (kroky od 8 po 1).

KONTROLA VÝŠKY A FUNKČNOSTI

OBRÚB

1. Prejdite strojom na rovnú plochu, ktorá je vhodná na kontrolovanie výšky obruby. Zatiahnite brzdový pedál (26, Obr. C) (ak je na stroji namontovaný) alebo zaistite kolesa.

2. Prestavte kľúč zapaľovania (2, Obr. B) do polohy „0“.

Kontrola bočnej obruby

3. Skontrolujte stav bočnej obruby (13 a 14, Obr. C). Ak majú obruby (1, Obr. N) trhliny väčšie ako 20 mm alebo praskliny (2) väčšie ako 10 mm, treba ich vymeni» (pokyny na výmenu obrúb nájdete v Servisnej príručke).

4. Skontrolujte, či je výška bočnej obruby (13 a 14, Obr. C) od podlahy medzi 0 - 3 mm (Obr. O). V prípade potreby nastavte výšku obruby nasledujúcim spôsobom.

Ľavý bočný kryt

a) Otvorte kapotu (7, Obr. C), uvoľnite kolík (3, Obr. E) a odstráňte ľavý kryt kefy (1, Obr. F), stlačte smerom nadol, čím uvoľníte držiaky (2).

b) Výšku obruby (3, Obr. F) nastavte pomocou jej otvorov (4).

c) Znova zmontujte všetky demontované dielce v opačnom poradí ako pri rozoberaní.

Pravý bočný kryt

a) Demontujte hlavnú kefu podľa popisu uvedeného v príslušnom odseku.

b) Odstráňte remeň (12, Obr. U) z kladky (14); na uľahčenie úkonu, otáčajte kladkou (14) ručným otáčaním ventilátora (16).

c) Odstráňte skrutky (25, Obr. C) a pravý kryt (24) spolu s remeňom (12, Obr. U).

d) Na stroji nastavte výšku obruby (1, Obr. S) pomocou jej otvorov (2).

e) Znova zmontujte všetky demontované dielce v opačnom poradí ako pri rozoberaní.

Kontrola prednej a zadnej obruby

5. Demontujte hlavnú kefu podľa popisu uvedeného v príslušnom odseku.

6. Skontrolujte stav prednej (1, Obr. R) a zadnej (2) obruby.

7. Ak majú obruby trhliny (1, Obr. N) väčšie ako 20 mm alebo praskliny (2) väčšie ako 10 mm, treba ich vymeni» (pokyny na výmenu obrúb nájdete v Servisnej príručke).

8. Skontrolujte či:

– predná obruba (1, Obr. P) sa jemne dotýka podlahy bez toho, aby bola od podlahy vzdialená (podľa nákresu na obrázku).

– výška zadnej obruby (1, Obr. O) od podlahy je medzi 0 - 3 mm (ako je uvedené na obrázku). POZNÁMKA

Okrem štandardného papierového filtra sa dodávajú aj polyesterové filtre. Nasledujúci postup platí pre filtre všetkých typov.

POZNÁMKA

Filter namontujte naspä» s drôtenou tkaninou (2, Obr. M) otočenou k prednej časti stroja (smerom k ventilátoru (16, Obr. U)).

(14)

9. V prípade potreby nastavte výšku obruby pomocou jej otvorov (3, Obr. R).

10. Potiahnite páku zdvíhania prednej obruby (27, Obr. C) a skontrolujte, či sa predná obruba (1, Obr. Q) otočila o 90°(podľa nákresu na obrázku); uvoľnite páku a skontrolujte, či sa obruba vrátila do pôvodnej polohy a nezostala v strednej polohe. V prípade potreby si pozrite nastavenie alebo výmenu ovládacieho lanka prednej obruby v Servisnej príručke.

11. Znova zmontujte všetky demontované dielce v opačnom poradí ako pri rozoberaní.

NABÍJANIE BATÉRIE

1. Premiestnite stroj na rovný povrch a zatlačte brzdový pedál (26, Obr. C) (ak je ním stroj vybavený). 2. Prestavte kľúč zapaľovania (2, Obr. B) do polohy „0“. 3. Otvorte kapotu (7, Obr. C).

4. (Len pre olovenú batériu) skontrolujte hladinu elektrolytu vo vnútri batérie; v prípade potreby ju doplňte cez uzávery (8, Obr. U).

5. Pri ďalšom nabíjaní nechajte kryty otvorené (8). 6. V prípade potreby očistite horný povrch batérie. 7. Pokračujte v nabíjaní batérie jedným z nasledujúcich

spôsobov, v závislosti od použitia elektronickej nabíjačky batérií (4, Obr. U).

Nabíjanie batérie s vonkajšou nabíjačkou batérií

1. Skontrolujte, či je nabíjačka vhodná pre daný druh batérií, podľa Návodu na obsluhu nabíjačky batérií. Menovité napätie nabíjačky batérií je 12V.

2. Odpojte konektor batérií (3, Obr. U) a pripojte ho do vonkajšej nabíjačky batérií.

3. Nabíjačku batérií pripojte do elektrickej siete. 4. Po ukončení nabíjania, odpojte nabíjačku batérií od

elektrického systému a od konektora batérie (3, Obr. U).

5. (Len pre olovené batérie) Skontrolujte správnu výšku hladiny elektrolytu vo vnútri batérie; v prípade potreby ho doplňte cez uzávery (8).

6. Znova pripojte konektor batérie (3, Obr. U) do stroja. 7. Zatvorte kapotu (1, Obr. U); stroj je pripravený na

použitie.

Nabíjanie batérie pomocou voliteľnej nabíjačky namontovanej na stroji

1. (Len pre olovenú batériu) skontrolujte hladinu elektrolytu vo vnútri batérie; v prípade potreby ju doplňte cez uzávery (8, Obr. U). Po doplnení elektrolytu na požadovanú hladinu, vyčistite, v prípade potreby, horný povrch batérie. Pri ďalšom nabíjaní nechajte kryty otvorené (8).

2. Elektrický kábel nabíjačky batérií (5, Obr. U) pripojte do elektrickej siete.

3. Ak zhasne zelené výstražné svetlo (11, Obr. U), batéria je nabitá.

4. Ďalšie informácie o prevádzke nabíjačky batérií (4, Obr. U) nájdete v Návode na obsluhu nabíjačky batérií.

5. Konektor nabíjačky batérií (5, Obr. U) z elektrickej siete a umiestnite ho do príslušného držiaka. 6. (Len pre olovenú batériu) Zatvorte všetky uzávery

(8).

7. Zatvorte kapotu (1, Obr. U); stroj je pripravený na použitie.

VAROVANIE!

Počas nabíjania batérie sa vytvára vysoko výbušný vodíkový plyn. Batérie nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch a v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného ohňa.

Počas nabíjania batérií nefajčite.

Počas nabíjania batérie nechajte kapotu otvorenú.

VAROVANIE!

Buďte mimoriadne opatrní počas nabíjania batérie, pretože kvapalina môže z batérií presakova». Kyselinový roztok v batérii je žieravý. V prípade kontaktu kyselinového roztoku s pokožkou alebo očami,

opláchnite postihnuté miesto výdatným prúdom vody a zavolajte lekára.

POZNÁMKA

Nabíjačka batérií musí by» kompatibilná s druhom batérií namontovaných v stroji.

VAROVANIE!

Skontrolujte, či napätie a frekvencia uvedené na štítku s výrobným číslom (1, Obr. U) zodpovedajú hodnotám elektrickej siete.

POZNÁMKA

Ak je nabíjačka batérií pripojená do elektrickej siete, všetky funkcie stroja sa automaticky vypnú.

(15)

BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE

BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ KAPOTY

Tento spínač sa spustí po otvorení kapoty stroja. Zastaví všetky funkcie stroja.

Ak sa stroj naštartuje s otvorenou kapotou, kontaktujte autorizované Servisné stredisko alebo Predajcu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ďalšie informácie nájdete v servisnej príručke, ktorá je k dispozícii v každom servisnom stredisku spoločnosti Nilfisk-Alto.

ZOŠROTOVANIE

Stroj je potrebné zošrotova» v špecializovanom zariadení. Pred zošrotovaním stroja vždy odstráňte tieto materiály: – Batéria

– Polyesterový prachový filter – Hlavnú kefu a bočné kefy – Elektronickú dosku

PROBLÉM OPRAVA

Keď je kľúč v polohe “I”, stroj neštartuje

Skontrolujte, či je konektor batérií (3, Obr. U) správne pripojený. Skontrolujte, či je kapota správne zatvorená

Skontrolujte stav poistky (6, Obr. U)

Skontrolujte, či nie je pripojená doplnková nabíjačka batérií. Bočná kefa nepracuje. Skontrolujte stav poistky (7, Obr. U) Stroj pracuje len v zastavenej

polohe, v opačnom prípade sa rozsvieti červené výstražné svetlo.

Nabite batériu.

Ak sa tým problém nevyrieši, vymeňte batériu.

Batéria je príliš slabá. Namontujte batériu s vyššou kapacitou. (Min. 140 Ah). POZNÁMKA

Ak je stroj vybavený voliteľnou nabíjačkou batérií, stroj nie je možné používa», ak nie je nabíjačka namontovaná. V prípade nesprávnej činnosti nabíjačky batérií, kontaktujte

autorizované Servisné stredisko.

UPOZORNENIE!

Odstránené diely je potrebné zneškodni» v súlade s platnými predpismi.

(16)

OSVEDČENIE O ZHODE EC

$OWR'HXWVFKODQG*PE+ *XLGR2EHUGRUIHU6WUD‰H '%HOOHQEHUJ 'LSO,QJ:ROIJDQJ1LHXZNDPS 6N~ãN\DVFKYiOHQLD 9êURERN 6ZHHSHU 0RGHO )/2257(&% 3RSLV 9 9\SUDFRYDQLH]DULDGHQLDRGSRYHGi QDVOHGXM~FLPRGSRYHGDM~FLPQDULDGHQtP (&0DFKLQH'LUHFWLYH(& (&/RZ9ROWDJH'LUHFWLYH((& (&(0&'LUHFWLYH((& 3RXåLWpKDUPRQL]RYDQpQRUP\ (1(1(1(1 (1 (1(1 3RXåLWpãWiWQHQRUP\DWHFKQLFNp YODVWQRVWL ',1(1 ,(& %HOOHQEHUJ

3UHKOiVHQLHR]KRGH(&

(17)

1

3

3

2

4

S310035 S310036 S310037 S310085 S310084 S310040

N

O

R

Q

S

T

P

S310083

(18)

HEADQUARTER HEADQUARTER

DENMARK

Nilfi sk-Advance Group Sognevej 25 2605 Brøndby Denmark Tel: (+45) 43 23 81 00 SUBSIDIARIES AUSTRALIA Nilfi sk - ALTO 48 Egerton St. PO box 6046 Silverwater NSW 2128 Australia Tel: (+61) 2 8748 5966 Fax: (+61) 2 8748 5960 AUSTRIA ALTO Österreich GmbH Nilfi sk-Advance AG Metzgerstrasse 68 5101 Bergheim/Salzburg Austria Tel : (+43) 662 456 400 11 Fax: (+43) 662 456 400 34 E-mail: verkauf@nilfi sk-alto.at

www.nilfi sk-alto.at

BRAZIL

Wap do Brasil Ltda. Rua das Palmeiras, 350-Bairro Capela Velha 83.705-500 – Araucária - Paraná Brasil Tel: (+55) 41 2106 7400 Fax (+55) 41 2106 7403/7404 E-mail: wap@wapdobrasil.com.br CANADA ALTO Canada 24 Constellation Road Rexdale Ontario M9W 1K1 Canada Tel: (+1) 416 675 5830 Fax: (+1) 416 675 6989 CZECH REPUBLIC

ALTO Ceskà republika s.r.o. Zateckých 9 14000 Praha 4 Czech Republic Tel. (+420) 24 14 08 419 Fax (+420) 24 14 08 439 E-mail: wap_p@mbox.vol.cz DENMARK Nilfi sk-ALTO Division of Nilfi sk-Advance A/S

Industrivej 1 9560 Hadsund

Denmark Tel: (+45) 72 18 21 00 Fax: (+45) 72 18 21 05 E-mail: salg@nilfi sk-alto.dk E-mail: service@nilfi sk-alto.dk

www.nilfi sk-alto.dk Nilfi sk-ALTO Food Division Division of Nilfi sk-Advance A/S

Blytækkervej 2, 9000 Aalborg

Denmark Tel: (+45) 72 18 21 00 Fax: (+45) 72 18 20 99 E-mail: scanio.technology@nilfi sk-alto.dk

www.nilfi sk-alto.com FRANCE Nilfi sk-ALTO ALTO France SA Aéroparc 1 19 rue Icare 67960 Entzheim France Tel: (+33) 3 88 28 84 00 Fax: (+33) 3 88 30 05 00 E-mail: info@nilfi sk-alto-fr www.nilfi sk-alto.com

GERMANY

Nilfi sk-ALTO Division of Nilfi sk-Advance A/S

Guido-Oberdorfer-Str. 2-8 89287 Bellenberg

Germany Tel: (+49) (0) 730 67 20 Fax: (+49) (0) 730 67 23 10

E-mail: info@nilfi sk-alto.de Info-export@nilfi sk-alto.de

www.nilfi sk-alto.de

GREAT BRITAIN

Nilfi sk-ALTO Division of Nilfi sk-Advance Ltd.

Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria CA11 9BQ

Great Britain Tel: (+44) 1 768 86 89 95 Fax: (+44) 1 768 86 47 13 E-mail: sales@nilfi sk-alto.co.uk

www.nilfi sk-alto.co.uk HUNGARY ALTO Hungary Kft Csengery ut. 119 8800 Nagykanizsa Hungary Tel: (+36) 93 509 701 Fax: (+36) 93 509 704 MALAYSIA

ALTO DEN-SIN Malaysia Sdn Bhd SD14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP

Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Malaysia Tel: (+603) 6274 6913 Fax: (+603) 6274 6318 E-mail: Densin@tm.net.my NETHERLANDS Nilfi sk-ALTO ALTO Nederland B.V. Camerastraat 9 1322 BB Almere The Netherlands Tel: (+31) 36 5460 760 Fax: (+31) 36 5460 700 E-mail: info@alto-nl.com Postbox 60112 1320 AC Almere The Netherlands NORWAY ALTO Norge AS Bjørnerudveien 24 1266 Oslo Norway Tel: (+47) 22 75 17 70 Fax: (+47) 22 75 17 71 E-mail: info@nilfi sk-alto.no

www.nilfi sk-alto.no

SINGAPORE

ALTO DEN-SIN Singapore Pte. Ltd.

No. 17 Link Road Singapore 619034 Singapore Tel: (+65) 6268 1006 Fax: (+65) 6268 4916 Web: www.densin.com E-mail: densin@singnet.com.sg SPAIN Nilfi sk-ALTO Division of Nilfi sk-Advance S.A.

Torre D´Ara Paseo del Rengle, 5 Pl. 10

08302 Mataró Barcelona Spain Tel: (+34) 93 741 24 00 Fax : (+34) 93 757 80 20 E-mail: info@nilfi sk-alto.es

www.nilfi sk-alto.com SWEDEN ALTO Sverige AB Aminogatan 18, Box 40 29 431 04 Mölndal Sweden Tel: (+46) 31 706 73 00 Fax: (+46) 31 7067341 E-mail: info@nilfi sk-alto.se

www.nilfi sk-alto.se

USA

ALTO U.S. Inc. 16253 Swingley Ridge Road

Suite 200 Chesterfi eld Missouri 63017-1544 USA Tel.: (+1) 636 530 0871 Fax: (+1) 636 530 0872 E-mail: info@alto-us.com ALTO U.S.Inc 2100 Highway 265 Springdale Arkansas 72764 USA Tel: (+1) 479 750 1000 Fax: (+1) 479 756 0719 E-mail: info@alto-us.com ALTO U.S.Inc 1100 Haskins Road Bowling Green Ohio 43402 USA Tel: (+1) 419 352 75 11 Fax: (+1) 419 353 71 87 E-Mail: info@alto-us.com ALTO Cleaning Systems, Inc.

12249 Nations Ford Road Pineville North Carolina 28134

USA Tel: (+1) 704 971 1240 Fax: (+1) 704 971 1241 E-mail: info@nilfi sk-advance.us

www.nilfi sk-alto.com ES1 EB1 BATTERIES 12V SW2 SW1 M1 F1 F2 BK BK BK BK RD RD RD RD RD GY GY BU OG OG WH CN1 CN1 CN2 CN1 BK M1 BK BK M2 GY RD F2 RD BK CH1 RD CN1 RD F1 RD ES1 OG SW2 BN CN2 WH SW1 GY BU OG EB1 CN1 BK M1 BK BK M2 GY RD F2 RD CN1 RD F1 RD ES1 SW2 RD CN2 WH SW1 GY BU SW3 YE OG OG BN R1 RD BK EB1 F3 M3 BK BN BN BK BATTERIES 12V BK BATTERIES 12V M2 OG -+ + -Pb Gel V+ V- Out V+ V- Out V+ V- Out -+ -+ -+ -+ Gel Pb Gel Pb V1 C1 C3 C2 C3 C1 C2 V1 C3 C1 C2 V1 C4 L1

Imagem

Referências

temas relacionados :