Studying the interrelation between the aggressiveness and nervousness of the young sportsmen aged 13-16 undertaking the training process of different directions.

Download (0)

Full text

(1)

Педагогіка, психологія та медико-біологічні

154

Вивчення взаємозв'язку між агресивністю і тривожністю

у юних спортсменів 13-16 років

з різною спрямованістю тренувального процесу

Хорошуха М.Ф.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Анотації:

Показано вплив тренувальних навантажень різної спрямованості на розвиток агресивності та особистісної тривожності спортсменів. У експерименті приймали участь 279 юних спортсменів у віці 13-16 років та 62 учні загальноосвітньої школи того ж віку, які не займалися спортом. Тестування проводилися на початку навчального року. Проаналізовано результати лонгітюдинальних досліджень, здійснених нами у 90-х та 2000-х роках. Встановлено, що між якістю агресивності спортсмена та високим рівнем його особистісної тривожності існує від’ємний кореляційний зв’язок.

Хорошуха М.Ф. Изучение взаимосвязи между агрессивностью и тревожнос-тью у юных спортсменов 13-16 лет с различной направленностью трени-ровочного процесса. Показано влияние тренировочных нагрузок различной на-правленности на развитие агрессивности и личностной тревожности спортсменов. В эксперименте принимали участие 279 юных спортсменов в возрасте 13-16 лет и 62 ученика общеобразовательной школы этого же возраста, которые не занимались спортом. Тестирования проводились в на-чале учебного года. Проанализированы результаты лонгитюдинальных исследо-ваний, совершённые нами в 90-х и 2000-х годах. Установлено, что между качеством агрессивности спортсмена и высоким уров-нем его личностной тревожности существу-ет отрицательная корреляционная связь.

Khoroshukha M.F. Studying the inter-relation between the aggressiveness and nervousness of the young sports-men aged 13-16 undertaking the train-ing process of different directions. It is the inluence of the training loads of the sportsmen’s aggressiveness and ner-vousness. 279 aged 13-16 sportsmen took part in the experiment and 62 pu-pils of the comprehensive school of the same age, the latter ones never going in for sport. The anonymous tests were contracted at the beginning of the school year. The analyzed results of the longitu-dinal researches conducted by us in the 90s and 2000s. It should be stated that there exists the negative correlative con-nection between the sportsman’s quality of aggressiveness and a high level of his personal nervousness.

Ключові слова:

агресивність, особистісна тривожність, лонгітюдинальні дослідження, спортсмени, учні, підлітковий вік.

агрессивность, личностная тревож

-ность, лонгитюдинальные исследования, спортсмены, ученики, подростковый воз

-раст.

aggressiveness, personal nervousness, longitudinal researches, sportsmen, pu

-pils, teenage.

Вступ.1

Дослідженню особистісних якостей спортсменів, зокрема, агресивності та тривожності відводиться великий арсенал робіт вітчизняних і зарубіжних науковців. Серед них: Л. Берковітц, М.М. Візитей, Дж. Доллард, Кретті Брайент Дж., Н.Ю. Шумакова, Г.В. Коробейніков, Є.І. Львовська, В.А. Кабачков та ін. Узагальнюючим висновком їх робіт є наступне: спортсмени високого ґатунку є більш агресивними, ніж представники масових видів та ті, хто не займається спортом [10, 12, 11], а також характеризуються найвищими показниками особистісної тривожності, що свідчить про стійку схильність їх сприймати велике коло ситуацій як загрозу і, відповідно, реагувати на різні ситуації станом тривоги [7]; найбільш високі показники тривожності реєструються у представників циклічних видів спорту в порівнянні зі спортсменами ациклічних видів [4]; є дані, які вказують на те, що рівень тривожності не залежить від кваліфікації спортсменів [6] та не усі види спортивної діяльності сприяють всебічному формуванню психоемоційного стану підлітків [3] тощо.

В попередніх наших дослідженнях [9], що були адресовані проблемі вивчення природи агресивності юних спортсменів був встановлений факт специфічності впливу тренувальних занять різної спрямованості на розвиток агресивності. Проте, аналіз літературних досліджень свідчить про відсутність даних щодо вивчення взаємозв’язку між показниками, що характеризують агресивність і тривожність юних спортсменів, які спеціалізуються в різних видах спортивної діяльності. Отримання відповідної інформації, з одного боку, необхідно для подальшого розуміння факту специфічності впливу © Хорошуха М.Ф., 2011

тренувальних навантажень різної спрямованості на фізичний та психоемоційний стани організму спортсменів-підлітків, з іншого, для можливого використання індивідуальних особливостей проявів агресії та тривожності спортсменів з позиції їх психолого-педагогічної взаємодії в управлінні навчально-тренувальним процесом.

Робота виконана відповідно до плану НДР Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. Мета роботи – проаналізувати особливості взаємозв’язку між рівнями агресивності і тривожнос

-ті юних спортсменів13-16 років, що спеціалізуються в різних видах спорту, за даними досліджень, проведе

-них у 90-х і 2000-х роках.

Методи та організація дослідження:

аналіз наукової та науково-методичної літератури з •

проблем формування духовних і особистісних якос

-тей спортсменів;

психолого-педагогічне тестування: дослідження •

агресивності спортсменів за модифікованим тестом Розенцвейга та особистісної тривожності, відповід

-но, за тестом Ч.Спілбергера. методи статистики.

Оцінка агресивності обстежуваних проводилася за запропонованим нами індексом якості агресивності (ІЯА) наступним чином:

0 балів – агресивність відсутня; •

до 0,5 – низький рівень агресивності; •

від 0,6 до 1,2 – агресивність у «нормі»(умовно); •

від 1,3 і більше-високий рівень агресивності. •

Оцінка рівня особистісної тривожності проводи

(2)

проблеми фізичного виховання і спорту № 4 / 2011

155

до 30 балів-низький рівень тривожності; •

від 30 до 45 – середній рівень тривожності; •

вище 45 – високий рівень тривожності. •

Дослідження проводилися на базах Броварського вищого училища фізичної культури та загальноос

-вітніх шкіл №9 і 3 м. Бровари всередині 90-х (1995-1996) та 2000-х (2007-2008)роках. Під нашим спосте

-реженням знаходилися юні спортсмени 13-16 років (279чол.), які були розподілені на дві групи в залеж

-ності від спрямова-ності їх тренувального процесу (згідно класифікації видів спорту за А.Г.Дембо [2]): група А-види спорту на витривалість (велосипедний і лижний спорт, плавання); група Б-швидкісно-силові види спорту (легка атлетика: біг 100 і 200 м., стрибки, штовхання ядра і метання диска; бокс, вільна бороть

-ба). Контрольну групу склали 62 практично здорових учнів ЗОШ того ж віку, що й спортсмени, які не займа

-лися спортом. Усі дослідження проводи-лися у перші місяці (вересень-жовтень) кожного навчального року.

Результати дослідження.

За даними досліджень проведених у 2000-х роках (табл.1) знаходимо, що у представників видів спорту на витривалість (група А) відмічаються низькі показ

-ники рівня агресивності (ІЯА знаходиться в межах від 0,1 до 0,3 балів) та середні, що відповідають аналогіч

-ному рівню (від 30 до 45 балів) за шкалою Ч. Спілбер

-гера, показники особистісної тривожності.

Що стосується розподілу юних спортсменів даної групи за рівнями тривожності, то як показує аналіз отриманих даних, низький рівень реєструється лише у плавців і становить всього 4,5%, на долю середнього рівня тривожності відводиться від 59,1 до 66,7% обсте

-жуваних та високого, відповідно, від 33,3 до 36,4%. У спортсменів швидкісно-силових видів спорту (група Б) реєструються високі показники ІЯА (від 1,7 до 3,5 балів), що в цілому вказує на високий рівень їх агресивності ,та середній, аналогічно групі А, рівень тривожності. Але на відміну від представників групи А, у групі Б високий рівень тривожності відмічається у невеликій кількості осіб (від 16,7 до18,2%).

Аналізуючи та порівнюючи результати досліджень минулих років (табл.2) можна відзначити те, що не іс

-нує суттєвих відмінностей між показниками агресив

-ності та тривож-ності юних спортсменів 90-х і 2000-х років. Як і раніше знаходимо одну й ту саму законо

-мірність: низьким показникам рівня агресивності від

-повідають більш високі показники високого рівня осо

-бистісної тривожності і, навпаки, високим значенням ІЯА – низькі показники високого рівня тривожності.

У школярів ЗОШ (контрольна група) не встанов

-лено, раніше виявленого у спортсменів, факту специ

-фічного, обумовленого спрямованістю тренувального процесу, взаємозв'язку між рівнями агресивності та тривожності.

Більш ілюстративно характеристика вираженості агресивності та високого рівня особистісної тривож

-ності підлітків,що займаються різними видами спорту представлена на рисунку. В цілому можна заключити, що між якістю агресивності підлітків та високим рів

-нем їх особистісної тривожності існує від'ємний коре

-ляційний зв'язок.

Якщо вважати ,що тривожність як складова пси

-хічного здоров'я [5] не є негативною [7] ,на відміну від агресивності, рисою особистості, тоді низький рівень її у представників швидкісно-силових видів спорту обумовлений тим, що їх спортивна діяльність часто потребує вирішення складних ситуаційних задач, які нерідко здійснюються в умовах дефіциту часу (напри

-клад , у видах єдиноборств) і є однією з необхідних умов для досягнення високих спортивних результатів. І дальше, високий рівень тривожності та низький рі

-вень агресивності, які є характерною психічною озна

-кою особистостей, що спеціалізуються у видах спорту на витривалість, на нашу думку, є результатом спе

-цифічного впливу тренувальних навантажень різної спрямованості на організм людей різного віку і про

-фесійної зайнятості [8,1]. Можна також передбачити, що високі рівні особистісної тривожності спортсме

-нів даної групи можуть лише опосередковано вплива

-ти на їх спор-тивні досягнення. Висновки.

Більш високий рівень особистісної тривожності і низький рівень агресивності мають спортсмени видів спорту на витривалість. І навпаки, для спортсменів швидкісно-силових видів спорту характерним є висо

-кі рівні агресивності , яким відповідають більш низь-кі показники тривожності.

Інформація про особливості прояву агресивності та тривожності юних спортсменів в залежності від спря

-мованості їх тренувального процесу може бути однією Таблиця 1

Характеристика прояву рівнів агресивності (за індексом якості агресивності – ІЯА) та особистісної тривожності у юних спортсменів 13-16років та їх однолітків-учнів загальноосвітньої школи, які не

займа-ються спортом (контроль) за даними досліджень 2000-х років; Х ± m, %

Показники

Види спорту на витривалість (А) Швидкісно-силові види спорту (Б)

Контроль (n=30) Лижний спор

т:

гонки 5 і 10 км (n=12) Вело

спор

т:

гонки:

50 і 75 км (n=20) Плав

ання:

200, 400 і 1500м (n=22) Л/атлетик

а:

біг 100 і 200 м, ст

рибки,

шт

овх

ання

ядра і ме

-тання диск

а

(n=24) Бок

с

(n=22) Вільна боро

тьба

(n=23)

ІЯА 0,3 ± 0,04 0,3 ± 0,03 0,1 ± 0,03 1,7 ± 0,16 2,4 ± 0,21 3,5 ± 0,18 0,7 ± 0,19

РОТ 40,1 ± 1,99 41,2 ± 1,57 41,9 ± 1,74 40,3 ± 1,24 40,0 ± 1,00 41,1 ± 1,68 39,2 ± 1,03

Низький р. — — 4,5(1) — — — 3,3(1)

Середній р. 66,7(8) 65,0(13) 59,1(13) 83,3(20) 81,8(18) 82,6(19) 86,7(26)

Високий р. 33,3(4) 35,0(7) 36,4(8) 16,7(4) 18,2(4) 17,4(4) 10,0(3)

(3)

Педагогіка, психологія та медико-біологічні

156

із необхідних умов гармонійного поєднання фізичних і психічних якостей підростаючого покоління.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення впливу занять різними видами спорту на прояви асоціальної поведінки спортсменів-підлітків.

Література:

Булич Э.Г. Здоровье человека: Биологическая основа жизнедея

-1.

тельности и двигательная активность в её стимуляции / Э.Г. Бу

-лич, И.В. Муравов. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 424 с.

Дембо А.Г. Актуальные проблемы современной спортивной ме

-2.

дицины / А.Г. Дембо. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 295 с. Кабачков В.А. Влияние занятий различными видами спорта на 3.

психическую устойчивость и физическую подготовленность подростков с асоциальным поведением / В.А. Кабачков, С.Ю. Тюленьков, В.А. Куренцов //Теория и практика физ.культуры. – 2003. – № 10. – С. 60-63.

Львовская Е.И. Уровень тревожности и показатели липидной 4.

пероксидации у спортсменов, специализирующихся в цикличе

-ских и ацикличе-ских видах / Е.И. Львовская, М.В. Тренева // Спортивна медицина. – 2009. – № 1-2. – С. 65-68.

Психология здоровья: учебник для вузов / Г.С. Никифоров, Л.И. 5.

Августова, Р.А. Березовская и др. – С Пб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2003. – 606 с.

Ткаченко С.В. Дослідження рівня емоційної тривожності борців 6.

в змагальних умовах / С.В. Ткаченко, Н.В. Ніколаєнко //ЧДПУ

Таблиця 2

Характеристика прояву рівнів агресивності (за індексом якості агресивності – ІЯА) та особистісної тривожності у юних спортсменів 13-16років та їх однолітків-учнів загальноосвітньої школи, які не

займа-ються спортом (контроль) за даними досліджень 90-х років: Х ± m, %

Показники

Види спорту на витривалість (А) Швидкісно-силові види спорту (Б)

Контроль (n=32)

Лижний

спор

т: г

онки

5 і 10 км (n=19) Вело

спор

т:

гонки: 50 і 75 км (n=23)

Плав

ання:

200, 400 і 1500 м. (n=27) Л/атлетик

а:

біг 100 і 200 м, ст

рибки,

шт

овх

ання

ядра і мет

ан

-ня диск

а

(n=33) Бок

с

(n=28) Вільна боро

тьба

(n=26)

ІЯА 0,5 ± 0,04 0,4 ± 0,03 0,4± 0,04 2,4± 0,16 2,6 ± 0,18 3,2 ± 0,23 1,0 ± 0,08

РОТ 39,6 ± 0,97 42,1 ± 0,88 41,4 ± 0,90 40,8 ± 0,86 40,7 ± 0,61 41,8 ± 0,84 42,3 ± 0,95

Низький р. — — — — — — —

Середній р. 57,9 (11) 52,2 (12) 59,3 (16) 90,9(30) 92,9(26) 96,2(25) 71,9(23)

Високий р. 42,1 (8) 47,8(11) 40,7(11) 9,1(3) 7,1(2) 3,8(1) 28,1(9)

Примітка. У дужках наведено дані про кількість осіб.

імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. – № 44. – С. 106-109. – (Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). Улізько Віра. Стан емоційного напруження спортсменок-7.

тенісисток високої кваліфікації / Віра Улізько, Георгій

Коробейніков //Педагогіка, психологія та медико-біологічні про

-блеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 6. – С. 128-130.

Хорошуха М.Ф. Особенности изменений физической работо

-8.

способности и её кардиореспираторного обеспечения у юных спортсменов под влиянием тренировочных нагрузок различной направленности: автореф. дисс. на соискание учен. степени

канд. мед. наук: спец. 14.00.12 «Лечебная физкультура и спор

-тивная медицина» / М.Ф. Хорошуха. – М., 1989. – 24 с. Хорошуха М.Ф. До природи агресивності юних спортсменів 13-9.

16 років, які спеціалізуються в різних видах спорту: порівняльний аналіз власних досліджень 90-х і 2000-х років(повідомлення третє)

/ М.Ф. Хорошуха //Педагогіка, психологія та медико-біологічні про

-блеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 6. – С. 131-135.

Шумакова Н.Ю. Взаимосвязь физических упражнений с агрес

-10.

сивным поведением подростков / Н.Ю. Шумакова //Теория и практика физ.культуры. – 2002. – № 9. – С. 53-56.

Snyder E. Social Aspects of sport / E.Snyder, E.Spreitzer. – Engle

-11.

wood Cliffs (N.Y.): Prentice Hall, 1978. – 214 p.

Lueshen G. Checting in sport / G.Lueshen // Social Problem in Atlet

-12.

ics: Essays in the Sociology of sport. – Urbana Chicago-London: Univ. Illinois Press, 1976. – P. 71-73.

Поступила в редакцию 03.03.2011 г. Хорошуха Михайло Федорович horoshuha@kmu.gov.ua Рис. Характеристика вираженості агресивності (за індексом якості агресивності -ІЯА) та високого рівня особистісної тривожності юних спортсменів 13-16 років, які спеціалізуються у видах спорту на витривалість ( ) так швидкісно-силових видах ( ) за даними досліджень 90-хі2000-хроків

90-і роки 2000-і роки

Агресивність Тривожність Агресивність Тривожність

Рів

ень т

рив

ожно

сті, %

Індек

с як

ості агре

сивно

сті, %

4,0

3,0

2,0

1,0

0

50

40

30

20

10

Figure

Updating...

References

Related subjects :