Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

55 

Texto

(1)

Zápisnica č. 07/2007

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 03. 04.

2007 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš

Overovateľ: Ing. Peter Abrahám

Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 2/ SK: 26-LO/D-659/2007 zo dňa 06.02.2007

vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania

ÚK: T.W.Radio, s.r.o., Bratislava

3/ SK: 61-LO/D-900/2007 zo dňa 22.02.2007

vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/107 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu retransmisie

ÚK: VARES, s.r.o. Banská Bystrica

4/ SK: 22-LO/D-284/2007 zo dňa 16.01.2007

vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/103 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb

ÚK: SBD II. Košice

5/ SK: 39-LO/D-576/2007 zo dňa 01.02.2007

vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/39 z dôvodu ukončenia vysielania na kanáli 45. Ružomberok

ÚK: MAC TV, s.r.o. Bratislava

6/ SK:70-LO/O-888/2007 zo dňa 26.02.2007

vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice

ÚP: 10:00 hod.

7/ SK: 60-LO/D-781/2007 zo dňa 14.02.2007

vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190 ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava

ÚP: 10:20 hod.

8/ SK: 82-LO/D-1122/2007 zo dňa 05.03.2007

vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190 ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava

ÚP: 10:20 hod.

9/ Sťažnosť č. 1228/62-2007 zo dňa 12.03.2007

vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. spoločnosťou TV – SKV s.r.o., Snina Sťažovateľ: fyzická osoba

10/ SK: 63-LO/D-922/2007 zo dňa 23.02.2007

(2)

308/2000 Z.z.

ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 11/ SK: 83-LO/D-1326/2007 zo dňa 15.03.2007

vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.

ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava

12/ Informácia – schválený plán vysielania Slovenského rozhlasu do zahraničia 13/ SK: 79-LO/D-934/2007 zo dňa 25.02.2007

oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/63 podľa ust. § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

ÚK: MAXMEDIA, s.r.o. , Šaľa 14/ Kontrolný monitoring

Správa č. 13/2007/TV o monitorovaní TV Karlova Ves

(monitorovaný program TV Karlova Ves z dní 5.1. a 12.1.2007)

Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/84 15/ Kontrolný monitoring

Správa č. 8/2007/TV o monitorovaní TV Markíza (monitorovaný program Paľba zo dňa 11.12.2006)

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie:T/41 16/ Kontrolný monitoring

Správa č.23/2006/TV o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie

(monitorovaný program Púchovská televízia z dňa 30.01.2007 a 02.02.2007)

Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov číslo licencie:T/92 17/ Šetrenie sťažnosti

Sťažnosť č.188/11-2007

(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Koncesionári z dňa 11.12.2006)

Správa o šetrení sťažnosti č. 188/11-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

18/ Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 187/12-2007

(na vysielanie programu Správy STV, príspevok Slovenský rozhlas: Koncesionárske poplatky

z dňa 11.12.2006)

Správa o šetrení sťažnosti č.187/12-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

19/ Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č.683/25-2007

(na vysielanie programu Niečo za niečo z dňa 5.2.2007)

Správa o šetrení sťažnosti č.683/25-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

20/ Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č.156/10-2007

(na vysielanie seriálu Ženatý so záväzkami zo dňa 08.01.2007 a film Chlapci v mojom živote zo dňa 07.01.2007)

Správa o šetrení sťažnosti č. 156/10-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza

(3)

21/ Kontrolný monitoring

Správa č.25/07/TV o monitorovaní vysielania Carisma TV (monitorovaný deň:18. a 19.2.2007)

Vysielateľ: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou číslo licencie: T/115 22/ Kontrolný monitoring

Správa č. 27/07/TV o monitorovaní vysielania INFOKANÁL Šahy (monitorovaný deň: 19. a 26.2.2007)

Vysielateľ: E L E C T R I S, spol. s r.o., Banská Bystrica číslo licencie: T/121 23/ Kontrolný monitoring

Správa č. 30/2007/TV o monitorovaní INFOKANÁL TV (monitorovaný deň: 31.1.2007)

Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov číslo licencie: T/84 24/ Kontrolný monitoring

Správa č. 29/07/TV o monitorovaní vysielania TVA (monitorovaný deň: 6.3.2007)

Vysielateľ: Panonia Media Production s r.o., Bratislava číslo licencie: T/150 25/ Šetrenie sťažnosti

Sťažnosť č.952/45-2007

(na vysielanie programu Zúfalé manželky z dňa 23.2.2007 a 24.2.2007)

Správa o šetrení sťažnosti č. 952/45-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

26/ Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č.414/15-2007

(na vysielanie programu Počasie. Ako bude s Mokrým? zo dňa 21.01.2007) Správa o šetrení sťažnosti č. 414/15-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie:T/41 27/ Šetrenie sťažnosti

Sťažnosť č.300/14-2007

(na vysielanie programu Paľba zo dňa 8.1.2007)

Správa o šetrení sťažnosti č. 300/14-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41 28/ Šetrenie sťažnosti

Sťažnosť č.1276/169-2005

(na vysielanie programu Reportéri z dňa 6.6.2005)

Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 29/SK č.: 857-PgO/O-2366/2006 zo dňa 17.10.2006

Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1287/114-2006 (dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: Ranné noviny/12.06. – 16.06, 19.06 - 22.06.2006)

ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

30/SK č.: 881-PgO/O-2519/2006 zo dňa 07.11.2006

Doplnenie: Správa č. 11/2006/Ro o monitorovaní Slovenského rozhlasu, okruhu Rádio Slovensko

(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: vysielanie reklamy/22.08.2006) ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

31/SK č.: 888-PgO/O-2531/2006 zo dňa 21.11.2006

(4)

(dodržiavanie § 34 ods. 1 až § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: Jurský park 3/23.09.2006)

ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

32/SK č.: 889-PgO/O-2532/2006 zo dňa 21.11.2006

Doplnenie: Správa č. 67/2006/TV o monitorovaní Nautik TV (dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: vysielanie reklamy/06.09.2006)

ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/160 33/SK č.: 892-PgO/O-2535/2006 zo dňa 21.11.2006

Doplnenie: Správa č. 76/2006/TV z monitorovania televízie TV Focus (dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: nedodanie záznamov z vysielania/18.09.-19.09.2006)

ÚK: TV Focus, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/173

34/SK č.: 895-PgO/O-2540/2006 zo dňa 21.11.2006 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1874/166-2006 (dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: Správy TA3/24.09.2006)

ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/125

35/SK č.: 898-PgO/O-2543/2006 zo dňa 21.11.2006

Doplnenie: Správa č. 1 o monitorovaní vysielania televízie JOJ v období volieb do orgánov samosprávy obcí

(dodržiavanie § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: Ranné noviny/15.11.2006)

ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

36/SK č.: 911-PgO/O-2670/2006 zo dňa 05.12.2006

Doplnenie: Správa č. 71/2006/TV z monitorovania televízie Dúbravská televízia (dodržiavanie § 33 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: vysielanie reklamy/13.09. a 20.09.2006)

ÚK: Dúbravská televízia spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/100 37/SK č.: 913-PgO/O-2672/2006 zo dňa 05.12.2006

Doplnenie: č. 71/2006/TV z monitorovania televízie Dúbravská televízia (dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: Dúbravský magazín/13.09.2006)

ÚK: Dúbravská televízia spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/100 38/SK č.: 914-PgO/O-2673/2006 zo dňa 05.12.2006

Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1845/163-2006 (dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: Noviny/17.09.2006)

ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

39/SK č.: 916-PgO/O-2675/2006 zo dňa 05.12.2006 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1898/168-2006 (dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: Noviny/27.09.2006)

ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

40/SK č.: 27-PgO/O-643/2007 zo dňa 23.01.2007

Doplnenie: Správa č. 6/2007/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie (dodržiavanie § 16 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: neodvysielanie oznamu o porušení zákona) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

(5)

ÚP: 10.40 hod.

41/SK č.: 52-PgO/O-963/2007 zo dňa 20.02.2007 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2469/212-2006 (dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: Reflex/08.12.2006)

ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41 ÚP: 11.00 hod.

42/ Rôzne

1.Správa zo služobnej cesty - IX. ročník prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska v Martine

2.Vývoj sledovanosti v roku 2006 – MML TGI SR. Rozdelenie ústnych pojednávaní:

1. 10:00 hod., RÁDIO KISS, s.r.o., Košice 2. 10:20 hod., RING TV, s.r.o., Bratislava

3. 10:40 hod., SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Bratislava

4. 11:00 hod., MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Bratislava

************* K bodu 1/

Kontrola plnenia úloh:

Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 256 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného zasadnutia sú splnené.

Uznesenie č. 07-07/1.216: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/

SK: 26-LO/D-659/2007 zo dňa 06.02.2007

vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania

ÚK: T.W.Radio, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 07-07/2.217: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 26-LO/D-659/2007 zo dňa 06.02.2007, posúdila žiadosť o zmenu licencie R/90 na rozhlasové vysielanie podľa ustanovenia § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania:

T.W.Radio s.r.o. Banšelova 17 821 04 Bratislava

z dôvodu zmeny programovej štruktúry a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

(6)

mení licenciu č. R/90 na rozhlasové vysielanie nasledovne:

V rozhodnutí o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa 19.04.2005 sa časť III. mení takto: Časť III., bod 1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 06.02.2007 (č.p.d.659/2007), doplnenej dňa 26.03.2007 znejú nasledovne:

“1.1 Spravodajstvo: min.: 1,98%

1.2 Publicistika:

1.2.1 Politická publicistika: 0 %

1.2.2 Ostatná publicistika: min.: 10,32%

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:

1.3.1 Programy pre deti: min.: 5,36%

1.3.2 Náboženské programy: 17,91 %

1.3.3 Literárno-dramatické programy: min.: 3,87%

1.3.4 Zábavné programy: min : 0 %

1.3.5 Hudobné programy: min. 14,88 %“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 07-07/257: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 26-LO/D-659/2007 a zašle ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti T.W.Radio, s.r.o., Bratislava.

T: 03.05.2007 Z:

LO

K bodu 3/

SK: 61-LO/D-900/2007 zo dňa 22.02.2007

vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/107 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu retransmisie

ÚK: VARES, s.r.o. Banská Bystrica

Uznesenie č. 07-07/3.218: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán

príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 61-LO/D-900/2007 zo dňa 22.02.2007, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/107, z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie, zmeny počtu pripojených účastníkov a zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:

VARES, s.r.o. Chalupkova 25

974 01 Banská Bystrica

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í

(7)

registráciu retransmisie č. TKR/107 zo dňa 15.01.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien, pričom body 1-4 sa dopĺňajú a znejú takto:

1. V bode 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa podbod 1.26-1.30, vypúšťa sa v podbode 1.22 text týkajúci sa KDS Látky, ktorý sa nahrádza textom novým, ktorý znie: 1.22 KDS Hriňová:

„1.22 KDS Hriňová:

Hlavná stanica KDS: Hriňová, Lúčna č. 1766/26 Lokalita: obec Hriňová

1.26 KDS Hontianske Nemce:

Hlavná stanica KDS: Hontianske Nemce, budova OcÚ Lokalita: obec Hontianske Nemce

1.27 KDS Kanianka:

Hlavná stanica KDS: Kanianka, škôlka OcÚ Lokalita: obec Kanianka

1.28 KDS Zemianske Kostoľany:

Hlavná stanica KDS: Zemianske Kostoľany, Kultúrny dom Lokalita: obec Zemianske Kostoľany

1.29 KDS Podzámčok:

Hlavná stanica KDS: Podzámčok, budova OcÚ Lokalita: obec Podzámčok

1.30 KDS Dolná Breznica ( Lednické Rovne) Hlavná stanica KDS: Dolná Breznica Lokalita: Intravilán Dolnej Breznice“

2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: „Hriňová, Hontianske Nemce, Kanianka, Zemianske Kostoľany, Podzámčok, Dolná Breznica“

3. Bod 3. Počet prípojok sa mení, dopĺňa a znie :

Dudince 440 Hontianske Moravce 230 Hontianske Trsťany 90 Klenovec 760 Košice Ťahanovce 3950 Lednické Rovne 1100 Stropkov 1300 Šurice 110 Turie 330 Dohňany 840 Batizovce 180 Oščadnica 540

Opatovce nad Nitrou 280

Pukanec 240 Nedožery-Brezany 400 Koš 200 Kružlová 46 Lubeník 260 Valaská 730 Hronec 186 Kozárovce 564 Lednica 196 Lazany 370 Hriňová 450 Hontianske Nemce 47 Kanianka 119

(8)

Zemianske Kostoľany 386

Podzámčok 48

Želmanovce 96

Dolná Breznica 175

Počet prípojok celkom je: 14663” 4. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení, dopĺňa a znie takto: „4.1.KDS Dudince

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, Infokanál VARES, Spektrum, Hallmark, Eurosport CZ, ČT

1,ČT 2, M1,M2, MUSICBOX, Discovery, RTL, RTL2,

ÓČKO, Nautik TV, CNN, MTV Europe, PRO 7, SAT1,

VOX, ARD, ZDF

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio - FM;VIVA, Jemné melódie

4.2. KDS Hontianske Moravce televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, Infokanál VARES Spektrum, TA 3, JOJ, ČT1, ČT 2, Discovery,

Eurosport CZ, RTL, RTL klub, Nautik TV, TV NOE,

rozšírený súbor:

-rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; VIVA, Jemné melódie

4.3.KDS Hontianske Trsťany televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, Eurosport CZ, ČT 1, ČT 2, RTL, PRO 7, SAT1

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Jemné melódie 4.4. KDS Klenovec

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, Infokanál VARES, CNN, ČT 1, ČT 2, KABEL 1, Eurosport

CZ, Hallmark, RTL, Nautik TV, MusicBox, Super RTL,

VOX, Galaxie Sport, rozšírený súbor: Hallmark, DISCOVERY

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio _ FM; VIVA, Jemné melódie

4.5.KDS Košice-Ťahanovce televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, MTV 1, TV 2, TV 5, Music Box, RTL, RTL2, RTL Klub, Nautik

TV, PRO 7, SAT 1, VOX, Teleprior, Infokanál VARES

rozšírený súbor: ČT1, ČT2, CNN, Spektrum, CARTOON NETWORK, Jetix, DISCOVERY, Eurosport CZ, EUROSPORT 2, AnimalPlanet, MTV Europe, VH 1, MiniMax, Blue Hustler, Hallmark, Romantica, Zone Reality,CNN , Galaxie Sport, DunaTV, Film+, Viasat Explorer, Viasat History

špeciálna ponuka: HBO, HBO 2, HUSTLER TV

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio _FM; VIVA, Jemné melódie

(9)

4.6. KDS Lednické Rovne televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV 5, TV Považie, Infokanál VARES, RTL2, PRO 7, SAT1, ÓČKO, Super RTL, TV NOE

rozšírený súbor: Animal Planet, RTL, Eurosport CZ, Hallmark, Spektrum, MiniMax, CartoonNetwork, Galaxie Sport, Film+

špeciálna ponuka: HUSTLER TV, HBO

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio _ FM; VIVA, Jemné melódie

4.7. KDS Stropkov

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Infokanál VARES, Hallmark, TV 5, ČT 1, ČT 2, Nautik TV,

MusicBox, RTL, RTL2, SAT1, VOX, rozšírený súbor: - DISCOVERY, Animal Planet, Eurosport CZ, Zone

Romantika, Zone Reality, Minimax, Jetix, MGM, Galaxie sport, Blue Hustler, Film+ rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,

Rádio _FM; VIVA, Jemné melódie 4.8. KDS Šurice

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, RTL, RTL 2, RTL Klub, SAT1, PRO 7, MTV 1, MTV 2, DUNA TV, rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ FM;VIVA, Jemné melódie

4.9. KDS Turie

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA,TA3, JOJ, Infokanál VARES, RTL2, PRO 7, SAT1, ČT1, ČT2, TV

PATRIOT, VOX, RTL, Spektrum rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Jemné melódie

4.10.KDS Dohňany

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, Infokanál VARES, TA 3, ČT 1, ČT 2, RTL 2, TV Považie, SuperRTL,

TV NOE, Nautik TV, PúTV

rozšírený súbor: Eurosport CZ, Hallmark, Spektrum, MTV Europe, ÓČKO, Cartoon Network, Galaxie Sport, Discovery, Blue Hustler

špeciálna ponuka: Hustler TV, HBO

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Jemné melódie

4.11.KDS Batizovce

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ , TA 3, Infokanál VARES, ČT 1,ČT2, Eurosport CZ, Jetix, Film+,

RTL2, SAT1, Spektrum

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Jemné melódie

4.12. KDS Oščadnica televízne programové služby:

(10)

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1,ČT2,

TV5, CNN, SuperRTL, Nautik TV

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ FM; VIVA, Jemné melódie

4.13. KDS Opatovce nad Nitrou televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV PRIEVIDZA, Eurosport, ČT 1, ČT2, RTL2,

SuperRTL, Eurosport, Kabel 1, SAT1, RTL, PRO7

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Jemné melódie

4.14. KDS Pukanec

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, Eurosport, ČT 1, RTL2, SAT 1, RTL, PRO 7, VOX

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Jemné melódie

4.15. KDS Nedožery-Brezany televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, TV PRIEVIDZA, Nautik TV, ČT 1, ČT2, MusicBox,

Eurosport, SuperRTL, SAT1, RTL, PRO7, TV NOE,VOX

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Jemné melódie

4.16. KDS Koš

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, TV PRIEVIDZA, Eurosport CZ, ČT 1, ČT2, RTL2, Super RTL, Kabel 1, SAT1, ÓČKO, Film+, MiniMax

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Jemné melódie

4.17. KDS Kružlová

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, Infokanál VARES, TV Nautik, ČT1, ČT2, MusicBox, TV5,

Discovery rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ FM

4.18. KDS Lubeník

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, Nautik TV, RTL, RTL2, Eurosport CZ, ČT 1, ČT2, ÓČKO,

VOX, Hallmark, DUNA TV, Minimax, Film+

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio _ FM; VIVA, Jemné melódie

4.19. KDS Valaská

televízne programové služby:

(11)

CZ, ČT 1, ČT 2, Nautik TV, RTL, ÓČKO, JETIX, Film+, SAT1, PRO7, Viasat Explorer, Viasat History

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Jemné melódie

4.20. KDS Hronec

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Eurosport CZ, ČT1, ČT 2, Nautik TV, ÓČKO, JETIX, Film+, RTL, SAT1, PRO7, Viasat Explorer, Viasat History rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Jemné melódie

4.21. KDS Kozárovce televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Nautik TV, Eurosport CZ, ČT1, ČT2, SAT1, PRO7, VOX, RTL, RTL2

rozšírený súbor:

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio _FM; VIVA, Jemné melódie

4.22. KDS Hriňová

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Nautik TV, Eurosport CZ, ČT1, ČT2, JETIX, Super RTL, Discovery, RTL, SAT1, PRO 7

rozšírený súbor: MGM, Film+, Spektrum, MiniMax, Hallmark, Cartoon Network, MusicBox, Animal Planet, Galaxie Sport, Viasat Explorer, Viasat History

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, EXPRES

4.23. KDS Lednica

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2,TV MARKÍZA, TA 3, JOJ,Nautik TV, Eurosport CZ, ČT 1, ČT2, RTL2, PRO7

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; VIVA

4.24. KDS Želmanovce televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, Eurosport CZ, ČT1, RTL2, SAT1

rozšírený súbor: -

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Jemné melódie

4.25 KDS Lazany:

televízne programové služby:

základný súbor : STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, TV Prievidza, ČT1,ČT2, RTL 2, PRO 7, Super RTL

rozšírený súbor: -

rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ FM; VIVA 4.26. KDS Hontianske Nemce

(12)

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Eurosport CZ, ČT1, ČT2, JETIX, Super RTL, Discovery, RTL, SAT1, PRO 7

rozšírený súbor: MGM, Film+, Spektrum, MiniMax, Hallmark, Cartoon Network, MusicBox, Animal Planet, Galaxie Sport, MTV Europe

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, EXPRES

4.27. KDS Kanianka televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV Prievidza, Eurosport CZ, ČT1, ČT2, Hallmark ,

RTL, Discovery, SAT1, PRO 7

rozšírený súbor: MGM, Film+, Spektrum, MiniMax, Cartoon

Network, MusicBox, Animal Planet, Galaxie Sport, MTV Europe, Jetix, Viasat Explorer, Viasat History rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,

Rádio_FM; VIVA, EXPRES 4.28 KDS Zemianske Kostoľany

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Eurosport CZ, ČT1, ČT2, Hallmark , RTL, Discovery, SAT1,

PRO 7, Super RTL

rozšírený súbor: MGM, Film+, Spektrum, MiniMax, Cartoon

Network, MusicBox, Animal Planet, Galaxie Sport, MTV Europe, Jetix, Viasat Explorer, Viasat History rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,

Rádio_FM; VIVA, EXPRES 4.29 KDS Podzámčok

televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Nautik TV, Eurosport CZ, ČT1, ČT2, RTL2, SAT1, MusicBox, Jetix

rozšírený súbor:

-rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, EXPRES

4.30 KDS Dolná Breznica televízne programové služby:

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, Infokanál VARES ,TA

3, MusicBox, ČT1, ČT2, RTL2, SAT1, PRO7, Super

RTL, TV5

rozšírený súbor: JOJ, TV Nautik Hallmark , Eurosport CZ, Spektrum, MiniMax, Cartoon Network, Animal Planet, Galaxie Sport, RTL, FILM+

špeciálna ponuka: HBO, Hustler TV

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, EXPRES

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 07-06/258: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/107 v SK č.: 61-LO/D-900/2007 a zašle ho účastníkovi konania, spol. VARES, s.r.o., Banská Bystrica spolu s výzvou na úhradu

(13)

správneho poplatku.

T: 03.05.2007 Z:

LO K bodu 4/

SK: 22-LO/D-284/2007 zo dňa 16.01.2007

vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/103 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb

ÚK: SBD II. Košice

Uznesenie č. 07-07/4.219: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 22-LO/D-284/2007 zo dňa 16.01.2007, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/103, doručené z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v meste Košice, účastníka konania:

Stavebné bytové družstvo II. Košice Bardejovská 3

040 01 Košice

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í

registráciu retransmisie č. TKR/103 zo dňa 12.11.1997 v znení neskoršie vykonaných zmien, v časti 4. nasledovne:

Bod 4. Časť televízne programové služby sa mení a znie takto: 4.1 KDS Starozagorská:

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TELEPRIOR , M1, M2,

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina; b) rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TELEPRIOR ,

TA3, M1, M2, ČT1, ČT2, Rai uno, Super RTL, PRO 7,

VOX, SAT1, Eurosport, Discovery Channel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV Europe,

Viasat History, Viasat Explorer/SPICE, Film+

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina

4.2 KDS Hemerkova: a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TELEPRIOR , M1, M2

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina;

b) rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TELEPRIOR ,

(14)

VOX, SAT1, Eurosport, Discovery Channel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV Europe,

Viasat History, Viasat Explorer/SPICE, Film+

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina

4.3 KDS Čordákova : a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TELEPRIOR , M1, M2

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina;

b) rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TELEPRIOR ,

TA3, M1, M2, ČT1, ČT2, Rai uno, Super RTL, PRO 7,

VOX, SAT1, Eurosport, Discovery Channel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV Europe,

Viasat History, Viasat Explorer/SPICE, Film+

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina

4.4 KDS Wurmová: a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TELEPRIOR , M1, M2,

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina;

b) rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TELEPRIOR ,

TA3, M1, M2, ČT1, ČT2, Rai uno, Super RTL, PRO 7,

VOX, SAT1, Eurosport, Discovery Channel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV Europe,

Viasat History, Viasat Explorer/SPICE, Film+

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 07-07/259: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/103, zašle ho účastníkovi konania - SBD II. Košice a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.

T: 03.05.2007 Z:

LO K bodu 5/

SK: 39-LO/D-576/2007 zo dňa 01.02.2007

vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/39 z dôvodu ukončenia vysielania na kanále 45. Ružomberok

ÚK: MAC TV, s.r.o. Bratislava

Uznesenie č. 07-07/5.220: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 39-LO/D-576/2007 zo dňa 01.02.2007, posúdila oznámenie o zmene licencie T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka

(15)

konania: MAC TV s.r.o. Brečtanová 1 831 01 Bratislava

z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania – zníženia o frekvenciu 45. kanál Ružomberok a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení

licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:

Rozhodnutia o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa mení takto:

1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa vypúšťa text: „45. kanál, kóta Ružomberok“

2. V čl. IV, v bode 1 sa vypúšťa podbod č. 35), ktorý znie : „ Televízny kanál: 45 Ružomberok

Frekvenčný list: 5343/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002

Lokalita: Ružomberok“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 07-07/260: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 39-LO/D-576/2007 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.

T: 03.05.2007 Z:

LO

K bodu 6/

SK: 70-LO/O-888/2007 zo dňa 26.02.2007

vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice

ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie č. 07-07/6.221: Rada pre vysielanie a retransmisiu presunula rokovanie o správnom konaní č. 70-LO/O-888/2007 na deň 24.04.2007.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 07-07/261: Kancelária Rady vypracuje právnu a skutkovú analýzu správneho konania č. 70-LO/O-888/2007 v spojitosti s vyjadrením účastníka konania na ústnom pojednávaní, konanom dňa 03.04.2007 a na nasledujúce zasadnutie Rady pripraví návrh uznesenia.

T: 17.04.2007 Z:

LO K bodu 7/

(16)

SK: 60-LO/D-781/2007 zo dňa 14.02.2007

vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190 ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava

ÚP: 10:20 hod.

Uznesenie č. 07-07/7.222: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z. “), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 60-LO/D-781/2007 zo dňa 14.02.2007, posúdila oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/190 podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., doručenú Rade dňa 14.02.2007 účastníka konania:

RING TV s.r.o. Pekná cesta 6 843 03 Bratislava

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 60-LO/D-781/2007 zo dňa 14.02.2007 z dôvodu, že účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán.

Úloha č. 07-07/262: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 60-LO/D-781/2007 a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti RING TV s.r.o., Bratislava.

T: 03.05.2007 Z:

LO K bodu 8/

SK: 82-LO/D-1122/2007 zo dňa 05.03.2007

vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190 ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava

ÚP: 10:20 hod.

Uznesenie č. 07-07/8.223: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z. “), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 82-LO/D-1122/2007 zo dňa 05.03.2007, posúdila oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/190 účastníka konania:

RING TV s.r.o. Pekná cesta 6 843 03 Bratislava

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto

(17)

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení

licenciu na televízne vysielanie č. T/190/2006 zo dňa 19.09.2006, ktorá v úplnom znení znie: „I.

(1) Názov programovej služby: RING TV

(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov (4) Časový rozsah vysielania: 52,42 hodín/týždenne

(5) Územný rozsah vysielania:

1 Satelit ASTRA 3A, uplink Slovenské telekomunikácie a.s., Rádiokomunikácie o.z., forma signálu digitálna,

3 KDS a MMDS spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, KDS a MMDS spoločnosti SATRO s.r.o., Bratislava (6) Jazyk vysielania: slovenský

II. Právne skutočnosti spoločnosti:

(4) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 40191/B, oddiel: Sro, zo dňa 25.07.2006

(7) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 40191/B, oddiel: Sro, zo dňa 25.07.2006

III.

1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 05.03.2007 (č.p.d. 1122/2007)

a/ Programová služba (100 %)

1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 2. Programy : min. 80 % b/ Programy: (100 %) 1. Spravodajstvo: 0 % 2. Publicistika: 2.1 Politická publicistika: 0 % 2.2 Ostatná publicistika: 0 % 3. Dokumentárne programy: 0 % 4. Dramatické programy: 0 %

5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 100 % 6. Hudobné programy: 0 %

7. Vzdelávacie programy: 0 % 8. Náboženské programy : 0 % 9. Športové programy: min. 0 %

4) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %

6) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 0 %

8) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje

(18)

sa

10) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa JSO

12) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: teletext neprevádzkuje

14) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti

16) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 7 CD nosiče alebo DVD nosiče v zodpovedajúcej kvalite a požadovanom formáte, 8 Videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite

(možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) IV.

1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom satelitu ASTRA 3A, uplink Slovenské telekomunikácie a.s., Rádiokomunikácie, o.z., forma signálu digitálna,

2. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.

2.1. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS a v MMDS je na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č2.2. . TKR/254 spoloč2.3. nosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.

3. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS spoločnosti SATRO s.r.o., Bratislava.

3.1. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č3.2. . TKR/9 spoloč3.3. nosť SATRO s.r.o.,

Bratislava.

3.2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v MMDS je na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/121 spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava.“ Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 07-07/263: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 82-LO/D-1122/2007 a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti RING TV s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.

T: 03.05.2007 Z:

LO K bodu 9/

Sťažnosť č. 1228/62-2007 zo dňa 12.03.2007

vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. spoločnosťou TV – SKV s.r.o., Snina Sťažovateľ: fyzická osoba

Uznesenie č. 07-07/9.224: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti TV – SKV s.r.o., Snina, držiteľovi registrácie retransmisie č. TKR/243 vo veci dohľadu nad

dodržiavaním:

2. ustanovenia § 17 ods.1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z., Uznesenie bolo prijaté.

4. ustanovenia § 17 ods.1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z., Uznesenie bolo prijaté.

(19)

6. ustanovenia § 17 ods.1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z., Uznesenie bolo prijaté.

8. ustanovenia § 60 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z.. Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 07-07/264: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť TV – SKV s.r.o., Snina o začatí správneho konania v zmysle prijatého uznesenia a vyzve ho na vyjadrenie sa k predmetu správneho konania v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy. Zároveň požiada spoločnosť TV – SKV s.r.o., Snina o zaslanie úplného zoznamu abonentov retransmisie.

T: ihneď Z:

LO

K bodu 10/

SK: 63-LO/D-922/2007 zo dňa 23.02.2007

vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/254 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 07-07/10.225: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)

s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 63-LO/D-922/2007 zo dňa 23.02.2007, posúdila oznámenie o zmene registrácie č. TKR/254, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Zámocká 3

811 01 Bratislava

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie: Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

registráciu retransmisie č. TKR/254 takto:

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/254/2006 zo dňa 25.04.2006 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:

I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:

podľa registrácie telekomunikačnej činnosti Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (KDS) a licencií (MMDS)

1.1. KDS Bratislava

1 hlavná stanica: Bratislava, Mierová 21; 2 lokalita: Bratislava;

(20)

1 hlavná stanica: Banská Bystrica, Kyjevské námestie 6; 2 lokalita: Banská Bystrica – Radvaň, Kráľová;

1.3. KDS Banská Bystrica – Fonč1.4. orda

1 hlavná stanica: Banská Bystrica, Kyjevské námestie 6; 3 lokalita: Banská Bystrica – Fončorda, Podlavice, Severná; 1.5. KDS Banská Bystrica – Sásová

1 hlavná stanica: Banská Bystrica, Strážovská 5; 2 lokalita: Banská Bystrica – Sásová;

1.6. KDS Bánovce nad Bebravou

1 hlavná stanica: Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 3; 2 lokalita: Bánovce nad Bebravou;

1.7. KDS Dolný Kubín

1 hlavná stanica: Dolný Kubín, Námestie slobody 2; 2 lokalita: Dolný Kubín;

1.8. KDS Dunajská Streda

1 hlavná stanica: Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203; 2 lokalita: Dunajská Streda;

1.9. KDS Hlohovec

1 hlavná stanica: Hlohovec, Pod Beranom 10; 2 lokalita: Hlohovec;

1.10. KDS Levice

1 hlavná stanica: Levice, Poľná 4; 2 lokalita: Levice;

1.11. KDS Luč1.12. enec

2 hlavná stanica: Lučenec, Námestie republiky 5; 4 lokalita: Lučenec;

1.13. KDS Nové Zámky

1 hlavná stanica: Nové Zámky, Michalská bašta 10; 2 lokalita: Nové Zámky;

1.14. KDS Pezinok

1 hlavná stanica: Pezinok, Holubyho 42; 2 lokalita: Pezinok;

1.15. KDS Považská Bystrica

1 hlavná stanica: Považská Bystrica, Centrum 1/1; 2 lokalita: Považská Bystrica;

1.16. KDS Rajec

1 hlavná stanica: Rajec, Nám. SNP 2; 2 lokalita: Rajec;

1.17. KDS Revúca

1 hlavná stanica: Revúca, Clementisova 19; 2 lokalita: Revúca;

(21)

2 hlavná stanica: Sliač, SNP 13; 4 lokalita: Sliač;

1.20. KDS Stará Turá

1 hlavná stanica: Stará Turá, Dibrovova 244; 2 lokalita: Stará Turá;

1.21. KDS Štúrovo

3 hlavná stanica: Štúrovo, Bartókova 1 4 lokalita: Štúrovo

1.22. KDS Trenč1.23. ín

2 hlavná stanica: Trenčín, Liptovská 2665; 4 lokalita: Trenčín;

1.24. KDS Zvolen

1 hlavná stanica: Zvolen, Námestie slobody 22; 2 lokalita: Zvolen;

1.25. KDS Želiezovce

1 hlavná stanica: Želiezovce, Hronská 2; 2 lokalita: Želiezovce;

1.26. KDS Žiar nad Hronom

1 hlavná stanica: Žiar nad Hronom, Pod Donátom 16; 2 lokalita: Žiar nad Hronom;

1.27. KDS Žilina

1 hlavná stanica: Žilina, Horný val 3; 2 lokalita: Žilina;

1.28. KDS Košice

1 hlavná stanica: Košice, Alvinczyho 14; 2 lokalita: Košice;

1.29. KDS Košice - Jaklovce

1 hlavná stanica: Košice, Školská 5; 2 lokalita: Košice - Jaklovce; 1.30. KDS Košice - Kaveč1.31. any

1 hlavná stanica: Košice, Široká 17/A; 3 lokalita: Košice - Kavečany;

1.32. KDS Košice - Šaca

1 hlavná stanica: Košice, Železiarenská 25; 2 lokalita: Košice - Šaca;

1.33. KDS Bardejov

1 hlavná stanica: Bardejov, Rhódyho 6; 2 lokalita: Bardejov;

1.34. KDS Gelnica

1 hlavná stanica: Gelnica, Hlavná 29; 2 lokalita: Gelnica;

1.35. KDS Michalovce

(22)

2 lokalita: Michalovce;

1.36. KDS Michalovce – Tehelné Pole

1 hlavná stanica: Michalovce, Tehliarska 2; 2 lokalita: Michalovce – Tehelné Pole; 1.37. KDS Moldava nad Bodvou

1 hlavná stanica: Moldava nad Bodvou, Hlavná 58; 2 lokalita: Moldava nad Bodvou;

1.38. KDS Svit

1 hlavná stanica: Svit, Mierová 17; 2 lokalita: Svit;

1.39. KDS Spišská Nová Ves

1 hlavná stanica: Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 5; 2 lokalita: Spišská Nová Ves;

1.40. KDS Veľké Kapušany

1 hlavná stanica: Veľké Kapušany, L.N. Tolstého 1; 2 lokalita: Veľké Kapušany;

1.41. MMDS Bratislava 1 umiestnenie: Kamzík;

3 frekvenčné pásmo: 2100 – 2110 MHz, 2156 – 2300 MHz ; 5 počet kanálov: 19;

1.42. MMDS Banská Bystrica 1 umiestnenie: Horné Pršany;

3 frekvenčné pásmo: 2100 – 2110 MHz, 2156 – 2300 MHz ; 5 počet kanálov: 19;

1.43. MMDS Košice

1 umiestnenie: Fakultná nemocnica;

3 frekvenčné pásmo: 2100 – 2110 MHz, 2156 – 2300 MHz ; 5 počet kanálov: 19;

1.44. MMDS Poprad

1 umiestnenie: Poprad - Veľká;

3 frekvenčné pásmo: 2100 – 2110 MHz, 2156 – 2300 MHz ; 5 počet kanálov: 19;

II. Územný rozsah retransmisie: Bratislava, Banská Bystrica, Bánovce nad Bebravou, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Hlohovec, Levice, Lučenec, Nové Zámky, Pezinok, Považská Bystrica, Rajec, Revúca, Sliač, Stará Turá, Štúrovo, Trenčín, Zvolen, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina, Košice, Bardejov, Gelnica, Michalovce, Moldava nad Bodvou, Poprad, Svit, Spišská Nová Ves, Veľké Kapušany.

III. Počet prípojok: 278 504

IV. Ponuka programových služieb: 4.1. KDS Bratislava:

a) základná programová ponuka:

(23)

Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio EXPRES, Rádio Lumen, VIVA, Jemné melódie, rádio OKEY, FUN RADIO, Rádio SiTy;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, MTV, M2, ORF 1, TA3, kanál vyhradený pre lokálne vysielanie;

b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio EXPRES, Rádio Lumen, VIVA, Jemné melódie, rádio OKEY, FUN RADIO, Rádio SiTy;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, kanál

vyhradený pre lokálne vysielanie, ČT 1, ČT 2, PRIMA, TV A, MTV, M2, DUNA TV, ORF 1, ORF 2, TV Polonia, ORT International, Sport 1, Discovery Channel, Spektrum, Hallmark, Zone Reality, CNN, BBC World, EuroNews, Eurosport, Extreme Sport, Galaxie Sport, Zone Club, TV 5, PRO 7, RTL, Deutsche Welle, VH 1, MTV Europe, MusicBox, JETIX, KiKa, Arte, Arirang, Zone Romantica, Informačný kanál UPC / Blue Hustler, Minimax, TV Paprika, Film+, TV DEKO, MGM, TV BRATISLAVA;

c) programová ponuka Komfort: Animal Planet, National Geografic, Travel, Fashion TV, Eurosport News;

d) prémiový kanál: HUSTLER TV;

e) prémiová programová ponuka: HBO, HBO 2, HBO v originálnej anglickej mutácii; 4.2. KDS Banská Bystrica - Radvaň:

a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio Lumen, VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, Rádio ZET, rádio OKEY, Jemné melódie, Rádio HEY;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA; b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio Lumen, VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, Rádio ZET, rádio OKEY, Jemné melódie, Rádio HEY;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, TV A, AZ TV, Sport 1, MTV, TV DEKO, TV 2, MGM, Discovery Channel, Zone Reality, CNN, BBC World, EuroNews, Eurosport, Extreme Sport / Blue Hustler, Galaxie Sport, Zone Club, PRO 7, Deutsche Welle, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+;

c) prémiový kanál: HBO;

4.3. KDS Banská Bystrica - Fonč4.4. orda: a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio Lumen, VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, rádio OKEY, Jemné melódie, Rádio HEY, Rádio ZET;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV 5; b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio Lumen, VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, rádio OKEY, Jemné melódie, Rádio HEY, Rádio ZET;

(24)

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, AZ TV, MTV, Discovery Channel, Zone Reality, BBC World, EuroNews, Eurosport, Extreme Sport / Blue Hustler, Galaxie Sport, Zone Club, PRO 7, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, Sport 1, TV DEKO, MGM;

c) prémiový kanál: HBO;

4.5. KDS Banská Bystrica - Sásová: a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio Lumen, VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, rádio OKEY, Jemné melódie;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV 5; b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio Lumen, VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, rádio OKEY, Jemné melódie;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, AZ TV, Discovery Channel, Zone Reality, BBC World, EuroNews, Eurosport, Extreme Sport / Blue Hustler, Galaxie Sport, Zone Club, PRO 7, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, Sport 1, TV DEKO, MGM;

c) prémiový kanál: HBO;

4.6. KDS Bánovce nad Bebravou: a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Rádio EXPRES, rádio OKEY, Rádio Dúha;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV 5, Bánovské televízne vysielanie (BTV), TA3, ČT 1, JOJ, BBC World;

b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, Rádio EXPRES, rádio OKEY, Rádio Dúha;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, Sport 1, TA3, Bánovské televízne vysielanie (BTV), ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, , EuroNews, Eurosport, Extreme Sport / Blue Hustler, Galaxie Sport, Zone Club, ORF 1, PRO 7, , TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, TV DEKO, MGM;

c) prémiový kanál: HBO; 4.7. KDS Dolný Kubín:

a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio EXPRES, Rádio Lumen, FUN RADIO, Rádio ZET;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, JOJ, Info MÚ, TA3; b) rozšírená programová ponuka:

(25)

Rádio_FM; Rádio EXPRES, Rádio Lumen, FUN RADIO, Rádio ZET;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Info MÚ, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, BBC World,

EuroNews, Eurosport, Extreme Sport / Blue Hustler, Galaxie Sport, Zone Club, Deutsche Welle, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, PRO 7, TV Polonia, Film+, Sport 1, TV DEKO, MGM;

c) prémiový kanál: HBO; 4.8. KDS Dunajská Streda: a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; rádio OKEY, VIVA, FUN RADIO, ;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, MTV, TV 2, ORF 1, TA3, Mestská televízia DSTV;

b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; rádio OKEY, VIVA, FUN RADIO, ;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV A, Mestská televízia DSTV, MTV, M2, DUNA TV, TV 2, RTL Klub, ATV, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, MGM, CNN, BBC World,

EuroNews, Eurosport, Extreme Sport / Blue Hustler, Galaxie Sport, Zone Club, ORF 1, ORF 2, PRO 7, Sport 1, Deutsche Welle, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone

Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, TV DEKO, VIVA TV HU, Hir TV, Viasat 3; c) prémiový kanál: HBO;

4.9. KDS Hlohovec:

a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio EXPRES, FUN RADIO, VIVA;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, HCTV, TA3, ČT 1, ORF 1, ORF 2;

b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio EXPRES, FUN RADIO, VIVA;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, HCTV, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, Sport 1, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, ORF 1, BBC World, PRO 7, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, TV DEKO, MGM;

c) prémiový kanál: HBO; 4.10. KDS Levice:

a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio EXPRES, FUN RADIO, Rádio Lumen;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, Infokanál Levice, MTV, M2, TA3;

(26)

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio EXPRES, FUN RADIO, Rádio Lumen;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TV A, Infokanál Levice, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, MTV, M2, DUNA TV, TV 2, RTL Klub, BBC World, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, Deutsche Welle, PRO 7, - Sport 1, TV 5, VH 1, VIVA +, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, TA 3, Film+, TV DEKO, MGM, Viasat 3, ATV, Hir TV;

c) prémiový kanál: HBO; 4.11. KDS Luč4.12. enec: a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, rádio OKEY, VIVA, FUN RADIO, Jemné melódie;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, MTV, TV 2, JOJ; b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, rádio OKEY, VIVA, FUN RADIO, Jemné melódie;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV A, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, MTV, M2, DUNA TV, TV 2, RTL Klub, BBC World, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, PRO 7, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, MGM, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, Sport 1, TV DEKO;

c) prémiový kanál: HBO; 4.13. KDS Nové Zámky:

a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio EXPRES, rádio OKEY, VIVA, FUN RADIO, Rádio MAX;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TV Nové Zámky, MTV, TA3;

b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio EXPRES, rádio OKEY, VIVA, FUN RADIO, Rádio MAX;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV Nové Zámky, TV A, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, MTV, M2, DUNA TV, TV 2, RTL Klub, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, Sport 1, PRO 7, TV 5, VH 1, VIVA +, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, TV DEKO, MGM, ATV, Hir TV, Viasat 3;

c) prémiový kanál: HBO; 4.14. KDS Pezinok:

a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, kanál vyhradený pre lokálne vysielanie, TV 2,;

(27)

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, kanál vyhradený pre lokálne vysielanie, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, TV 2, BBC World, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, Deutsche Welle, PRO 7, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+; Sport 1, TV DEKO, MGM;

c) prémiový kanál: HBO; 4.15. KDS Považská Bystrica: a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, rádio OKEY, Rádio ZET, FUN RADIO, Rádio Dúha, Jemné melódie;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV 5, TA3;

b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, rádio OKEY, Rádio ZET, FUN RADIO, Rádio Dúha, Jemné melódie;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, BBC World, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, PRO 7, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, Sport 1, TV DEKO, MGM;

4.16. KDS Rajec:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio ZET;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Hallmark, Spektrum, Discovery Channel, Zone Reality, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, , Zone Club, PRO 7, VH 1, MusicBox, JETIX, Zone Romantica, Arirang, Minimax, TV Paprika, Film+, Sport 1, TV DEKO, MGM;

4.17. KDS Revúca:

a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; rádio OKEY, Fun Rádio;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA,TA3; b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; rádio OKEY, Fun Rádio;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, BBC World, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, M2, TV 2 HU, Zone Club, PRO 7, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, Sport 1, TV DEKO, MGM;

c) prémiový kanál: HBO; 4.18. KDS Sliač4.19.:

(28)

a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, rádio OKEY, VIVA, FUN RADIO, Jemné melódie;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, BBC World, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, PRO 7, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica Minimax, TV Paprika, Film+, Sport 1, TV DEKO, MGM;

b) prémiový kanál: HBO; 4.20. KDS Stará Turá:

a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, VIVA, rádio OKEY, NAJ b1;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, ČT 1, TV 5, kanál vyhradený pre lokálne vysielanie, TA3, PRO 7;

b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, VIVA, rádio OKEY, NAJ b1;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, kanál vyhradený pre lokálne vysielanie, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, BBC World, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, ORF 2, - Sport 1, PRO 7, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, TV DEKO, MGM;

c) prémiový kanál: HBO; 4.21. KDS Štúrovo

8 televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, MTV, M2, DUNA TV, TV 2, RTL Klub, TVA, MTV Germany, MusicBox, ČT 1, ČT 2, Prima, Spectrum, Galaxie Sport, Eurosport, CNN, Minimax, HIR TV, ŠTV Štúrovská televízia; Film+, TV Paprika, Discovery Channel, Zone Reality, Sport 1, TV DEKO, MGM, Viasat 3, ATV, VIVA TV HU, Extreme Sports, Blue HUSTLER, Zone Romantica, MGM;

4.22. KDS Trenč4.23. ín: a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, FUN RADIO, rádio OKEY, Rádio Dúha, ; - televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, Televízia Trenčín (TVT), TA3;

b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, FUN RADIO, rádio OKEY, Rádio Dúha, ; - televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Televízia Trenčín (TVT), TV A, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, BBC World, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, Sport 1, PRO 7, TV 5, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, TV DEKO, MGM;

(29)

c) prémiový kanál: HBO; 4.24. KDS Zvolen:

a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio Lumen, FUN RADIO, VIVA;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3; b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio Lumen, FUN RADIO, VIVA;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV A, AZ TV, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, Animal Planet, BBC World, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, Deutsche Welle, , PRO 7, Sport 1, TV 5, MGM, VH 1, MusicBox, MTV Europe, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, TV DEKO;

c) prémiový kanál: HBO;

4.25. KDS Želiezovce:

a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, VIVA, FUN RADIO, N-Rádio, Jemné melódie;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, MTV, TV 2; b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, VIVA, FUN RADIO, N-Rádio, Jemné melódie;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, MTV, M2, DUNA TV, TV 2, RTL Klub, PRO 7, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, Sport 1, TV DEKO, MGM;

c) prémiový kanál: HBO; 4.26. KDS Žiar nad Hronom: a) základná programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, VIVA, FUN RADIO;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, ATV Žiar nad Hronom, JOJ;

b) rozšírená programová ponuka:

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio Lumen, Rádio EXPRES, VIVA, FUN RADIO;

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ATV Žiar nad Hronom, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, Discovery Channel, Zone Reality, BBC World, EuroNews, Eurosport, Galaxie Sport, Extreme Sport / Blue Hustler, Zone Club, PRO 7, VH 1, MusicBox, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, Sport 1, TV DEKO, MGM;

Imagem

Referências

temas relacionados :