• Nenhum resultado encontrado

Siemens GAS-ELEKTRO FORNUIS VAN ROESTVRIJSTAAL MODEL: HQ74552.E CUCINA MISTA IN ACCIAIO INOX MODELLO: HQ74552.E

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Siemens GAS-ELEKTRO FORNUIS VAN ROESTVRIJSTAAL MODEL: HQ74552.E CUCINA MISTA IN ACCIAIO INOX MODELLO: HQ74552.E"

Copied!
92
0
0

Texto

(1)

Siemens

GAS-ELEKTRO FORNUIS VAN ROESTVRIJSTAAL

MODEL: HQ74552.E

CUCINA MISTA IN ACCIAIO INOX

MODELLO: HQ74552.E

COCINA ELÉCTRICA DE ACERO INOXIDABLE

MODELO: HQ74552.E

FOGÃO ELÉCTRICO E A GÁS EM AÇO INOXIDÁVEL

MODELO: HQ74552.E

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN DE INSTALLATIE

ISTRUZIONI PER L’USO E PER L’INSTALLAZIONE

INDICACIONES ACERCA DEL MANEJO E INSTALACIÓN

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

(2)

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Belangrijke aanwijzingen . . . 3

Beschrijving van het fornuis . . . 5

Instructies voor het gebruik . . . 6

Werking van de kookplaat . . . 6

Ontsteken van de branders . . . 6

Praktische tips voor het gebruik van de branders . . . 6

Elektrische klok . . . 7

Kookwekker . . . 9

Werking van de elektrische oven . . . 12

Ovenverlichting . . . 13

Controlelampje . . . 13

Reiniging en onderhoud . . . 13

Vervangen van de ovenlamp . . . 14

Kooktips . . . 15 - 16 Aanwijzingen voor de installateur . . . 17

Aansluiting op het gas. . . . 18

Ombouwen van het fornuis t.b.v. andere gassoorten . . . 20

Afstelling van minimum vermogen . . . 20

Elektrische aansluitingen . . . 23

Deze gebruiksaanwijzing is uitsluitend van toepassing in de landen waarvan het symbool op de gebruiksaanwijzing en op het typeplaatje van het apparaat zijn afgebeeld.

BESCHERMING VAN HET MILIEU Verpakking milieuvriendelijk afvoeren

Sorteer de verpakking naar de verschillende materialen (karton, polystyreen enz.) en voer het af overeenkomstig de locale inzamelvoorschriften.

(3)

NL

Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huis-houdelijk gebruik.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid tijdens de installatie, het gebruik en het onderhoud. Lees de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing daarom aandachtig door en berg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig op om deze later te kunnen raadplegen. Deze gebruiksaanwijzing is op verschillende versies van dit apparaat van toepassing. Derhalve treft u verschillende omschrijvin-gen van individuele kenmerken aan die niet specifiek bij uw apparaat horen.

Voor uw veiligheid.

• Gebruik het apparaat in geen geval als het beschadigd is. Wanneer de stekker van het apparaat in een dicht bij het apparaat gelegen stopcontact steekt, zorg dan dat de kabel niet met het kookoppervlak in aanraking kan komen!

• Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de netheid in uw huishouding.

• Gebruik het apparaat alleen onder toezicht. • Laat het apparaat nooit aanstaan zonder

pot-ten en pannen op de kookplaat. Controleer of alle branderonderdelen correct zijn aange-bracht.

• Let op: tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Houd kinderen daarom uit de buurt. • Maak het apparaat in geen geval schoon met

stoomcleaners of onder waterdruk – gevaar

voor kortsluiting.

• Koppel het apparaat los van de stroom wan-neer u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Trek in dat geval de stekker uit het stopcon-tact of verwijder de zekering. Draai de gas-kraan dicht.

• Reparaties mogen – in verband met de vei-ligheid – alleen door een erkend elektricien worden uitgevoerd.

• De voedingskabel en de gastoevoerslang mogen niet door de gebruiker zelf worden vervangen. In geval van beschadiging mag de eventuele vervanging uitsluitend door één van onze aftersales technici wor-den uitgevoerd.

Opwarmkast

U mag geen licht ontvlambaar materiaal of plastic gebruiksvoorwerpen in de opwarm-kast plaatsen (onder de oven).

• Zie de waarschuwing voor olie en vetten. Deze kunnen oververhit raken en gemakke-lijk vlam vatten. Levensmiddelen die worden bereid in vet of olie mogen alleen onder per-manent toezicht worden bereid!

• Gebruik geen brandbare vloeistoffen in de buurt van het fornuis als het in gebruik is. • Het veronachtzamen van deze instructies

sluit iedere aanspraak op garantie uit.

Voor het eerste gebruik

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, moet u onderstaande aanwij-zingen opvolgen:

• Verwijder de verpakking van het apparaat en voer het volgens voorschrift af. • Houd de verpakking uit de buurt van

kin-deren. Maak het fornuis en de toebehoren voor gebruik eerst zorgvuldig schoon. Hierdoor voorkomt u "nieuwe" luchtjes en die van vuil (zie het hoofdstuk "Reinigen en onderhoud").

• Controleer na de verpakking te hebben verwijderd of het apparaat onbeschadigd en compleet is. In geval van enige twijfel, raden wij u aan het fornuis niet te gebrui-ken. Neem contact op met de leverancier. • Sommige delen van het apparaat zijn bedekt met een verwijderbare krasvaste folie. Verwijder deze folie en reinig het onderliggende gedeelte met een doek en niet-schurend reinigingsmiddel voordat u het apparaat in gebruik neemt. Wij raden u aan de lege oven de eerste keer geduren-de 30 minuten tot op geduren-de maximum tempe-ratuur te verhitten.

• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden aangesloten. • Alle gasaansluitingen en

installatiewerk-zaamheden moeten door een erkende gas-installateur overeenkomstig de geldende veiligheidsvoorschriften worden uitge-voerd. Specifieke informatie ten aanzien van dit onderwerp is opgenomen in de instructies voor de gasinstallateur.

Belangrijke aanwijzingen

(4)

• Controleer regelmatig de toestand van de gastoevoerslang. Laat een kapotte slang vervangen door een erkend installateur. • Controleer voordat het fornuis wordt

aan-gesloten of de op het typeplaatje (aan de binnenkant van de lade aan de voorzijde) vermelde gegevens overeenkomen met die van het elektriciteits- en gasnet. • Controleer of de capaciteit van de

elektri-sche installatie en de wandcontactdozen geschikt zijn voor het op het typeplaatje aangegeven vermogen. Raadpleeg in geval van twijfel een erkend installateur.

Over het gebruik

• Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke gebruik en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. • Gebruik het apparaat alleen voor het

berei-den van maaltijberei-den. Het apparaat mag niet worden gebruikt om de ruimte waarin het is geplaatst, te verwarmen.

• Het gebruik van een gasfornuis zorgt voor

warmte en vocht in de ruimte waarin het is

geplaatst. Daarom dient u voor een goede ventilatie van uw keuken te zorgen. De natuurlijke ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt. Bij langdurig gebruik van het apparaat met diverse of alle ringen is extra ventilatie vereist, zoals een open raam of deur, of krachtiger luchtafzuiging via een afzuigkap.

• Gebruik de branders alleen als er potten en

pannen op staan. Zet geen lege potten of pannen op het fornuis, deze kunnen

over-verhit raken. Gebruik pannen met een dikke-re bodem, omdat de verspdikke-reidng bij een lagere stand deels wordt verhoogd. Hoe beter de maat van de potten en pannen bij het formaat van de brander past, hoe beter de gasvlam de inhoud ervan verwarmt en hoe meer kosten u zult besparen. Grote kookpannen met bolle bodem mogen niet worden gebruikt.

• Pannen met een diameter van minder dan

80 mm of meer dan 260 mm mogen niet

worden gebruikt. Bij het gebruik van grote-re pannen, moet een minimale afstand van

50 mm tussen de kookpannen en de

brand-bare omgeving worden aangehouden. Een minimale afstand van 15 mm moet worden aangehouden tussen de bedieningsknop en de pot of pan.

• Zet de branders op een lagere stand als u een pot of pan even kort van het vuur neemt. Op deze manier vermindert u het risico op brand terwijl u naast het ingeschakelde forn-uis werkt; bovendien bespaart u gas en ont-ziet het milieu.

• Als de kookplaat onder een afzuigkap is geplaatst, moet u de ringen altijd afdekken met potten of pannen. Anders kunnen delen van de afzuigkap beschadigd raken door de extreme hitte die wordt ontwikkeld of vet-resten in het filter kunnen ontbranden. Zorg

voor een adequate luchttoevoer wanneer u een afzuigkap gebruikt.

• Sommige onderdelen van het fornuis blijven na gebruik nog lang heet. Wees voorzichtig bij het aanraken van deze onderdelen.

• Bij het bakken en grillen worden de glas-plaat in de ovendeur en de daar omheen geplaatste onderdelen heet. Let op dat kinderen zich hier niet aan branden. • Plaats geen instabiele of vervormde

pan-nen op de branders. Zo worden ongeluk-ken door omvallende pannen voorkomen. In geval van storing, neemt u contact op met uw leverancier of de verantwoordelijke aftersales service.

(5)

NL

A Hulpbrander B Normale brander C Grote brander

D Drievoudige ring (wok) G Pannendrager

R Verkleiningsrooster

M Bedieningsknoppen voor gasbranders S Functiecontrolelampje elektrische oven T Elektrische klok

E Bougies voor automatische ontsteking

F Thermo-elektrische beveiliging – deze treedt in werking als de vlam per onge-luk is uitgegaan (bijv. door overkoken of tocht) en onderbreekt automatisch de gastoevoer.

H Keuzeknop voor de elektrische oven (keuzeschakelaar bereidingsfuncties of functieschakelaar)

N Thermostaatknop voor elektrische oven (temperatuurschakelaar)

Beschrijving van het fornuis

Kookplaat (6 branders)

E

F

C C A A S S 895 895 615 615 4040 R R B B G G D D H H T T M M N N B B B B 890890 00÷÷ 6060 890890 00÷÷ 6060 C C A A S S 895 895 615 615 4040 B B R R B B G G D D H H T T M M N N Kookplaat (5 branders)

(6)

Instructies voor het gebruik

Werking van de kookplaat

De branders hebben verschillende afmetin-gen en vermoafmetin-gens. Kies de brander die wat betreft de grootte het meest geschikt is voor de pan die u wilt gaan gebruiken. De gekozen brander kan met bijbehorende knop (M) als volgt worden geregeld:

Regelknop dicht ●

Maximaal geopend Minimaal geopend

De symbolen naast de knoppen

ver-wijzen naar de positie van de betreffende brander op de kookplaat.

Alleen bij bepaalde modellen

De branders zijn voorzien van een thermo-elektrische beveiliging tegen het ontsnap-pen van gas. Deze beveiliging zorgt ervoor dat de gastoevoer wordt onderbroken als de vlam van de brander tijdens het functio-neren uitgaat.

Ontsteken van de branders

Om een brander te ontsteken gaat u als

volgt te werk:

• Draai de gewenste knop linksom tot aan het symbool van de grote vlam;

• Druk de knop stevig in om de automati-sche ontsteking te activeren

• Houd de knop bij een brandende vlam ongeveer 10 seconden ingedrukt, zodat het thermo-element kan worden ver-warmd.

• Laat de knop vervolgens los en controleer of de vlam regelmatig brandt. Is dit niet het geval, herhaal dan de procedure. Voor de laagste stand draait u de knop tot aan het symbool van de kleine vlam. Ook tussenliggende standen zijn mogelijk door de knop tot een punt tussen het symbool van de grote en kleine vlam te draaien. Om de brander te doven, draait u de knop

Belangrijk:

• Gebruik de automatische vonkontsteking niet langer dan 15 seconden achter elkaar. • Problemen met de ontsteking kunnen het

gevolg zijn van lucht in de gasleidingen. • Indien de vlam onverwachts uitgaat, zal

het gas nog een moment uitstromen voor-dat de thermo-elektrische beveiliging in werking treedt. Zet de knop op " ● " UIT en wacht minstens 1 minuut, voordat u pro-beert de vlam opnieuw te ontsteken. Hier-door heeft het ontsnapte gas de tijd om te vervliegen.

• Indien het fornuis niet wordt gebruikt, controleer dan of alle knoppen in de stand " ● " UIT staan. Wij raden u boven-dien aan de gaskraan dicht te draaien.

Ovenventilatie

Om de buitentemperatuur laag te houden, is de oven met een ventilator uitgerust, die automatisch wordt ingeschakeld zodra de bakoven heet wordt.

Praktische tips voor het gebruik van de branders

De branders leveren het beste resultaat, wanneer u uitsluitend pannen met een voor de betreffende brander geschikte diameter gebruikt. Zo voorkomt u dat de vlam om de bodem van de pan slaag (zie onderstaande tabel).

Bovendien raden wij aan de vlam lager te draaien, zodra de inhoud van de pan aan de kook raakt. Draai de vlam zo laag dat de vloeistof net blijft koken.

Brander Diameter van de pan (mm) A Hulpbrander 80 – 160 B Normale brander 120 – 200 C Sterkbrander 200 – 230 D Drievoudige ring 230 – 260 (wok)

(7)

NL

Instructies voor het gebruik

De kookplaat is voorzien van een verklei-ningsrooster (afb. 1), die uitsluitend op de hulpbrander (A) mag worden gebruikt.

Afb. 1

Bedieningsknoppen en displaypaneel

Toets klok Gebruik deze toets om

de tijd van de dag, de bereidingstijd

en eindtijd in te

stellen.

Sleuteltoets Gebruik deze toets voor

het in-/uitschakelen van het kinderslot.

Timer-toets Gebruik deze toets om

de timer in te stellen.

Minus-toets

Gebruik deze toets om

een waarde te verlagen.

Plus-toets

Gebruik deze toets om

een waarde te verhogen. De ingestelde waarden kunnen op het dis-lay worden afgelezen.

Instelprocedure

Als de oven voor het eerst wordt aangeslo-ten, of na een stroomstoring, knipperen

het symbool en de drie nullen op het

display. Tijd instellen.

De keuzeschakelaar moet uitgeschakeld zijn.

1. Druk op de toets klok.

Op het display verschijnt 12.00 en het symbool knippert.

2. Stel de tijd in met de toetsen

+

of

. Voorbeeld: 13:00

(8)

Instructies voor het gebruik

Semi-automatisch gebruik. 1. Druk op de toets klok.

Het kooktijdsymbool gaat knipperen.

2. Stel de kooktijd in met

de toetsen

+

of

.

+

toets standaardwaarde = 30 minuten.

toets standaardwaarde = 10 minuten. De oven wordt na een paar seconden ingeschakeld.

Het symbool op het display gaat

branden.

voorbeeld: bereidingstijd van 45 minuten.

Voorbeeld: afbeelding – het is 10.45 a.m. De berei-dingstijd voor het gerecht bedraagt 45 minuten en het gerecht moet klaar zijn om 12.45 pm

Nadat deze tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal.

De oven gaat uit.

Druk tweemaal op de toets en zet de

functietoets op

0

.

Instelling wijzigen.

Druk op de toets klok. Wijzig de kooktijd met de toetsen

+

of

.

Instelling annuleren.

Druk op de toets klok. Druk op de

toets

tot het display op nul staat. Zet de functietoets op

0

.

Kooktijd instellen terwijl de tijd op de klok onzichtbaar is.

Druk tweemaal op de toets klok en voer

de instelling uit zoals beschreven onder punt 2 (halfautomatische werking).

Automatische werking.

Voer de instellingen uit zoals beschreven onder punt 1 en 2 (halfautomatische werking).

De oven wordt ingeschakeld.

3. Druk net zo lang op de toets klok tot

het einde-symbool knippert. Op het

display verschijnt de tijd wanneer het gerecht klaar is.

(9)

NL

Instructies voor het gebruik

Voorbeeld: 20 minuten De instelling wordt na een paar seconden

geaccepteerd. Op het display staat de eind-tijd totdat de oven wordt ingeschakeld.

Nadat deze tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal.

De oven gaat uit.

Druk tweemaal op de toets en zet de

functietoets op

0

.

Opmerking:

U kunt de instelling wijzigen terwijl het symbool knippert. De instelling wordt pas geaccepteerd als het symbool permanent brandt. Ook kunt u de wachttijd voordat de instelling wordt geaccepteerd, wijzigen. Zie de basisinstellingen voor meer informatie.

Omschakelen van zomer- naar wintertijd.

Druk tweemaal op de toets klok en

ver-ander de tijd met de toetsen

+

of

.

Tijd verbergen.

U kunt de tijd onzichtbaar maken. Hij is dan alleen zichtbaar wanneer u instellingen uitvoert. Hiervoor moet u de basisinstellin-gen wijzibasisinstellin-gen. Zie het hoofdstuk Basisinstel-lingen.

Geluidssigaaal

U kunt de timer als keukentimer gebruiken. Deze werkt onafhankelijk van de oven. De timer heeft een speciaal geluidssignaal. Dat wil zeggen dat u hoort wanneer de inge-stelde tijd is verstreken of wanneer de bereidingstijd is voltooid. U kunt de timer zelfs instellen als de kinderbeveiliging actief is.

Kookwekker

1. Druk op de toets kookwekker.

Het symbool gaat knipperen.

2. Stel de kooktijd in met

de toetsen

+

of

.

+

toets standaardwaarde = 10 minuten.

+

toets standaardwaarde = (+)

(10)

Instructies voor het gebruik

De kookwekker begint na een paar seconden.

Het symbool op het display gaat branden. De tijd loopt zichtbaar af.

Na het verstrijken van de ingestelde tijd, klinkt er een geluidssignaal.

Druk op de toets kookwekker .

Het kookwekkersymbool gaat uit.

Kooktijd wijzigen

Druk op de toets kookwekker. Verander de tijd met de toets

+

of

.

Instelling annuleren.

Druk op de toets kookwekker.

Druk op de

tot op het display een nul ver-schijnt.

Indien de tijd en kooktijd gelijktijdig aftellen.

De symbolen branden. De tijd loopt zicht-baar af op het display.

De resterende kooktijd , eindtijd of

tijd oproepen:

Druk net zo lang op de toets klok tot het betreffende symbool knippert. De opgeroe-pen waarde verschijnt dan een paar secon-den lang op het display.

Basisinstelling Tijd = Tijd in Geluidssi-gaaal duur = ca. 2 minuten. Reset-tijd = medium Functie Timer-display Signaal nadat de bereiding-stijd of timer-periode is verstreken Wachttijd tussen het instellen en het accepte-ren van de instellingen Wijzigen in Tijd = tijd onzichtbaar Duur signaal = ca. 10 seconden = ca. 5 minuten. Reset-tijd = kort = lang Basisinstellingen wijzigen.

Er mag geen programma zijn ingesteld

1. Druk tegelijk op de toets klok en de toets

+

tot een op het display ver-schijnt. Op de voorgrond ziet u de basisin-stelling voor de tijd.

(11)

NL

Instructies voor het gebruik

2. Verander de basisinstelling met

de toets

+

of

.

3. Bevestig de wijziging

met de toets klok.

Gedurende de instelling verschijnt voor de basisinstelling een op het display.

Verander de basisinstelling zoals beschre-ven in stap 2 en bevestig de wijziging met

de toets klok. U kunt nu de reset-tijd

veranderen. Ter bevestiging drukt u op de toets klok.

Wanneer u de basisinstelling niet wilt

wijzi-gen, drukt u op de toets klok. De

vol-gende basisinstelling zal verschijnen. U kunt uw instellingen op elk moment wijzigen.

Kinderslot.

De oven is voorzien van een kinderslot, zodat kinderen hem niet per ongeluk kun-nen inschakelen.

De oven vergrendelen.

Druk op de toets sleutel tot het

symbool op het display verschijnt. Dit duurt ongeveer 4 seconden.

Ontgrendelen.

Druk op de toets sleutel tot dooft.

Opmerking

De instelling van het kinderslot gaat verlo-ren als de stroom wordt onderbroken.

(12)

WAARSCHUWING – OVEN:

Indien de oven of gril zijn ingeschakeld, kunnen sommige onderdelen bijzonder heet worden; daarom moeten kinderen uit de buurt van het apparaat blijven.

– Kook geen maaltijden op de bodem van de oven.

– Bij onzorgvuldig gebruik, in de buurt van de scharnieren van de ovendeur bestaat gevaar voor brandwonden.

– Kinderen mogen niet op de ovendeur zit-ten of met de deur spelen.

Werking van de elektrische oven

Gebruik de oven alleen bij een gesloten ovendeur.

De oven biedt zeven combinatiemogelijkhe-den voor de elektrische verwarmingselemen-ten; het kiezen van de meest geschikte func-tie voor het te bereiden gerecht biedt het beste resultaat.

De verschillende functies worden ingesteld door de keuzeknop ( H ) (zie de afbeelding op pagina 5) in de volgende standen te draaien: 0) Uit 1) Verlichting oven 2) Snel ontdooien 3) Boven- en onderwarmte 4) Hetelucht (ringverwarming + ventilator) 5) Grill 6) Maxigrill 7) Maxigrill + ventilator 8) Onderwarmte + ventilator

Uw oven heeft roosterniveau’s. De roosterni-veau’s worden van beneden naar boven geteld. Het laagste niveau (niveau B, afb. 3) wordt uitsluitend gebruikt om de bakplaat te plaatsen wanneer het draaispit (alleen bij

Nadat u de gewenste verwarmingsmetho-de heeft gekozen, stelt u verwarmingsmetho-de temperatuur-schakelaar (N) (zie afbeelding op pagina 5) in op de gewenste temperatuur.

• Voor het op normale conventionele wijze koken (braden, bakken enz.), gebruikt u de

functie (boven- en onderwarmte).

• PLaats de te bereiden gerechten pas in de oven wanneer deze de vooraf ingestelde temperatuur heeft bereikt en gebruik bij voorkeur slechts één niveau.

• Met de functie (hetelucht) vindt de

bereiding van gerechten plaats met behulp van door verwarmingselementen verwarmde lucht die met een ventilator door de oven circuleert. De over komt zeer snel op temperatuur en de gerechten kun-nen daarom direct vanaf het begin in de koude oven worden geplaatst. Bovendien is het mogelijk twee niveaus tegelijk te gebruiken.

• Bij de functie "Snel ontdooien" wordt geen verwarmingselement gebruikt; alleen de ovenverlichting en hetelucht worden gebruikt.

• Bij het grillen wordt een hoog verwar-mingsvermogen gebruikt, waardoor het oppervlak van het gerecht snel wordt ger-oosterd. Hierdoor is grillen vooral geschikt voor vleessoorten die van binnen zacht die-nen te blijven. Om de grillfunctie in te stel-len, draait u de keuzeknop (H) in één van de

standen (grill), (maxigrill) of

(maxigrill + hetelucht).

Zorg er voor dat de ovendeur gesloten blijft terwijl de grill wordt gebruikt.

Bakken onder de grill + aan het spit (alleen bij bepaalde modellen)

Zet de bedieningsknop van de grill op de stand ;

De grill is ook in werking, zodat u kunt gril-len aan het spit.

Rijg het vlees dat u wilt bakken in de lengte aan het spit "S", houd het vlees aan de

uit-Instructies voor het gebruik

(13)

NL

aangebracht op steun "A" en schroef de hendel "D" van het spit (afb. 2). Plaats steun A in de derde roostersteun van onderen (afb. 3) en bevestig stang "C" in de opening "G" van de spitmotor (afb. 4). Draai het spit rond terwijl u hem op zijn plaats bevestigd. Plaats de lekbak op de onderste rooster-steunen (niveau B, afb. 3). Dit niveau wordt uitsluitend gebruikt om de pan te plaatsen wanneer het draaispit en/of de grill wordt gebruikt. Voordat u de ovendeur sluit, con-troleert u eerst of stang "C" precies in de opening "G" in de spitmotorschacht (afb. 4) is bevestigd.

Ovenverlichting

De oververlichting wordt automatisch inge-schakeld, zodra de keuzeknop (H) op een willekeurige stand wordt gezet.

Draai de thermostaatknop op 0°C, indien u de ovenverlichting wilt gebruiken zonder een verwarmingselement in te schakelen.

Controlelampje

Geeft de verwarmingsfase van de oven aan; het lampje gaat uit, zodra de met de thermo-staatknop ingestelde temperatuur is bereikt. Het zal vervolgens afwisselend aan- en uit-gaan. Dit betekent dat de thermostaat cor-rect functioneert om de oventemperatuur constant te houden.

Reiniging en onderhoud

Om van een lange levensduur van het forn-uis verzekerd te zijn, dient u bij het reinigen met het volgende rekening te houden: • Voordat u het fornuis gaat reinigen, dient

de stroom te worden uitgeschakeld. • Het reinigen van nog warme onderdelen

dient te worden vermeden.

• De geëmailleerde, verchroomde en glazen delen mogen uitsluitend worden gereinigd met lauwwarm water. Gebruik geen schu-rende of bijtende reinigingsmiddelen, om beschadiging van deze delen te voorkomen. • De oven dient bij voorkeur na elk gebruik

met warm zeepsop te worden gereinigd, nagespoeld en zorgvuldig te worden gedroogd.

• De stalen onderdelen en met name de gedeelten met symbolen mogen niet met oplosmiddelen of schuurmiddelen wor-den gereinigd. Hiervoor kunt u beter een zachte, vochtige doek en een vloeibaar afwasmiddel gebruiken (beweeg de doek in de richting waarin het roestvrijstaal is geschuurd). Voor hardnekkig vuil op roestvrijstaal kan brandspiritus worden gebruikt.

Na de reiniging dienen de delen goed te worden nagespoeld en met een zachte doek zorgvuldig te worden drooggewreven.

Instructies voor het gebruik

F S E A D C G Afb. 2 Afb. 3 Afb. 4 Niveau

(14)

• Na de reiniging kunnen de oppervlakken desgewenst worden behandeld met een glansmiddel. Gebruik hiervoor uitslui-tend middelen die geschikt zijn voor roest-vrijstaal.

• Zure vloeistoffen (azijn, citroensap, agres-sieve reinigingsmiddelen enz.) dient u onmiddellijk van de geëmailleerde of gelakte oppervlakken te verwijderen. • De losse delen van de branders dienen

regelmatig met warm zeepsop te worden afgewassen. Verwijder hierbij eventueel aangekoekte resten. Controleer eveneens of de gasuitstroomopeningen niet ver-stopt zijn. Droog de branders zorgvuldig alvorens ze weer te gebruiken.

• Reinig het uiteinde van de bougies van de automatische ontsteking van de kookplaat regelmatig.

• Gelieve geen stoomreiniger te gebruiken om uw bakoven te reinigen.

Vervangen van de ovenlamp

Zorg ervoor dat het apparaat niet op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Schroef aan de binnenzijde van de oven de glazen beschermkap los (afb. 5), verwijder vervolgens de lamp en vervang deze door een hittebestendige lamp (300°C) met de vol-gende eigenschappen: spanning 230 V – ver-mogen 15 of 25 watt – fitting E14.

Demonteren/monteren ovendeur

De oven kan van binnen gemakkelijker wor-den gereinigd als de deur volgens onder-staande instructies is verwijderd: Zet de deur wijd open en duw hem voorzichtig omlaag (afb. 6 ) zodat de haakjes "A" van het schar-nier in de holte "B" vallen (afb. 7). Gebruik beide handen en trek de deur naar u toe tot deze loslaat van de oven (gewicht van de deur kg. 13.920). Ga in omgekeerde volgorde te werk om de deur weer te monteren.

Kooktips

De bereidingstijden kunnen variëren, afhankelijk van het soort gerecht, de homo-geniteit en de omvang ervan.

Kies daarom in eerste instantie voor de kortste bereidingstijden om deze later, indien nodig, aan te passen.

Instructies voor het gebruik

B A A Afb. 5 E14 15 of 25 W -230 V~ A Afb. 6 Afb. 7

(15)

NL

Kooktips

Bakken/braden met boven- en onderwarmte

Grill/grill + ventilator

Gerecht Gebak/cake Vruchtentaart Schuimgebak Biscuitgebak Luchtig biscuitgebak Vruchtencake Chocoladetaart Tompouce Pita-brood Vlees Kip (1-1,5 kg) Kalkoen (4-8 kg) Gans (4-5 kg) Eend (2-4 kg) Haan (2,5-3 kg) Gestoofd rundvlees (1-1,5 kg) Lamsbout Gebraden haas Gebraden fazant Vis Roosterstand vanaf de onderzijde 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Temp. in °C 180 130 160 180 180 180 180 220 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Bereidingstijd (minuten) 60-80 60-80 30-40 30-40 60-80 30-40 20-30 20-30 60-90 90-150 150-210 90-150 120-150 90-150 60-90 60-90 60-90 20 Gerecht lapjes vlees Steaks Worstjes *Gegrilde kip (1 kg) Roosterstand vanaf de onderzijde 5 5 5 2 Temp. in °C Max. 250 250 250 Bereidingstijd (minuten) 12+12 15-20+6-9 15+5 40+20 Opmerkingen voor het gebruik van bakvormen:

1) Plaats de bakvormen altijd in het midden van het bakrooster

2) Donker gekleurde bakvormen die gemaakt zijn van metaal geven het beste resultaat. Wanneer u gebruikt maakt van lichtgekleurde bakvormen adviseren wij om deze op de bakplaat te plaatsen in plaats van op het bakrooster.

Opmerkingen:

1) Plaats de lekbak, om de kooksappen en het vet op te kunnen vangen, altijd op niveau 1 wanneer de grill wordt gebruikt.

(16)

Kooktips

Opmerkingen:

1) De genoemde bereidingstijden gelden zonder voorverwarmen, met uitzondering van de met een sterretje aangegeven gerechten.

2) De in de tabel genoemde roosterstanden hebben betrekking op het bereiden van gerechten op meerdere niveaus. 3) De aangegeven tijden hebben betrekking op het bereiden van gerechten op slechts één niveau. Bij het bereiden van

gerechten op meerdere niveaus dient u 5 – 10 minuten bij de tijden op te tellen.

4) Voor het braden van rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees of kalkoen met bot of rollades dient u 20 minuten bij de Gerecht

Gebak

* Met geklopt deeg, in bakvorm * Met geklopt deeg, zonder bakvorm Kruimeldeeg, taartbodem

Kruimeldeeg met vochtige vulling Kruimeldeeg met droge vulling * Met natuurlijk gerezen deeg Klein gebak

Vlees (1-1,5 kg)

Op het rooster bereid vlees

Kalfsvlees Rundvlees Rosbief (rosé) Varkensvlees Kip

In de braadslede bereid vlees

Kalfsvlees Rundvlees Varkensvlees Kip Kalkoen in stukken Eend Stoofschotels Rundvleesstoofschotel Kalfsvleesstoofschotel Vis

Visfilets, vissteak, kabeljauw, snoek, tong, makreel, tarbot, zalm

oesters

Ovenschotels

Ovenschotel met deegwaren (pasta) Ovenschotel met groenten

* Zoete en hartige soufflés * Gewone pizza’s en calzones

(gevulde pizza) Toast

Ontdooien

Kant en klaar maaltijden (1 kg) Vlees (0,5kg)

Vlees (0,75kg) Vlees (1 kg)

Bakken/braden met HETE LUCHT

Roosterstand vanaf de onderzijde 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 2 + 5 2 2 + 5 3 3 3 3 3 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 2 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 Temp. in °C 175 175 175 175 175 175 160 180 180 220 180 200 160 160 160 180 180 180 175 175 200 200 200 220 200 180 200 190 200 50 50 50 Bereidingstijd (minuten) 20 – 25 20 – 25 30 70 45 50 30 60 60 40 40 70 60 60 50 70 80 80 120 110 30 45 20 60 50 50 30 15 45 50 70 110

(17)

Het apparaat is ingedeeld in klasse 1 of klasse 2, subklasse 1

Aanwijzingen voor de installateur

Het apparaat moet overeenkomstig de plaatselijke voorschriften, met behulp van een stabiliteitsvoorziening aan de structuur van het gebouw worden gemonteerd.

Installatie van stabiliteitsvoorziening

Nadat het apparaat op het gasnet is aange-sloten, moet de veiligheidsketting aan het starre buisgedeelte worden bevestigd met de ronde bevestiging die bij de ketting wordt geleverd.

Bevestig het andere uiteinde van de ketting vervolgens aan de achtermuur.

De onderstaande aanwijzingen zijn bestemd voor de erkende installateur, zodat hij de installatie, het instellen en het technische onderhoud correct en overeenkomstig de geldende voorschriften en normen kan uitvoeren.

Belangrijk: voordat instellings- of onder-houdswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient het fornuis van de elektriciteit te wor-den afgesloten.

De technische kenmerken van het fornuis vindt u op het typeplaatje aan de binnen-kant van de lade aan de voorzijde.

Bevestig het fornuis stevig aan de muur

Boor twee gaten in de muur, ongeveer 710 mm boven de onderste hoek aan de zij-kant van het fornuis (zoals aangegeven in afb. A positie F, zodat ze worden afgedekt door het fornuis zelf (zie afb. B). Plaats onderdeel R (muurplug) in de gaten F en schroef de haak G in onderdeel R (afb. C). Bevestig de ketting aan de haak G zoals aangegeven in afb. D positie C.

NL

Aanwijzingen voor de installateur

OK NO Afb. 8 Afb. 9 G R G F Afb. A Positie F = gat ø 6 mm 60 mm +/- 3 Positie 2 muur muur positie C Positie 1 H - stel-voetje 710 mm ± 1 0 710 mm ± 1 0 Afb. B Afb. C Afb. D

(18)

De afmetingen van het fornuis vindt u in de afbeelding op pagina 5. De minimum afstanden zoals aangegeven in afb. 8 moe-ten worden aangehouden om een correcte werking van het fornuis te garanderen. Bovendien moeten de aangrenzende oppervlakken bestand zijn tegen tempera-turen van 85°C.

Alvorens het fornuis te plaatsen, dienen de meegeleverde stelpoten in de hiervoor bestemde uitsparingen aan de onderzijde van het fornuis te worden aangebracht, zie afb. 9. Deze stelvoeten zijn in hoogte ver-stelbaar, waardoor het fornuis, indien nodig, waterpas kan worden gezet.

AANSLUITING OP HET GAS

Het apparaat mag alleen overeenkomstig de geldende regels en alleen in een goed geventileerde ruimte worden geïnstalleerd. Lees voor de installatie van het apparaat eerst de aanwijzingen zorgvuldig door.

BELANGRIJK

Wij raden u aan eerst te controleren of het apparaat is afgesteld op de te gebruiken gassoort.

De afstelling op een andere gassoort mag alleen door een erkende installateur wor-den uitgevoerd. Voor meer informatie over het gebruik van andere gassoorten kunt u contact met uw plaatselijke Service Centre opnemen.

Het fornuis moet door een erkende installa-teur en overeenkomstig de plaatselijke regels worden geïnstalleerd.

Door een onjuiste installatie kan de aan-spraak op de fabrieksgarantie verloren gaan en kan leiden tot juridische stappen conform de bovengenoemde regels.

Voorwaarde voor ventilatie

De ruimte waarin het fornuis wordt geplaatst, moet over een luchttoevoer overeenkomstig de plaatselijke regels beschikken.

Houd er rekening mee dat de hoeveelheid lucht die nodig is voor de verbranding nooit

minder mag zijn dan 2m3/h voor elke kW

vermogen (zie het typeplaatje voor het tota-le vermogen in kW).

Veiligvoorschriften voor de omgang met gas (installatie & gebruik)

Het is wettelijk bepaald dat alle gasinstalla-ties door erkende installateurs en overeen-komstig de huidige editie van de Installatie

& Gebruiksregels moeten worden geïnstal-leerd. Het is in uw eigen belang en voor uw

eigen veiligheid dat de wettelijke regels worden nageleefd.

(19)

Het fornuis moet dus ook overeenkomstig de plaatselijke regels worden geïnstalleerd. Door een onjuiste installatie kan de aan-spraak op garantie verloren gaan en kan lei-den tot juridische stappen.

Aansluiting op het gas

Voor de installatie moet worden gecontro-leerd of de plaatselijke omstandigheden (soort gas en gasdruk) en de afstelling van het apparaat op elkaar zijn afgestemd. De technische kenmerken van het fornuis vindt u op het typeplaatje op de achterzijde. Dit apparaat is niet bedoeld voor aansluiting op een afzuiginstallatie voor verbrandings-producten. Er dient extra aandacht aan de relevante eisen met betrekking tot de venti-latie te worden geschonken.

Het fornuis moet overeenkomstig de plaat-selijke voorschriften (zie ook tabel 2 pagina 21) worden aangesloten.

• Om een veilige werking van het apparaat, een optimaal energieverbruik en een lange levensduur te kunnen garanderen, dient de gasdruk overeen te komen met de in tabel 1 aangegeven waarden. Is dit niet het geval, installeer dan een toegela-ten drukregelaar in de gastoevoerleiding. • De aansluiting op de gasleiding dient zodanig te worden uitgevoerd, dat belas-ting van het fornuis – op welke wijze dan ook – wordt voorkomen.

Een speciale klep voor het routinematig aan-/afsluiten van het gas moet tussen de gasaanvoerpijp in de ruimte en het fornuis worden gemonteerd, zodat het gas na het koken en bij eventuele ongelukken bij het koken kan worden afgesloten. Deze klep moet op elk moment gemakkelijk toeganke-lijk zijn en moet worden gesloten als het fornuis langere tijd niet wordt gebruikt. De gasleiding moet zo worden aangelegd dat deze niet in aanraking komt met hete oppervlakken en niet met eventuele hete delen van het fornuis, bijv. de onderkant van de kookplaat. De installatie van de slang moet zo zijn uitgevoerd dat de slang vrij kan bewegen en niet in aanraking kan komen met of bekneld kan raken tussen bewegende delen in de keuken, bijv. lades.

NL

Aanwijzingen voor de installateur

(20)

Ombouwen van het fornuis t.b.v. een andere gassoort

Indien het fornuis met een andere gassoort gaat worden gebruikt dan de gassoort waarop de kookplaat is ingesteld (zie de sti-cker op de achterkant van het fornuis of de verpakking), dan dienen de sproeiers van de branders te worden vervangen. Ga daar-bij als volgt te werk:

• Verwijder het rooster en de branders van de kookplaat;

• Draai de sproeiers (afb. 13) met behulp van een 7 mm pijpsleutel los en vervang deze door de met de andere gassoort overeen-komende sproeiers (zie tabel 1: Sproeierin-stellingen op pagina 21).

• Plaats vervolgens alle onderdelen in omgekeerde volgorde terug.

Afstelling van het minimum vermogen

• Draai de regelknop in de laagste gasstand; • Trek de knop van de eronder liggende

regelstang en draai de stelschroef (Z) die zich in de regelstang bevindt (afb. 14) met een schroevendraaier losser of vaster (los-draaien van de schroef verhoogt het mini-mum vermogen, vastdraaien verlaagt het minimum vermogen) tot de brander een kleine, gelijkmatige vlam levert. Opmer-king: bij vloeibare gassen dient de stel-schroef compleet te zijn vastgedraaid. • Controleer of de vlam bij het snel draaien

van maximum naar minimum niet dooft.

Aanwijzingen voor de installateur

A A

Z

(21)

NL

Aanwijzingen voor de installateur

Tabel 1: Sproeierinstellingen Brander Snel Normaal Hulp Drievoudige ring Warmteca-paciteit nom. Min. 3,00 kW 0,75 kW 1,75 kW 0,48 kW 1,00 kW 0,33 kW 3,60 kW 1,30 kW Aardgas G20/25 20/25 mbar 115 luchtspleet 97 luchtspleet 72 luchtspleet 130 luchtspleet Lucht pro-paan-butaan G130 8 mbar 260 luchtspleet 185 luchtspleet 145 luchtspleet 320 luchtspleet G110 8 mbar 260 luchtspleet 185 luchtspleet 145 luchtspleet 320 luchtspleet Verbruik 286 l/h 167 l/h 95 l/h 343 l/h Verbruik 219 l/h 128 l/h 73 l/h 262 l/h Verbruik 682 l/h 398 l/h 227 l/h 819 l/h Verbruik 421 l/h 245 l/h 140 l/h 505 l/h Butaan + propaan G30/31 28 -30/37 mbar 85 42 65 31 50 27 96 60 Inspuiting By-pass Inspuiting By-pass Inspuiting By-pass Inspuiting By-pass Tabel 2: Gasaansluitingen AT X BE X CH X DE X DK X ES X X FI X X FR X GB X GR X HU X X IE X IS IT X LU NL X NO X X PT X X SE X X TR ISO 228-1 ISO 7-1 Fornuis Fornuis ISO 228-1

(22)

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Het apparaat dient te worden geïnstalleerd door een erkende installateur en in over-eenstemming met de laatste editie van de IEE-regels en conform de instructies van de fabrikant.

Controleer of de voedingsspanning over-eenkomt met de waarde zoals aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van de lade aan de voorzijde.

WAARSCHUWING!

DIT FORNUIS MOET OP EEN GEAARDE WANDCONTACTDOOS WORDEN

AANGESLOTEN

Het fornuis dient rechtstreeks op het elektri-citeitsnet te worden aangesloten; daarvoor moet tussen het fornuis en de wandcon-tactdoos een tweepolige schakelaar wor-den geplaatst. De voeding moet met een schakelaar worden aangesloten waarvan de afstand tussen de contacten zo groot is dat deze overeenkomstig de overspan-ningscategorie III kan worden verbroken, zoals wordt vereist door de installatievoor-schriften.

Wij adviseren dat de fornuisbedrading geschikt is voor max. 13 A.

Wanneer een verbindingsstekker wordt gebruikt, moet de stekker die met de voe-dingskabel is verbonden van hetzelfde type zijn als de bijbehorende wandcontactdoos (in overeenstemming met de regels).

VERVANGEN VAN DE KABEL

Zet het fornuis uit en sluit de gas-kraan. Indien de kabel is beschadigd, vervang deze dan overeenkomstig de onderstaande instructies:

- open de doos van de voedingskast zoals beschreven op onderstaande afbeelding; - draai schroef "A" die de kabel op zijn

plaats houdt, los;

- vervang de kabel door een nieuwe met dezelfde lengte en overeenkomstig de kenmerken zoals aangegeven in de tabel;

- de "groengele" draad moet worden aan-gesloten op de terminal " " en moet ca. 10 mm langer zijn dan de overige draden; - de "blauwe" neutrale draad moet worden

aangesloten op de terminal met de letter "N";

- de andere draad moet worden aangeslo-ten op de terminal met de letter "L". Bevestig de kabel en breng schroef "A" van de kabelklem weer aan. Een voldoende lange kabel zorgt dat het fornuis naar voren kan worden getrokken bij reinigingswerk-zaamheden, de kabel mag echter niet lager hangen dan 50 mm (2") boven de vloer. De kabel mag eventueel worden opgerold, echter zorg er dan wel voor dat hij niet wordt geknikt of bekneld raakt als het forn-uis op zijn plaats wordt gezet.

BELANGRIJK

De draden van de kabel zijn voorzien van een kleur overeenkomstig de onderstaan-de coonderstaan-de:

GROEN EN GEEL... AARDE BLAUW... NEUTRAAL BRUIN ... LIVE

Aanwijzingen voor de installateur

✒ ✑ ✓ ✔ ✕ L N A

(23)

Dit fornuis voldoet aan de volgende Euro-pese richtlijnen:

• 73/23/EEC van 19-02-1973 (laagspanning) en successievelijke modificaties; • 89/336/EEC van 03-05-1989

(elektromag-netische compatibiliteit) en successieve-lijke modificaties;

• 90/396/EEC van 29-06-1990 (gas) en successievelijke modificaties;

• 93/68/EEC van 22-07-1993 en successieve-lijke modificaties.

De accessoires van de oven die met etens-waren in aanraking kunnen komen, zijn ver-vaardigd van materiaal dat in overeenstem-ming is met de CEE richtlijn 89/109 van 21-12-1988.

Dit apparaat voldoet een de Europese richt-lijn 2002/96/EC voor de inname van elektri-sche en elektronielektri-sche apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment [WEEE]). Door dit product volgens voor-schrift in te leveren, helpt u eventuele nega-tieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid, die door een onzorgvuldige verwerking van het apparaat kunnen wor-den veroorzaakt, te vermijwor-den.

Dit symbool op het product, of op de

bij het product behorende doucmenten, geven aan dat dit apparaat niet als huis-houdelijke afval mag worden afgevoerd. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd op een daarvoor bestemd inzamelpunt, zodat de elektrische en elektronische onder-delen kunnen worden hergebruikt. Het afvoeren moet overeenkomstig de plaatse-lijke regels voor het afvoeren van afval wor-den uitgevoerd.

Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en hergebruik van dit product kunt u contact opnemen met het gemeente-huis, de stortplaats voor huishoudelijk afval of met de winkel waar u het product heeft gekocht.

Aanwijzingen voor de installateur

(24)

INDICE

Pagina Avvertenze . . . 25

Descrizione dell’apparecchio . . . 27 Istruzioni per l’uso . . . 28 Funzionamento del piano di cottura . . . 28 Accensione dei bruciatori . . . 28 Consigli pratici per l’uso dei bruciatori . . . 28 Orologio elettronico . . . 29 Contaminuti . . . 31 Funzionamento del forno elettrico . . . 34 Illuminazione del forno . . . 35 Lampada spia . . . 35 Pulizia e manutenzione . . . 35 Sostituzione della lampada del forno . . . 36 Consigli per la cottura . . . 37 - 38 Istruzioni per l’installazione . . . 39 Collegamento per l’alimentazione del gas. . . . 40 Adattamento ai diversi tipi di gas . . . 42 Regolazione della portata minima . . . 42 Collegamento elettrico . . . 44

Queste istruzioni sono valide solo per quei Paesi di destinazione i cui simboli compaiono nel libretto di istruzioni e sulla targhetta delle caratteristiche dell’apparecchio.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE Smaltimento dell’imballaggio

Selezionare i diversi materiali di imballaggio (cartone, polistirolo, ecc.) e smaltirli nel rispetto delle leggi locali sullo smaltimento dei rifiuti.

(25)

IT

Questo apparecchio è stato concepito per essere utilizzato esclusivamente in ambito domestico.

Leggere attentamente le avvertenze contenu-te nel presencontenu-te libretto di istruzioni, in quanto forniscono importanti indicazioni in merito alla sicurezza di installazione, d’uso e di manutenzione. Conservare con cura questo libretto per ogni eventuale consultazione. Le istruzioni per l’uso sono valide per diverse versioni di questo apparecchio. Possono quindi comparirvi descrizioni di singole funzioni di cui l’apparecchio che si è acquistato è sprovvisto. Sicurezza.

• Non utilizzare l’apparecchio se è danneggia-to. Se si collegano altre apparecchiature elet-triche in prossimità della cucina, accertarsi che i cavi elettrici non entrino in contatto con le superfici del piano di cottura!

• L’utente è responsabile della manutenzione e dell’utilizzo corretto dell’apparecchio in casa propria.

• Utilizzare sempre l’apparecchio sotto super-visione.

• Non utilizzare la cucina senza pentole o tega-mi sopra i bruciatori. Assicurarsi che tutte le parti dei bruciatori siano montate corretta-mente.

• Importante: l’apparecchio si scalda durante il funzionamento. Tenere lontani i bambini. • Non pulire l’apparecchio con una pulitrice a

vapore o con acqua in pressione – rischio di

cortocircuiti.

• Isolare l’apparecchio dalla rete elettrica prima di svolgere qualsiasi operazione di manuten-zione. A tale scopo scollegare la spina di ali-mentazione o rimuovere il fusibile corrispon-dente. Chiudere l’alimentazione del gas. • Per garantire la sicurezza elettrica, le

even-tuali riparazioni devono essere eseguite da tecnici autorizzati.

• Il cavo elettrico e il tubo di alimentazione del gas non devono essere sostituiti dall’utente. In caso di danni o di necessità di sostituzione di componenti, gli interventi dovranno esse-re eseguiti esclusivamente da uno dei nostri tecnici autorizzati di assistenza post-vendita.

Scaldavivande

Non collocare materiali infiammabili o utensi-li in plastica nello scaldavivande (situato sotto il forno).

• Prestare particolare attenzione a olio e gras-so, che possono surriscaldarsi e bruciare con facilità. I piatti con grasso e olio devono esse-re pesse-reparati sotto costante sorveglianza! • Non utilizzare liquidi infiammabili vicino alla

cucina mentre questa è in funzione. • Eventuali danni causati dalla mancata

osser-vanza di queste istruzioni non saranno coperti dalla garanzia.

Primo utilizzo

Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, prestare attenzione alle note seguenti: • Rimuovere l’imballaggio dall’apparecchio e

smaltirlo adeguatamente.

• Tenere gli elementi dell’imballaggio fuori della portata dei bambini. Pulire a fondo l’apparecchio e gli accessori prima di utiliz-zarli per la prima volta. In tal modo si elimi-nerà ogni traccia di sporco e l’odore "di nuovo" (vedi il capitolo intitolato "Pulizia e manutenzione").

• Dopo aver rimosso l’imballaggio, assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e rivol-gersi al proprio rivenditore.

• Alcune parti sono coperte da una pellicola antigraffio asportabile. Prima di mettere in funzione l’apparecchio, è necessario rimuo-vere la pellicola e pulire la parte protetta con un panno e un prodotto detergente non abrasivo. Si consiglia alla prima accensione di riscaldare il forno vuoto per circa 30 minu-ti alla temperatura massima.

• L’apparecchio deve essere collegato esclusi-vamente da un tecnico autorizzato. • Tutte le operazioni relative all’installazione e

alla regolazione del gas devono essere ese-guite da personale autorizzato, conforme-mente alle norme in vigore in materia di sicurezza. Le istruzioni specifiche sono ripor-tate nel manuale riservato all’installatore.

Avvertenze

(26)

• Verificare periodicamente il buono stato del tubo di alimentazione del gas. Se si rileva qualche anomalia, farlo sostituire da perso-nale qualificato autorizzato.

• Prima di collegare l’apparecchio, accertarsi che i dati riportati sulla targhetta delle carat-teristiche (applicata all’interno del cassetto frontale dell’apparecchio) siano corrispon-denti a quelli della rete di distribuzione elet-trica e del gas.

• Verificare che la portata elettrica dell’impian-to e delle prese di corrente sia adeguata alla potenza massima dell’apparecchio indicata sulla targhetta delle caratteristiche. In caso di dubbio, rivolgersi a personale qualificato.

Utilizzo

• L’apparecchio è destinato unicamente ad uso in ambito domestico.

• Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per cucinare. Esso non va utilizzato per riscalda-re la stanza in cui è installato.

• Durante il suo funzionamento, la cucina a gas genera calore e umidità nella stanza in cui è installata. Occorre quindi prestare attenzione ed assicurare una buona ventila-zione del locale della cucina. Le aperture di ventilazione naturale devono sempre rima-nere libere. Un uso prolungato dell’apparec-chio con molti o tutti i fuochi accesi può richiedere una ventilazione supplementare, ottenibile aprendo una finestra o una porta, o una maggiore estrazione dell’aria tramite una cappa aspirante.

• Accendere i bruciatori solo dopo avervi

col-locato sopra delle pentole o dei tegami. Non scaldare pentole vuote, in quanto si

potreb-be determinare un surriscaldamento delle stesse. Utilizzare pentole e tegami con fondo spesso per migliorare la distribuzione del calore, soprattutto con il fuoco al minimo. Abbinando correttamente le dimensioni delle pentole e dei tegami a quelle dei bru-ciatori si sfrutterà meglio la fiamma del gas e si risparmierà sulla bolletta del gas. Non utilizzare recipienti con fondo curvo.

• Non utilizzare pentole aventi un diametro minore di 80 mm o maggiore di 260 mm. Quando si usano pentole grandi, prestare attenzione a mantenere una distanza mini-ma di 50 mm tra la pentola e gli oggetti o le parti combustibili circostanti. Mantenere una distanza minima di 15 mm tra la mano-pola di comando e la pentola o il tegame. • Regolare i bruciatori al minimo quando si

tolgono brevemente le pentole o i tegami dal fuoco. In tal modo si ridurrà il rischio di ustioni operando vicino alle fiamme scoper-te; si otterranno anche un risparmio di gas e una riduzione dell’inquinamento.

• Se il piano di cottura è stato montato sotto una cappa di estrazione del vapore, colloca-re sempcolloca-re delle pentole o dei tegami sopra i fuochi. Si potrebbero altrimenti danneggiare parti della cappa di estrazione del vapore a causa dell’elevato calore sviluppato o del-l’accensione di residui di grasso nel filtro.

Assicurare una ventilazione adeguata del locale quando si usa un estrattore del vapo-re in modalità scarico aria.

• Alcune parti dell’apparecchio rimangono calde a lungo dopo l’uso. Fare attenzione a non toccarle.

• Durante la cottura al forno e al grill, il pan-nello in vetro della porta del forno e le parti adiacenti raggiungono temperature elevate. Assicurarsi quindi che i bambini non si avvi-cinino al forno.

• Sui bruciatori non devono essere poste pen-tole instabili o deformate onde evitare inci-denti per rovesciamento.

In caso di malfunzionamenti, rivolgersi al proprio rivenditore o al centro di assistenza locale.

(27)

IT

A Bruciatore gas ausiliario B Bruciatore gas semirapido C Bruciatore gas rapido

D Bruciatore gas tripla corona (wok) G Griglia di supporto per recipienti

di cottura

R Griglia di riduzione per recipienti di cottura

M Manopole di comando dei bruciatori S Lampada spia funzionamento

forno elettrico T Orologio elettronico

E Candela di accensione dei bruciatori gas

F Dispositivo termico di sicurezza – Inter-viene in caso di spegnimento accidenta-le della fiamma (traboccamento di liquidi, correnti d’aria, ecc.) bloccando l’erogazione del gas al bruciatore. H Manopola commutatore del forno

elettrico (selettore funzioni di cottura) N Manopola termostato del forno elettrico

(selettore temperatura)

Descrizione dell’apparecchio

Piano di cottura (6 bruciatori)

E

F

C C A A S S 895 895 615 615 4040 R R B B G G D D H H T T M M N N B B B B 890890 00÷÷ 6060 890890 00÷÷ 6060 C C A A S S 895 895 615 615 4040 B B R R B B G G D D H H T T M M N N Piano di cottura (5 bruciatori)

(28)

Istruzioni per l’uso

Funzionamento del piano di cottura

I bruciatori del gas sono di diverse dimensio-ni e livelli di potenza. Scegliere quello più adatto al diametro del recipiente da utilizzare. Il bruciatore prescelto può essere regolato dalla corrispondente manopola ( M ) come segue:

Rubinetto chiuso ●

Apertura massima Apertura minima

I simboli vicino alle manopole indicano

la posizione del bruciatore corrispondente sul piano di cottura.

Solo su alcuni modelli

I bruciatori sono dotati di un dispositivo di sicurezza a termocoppia contro le fughe di gas. Questo dispositivo provvede a bloccare l’uscita del gas qualora la fiamma del brucia-tore si spenga durante il funzionamento.

Accensione dei bruciatori

Per accendere uno dei bruciatori, procedere come segue:

• Ruotare la manopola corrispondente in senso antiorario fino al simbolo della fiam-ma grande.

• Premere la manopola a fondo per azionare l’accensione automatica del gas . • Mantenere premuta la manopola per circa

10 secondi a fiamma accesa per consentire il riscaldamento della termocoppia di sicurezza. • Rilasciare la manopola, verificando che

l’ac-censione sia avvenuta in modo stabile. In caso contrario, ripetere l’operazione. Per regolare al minimo il bruciatore, ruotare la manopola verso il simbolo della fiamma pic-cola. Sono possibili anche regolazioni inter-medie, posizionando la manopola tra il sim-bolo della fiamma grande e quello della fiam-ma piccola.

Per spegnere il bruciatore, ruotare la mano-pola in senso orario fino alla posizione di

Importante:

• Non azionare il dispositivo di accensione automatica per più di 15 secondi consecutivi. • In alcuni casi la difficoltà di accensione è dovuta all’eventuale presenza di aria all’in-terno del condotto del gas.

• In caso di spegnimento accidentale della fiamma del bruciatore, il gas continua a usci-re per qualche istante prima che intervenga il dispositivo termico di sicurezza. Ruotare la manopola di comando su " ● " e attendere almeno un minuto prima di tentare nuova-mente di accendere la fiamma. In questo modo si consentirà la dispersione del gas fuoriuscito.

• Quando l’apparecchio non è in funzione, controllare che le manopole siano in posi-zione di chiuso " ● ". Si consiglia inoltre di chiudere il rubinetto principale del condotto di alimentazione del gas.

Ventola di raffreddamento

Al fine di ottenere una riduzione delle tempe-rature superficiali, la cucina è dotata di una ventola di raffreddamento tangenziale che si attiva automaticamente solo a forno caldo.

Consigli pratici per l’uso dei bruciatori

Per ottenere il massimo rendimento dei bru-ciatori, si consiglia di adoperare soltanto pen-tole di diametro adatto al bruciatore utilizzato, evitando che la fiamma fuoriesca dal fondo della pentola (vedi tabella seguente). Inoltre, quando un liquido inizia a bollire, si consiglia di ridurre la fiamma quanto basta per mantenere l’ebollizione.

Diametro del recipiente (mm) A Ausiliario 80 – 160

B Semirapido 120 – 200

C Rapido 200 – 230

(29)

IT

Istruzioni per l’uso

Il piano di cottura è dotato di una griglia di riduzione (fig. 1), la quale va utilizzata solo sul bruciatore ausiliario (A).

Fig. 1

Pulsanti di comando e display

Pulsante orologio Utilizzare questo

pulsante per visualizzare l’ora attuale, il tempo di cottura e l’ora di fine cottura .

Pulsante chiave Utilizzare questo

pulsante per attivare e disatti-vare la sicurezza bambino.

Pulsante suoneria Utilizzare questo

pulsante per impostare la suoneria.

Pulsante meno

Utilizzare questo

pulsante per diminuire i valori impostati.

Pulsante più

+

Utilizzare questo

pulsante per aumentare i valori impostati. I valori impostati possono essere visualiz-zati sul display.

Procedura di impostazione

Dopo il primo allacciamento del forno o in seguito a un’interruzione della corrente, sul display lampeggiano il simbolo e tre zeri. Impostare l’ora.

Il selettore funzioni deve essere disattivato.

1. Premere il pulsante orologio . Sul display viene visualizzato 12.00 e il simbolo lampeggia.

2. Servendosi del pulsante

+

o del pul-sante

, impostare l’ora.

(30)

Istruzioni per l’uso

Funzionamento semiautomatico. 1. Premere il pulsante orologio .

Il simbolo del tempo di cottura lampeggia.

2. Impostare il tempo di cottura con il

pulsante

+

o

.

Valore predefinito del pulsante

+

= 30 minuti.

Valore predefinito del pulsante

= 10 minuti.

Il forno si accende dopo alcuni secondi. Il simbolo si illumina sul display.

Esempio: Tempo di cottura di 45 minuti.

Esempio: Supponiamo che siano le 10.45. Il piatto impiegherà 45 minuti per cuocere e dovrà essere pronto alle 12.45.

Allo scadere di questo tempo viene emes-so un segnale acustico.

Il forno si spegne.

Premere due volte il pulsante e

regola-Modifica dell’impostazione.

Premere il pulsante orologio . Modificare il tempo di cottura con il pulsante

+

o

.

Cancellazione dell’impostazione.

Premere il pulsante orologio . Premere il pulsante

fino ad azzerare il display. Regolare la manopola funzioni su

0

.

Impostazione del tempo di cottura quando l’orologio è nascosto.

Premere due volte il pulsante orologio e procedere come descritto al punto 2 (Funzio-namento semiautomatico).

Funzionamento automatico.

Eseguire le impostazioni descritte ai punti 1 e 2 (Funzionamento semiautomatico). Il forno si accende.

3. Premere il pulsante orologio finché il simbolo di fine cottura inizia a lam-peggiare. Sul display appare l’ora in cui il piatto sarà pronto.

4. Utilizzare il pulsante

+

per impostare un’ora di fine cottura successiva.

(31)

IT

Istruzioni per l’uso

Esempio: 20 minuti La regolazione viene acquisita dopo alcuni

secondi. Sul display viene visualizzata l’ora di fine cottura fino all’accensione del forno.

Allo scadere di questo tempo viene emesso un segnale acustico.

Il forno si spegne.

Premere due volte il pulsante e

regola-re la manopola funzioni su

0

.

Nota:

Mentre il simbolo lampeggia è possibile modificare l’impostazione. Quando il sim-bolo rimane acceso fisso significa che l’im-postazione è stata acquisita. Il tempo di attesa prima dell’acquisizione dell’imposta-zione può essere modificato. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo relativo alle impostazioni di base.

Modifica dell’ora, ad esempio per il passaggio dall’ora solare all’ora legale.

Premere due volte il pulsante orologio e modificare l’ora con il pulsante

+

o

.

Mascheramento dell’ora.

L’ora può essere mascherata. In questo modo sarà visibile soltanto durante l’impo-stazione. A tale scopo è necessario modifi-care l’impostazione di base. Consultare a questo proposito il capitolo relativo alle impostazioni di base.

Suoneria

La suoneria può essere utilizzata come suo-neria da cucina e funziona indipendente-mente dal forno. La suoneria dispone di un segnale acustico particolare. Così è possibi-le sapere se è trascorso il tempo della suo-neria oppure il tempo di cottura del forno. La suoneria può essere impostata anche quando la sicurezza bambino è attiva.

Contaminuti

1. Premere il pulsante suoneria .

Il simbolo lampeggia.

2. Servendosi del pulsante

+

o

, impostare il tempo della suoneria. Valore predefinito del pulsante

+

= 10 minuti.

Valore predefinito del pulsante

= 5 minuti.

(32)

Istruzioni per l’uso

La suoneria entra in funzione dopo alcuni

minuti.

Il simbolo si illumina sul display. Sul display viene visualizzato il trascorrere del tempo.

Allo scadere del tempo della suoneria viene emesso un segnale acustico.

Premere il pulsante suoneria .

Il simbolo della suoneria si spegne.

Modifica del tempo della suoneria

Premere il pulsante suoneria . Modificare il tempo della suoneria con il pulsante

+

o

.

Cancellazione dell’impostazione.

Premere il pulsante suoneria .

Premere il pulsante

finché il display non si azzera.

Il tempo della suoneria e il tempo di cottura scorrono simultaneamente.

Entrambi i simboli sono accesi. Sul display viene visualizzato il trascorrere del tempo della suoneria.

Per conoscere il tempo di cottura

rimanen-te , l’ora di fine cottura o l’ora

attuale :

Premere il pulsante orologio finché non

lampeggia il simbolo corrispondente. Il valore richiesto compare sul display per alcuni secondi. Impostazione di base Ora = Ora visualizzata sul display Suoneria segnale = ca. 2 min. Tempo di attesa = medio Funzione Display suoneria Segnale emesso allo scadere del tempo di cottura o del periodo di tempo impo-stato per la suoneria Tempo di attesa tra le modifiche delle regola-zioni prima dell’acquisi-zione dell’im-postazione Nuova impostazione Ora = ora nascosta Durata segnale = ca. 10 secondi = ca. 5 min. Tempo di attesa = breve = lungo

Modifica delle impostazioni di base.

Non deve essere stato impostato alcun programma.

1. Premere contemporaneamente il

pul-sante orologio e il pulsante

+

finché sul display non compare . Questa è l’im-postazione di base relativa all’ora attuale visualizzata in primo piano.

(33)

IT

Istruzioni per l’uso

2. Servendosi del pulsante

+

o

, modifi-care l’impostazione di base.

3. Confermare con il pulsante orologio .

Il display visualizza come impostazione

di base per la durata del segnale acustico.

Per modificare l’impostazione di base, pro-cedere come descritto al punto 2 e

confer-mare premendo il pulsante orologio . A

questo punto è possibile modificare anche il tempo di acquisizione. Alla fine premere il pulsante orologio .

Se non si desidera modificare una determi-nata impostazione di base, premere il pul-sante orologio . Viene così visualizzata l’impostazione di base successiva.

Le impostazioni possono essere nuova-mente modificate in qualsiasi momento.

Sicurezza bambino.

Per evitare che i bambini possano inavver-titamente accendere il forno, l’apparecchio è dotato di una sicurezza bambino.

Blocco del forno.

Premere il pulsante chiave finché sul

display non viene visualizzato il simbolo . Questa operazione dura circa 4 secondi.

Annullamento del blocco.

Premere il pulsante chiave finché il

simbolo non si spegne.

Avvertenze

In caso di interruzione della corrente, la sicu-rezza bambino impostata viene annullata.

(34)

ATTENZIONE – FORNO:

Quando si utilizza il forno o il grill, le superfi-ci esterne possono diventare molto calde; non lasciare quindi avvicinare i bambini all’apparecchio.

– Non collocare mai dei cibi sul fondo del forno.

– Fare attenzione a non pizzicarsi le mani in prossimità delle cerniere del forno. – Non lasciare che i bambini giochino o si

siedano sulla porta del forno.

Funzionamento del forno elettrico

Utilizzare sempre il forno con la porta chiusa.

Il forno offre sette combinazioni diverse delle resistenze elettriche riscaldanti; scegliendo quella più indicata per il piatto da cuocere si otterranno i migliori risultati.

Le varie funzioni si impostano ruotando la manopola del selettore ( H ) nelle seguenti posizioni (vedi figura a pagina 27):

0) Spento 1) Luce forno

2) Scongelamento rapido

3) Resistenza superiore + inferiore 4) Aria calda

(riscaldamento anulare + ventilatore) 5) Grill

6) Maxigrill

7) Maxigrill + ventilatore

8) Resistenza inferiore + ventilatore Il forno prevede 6 diversi livelli per il posizio-namento dei ripiani. I livelli dei ripiani si conta-no partendo dal basso. Il livello più basso (livello B, fig. 3) serve esclusivamente per inse-rire la vaschetta quando si utilizza il girarrosto (solo su alcuni modelli) e/o il grill.

Dopo aver selezionato la funzione di cottura, posizionare la manopola del termostato (N) (vedi figura a pagina 27) sulla temperatura

• Per cotture normali, eseguite in modo con-venzionale (arrosti, biscotti, ecc.), utilizzare la funzione (resistenza superiore + inferiore). • Introdurre nel forno i cibi da cuocere soltan-to quando il forno stesso ha raggiunsoltan-to la temperatura selezionata e utilizzare preferi-bilmente un solo ripiano per la cottura. • Con la funzione (aria calda), la cottura

avviene mediante aria preriscaldata, fatta circolare all’interno del forno da un ventila-tore. Poiché il riscaldamento del forno è molto rapido, i cibi da cuocere possono essere introdotti nel forno anche al momen-to dell’accensione. Inoltre è possibile effet-tuare la cottura contemporaneamente su due ripiani.

• La funzione (scongelamento rapido) non si avvale di elementi riscaldanti, bensì utiliz-za semplicemente la lampada del forno e la ventilazione ad aria calda.

• La cottura al grill utilizza una potenza riscal-dante elevata, la quale permette un’imme-diata rosolatura superficiale dei cibi. Questo è un notevole vantaggio soprattutto nel caso delle carni, le quali devono restare tenere all’interno. Per attivare la funzione di cottura al grill, ruotare la manopola del selettore (H) su una delle seguenti posizioni: (grill), (maxigrill) o (maxigrill + ventilatore).

Tenere chiusa la porta del forno durante l’utilizzo del grill.

Cottura allo spiedo sotto il grill (solo su alcuni modelli)

Ruotare la manopola del selettore sulla posi-zione di cottura al grill ;

Il grill entrerà in funzione, consentendo di cuocere allo spiedo sotto il grill.

Infilare la carne da arrostire lungo lo spiedo "S", fissandola in posizione da entrambe le estremità per mezzo delle forchette regolabili "F"; inserire lo spiedo nel foro "E" presente sul supporto "A" e svitare la maniglia "D" dallo spiedo (fig. 2). Posizionare il supporto A sul terzo ripiano dal basso (fig. 3), inserendo l’a-sta "C" nel foro "G" del motorino dello spiedo (fig. 4). Per facilitare l’operazione, ruotare

l’a-Istruzioni per l’uso

(35)

IT

Posizionare la vaschetta di raccolta sul primo ripiano dal basso (livello B, fig. 3). Questo livello serve esclusivamente per inserire la vaschetta quando si utilizza il girarrosto e/o il grill. Prima di chiudere la porta del forno, assi-curarsi che l’asta "C" sia correttamente inseri-ta nel foro "G" dell’alberino del motorino dello spiedo (fig. 4).

Illuminazione del forno

L’illuminazione all’interno del forno si ottiene automaticamente ruotando la manopola del selettore ( H ) su una qualsiasi delle sue posi-zioni per selezionare una funzione.

Per disporre dell’illuminazione senza attivare alcun elemento riscaldante, posizionare la manopola del termostato su 0°C.

Lampada spia

Indica la fase di riscaldamento del forno; il suo spegnimento segnala il raggiungimento all’interno del forno della temperatura impo-stata con la manopola.

La successiva attivazione e disattivazione alternata di questa spia indica che il termosta-to sta funzionando correttamente per mante-nere costante la temperatura del forno.

Pulizia e manutenzione

Per garantire una lunga durata della cucina è necessario prestare attenzione alle seguenti avvertenze in materia di pulizia:

• Scollegare la cucina dalla presa elettrica prima di iniziare la pulizia.

• Evitare di pulire le parti ancora calde. • Le parti smaltate, cromate e in vetro devono

essere lavate con acqua tiepida senza usare polveri abrasive e sostanze corrosive, che potrebbero danneggiarle.

• Il forno deve essere pulito, possibilmente dopo ogni utilizzo, con acqua calda e deter-sivo, risciacquando e asciugando poi accu-ratamente.

• Le parti in acciaio e soprattutto le zone con i simboli non devono essere pulite con sol-venti o detergenti abrasivi. Si consiglia di utilizzare solo un panno morbido inumidito con acqua tiepida e detersivo liquido per stoviglie (passare il panno eseguendo il movimento nello stesso senso della satina-tura dell’acciaio). Per lo sporco ostinato è consentito l’uso di alcol denaturato. In seguito alla pulizia, risciacquare abbon-dantemente e asciugare accuratamente con un panno morbido.

Istruzioni per l’uso

F S E A D C G Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Livello

Referências

Documentos relacionados

Como resultado do acompanhamento e avaliação dos resultados da aprendizagem dos alunos da Escola Pública, a Secretaria de Estado da Educação do Paranã publicou em dezembro de 1993

“Logo, é a partir dos saberes práticos ou experienciais que os professores expressam seus próprios valores, juízos e sua concepção de ensino, realizam julgamentos,

Seus filhos não apenas deveriam ouvir, mas contar e recontar o que Deus tinha feito por eles, de modo que não se esquecessem.. Haveria melhor maneira de preservar o conhecimento do

leprae através do consumo da carne de tatu, principalmente, nos hansenianos sem história de contatos com outros pacientes portadores de hanseníase antes do seu

A cabeça estava com muita pressa para chegar a casa e nem olhou para Antónia?. Ele acenou-lhe com o pano

Benetton (1999) apresenta o caráter de funcionalidade na Terapia Ocupacional como tendo sido assumido por muitos autores, pelos precurssores da profissão (Meyer, Simon e Schneider)

1 - Usa-se senão (junto), quando possui os seguintes significados: a não ser, exceto, mas, mas sim, mas também, caso contrário, do contrário.. Ex.: Não faz mais nada, senão

Quando não vemos nenhuma promessa se realizar na nossa vida, logo surgem as justificativas, que nunca variam e são sempre superficiais: “tudo é só no tempo de Deus”; “isso é