• Nenhum resultado encontrado

The death of nature and the birth of life in works of Michel Foucault

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2016

Share "The death of nature and the birth of life in works of Michel Foucault"

Copied!
27
0
0

Texto

(1)

359

Slaven

Cr ić

SMRT PRIRODE I RAĐANJE ŽIVOTA

U DJELIMA MICHELA FOUCAULTA

Sažetak

P elazakàizà .àuà .àstoljećeàpot esaoàjeà izàt a sfo a ijaà aà azi ià idlji ogàiàiskazi ogàteàdo eoàdoà potpu eà eo ga iza ijeào jekata,àko epataàiàu jetaà oguć ostiàz a ja.àTeza je to Michela Foucaulta izà Riječià ià st a ià kojaà o o à aduà služià kaoà polaziš aà točkaà zaà eko st uk ijuà Fou aulto aà teo ijskogà a ati aàoàko epti aàp i odeàuàklasi iz uàiàži otaàuà ode o àdo u.àUàko tekstuà a ati aàoàs tià p i odeà ià ađa juà ži ota,à uà aduà seà a alizi aà Fou aulto oà pis oà oà azličiti à dispoziti i aà oćià teà od osi aàkojeàjeàeu opskaàkultu aàuàklasi iz uàià ode o àdo uàusposta ljalaàiz eđuàpo etkaà iječiàià st a iàteà olesti,àludila,àzloči aàiàseksual osti.à

Ključ e riječi: degeneracija, dijag a ,àFou ault,àst atu ,àtakso o ija,àz a je,àži ot

1. Uvod

Tekstà p edsta ljaà ist aži a jeà ko epataàprirode i ži ota (kao i koncepata koji su uz njih vezani i/ili iz njih proizlaze) u izabranim djelima Michela Foucaulta. S naglaskom na

diskontinuitet koji Fou aultàs ještaàk aje à .àiàpočetko à .àstoljeća,àtekstàpokuša aà e

-ko st ui atiàteo ijskià a ati àoàklasi istič-ko àpoi a juàp i odeàià ode ojà-ko eptualiza ijià ži otaàkojiàseàuàf ag e ti aàpoja ljujeàk ozàs eàz ačaj eàFou aulto eàstudije.àRadàseàot ara

analizom odlomka romana Crna mijena Marguerite Yourcenar, a potom ulazi u problematiku

vidljivog i iskazivog kodà Mi helaà Fou aulta,à slijedećià p ito à o og afijuà kojuà jeà oà je uà

(2)

360

napisao Gilles Deleuze (1988). Foucaultov teorijski narativ o diskontinuitetuàp i odeàiàži otaàà

pokuša a à api atià uà jego i à a aliza aà spe ifič ihà u jetaà z a jaà u uta à kojihà seà kaoà o jekti,à k ite iji,à episte ološkià i dikato ià itd.à poja ljujuà p oàpriroda u klasicizmu, a zatim

ži ot uà ode oàdo a,àsà aglasko à aà jiho oà eđuso o izuzi a jeàiàpo išta a je.àKaoà ključ eàko epteàizàFou aulto ihàdjelaàizd aja àtakso o ijskuàta li u,àa i al ostàluđakaàià p i od uà olestàkadaàjeà iječàoàklasi iz uàteàpodjeluào ga sko/a o ga sko,àa alizuàži oti jaàià olestà kaoà patološkià p o esà kadà jeà iječà oà ode ojà epohi.à P aà polo i aà tekstaà aglasakà sta ljaà aàpo ijes eàepiste e,àaàd ugaà aàso ijal eàp akseàuàko tekstuàs tiàp i odeàià ađa jaà ži otaàkaoàteo ijskogà a ati aàuàdjeli aàMi helaàFou aulta.

2. Riječi i pogledi

)aà šet jeà pješča i à di a a,à ekadà uà šes aesto eà stoljeću,à ) o a,à ju akaàCrne mijene

Ma gue iteàYou e a ,à ajed o ào uz eàu o .àTajàliječ ik,àalke iča àiàp i odoslo a àodlažeà ust a uà s ojà je ià i st u e t,à po ećalo,à isp užià seà aà tlu,à eđuà t a ka aà ià kuk i a,à paà zadrijema.

(3)

361

Pogledà az uđe ogà uče jakaà t ez e oà seà ià etodičkià k ećeà poà o o eà štoà d žià ekak i à e i i à st o o à ži oti jo ,à kuk e à ilià ekuš e .à Pogledà astačeà toà sićuš oà tijelo,à

oplakuje njegove zone (s ediš jià dio,à pojas,à u ,à à klizià dužà jego ihà k i uljaà okrugao,

ok uži ao,àotekli e), odgonetava boje i stanja sjaja ,à àià laža ,à ijel,à užičast,à uta àià ezà

sjaja,às eđe), zastaje pred granicama (opna), za i ujeàuàšuplji eà pukotine.àáliàp ijeà oàštoàjeà

uspioàslikuàuàpotpu ostiàpod g utiàjeziku,àp ijeà egoàliàjeà jego àhit iàpogledàuspioàokoštatiàuà isaoà jeàliàtoàkuka àilià ekuša ,àžoha àiliàpužàgolać? ,àp edà) o o àseàot a aàpo o àiàtoà aà aj a jeàočekivanom mjestu –o o àizàkojegàseà ađaàpogledàili,à adije,àuàpogleduàsa o .à O àsh aćaàdaàgledaàs ojàpogled.àTadàpu aà edo še aàta li a,àpu aàjedi st oà iječiàiàst a i,àaà ) o àsh aćaàdaàgaà ikadàzap a oà ijeà ià iloàje à ikak oàseàzo e oàz a jeà ijeà ogloàiz ućià izàtogà iđe ja.àNaokoàtekà azjaplje iàpo o àtuàjeàotpočetka,àodàčasaàuàkoje àsuàseàpokušalià sus estiàiàslju itiàpogledàià isao,à idlji oàiàiskazi o.à) o àideàdaljeàodào ga a,àdaljeàodàoka,àià sučelja aà seà sà o i eà štoà oà to à okuà o isià – sa samim so o à zo e oà z a jeà u eća aà poz a a jeà jegaà sa og .à álià toà »ja«à ijeà ià jedi st e oà ià sjedi je oà ećà jeà sači je oà odà ošt e ostià epostoja ihà st a i,à uglo aà ià ho aà uh aće ihà pogledo à ià p et o e ihà uà aokoà ječa ,àaàust a iàtekàt e uta àa alga .àIzaàpogleda,àtogà eo ič ogàpok eta jaàkojeà ) o àisp aàp ipisujeà ekak o àst o e juàpok ajàs ojeàgla e,à e aàp o at ačaàkojià iàgaà posjedo ao,à ji eà up a ljaoà ià aspolagaoà kakoà uà seà p ohtije:à p o at ačà jeà posljedi aà pogleda.àà) o àià jego àp eo aže oàpo ećalo kao da uglas mrmljaju Nietzscheovu lekciju. Kad se u Genealogiji morala pogledà podižeà u is,à uà e oà gdjeà s ećeà u juà ià sije a je,à

Nietzs heà à az ezujeàop ekuàči ila /či je jeàià aspli jujeàidejuàoàdjelat o eàsu jektu:à »áli,à e aàtak ogàsupst ata;à ikak ogà, ićaʼà e aàizaàči je ja,àdela ja,àpostaja ja;à,uči ila ʼà jeà pukaà iz išljoti aà p idodataà či je ju,à- či je jeà jeà s e«à Nietzs he,à : .à ) o o oà po ećalo,à posta ši,à uà o atuà kauzal osti,à iz o à pogleda,à adikalizi aà s o à las ikuà ezda à

koji on pokuša aàp ijeći:à ezda àkojiàdijelià idlji oàiàiskazi o,àst a àià iječ.

Up a oà taka à ezda à zjapià uà djeli aà Mi helaà Fou aulta.à Tajà » o ià a hi ist«à Deleuze,à : ,à ep esta oàjeàfas i i a àkazi a je àiàpogledo .àNjegaàza i a,àpišeàGillesàDeleuzeà

(4)

362

p e daàseà eà adiàoàistojàst a i,àp e aà eàiskazuje oào oàštoà idi oà itià idi oào oàštoà iskazuje o«.à Nestal e,à alià u ijekà p odukti eà ezeà kojeà seà usposta ljajuà p eklapa je à

vidlji ogàiàiskazi og,àDeleuzeàćeàuàFou aulto i àdjeli aàp epoz atiàkaoàst atu e,àhisto ijskeà

fo a ijeà»sači je eàodàst a iàià iječi,àodà iđe jaàiàgo o a,àodà idlji ogàiàiskazi og,àodàpojase aà idlji ostiàiàpoljaàčitlji osti,àodàsad žajaàiàiz aza«à Deleuze, 1988:47).

Lite a o à ) o uà ià filozofuà Nietzs heuà p id užujeà seà Deleuzeo à Fou ault,à ist aži ačà st atu a.àáà jegaà ijeàteškoàp epoz atià ećàuàPovijesti ludila u doba klasicizma gdje Foucault s aćaà paž juà aà talože jeà st atu aà uà e esa sià kadaà astajeà ezà »iz eđuà iječià ià slike,à iz eđuào ogaà štoà jeàp ikaza oà jeziko à ià eče oà plastič o àfo o «à Fou ault,à : .à Pukoti aàuàa alga uàpogledaàià iječiàja ljaàseàiz o aàuàRađa juàkli ike.àFoucault ukazuje na reorganizaciju pogleda i promatranog objekta u medi i iàsàp ijelazo àizà .àuà .àstoljeće:à

»Iz eđuà ečiàiàst a iàzačetàjeà o iàsa ez,àizàkojegà astajuàvideti i eći … àOkoàpostajeà iz iča àià iz o àjas oće;ài aà oćàdaàiz eseà aàs etlostàda aàisti uàkojuàp i aàsa oàuào ojà e iàuàkojojà juà jeà iz odilo.«à Foucault, 2009:12-13). Moderna se klinika pomalja iz novog stratuma u koje à seà idlji oà pod ga aà esko ač o à čita ju,à aà pogleduà seà hije atskià ià hije a hijskià po je a aàzo àisti e.àČita àdisku sà edi i eà» o aoàjeàdaàseàu ediàp e aàpogleduàkojiàseà išeà ne zado olja aà uoča a je ,à ećà otk i a«à Fou ault,à : .à Boles ikà ià olestà uà

de et aestostoljet ojà kli i ià p eklapajuà seà ià zajed oà pod ga ajuà pogledu:à »uà kli i i,àbiti

iđe i biti izgovoren otp eà opšteà uà očitojà isti itostià olestià … à Bolestà postojià sa o u ele e tuà idlji ogà i,à shod oà to e,à iskazi og«à Fou ault,à : .à Posljedi aà o eà o ga iza ijeà st atu aà idlji ogà ià iskazi ogà kli ičkià jeà pogledà kojià »spaljujeà st a ià doà jiho eà k aj jeàisti itosti«à Fou ault,à : .

Disko ti uitetà eđuà st atu i aà ijeà histo ijskaà katast ofaà ilià sa ou ište jeà ekeà epohe.à Teo ijski à ječ iko àsažeto:àFou aultài te io al ostàsu jektaàza je jujeài te io al ošćuà ezà su jekti ostià f.à Fou ault,à a: ,à aà i di idual oà išlje jeà za je jujeà su

-individualnim polje àu jetaà oguć ostiàz a jaà f.àFou ault,à : .àákoàp aàsupstitu ijaà

(5)

363

d ugaà ožeàposlužitiàkaoàap oksi ati aàfo ulaàzaàFou aulto àko eptàpo ijes eàepiste eà

u radovi aàizàšezdesetih.àBudućiàdaàteo etizi a juàepiste eà už oàp ethodiàp epoz a a jeà

ko ti ge t eàiàp o izo eà a a iàs akeàepiste ološkeàko figu a ije,à eàčudiàdaàFou aultàtajà ko eptà pažlji oà u odià uà Riječi aà ià st a i a iz eđuà čita ja Borgesove enciklopedije i

gledanjaVel z uezo eàslikeà»LasàMe i as«.àIàtekstàiàplat oàuz aćajuàpogled,àaàFou aultà asà

odià uà ekspedi ijuà uà kojojà » aše uà tiho à ià ai oà epok et o à tluà aća oà jego eà askole,à jego uà esta il ostà ià edostatke«à Fou ault,à : .à Episte aà seà pomalja iz

valorizacije tog raskola, a Foucault mu nadijeva teorijsko ime diskontinuiteta. Susret pogleda

sàpogledo ,à isliàsà ep e osti i àpo o o àiz eđuàtekstaàiàfigu e,àp olife a ijaà o ihàz a jaà uà p ouča a juà po ijes ihà st atu aà a heologiji à itd.à sažeto u teorijskome nazivu diskontinuitet raskida s tradicionalnim poimanjem individualnog agensa. Pozitivne

ko ju ktu eà uà p oiz od jià à z a jaà eà oguà se,à učià Fou ault,à tu ačitià osla ja je à aà poimanje individualne kreativnosti. Takoà ćeà Fou ault,à uà asp a ià sàNoamom Chomskyjem,

istaknuti da njegova metoda rada bez ikakve sumnje ostavlja vrlo malo prostora

individualnoj kreativnosti, ali kako se time namjerno destabilizira njen privilegij u polju

hu a ističkihàz a osti.àP ito àdisko ti uitetà ijeàdest ukti iàfe o e à ećàtransformacija

Cho sk à ià Fou ault,à ;à ià toà eà jedi st e à pok et,à eć,à kakoà Fou aultà o jaš ja aà uà

Arheologiji znanja,à čita à izà t a sfo a ijaà Fou ault,à .1 Razumijevanje Foucaultove

etodologijeà i zisti a je à aà »disko ti uitetu«à kaoà jenoj privilegiranoj okosnici bilo bi, dakako,àod ećàjed ost a o.àIàsa àjeàFou aultàpod ta aoàa i ale t ostà»disko ti uiteta«à

1

Međuti ,à ast a a jeà i te p eta ijeà po ijestià susljed ihà događajaà uà ko istà a alizeà talože jaà ko ti ge t ih po ijes ihà fo a ijaà aišloà jeà aà oj eà k itike.à Paà takoà Paulà Ve eà à o jaš ja aà daà jeà o odo aà t adi io al aà histo iog afijaà od a i alaà Fou aulto uà etodologijuà kaoà o ič uà apst ak iju,à euspo edi uà sà

transhistorijskom realnosti kakvom se ona navodno bavi. U Poj o ikuààsu e e eàk jiže eàiàkultu eàteo ije

Vladimira Bitija pod natuknicom Diskontinuitetsažetoàjeàiz ese aàiàk itikaàlogičkeàpotkeàepiste e:à»Noàakoà ià

jed aàs ijestà eà ožeàodgo a atiàzaàs ojeàp ojek ije,à ećàihàs akaàdugujeàs ojojàdife e ijal ojà,u eže ostiʼàsà d ugi à s ijesti a,à či eà o aà tadaà ožeà zaja čitià ad oćà s ojeà p ojek ijeà adà tuđi a,à od .à uà o o à slučajuà idejeàd[isko ti uiteta]à adàidejo àko ti ui a eàpo ijesti?«à Biti,à :disko ti uitet .à“àd ugeàst a e,àoàod osuà

inicijalneà e ep ijeà Fou aulto ihà djelaà uà o odo ojà histo iog afijià Pat i iaà O’B ie à : à pišeà daà suà

(6)

364

kojaàjeàp oizlazilaàizàa i ale t ostiàpo ijes ogàfe o e aà aàkojiàseà»disko ti uitet«àod osi:à »O aàp ičaàoàdisko ti uitetuàu ijekà eàjeà aloàiz e ađi ala.àIzda jeàPetit Laroussea koje je up a oàizašloàkaže:à,Fou ault.àFilozofàkojiàs ojuàteo ijuàpo ijestiàzas i aà aàdisko ti uitetuʼ.à Toà eàzapa juje.«à Fou ault,à : .àIàzati à asta lja:à

To [ritam naglih transformacija u biologiji, medicini, psihijatriji itd. – teorijskim ječ iko :àdisko ti uitet]àjeàst a àkojaàseà eà ožeà egi atiàukolikoàseàteksto iàgledajuà do olj oàpažlji o.àMojàp o le à ijeàuopćeà ioàdaàkaže :àpaàdo o,àuàdisko ti uitetuà

smo pa tu i ostanimo. Nego da postavim pitanje: kako se moglo dogoditi da se u nekim momentima i u nekim poretcima znanja javljaju grubi prekidi, ove naglosti evolucije, o eà t a sfo a ijeà kojeà eà odgo a ajuà i ojà ià ko ti ui a ojà p edodž ià kojuà o ič oà imamo (Foucault, 1994c:145-146).

U Riječi aàiàst a i a opisujuàseàafaziča iàkojià» eàuspije ajuàkohe e t oàklasifi i atiàklupkaà

(7)

365

Ti eà seà ) o à jošà jed o à p i liža aà oti uà afaziča aà ià fa taz ago ič eà e iklopedijeà ià ot a aà oguć ostàsta o iteàlite a eàge ealogijeàteo ijskogàpis aàMi helaàFou aulta.àákoàjeà jestoà ođe jaàRiječiàiàst a i Borgesova Kineska enciklopedija,àtadàseàzaào ajàtekstà ožeà ećià

da izvire iz Crne mijene Marguerite Yourcenar, izà) o o eàu aloàg otesk eàdogodo šti e:à

objavljivanje Riječiàiàst a i i Crne mijene dijele tek dvije godine, a Yourcenar i Foucault su, ko ač o,àsu e e i i.

Ist aži a jeà ko epataà p i odeà ià ži otaà uà Fou aulto i à studija aà započi je ,à stoga,à odà

diskontinuitetaàkojiàdijelià jiho eàepohe.àTajàdisko ti uitetàFou aultàs ještaà aàsa àk ajà .à

stoljećaà kadaà seà isaoà od ajaà odà »općeà g a atike,à po ijestià p i ode,à [a alize]à ogatst a«à Fou ault,à : .àP elasko àizà .àuà .àstoljećeà estajeàtakso o ija,àaàti e se rasipa i po edakàkojiàjeàusposta ljalaà eđuàži i à ići a2

.

Takoà estajeà»p i oda«à- i a oàlià aàu uàdaàtijeko àčita ogàklasi iz aào aà ajp ijeà ijeà postojalaà kaoà »te a«,à »ideja«à ilià esko ač ià iz o à z a ja,à ećà kaoà ho oge ià p osto àide tič ostiàià azlika koje se mogu dovoditi u red (Foucault, 2002:292).

3. Ta li a, ko ti uitet, fosil i čudovište

P i odaà klasič ogà do aà poči aà aà takso o ijià kojaà jeà o ilježilaà čita uà isaoà togà azdo lja.à Takso o ijaà »i pli i aà od eđe ià ko ti uu à st a i,à … à o aà jeà z a ostà aščla ji a jaà ià

svrstavanja u razrede, ona je znanje « (Foucault, 2002:91-93). Za razliku od renesanse kojaà jeà eđuà ez oj i à ići aà usposta ljalaà slič osti,à klasič oà ćeà do aà takso o ijo à

rasplinuti taj odnos vidljivog i iskazivog, odnos koji je re esa s o àp ikazuàži oti jaàià iljakaà

o ogućioàdaàsàjed akoàpaž jeàiàoz ilj ostiàopisujeà jiho eào ga eàiàtki a,àaliàià»s ojst aàkojaà i àp idaje o,àlege deàiàp ičeàsàkoji aàseàpo ezuju,àg o eà aàkoji aàseà alaze,àlijeko eàkojeà

2 Naà istià jeà ači à e esa s uà isaoà p eki uoà klasi iza .à You e a à opisujeà ) o o à osjećajà zaà po ijes uà

u jeto a ostà lastiteà isli:à»Liječ ik,àalke iča ,àpi oteh iča ,àast olog,ào àje,àhtioà- ne htio, nosio odoru svojega

e e a;à dopustioà jeà daà stoljećeà uà koje uà ži ià a et eà jego uà u uà od eđe eà tijeko eà az išlja ja.«à

(8)

366

od njih proizvodimo, hranu kojuàdaju,àštoàsuàoà ji aàp ičaliàd e ià a odiàiàštoàoà ji aà oguà

ećiàput i i«à Fou ault,à : .à“ eàteà e esa s eà estija ijeàčud o atosti,àčudo iš ostiàià čudes ostià ića,à klasi ističkià ka i etià po ijestià p i odeà »za je jujuà izlaga je à st a ià ,uà

tabli iʼ« Fou ault,à : .

Ta li aà astajeàuàt e utkuàuàkoje àa alizaàpoči jeài e o ati,àaà eàsa oàčitatià ića.à) o àizà

Crne mijene Ma gue iteà You e a à ži ià uà e esa si,à do uà p ozeà s ijeta,à kakoà ćeà Fou aultà

pisati u Riječi aàiàst a i a. Jezik 16. stoljećaàjeà»sta lje àuàs ijetàiàistodo oàči ià jego àdioà zatoàštoàsa eàst a iàsk i ajuàiliàpokazujuàs ojuàe ig uàkaoàjezik,àiàzatoàštoàseà iječiàljudi aà udeàkaoàst a iàkojeà aljaàdešif i ati« Fou ault,à : .àP ozaàkojo às ijetàžu o ià) o uà odaje se nepos ed o,à s akià putà kadà seà o à zaputià »sà ploči a aà zaà pisa jeà uà u i,à dalekoà uà

p i odu,àuàpot aziàzaàtkoàz aàkak i àz a je àkojeàdolaziàiz a oàodàsa ihàst a i«à You e a ,à : .à) o o oà ije eà eàpoz ajeàta li u:à idlji ostiàseàp eklapajuàiliàuzaja oàzrcale, a iskazi oàseàodajeàpozo o àuhuàiàp etačeàuào iljeàčitlji ostiàjed o àkadàseàp e eseàuàslo a.à

Ta li aàjeàot o e aàskupaàsà oguć ostià»daà idi oào oàštoàće oà oćià eći,àaliàštoàposlijeà eà is oà oglià ećià ià idjetià izà dalji e,à daà st a ià ià iječi odà početkaà eà ko u i i ajuà uà ep eze ta iji«à Fou ault,à : .àP e aàFou aultuà : ,àzaà azlikuàodà e esa s ihà teksto aàoà idlji o eàkojiàsuàskupljaliàslič ostiàiàpotpiseàsk i e eàuàsa i à ići aàot o e i aà zaà čita je,à klasi ističkaà »po ijestà p i odeà ijeà ištaà d ugoà egoà i e o a jeà idlji og«.à Takso o ijaà .àià .àstoljećaàus je itàćeàp olife a ijuà ićaà aàze aljskojàkugliàuàta li u,àaà susta o àfilt a ijeàide tič ostiàià azlikaàs eàštoàjeà idlji oàu estàćeàuà o iàpo edak.àK ozàtuà st uktu uà » idlji ostà ži oti jeà ilià iljkeà uà potpu ostià p elazià uà disku sà kojià jeà p ih aća«à Fou ault,à : .à Radià seà oà slože o à ià išesloj o à postupkuà kojià seà ko stitui aà uà »p i id ojà jed osta ostià o ogaà štoà jeàvidljivo i opisano«à Fou ault,à : .à No,à ispodà

razi eà p i id eà jed osta osti,à o oà štoà ta li uà po ijestià p i odeà o ga izi aà iz ut aà jestà

slože aà ko figu a ijaà ko epataàkontinuiteta i vremena.à “t uktu aà kaoà o ilježjeà ić à ožeà

(9)

367

az eào like,àodàBo eto ogà» elikogàli ea ogàla aàčijiàjeàjeda àk ajà loàjed osta a ,àaà d ugià loà slože ,à sà uski à pod učje à uà s edištuà kojeà a à jeà jedi oà otk i e o«à Fou ault,à : àdoàBuffo o ihàs opo aàiliàPallaso ogàpolied a.àHije a hijaàpo etkaàuàklasi ističko à z a juà oà p i odià ijeà p og esi oà e olu io ističkoà ula ča a je,à ećà glo al oà ap edo a jeà čita eà ećàusposta lje eàhije a hije.àV ije e,àstoga, nije princip taksonomije; ono nije njena pok etačkaà s agaà ià je à počet ià k ite ij.à Nap oti ,à ije eà jeà sa oà jeda à odà fakto aà takso o ije,à »u ap ijedà od eđe oà poputà s ihà ostalihà ijed ostià kojeà pop i ajuà ostaleà a ija le«à Fou ault,à : .àKo ti uitetàjeàtajàkojiàp i odiào ogućujeàpo ijest,àod os oà »p i odaà i aà po ijestà sa oà uà je ià uà kojojà jeà sposo aà zaà ko ti uitetà … à je à ko ti uitetà p ethodià e e u.àKo ti uitetàjeà jego àu jet.«à Fou ault,à : -177)

Uloga povijesti u odnosu na kontinuitetà jeà egati aà je à »p o je aà ožeà i atià sa oà

pos ed ičkoà jestoàkojeàseà je iàisključi oàzahtje i aà jeli e«à Fou ault,à : .àOtudaà ulogaà kojuà ćeà zaà takso o ijuà odig atià liko ià čudo ištaà ià fosilaà kaoà s z utià udi e tià p o je e:à» aàos o iàko ti uitetaàčudo išteàkaoàuàka ikatu iàp ičaàge ezuà azlika,àaàfosilàuà

esigu ostiàs ojihàslič ostiàpodsjećaà aàp eàupo ostiàide tič osti«à Fou ault,à : .

Čita aàseàpo ijestàp i odeàsastojiàodào ga iza ijeà»od eđe ogà idlji ogàpod učjaàkaoàpod učjaà znanja … àusposta aàp osto aà liskostiàuàkojiàseà ožeàs jestitià iloàkojaàjedi ka«à Fou ault,à

: .àO aàjeàdo oà ači je àjezikà»kojiàu i e zal oà ijedi«à Fou ault,à : àiàkojià funkcionira samostalno, neovisno o drugim jezicima. Ovdje jasnijim postajeàzaštoàjeàpo ijestà

p i odeàod a ilaà e esa s uàhe aldikuàiàgast o o iju:àu i e zal ostàta li eàja čiàseàjeziko à kojià ijeà eza à ià uzà što,à osi à uzaà sa uà st a à kojaà seà uà ta li uà s ještaà ià kojojà ćeà p ipastià jestoà i e alaàilià iljkeàiliàži oti je.àP i odaàpoči aà aàst ogojàu eže ostià iječiàiàst a i,àaà »dajeà [se]à sa oà k ozà ešetkuà i e o a jaà ià o a,à kojaà ià ezà tak ihà i e aà ostalaà ije aà ià nevidljiva, svjetluca u daljini iza njih, stalno prisutna s druge strane tog rastera koji je,

eđuti ,à udiàz a juàiàči iàjeà idlji o àsa oàakoàjeàjezikàuàpotpu ostiàp oži a«à Fou ault,à

(10)

368

4. Rađa je života a kraju . stoljeća i dokida je ta li e

P i odaàseàuàklasič oàdo aàko stitui aàuàst atu uàtakso o ijeàiàta li e,àdo oà ači je og,à

univerzalnog jezika koji vidlji aà ićaà p o lačià k ozà ešetkeà iječià ià dijelià ihà uà kući eà odo aàià

sta.àMeđuti ,àp i odaàuàklasi iz u,àkak o àjeàFou aultàpo t eti a,àpostojiàkaoàp ed etàià podlogaà z a juà sa oà uà odsut ostià sa ostojećegà ko eptaà ži ota.à Klasi iza à eà poz ajeà

biologiju, iàtoà eàstogaàštoàjeà jego oàz a jeà edo olj oàznanstvenoiliàzatoàštoàtakso o ijaà

eà ožeàp ijećià ekaka àfikti iàp agàpoziti osti.àRazlogàjeàzap a oàpu oàjed osta ijià – u klasi iz uà eàpostojiàži ot.à»Postojalaàsuàsa oàži aà ićaàkojaàsuàseàpoja lji alaàk ozà ešetkuà

znanja koju je stvorila povijest prirode«à Fou ault,à : .à Poputà e e aà kojeà jeà

taksonomija u potpunosti podvrgavala kontinuitetu te ga nigdje nije ispostavljala kao

sa ostal iàk ite ijàiliàp i ip,àtakoàseà iàži otàuàklasi ističkojà isli o prirodi nije pojavljivao kao sa ostojećiàk ite ijàiliàodlučujućaàide tič ostàilià azlika.àBićeàuàdo aàtakso o ijeà ijeào oàštoà ćeàpostatià ako à lje jaàta li eàp i ode:à» idlji iào likàži otaàuà jego o àotpo uào o eà štoà eàži iàiàštoà uàseàopi e«,àkako Foucault (2009:177) pišeàuàRađa juàkli ike. Za klasicizam »p ekidàiz eđuàži ogaàià eži ogaà ijeà ikadàodlučujućiàp o le .«à Fou ault,à : à

K ozàFou aulto aàseàdjelaà ožeàslijeditiàjed aàp ipo jed aà itàoàtekto sko às i a juàži ota i

prirode u d a aàhisto ijski àst atu i aàiàdijag a i aà oćiàkojiàslijedeàjed iàzaàd ugi a.àUà

de atiàsàNoa o àCho sk je àizà .àgodi e,àFou aultàističeàdaàži otàdoistaà ijeà ioàfakto à odà ikak eà až ostiàzaàpo ijestàp i odeà .à ià .àstoljeća,à itià suà seà stje keà dife encijacije u takso o ijskojà ta li ià podizaleà iz eđuà i e ala,à iljakaà ià ži oti jaà z ogà ži ota.à Fou aultà dodajeàdaàži otà ećeàig atiàuloguàz a st e ogàko eptaà itiàuào ga iza ijiàz a jaà iologijeà .à stoljeća,à ećà gaà t e aà adijeà sagledatià kaoà »episte ološkià i dikato «à o ihà z a st e ihà

tehnika i pojmova (Chomsky i Foucault 1997:110).

Ipak,à ži otà se,à ašà kaoà ià p ethod ià poj o ià kojià suà ključ ià poà o ajà adà p i oda,à idlji o,à

iskazivo, povijest, kontinuitet, diskontinuitet), pojavljuje u Foucaultovoj misli vrlo rano te se

(11)

369

s eàdoàk ajaà .àstoljeća,à olestàjeàs ješte aàuà aste vidljivog i iskazivog koji se primjenjuje si ulta oà ià si k o izi a oà sà ta li o à kak aà postojià uà po ijestià p i ode.à Medi i aà klasič ogà do aà zahtije alaà jeà odà pogledaà o oà štoà odà jegaà t ažià ià po ijestà p i ode:à od a i a jeà

preobilnih znanja antike i srednjeg ijekaà kojià suà teksto à o uh aćalià puninu stvari.

Klasifikato skojà edi i ià .à stoljećaà Fou aultà upo išteà p o alazià uà t i aà je i à

spa ijaliza ija a.à P i a aà spa ijaliza ijaà tičeà seà ko eptual ogà otklo aà »tijela«à olestià uà od osuà aàtijeloà oles ikaà »[…]àpa ije tàjeàuàod osuàsaào i àodàčegaà olujeàsa oàspolj aà či je i aà[…]à[o] ga iàsuàpouzda aàpod škaà olesti,àaà ikadaà eàt o eà eophod eàuslo eàzaà ju«à [Fou ault,à : / ] ,à kodà seku da eà jeà pakà iječà oà o uto ,à k alitati o à pogledu na oboljelog pojedi a,àaàzaàtaka àpogledà» oles ikàjeà olestàkojaàjeàsteklaàoso e eà

te«à Fou ault,à : .àTe ija aàspa ijaliza ijaàtičeàseàd ušt e eào ga iza ijeàokoà olestià ià oles ika,às ihàtihà» az o od ihài stitu ija,àh o ološkihà asko aka,àpolitičkihà o i,àzahteva i utopija,à eko o skihà p i uda,à d ušt e ihà sučelja a ja«à Fou ault,à : .à Budućià daà seà bolest u klasifikatorskoj medicini pomalja kao kretanje prirode, na medicini je da pomogne

»p i odiàdaàdo šiàs ojeàp i od oàk eta je«,àaà aà ol i iàdaàuz iče pred obiteljskim domom kojià»fu k io išeàkaoà estoà aàkoje àseào aà[ olest]à ađaàià az ija,à … à aàkoje àstižeàdoà s ogàp i od ogàk ajaà[s tiàiliàizlječe ja]«à Fou ault,à : .

D aàstoljećaàklasič eà isliàpo ezi alaàsuà olestàiàp i oduàs eàdoàk ajaà .àstoljećaàiàp i ataà ži ota.à»Odà“ide ha aàdoàPi ela,à olestàjeài alaàiz o àiàli eàuàopštojàst uktu ià a io al ostiàuà kojojàjeà ilaà ečàoàprirodi iàpo etkuàst a i.àPoče àodàBišaa,àpatološkiàfe o e àjeàopaže à aà

osnovu ži ota«à Fou ault,à : .àáàži otàse pojavljuje na osnovi smrti, argumentirao je Foucault nadalje u Rađa juà kli ike.à Disko ti uitetà kojià seà k aje à .à stoljećaà ot a aà uà edi i sko eà z a juà du i skià jeà od eđe à o o à pozi ijo à kojuà poči juà zauzi atià s t,à ži ot,àaàti eàià olest.àMedi i aàdu inski raskida s prirodom – olestàseà išeà eàp o išljaàuà od osuà aàp i oduàkaoàdo oà ači je iàjezikàkojiàko ti uiteto àod ža aàsta il ostàkatego ijaà u uta àta li eà uào o àslučajuàklasifika ijskeà ozologije .àNastajeàt okutàži ota,à olestiàiàs tià

u kojem aj išià hàp ipadaàko eptuàs ti,à hàsàkojegàseà oguà» idetiàiàa alizi atiào ga skeà

(12)

370

ži otàkaoàdi a ika,àkaoàp o es,àaà eàp i odaàkaoàstatika,àpoči jeàdefi i atià olest.àPatološkià fe o e ià postajuà alikà ži i à p o esi a,à aà olestà »u ut aš jaà de ija ijaà ži ota«à Fou ault,à : .àDisko ti uitet,àp e aàFou aultu,à edefi i aà olest:àodàp i odeàkojaà apadaàži ot,à olestàpostajeàpatološkaà e zijaàži otaàsa og.àD ugi à iječi a,ໞi ot,àsaàs oji àdo še i àià defi isa i à a gi a aà a ija ije,àodig aćeàuàpatološkojàa ato ijiàuloguàkojuàjeàuà ozologijià osigu a aoàši okàpoja àp i ode«à Fou ault,à : .à

Bolestàkaoàpatološkiàži otàposljedi aàje,àaà eàuz ok,àdokida jaàpo etkaà eđuà ići aàkak i à gaà jeà usposta ilaà takso o ija.à Ži otà poči jeà azdi atià p i oduà uà sa ojà ta li ià uà kojojà jeà es eta oà poči alaà zah aljujućià ko ti uitetuà ià p i id oà zau ijekà o ilježe i à sta aà ià odo i a.àŽi otàta li uàpo ijestiàp i odeà azg ađujeiz ut aàiàtuàse,àpišeàFou aultàuàRiječi aàià

stvarima,àot a aà oguć ostàzaà» eštoàpoputà iologije«.àUp a oàćeàuàtak i àokol osti aà»uà

Bi hato i à a aliza aà takođe à oćià iz o itià te elj aà opozi ijaà ži otaà ià s ti«à Fou ault,à : .àŽi otàkaoàepiste ološki indikator, a ne znanstveni koncept: vidimo kako je teza kojuà jeà Fou aultà iz ioà uà de atià sà Cho sk je à p isut aà ećà uàRiječi aà ià st a i a. Ulogu z a st e ogà ko epta,à aà os o ià kojegà ćeà seà st o itiàu jetià zaà ak ad uà ko eptualiza ijuà

ži ota,àodig atàćeàfunkcija.àO ga iza ijaà ićaà išeà ećeàpoči atià aàs ješta juà ić àuàta li u,à

p iàče uà ošt oà idlji ihàst a iào ita aàuà epos ed o àsusjedst u.àIz eđuà .àià .à pogledàkojià ićaà az sta aà aàos o ià a jskihào ilježja,àza je jujeàseàpogledo àkojiàulaziàu

ićaàiàt agaàzaàfu k ija aà jiho ihào ga aàiàele e ata.àK ite ijàpoàkoje àćeàod eđe oà ićeà zauzi atià od eđe oà jestoà uà po etkuà išeà ijeà postoja jeà o ogà ilià o ogà ele e ta,à ećà fu k ijeà kojuàtajàele e tà ožeà o a ljati.à P i je i e,à išeà ijeàodlučujućeà postojanje supki, sa oàpoàse i,àzaàklasifika ijuà ekeà iljke,à ećàfu k ijaàtihàsupkiàuàp o esuà ep oduk ijeà iljke.à Naàistià ači ,àele e tiàži oti jeàćeàseàisp eplestiàokoà ači aà je eàp eh a eàje àsuàzaà o uà isaoà »p eh a e eà fu k ijeà esu ji oà aj až ije« (Foucault, 2002:251). Naizgled se stvari otkrivaju uà o o à s jetlu,à alià zap a oà jeà iječà oà eo ga iza ijià s jetlaà kojeà ihà či ià

vidljivim. Funkcija, taj znanstveni koncept, rezultat je novog povijesnog stratuma koji

(13)

371 5. Nove podjele

Podjelaàkojaàp oizlaziàizàfu k ije,àià aàos o iàkojeàseàpoči jeào jeloda ji atiàži ot,àjestàpodjelaà

na organskoà ià a o ga sko.à »O ga skoà postajeà ži o,à aà ži oà jeà o oà štoà p oiz odià astućià ià

az oža ajućiàse.àá o ga skoàjeào oàštoà ijeàži o,àštoàseà eà az ijaàià eà az oža aàse,ào oà štoàseà alazià aà u o i aàži ota,à epok et oàjeàià eplod oà–s t«à Fou ault,à :255). Ta podjelaàp elazià ijelo àta li o àpo ijestiàp i ode;àži otàkaoàodlučujućiàk ite ijàubija prirodu iz ut aàje à je aà ićaàispadajuàizàpo etkaà aàs eàst a eàià eg upi ajuàseào is oàoàto eà oguàlià astiàiàk etatiàseàiliàsuàp epušte iàiz a jski àutje ajima jer ne posjeduju funkcionalne udove, k aljež i u,àpluća…à iječju,àži ot.à»Uàti àu jeti aà azu ije oàkakoàjeàpoja àži otaà ogaoà postatià eophoda à zaà usposta uà po etkaà p i od ihà ića«à Fou ault,à : .à Ži otà či ià p i oduà e ogućo .àNeà adiàseàoàto eàda je struktura na koju se naslanjala povijest prirode za ije je aà o o àst uktu o ,à itiàseà adiàoà eta o foziàpostojećegàpo etka.àNeà adiàseà ià oà iz asta juà o ihà klasifika ijaà izà o ihà sta ih.à O oà štoà kodà Fou aultaà p e iz oà defi i aà diskontinuitet povijesti prirode jest upravo mrvljenje njene tablice. Jedan po jedan, svi

ele e tiàpo ijestiàp i odeàpostajuào e oguće i:ào djeàgdjeàfu k ijaào ga aàpostajeàk ite ijà njihove podjele, nestaje podjela na osnovi njihova izgleda; ondje gdje je bilo govora o

esencijama i supstancijama, sada se govori o fenomenima i zakonima. Kontinuitet koji se

za išljaoà kaoà polieda à ilià la a ,à agloà postajeà eujed ače aà z akastaà ežaà ilià izo ià uspo ed ihàpla o aào ga iza ijeàuàkoji aàseà ićaàdijeleào is oàoàfu k ija a.à»K alješ jaci i esk alješ ja iàči eàsa še oàod oje eàskupi eà eđuàkoji aà eà ože oà aćiàpos ed ičkeà o likeàkojià iàosigu a aliàp ijelazàuào o àiliào o às je u.«à Fou ault,à : .àNajed o à usposta lje aà ià izd oje aà odà s ihà a o ga skihà st a i,à ži aà ićaà seà o ga iziraju ovisno o ošt uàpla o aàzaàod ža a jeà aàži otu.àŽi otài àjeàs i aàzajed ički,àalià ači à aàkojiàseào à uà ji aà a ifesti aà jeà azličit.à P ito à iljka,à kojaà jeà zaà »zaà ta lič uà isaoà o liko alaà čistià

predmet koji je transparentan prema istinama koje seà elikoduš oà aćaju«à Fou ault,à

2002:301- à uà ode oà do aàži otaàp epuštaà jestoàži oti ji.à Uà e e uà kadàži aà ićaà

(14)

372

Moti à ži oti jeà po eza eà sà p otup i odo à poja ljujeà seà ećà u Povijesti ludila u doba

klasicizma.à)aàklasi iza àjeàludilo,àpišeàFou ault,à»i ka a ijaàčo jekaàuàz ije ià … àludiloàseà

aj oljeà ožeà upoz atiào djeà gdjeà jeà čo jekà akale lje à aàp i odu«à Fou ault,à : .à Po ezi a jeà luđakaà ià ži oti jeà polučiloà jeà uà klasi iz uà čita à izà posljedi a;à doà k ajaà .à stoljećaà tak oà jeà z a jeà p etposta ljaloà žila uà otpo ostà luđakaà aà iz i uà hlad oću,à eizd ži uà ući u,à lagu,à ol,àglad.àI o ijaàse,àp e aàFou aultu,àsastojalaàuàto eàštoàljudià p epoz atiàkaoàluđa iàzaà ije eàklasi iz aà isuàupadaliàuào lastà edi i e:àa i al ostàkojaà

im se pripisivala,àštitilaàjeàluđakeàodà olesti.àIàtoà aàd aà ači a:àsàjed eàst a eàseàludiloà ijeà

definiralo kao bolest, a s druge se bolest (npr. groznica) nije mogla uhvatiti u organizmu

čo jeka-ži oti je.à Posljedi aà tak ogà z a jaà ilià suà ekst e ià ži ot ià u jetià uà ta icama Bi t eaàiàLaà“ lp t ie a.à“àluđa i aàseàophodiloàkaoàsaàži oti ja a,àiàtoàuàsas i àdoslo o à s isluà iječi.àFou aultà àpišeàoàškotsko àseljakuàzaàkojegàseà je o aloàdaà ožeàizliječitià ludilo,àaàčijaàseà etoda,àiz eđuàostaloga,àsastojalaàuàto eàdaàu jestoà olo aàuàkolaàup ežeà luđake.

Ipak,à a i al ostà eà aćaà ludiloà po etkuà p i ode,à ećà gaà sa oà p i liža aà e oje i à fo a aà estija ijaà »gdje se otkriva isti aà z ije ià kojaà jeà isti aà ezà sad žaja«à Fou ault,à

2007:72). Za ludilo, poredak prirode je edostiža .à »)ap a o,à pod o iji à ispiti a je à

(15)

373

po etkaàtakso o ijskeàta li eàp i ode,àalià ikadà eà ožeà itià je àk ajà kaoàštoàs oà idjeli,à pu oà s až ijià tekto skià po a ià aà azi ià po ijes ogà st atu aà ià z a jaà suà p i elià p i oduà

kraju). Protupriroda je konstituti ià ele e tà p i ode,à je oà aličjeà ià je aà egati ost,à alià

tak eà steà daà seà s ugdjeà ožeà pod editià po etkuà akoà seà ot o ià ià izložià o o à dobro

ači je o à jezikuà štoà u i e zal oà ijedi. Priroda i protupriroda su stoga funkcionalno jedi st o:à akoà ištaà d ugo,à z ogà togaà štoà seà ta li aà p i odeà ši ilaà s ejed akoà poà idlji i à st a i a,à ezàosta lja jaà jestaàzaàd ugeàpo etke.àIsti aàz ije iàjestàisti aà ezàsad žaja.à

Uà ode oàdo aàži ota,àslič aà egati aàulogaàdopastàćeàsa uàp i odu:ào aàpostajeàp ijet jaà ži otu.àP i oduàseàs sta aàuzà eži o;ào aàjeàs tàzatoàštoàniježi ot.àO aà o aàpriroda koja » išeà eàz aà itiàdo a«à Fou ault,à : à ijeàpo eza aàsaàsta o àp i odo à ištaà išeà oà štoàjeà o iàži otàpo eza àsaàži i à ići aàpo ijestiàp i odeàkojaàsuà u prethodila. Priroda u z a juà .à stoljećaà sa oà jeà aličjeà ži ota.à »Ži otà jeà ko ije à s akogà postoja ja,à aà eži oà ià i e t aàp i odaà isuà ištaà išeà egoàposustaliàži ot.«à Fou ault,à : .

Spomenuto jedinstvo prirode i protuprirode u klasicizmu javlja se i u Rađa juàkli ike. Bolest je,àkaoàiàludilo,àzaà .àstoljećeà ilaà ješa i aàp i odeàiàp otup i ode.àFou aultàpokazujeà ači à jiho aà iješa ja:à olestàjeàp i odaàje ài aàu eđe uàsušti u,àaliàjeàiàp otup i odaàje à a a àteà sušti eàjestàdaàug oža aàostaleàp i od eàsušti eào ga iz a.àUàBi hato oàdo aàži otaàiàs ti,à uà do aà o ogà t okutaà kojià jeà ećà spo e utà ià italiz aà kojià izà jegaà p oizlazi,à olestà ostajeà ješa i a,à oào ajàputàjeào aà ješa i aàži otaàiàs ti.àIào djeà idi oàkolikoàsuàp i odaàiàži otà nesvodi iàjed oà aàd ugo,àkakoàseà eđuso oàisključuju,àaàs iàostaliàko eptiàp ilagođa ajuà

(16)

374

eka«à Fou ault,à : .à Uà o ojà je ià uà kojojà jeà olestà doà k ajaà .à stoljećaà ilaà pod g utaà išlje juàstatič eàtakso o ijeàiàko ti uiteta,à olestà .àstoljećaà itàćeào ilježe aà p o eso àži otaàià jego o àdege e a ijo .àUàRađa juàkli ikeFou aultàpišeàdaàjeà edi i aà .à stoljećaà o aćalaà pozo ostà aà zd avlje i mjesta njegova pojavljivanja u organizmu. Medi i aà .àstoljećaàće,à ap oti ,ào ga izi atiàs ojeàz a jeàokoà eu ed og,à e i ogàži otaà p e eže ogà p o esi aà kojià suà ži ià kolikoà ià ži otà s .à O ga iza ijaà kojaà jeà poči alaà aà u eđe ojà dual ostià zd a ljaà ià olesti,à s ješte aàuà p i odi,à p epuštaà jestoà edi i ià ži otaà kojaàćeàtajàpoja à asteg utiàp ekoàčita eàpopula ije.à»Kadaàseà udeàgo o iloàoàži otuàg upaàià d ušta a,à oà ži otuà ase,à ilià čakà ,psihološko à ži otuʼ,à ećeà seà islitià sa oà aà u ut aš juà strukturu o ga izo a ogà ića,à ećà ià aà edi i skuà ipola ostà o al ogà ià patološkog«à Fou ault,à : .àŽi otàkaoàp o esà eo ga izi aà olest,àaàdege e a ijaàpostajeàkotačićàkojià čita à eha iza àži ogàd ušt aà ožeà epo at oàsu atiàuàp o alijuàpatološkog.àPogled se stogaà ok ećeà iz itope e osti aà o ga iz aà ià jego i à a ika a,à aà edi i aà seà p et a aà uà ud oà okoà štoà dijeà adà s ako à az ako à patološkihà p o esaà uà ljudsko eà tijelu,à alià ià d ušt u.à Bolestà išeà e aà ese ijuà ià postajeà patološkià p o esà ià »uà to eà jeà čita aà sušti aà patološkog,àje à išeà e aà iàsušti skihà olesti,à iàsušti aà olesti.«à Fou ault,à : .

6. Dijagra oći i dispozitivi

U tekstu Foucault revolucionalizira povijest, Paul Veyne analizira pojam praksekaoàključa àzaà

razumijevanje Foucaultovog čita jaàpo ijesti.àFou aultàseàkodàVe eaàotk i aàkaoàpo jes iča à

praksikojeàst a ajuà»p i od e«o jekte,àaàzati àihàposta ljajuàuà eđuso eàod ose.àP i je à

jeàà»ludiloà[kojeàkodàFou aulta]àpostojiàkaoào jektàsa oàu uta àiàk ozàp aksuà … àpostojiàsa oà njego aà ela ijaà sà ostatko à s ijeta.«à Ve e,à : -177). Destabilizacija prirodnog

(17)

375

Fou aulto ogà ada.໓ eàjeàhisto ijskoàiàs eào isiàoàs e uàd ugo e«à Ve e,à : .àNaà

svakom mjestu je iznova negiran prirodni objekt; svugdje je njegova transhistorijska

egziste ijaà disk alifi i a aà štoà z ačià daà p elazećià sà Fou aulto à p ekoà po ijestià » eà sus eće oàe olu ijuàilià odifika ijuàjed ogàteàistogào jektaàkojiàseàu ijekàpoja ljujeà aàisto à jestu.«à Ve e,à : .à Naà sliča à ači à Gilles Deleuze izdvaja teorijsku inovativnost Fou aulto ihà» idlji osti«.àNiào jektà iàele e t,à idlji ostiàsuà»fo eàos jetlje ja,àst o e eà sa i às jetlo ,àkojeàdopuštajuàst a iàiliào jektuàdaàpostojiàjedi oàkaoà ljesak,àljeska jeàilià s jetlu a je«à Deleuze,à 988:52)3. Takav teorijsko- etodološkià sta à Fou aultà jeà sažeoà započe šià iklusà p eda a jaà oà iopoliti ià iječi a:à »P etposta i oà daà u i e zal ostià eà postoje«à Fou ault,à : .à Fou aultà stal oà podsjećaà aà ošt oà ela ijaà kojià st a ajuà prividne prirodne o jekteàiàstogaàjeào à»filozofà ela ijaàkojià eào tologizi aà iàMoćà itiàištaà

d ugo«à Ve e,à : .

IàFou aulto àp osla lje iàko eptà oći4

uvelike se odnosi na prakse. Toranj Panoptikona se

uzdižeà izà p aksià kojeà suà seà p ijeà Be tha o ogà izuma ećà ustalileà k ozà » aleà teh ikeà

ogost ukihà ià eđuso oà uk šte ihà adgleda ja,à pogledaà kojià ideà eà i ajućià iđe i.«à Fou ault,à : .à D ušt oà jeà pa optičkoà p ijeà Pa optiko aà je à seà pogledà izà s ed jo jeko ogàg adaàzah aće ogàkugo àseliàuà oj eàta o e,àškole ià adio i e,àpazećià aà z ako eà epoko osti,à sit ihà zločestoćaà ilià a je ogà za uša a ja.à »Be tha o à jeà Pa optiko à a hitektu al ià p ikazà togaà sasta a.«à Fou ault,à : .à Pa alel oà saà st atu o ,àDeleuzeà : àćeào jas iti,àuàFou aulto i àdjeli aàotk i aàseàdijag a à oći:à

3Dodaj oàDeleuzeo i à iječi aàd ijeàFou aulto eàp o okati eàspekula ijaàoàut ućuàso ijal ihàfe o e aà uz,à

dakako,à aj az ika ijiàp i je às tiàčo jekaàsàk ajaàRiječiàiàst a i:à»Moždaàjed ogàda aà išeà eće oàz atiàštoàjeà toà iloàludilo«,àpišeàFoucault u Povijesti ludila Fou ault,à : ,àaà aàsliča à ači àuàVolji za znanjemza išljaà

po jes iča eà uduć ostiàkojiàćeàseàčuditià adà»seksual osti«.

4 Nesagledi aà jeà lite atu aà apisa aà oà Fou aulto o à ko eptuà oći.à Uà p ilogà Fou aulto o à ko ti ui a o

i te esuàzaà so ijal eàp akseà uàdjeli aàp ijeàtz .à ge ealoškeàfaze,ài te esuàpa alel o ào o àzaà episte ički à fe o e i a,àposlužitàćeào djeà jego eà lastiteà iječi:à»Kadaà aàtoà isli ,àpita àseàoàče uàsa à ogaoàgo o iti,à

(18)

376

»Toà suà izlože eà ela ijeà kojeà ko stitui ajuà oć.«à Dijag a à dis ipli skeà oćià otk i aà seà uà eo ič ojàp aksi,àuà»sta o itojàspo azu ojà aspodjeliàtijela,àpo ši a,às jetlosti,àpogleda«à Fou ault,à : .àDeleuzeàćeàuà azgo o uàs Foucaultom primijetiti kako se u modernom s ijetuà slič eà p akseà p i je jujuà aà azličiteà su jekte:à »Neà sa oà daà seà dje aà t eti ajuà kaoà zat o e i i,à ećàseàiàzat o e i iàt eti ajuàkaoàdje a«à DeleuzeàiàFou ault,à : .

O djeàgdjeàDeleuzeàs ještaàiskazivost Foucaultovih povijesnih likova u tekstovima (tekstovi o olesti,àdeli k e iji,àludilu,àseksual osti… àià jiho uà idlji ostàuàod eđe i ào jekti aà odà luđaka,àćelijeàzat o e ika,à oditeljskaàso a ,à ijeàteškoàp i ijetitiàsuglasjeàsàVe eo i à à tu ače je praksi kodàFou aultaà sla jeà aàpuči u,àzatoče jeàuàćeliju,às ješta jeàuà ač ià

k e et .ààDeleuzeà : àćeàseàteksto àUžitakàiàžud ja osvrnuti i na Foucaultov koncept

dispozitiva kojià Fou aultuà »o ogućujeà daà ideà o k ajà dual ostià disku zi ih formacija i

edisku zi ihà fo a ijaà … à eà adià seà oà suz ija juà azlikeà eđuà ji a,à ećà oà p o alaskuà azlogaà zaà jiho eà ela ije.«à ákoà jeà dijag a à apaà pok eta jaà oćià odijelji a je,à raspodjeljivanje, stalni nadzor, discipliniranje), tada je dispozitiv konfiguracija koja

isto e e oà ka alizi aà tuà oćà ià postojià sa oà kaoà je à uči ak.à Dispoziti à ijeà st atu :à slijedi oà lià Deleuza,à adijeà će oà gaà sh atitià kaoà po ši skià uči akà du i skihà od osaà uà st atu u,àdijag a uà oćiàià odaliteti aà jiho eài te ak ije.àDispozitiv nije ni dijagram: on u ijekào isiàoàtočka aàk ozàkojeà oćàp olaziàiàkojeàgaàsači ja aju,àalià eà ožeàsa ostal oà utje atià aà je oàpok eta je.àDispoziti àje,àdakle,àpod eđe àiàst atu uàkaoàjedi st uàz a jaàià dijag a uà oćiàkojiàjeà» ekaà stàapst akt eà aši eài a e t eà ijelo àd ušt e o àpolju«à Deleuze,à : .àIpak,àup a oàseà aàdispoziti uào ta ajuàs eàp akseà dijag a à oći ,àaliàià p id uži a jaàià azd uži a jaà idlji ogàiàiskazi ogà st atu .

7. Čudovišta u klasi iz u i . stoljeću

Predavanji aà aà Coll geà deà F a eu iz 1974. i 1975. godine, Foucault prati razvoj lika

abnormalnogpojedi aàkojiàzauzi aàs ediš juàpozi ijuàuàkolopletuàju idičko- iološkihàz a jaà

(19)

377

az ojà likà a o al og,à opas ogà pojedi aà aà azi ià z a jaà ià oći,à st atu aà ià dijag a a,à pogla itoàuàpe ioduàodà .àdoàs edi eà .àstoljeća.àUjed oàjeàtoàiàge ealogija normalizacijske oćià ià » ači aà aà kojià seà o liko ala,à ači aà aà kojià se,à ezà poči a jaà uà jed ojà i stitu iji,à usposta ilaà i te ak ijo à iz eđuà azličitihà i stitu ijaà ià ači aà aà kojià jeà p oši ilaà s ojà su e e itetàuà aše àd ušt u«à Fou ault,à : .

“ ed jo jeko uà ià klasi ističkuà isao,à Fou aultà a gu e ti a,à opsjedaloà jeà čudo ište. Čudo išteàjeà ješa i aà ića:àčo jekàstoplje àsaàži oti jo àjeàčudo ište;às i jaàpo iješa aàsaà o o àjeàčudo ište;àge italijeàa i ale t aàizgledaàz akàsuàčudo iš osti.àFoucault podcrtava

stanovitu opas ostà uà t a sg esijià čudo iš ihà iješa jaà zaà ta li uà je à »čudo išteà jeà

t a sg esijaà p i od ihà g a i a,à t a sg esijaà klasifika ija,à ta li eà ià zako aà kaoà ta li e.«à Fou ault,à : .àMeđuti ,à iješa jeà eàug oža aàpostoja je ta li eàkaoàtak e,àšto iše,à oždaàjeàčakàiàpodupi e.àVećàuàRiječi aàiàst a i aFou aultà : àističeàdaà»čudo ištaà isuàd ugeà,p i odeʼàodàsa ihà sta«,à ećàge ezaà jiho ihà azlika.à“po e utàjeà ećàiàp i je à luđakaàkojiàuàklasi ističkoàdo aàtakođe à ožeà lastituàp otup i oduàot o itià lagi àuzda aà prirode i kategorijama tablice. Čitlji ost, dakle, uvijek uspijeva vratiti transgresiju tablici jer ondje ima vlastitu ulogu kao granica tablice i ilustracija geneze razlika. Ali vidljivo čudo ište,à

sapletenoà saà s oji à čitlji i à o liko ,à e edà u osià up a oà o djeà gdjeà seà ta li aà sus ećeà sà

p a o ,à gdjeà čudo iš ostà kaoà »p i od aà ep a il ostà do odià uà pita jeà ià o e oguća aà p a o«à Fou ault,à : .à Fou aultà ističeà izà p a ihà pita jaà kojaà seà teà okoà čudo išta: t e aàliàpogu itiàosuđe ikaàkojiàtijeloàdijeliàsaàs oji à eduž i àsija ski à liza e ,à ožeàlià čudo iš oà dijeteà itià i e o a oà asljed iko à s ogà pokoj ogà o a,à ožeà lià oso aà edife e i a ihà ge italijaà p istupitià k e ojà služ ià itd.à Čudo išteà utjelo ljuje »zako skià la i i t,à k še jeà p a aà ià jego uà p ep eku«à Fou ault,à : .à Poja à čudo ištaà jeà sta ,à s akakoà seà eà adià oà izu uà klasi ističkeà isli.à Fou aultà kaoà ka akte istič oà čudo išteà “ ed jegà ijekaàp epoz ajeà ješa i uàz ije iàiàčo jeka,àdokàseàp a i, medicinski i religijski teksto iàuà e esa sià ajčešćeà a eàsija ski à liza i a.àUàdo aàklasi iz a,àpišeàFou ault,à odà s ediš jeà jeà až ostià likàhermafrodita.à Posljed jià he af odità p i eza à jeà zaà lo ačuà ià

(20)

378

o ga iza ijuà eha iza aàkojià iàhe af oditeàs jestiliàuàjed uàkatego ijuàiào djeàihàzad žali.à Valjaàotklo itià iješa jeà uškogàiàže skog;à ikak aàopas ostà eàs ijeà e atiàizà e azluči ihà

organa.

Nova je to smje aàp aksiàkojeàko stitui ajuàiluzijuàp i od ogào jekta:àhe af odità aàlo ačià

ijeàistiàhe af oditàp edàkojegàju idičko- edi i skaà oć,àsàpočetkaà .àstoljeća,àsta ljaàiz o à

egzistencije ili po modelu uškosti ili po modelu že skosti. Primjer je hermafrodit iz Rouena koje à .àstoljećeàp esudo à a ećeàže skuàodjećaàiàza a jujeà u/jojàsuži otàsàoso a aà o aàspola,àpodàp ijet jo às ti.àFou aultà : àuà išlje juàliječ ikaàDu ala,àkojiàjeà šioà ispiti a jeà aàtijeluàdotič og/eàhe af odita,àp epoz ajeà»o oàštoà iàseà ogloà az atiàp i à udi e ti aà kli ičkogà p istupaà seksual osti.«à Ià toà izà d aà azloga:à sà jed eà st a eà seà adià oà

novompogleduàkojiàulaziàuàs akiàkutakàljudskogàtijela,àdokàse,àsàd ugeàst a e,ào oàštoàseà idià

usporedno i imenuje. Ipak, ovdje se ne radi o liječ ikuà isp edà s ogà e e a, iako njegova p aksaà i di i aà pot e uà »zaà edi i ski à disku so à oà seksual ostià ià je i à o ga i a«à Fou ault,à : :à he af odità ostajeà s ejed akoà defi i a à kaoà čudo ište,à iakoà kaoà taka /tak aà ećeàza šitià aàlo ači.àUàdo aàp i odeàpodjeleàsuàteàkojeàod eđujuàži ot,àaà eà o uto.àNaàFou aulto o àp i je uàizàs edi eà .àstoljećaà ećàseàp epoz ajuàko tu eàdo aà ži ota.à “lučajà G a djea à oz ača aà p o je uà edi i skogà dispoziti a.à Iakoà G a djea à ijeà hermafrodit, njena jeà a a à čudo iš aà je à kaoà že aà žudià zaà že a a.à Od ače aà jeà idejaà

he af oditaàkaoà ješa i eàd aàspola.àHe af oditàsadaàposjedujeàs ojàdo i a t iàspolàkojià jeà a uše ,àosk a lje àiliàdege e i a àseku da i ào ilježji aàsup ot ogàspola.àTijeloà išeà ne sad ža aà čudo iš uà ko i a ijuà s ojsta a,à ećà »eks e t ič osti,à s oje s eà

esa še osti,à g eškeà p i ode«à Fou ault,à : .à Na o oà seà uà Fou aulto ojà a alizià po išta ajuàži otàiàp i oda,àpoja àpoàpoja .à)aàá eàG a djea àuàta li ià išeà e aà jesta,àaà

izbor iz eđuà uškeàiàže skeàegziste ijeà išeà ijeà ikaka àiz o àje àseà je aàčudo iš ostà eà

(21)

379

ka akte a«à Fou ault,à : .à O atà pot esaà du i skeà od oseà po etka: čudo iš ostà klasi iz a,àtaà»p i od aà a ifesta ijaà ep i od og«à Fou ault,à : àposjedo alaàjeàkli uà k i i al ostiàkojaàjeà e alaàizàs akogàčudo išta.àK aje à .àstoljećaàčita aàseàp ičaào ćeà– sadaàjeàčudo iš ostàtaàčijeàseàpostoja jeàp etposta lja izaàs akogàzloči a.àP e aàFou aultu,à doà k ajaà .à stoljećaà zloči à ijeà posjedo aoà ikak uà i a e t uà p i odu,à ikak uà a a ,à ikak uàsušti u:àsào zi o àdaàjeàs akiàzloči àp edsta ljaoàf ag e ta ià egi id,àje àjeàs akià zloči à apadà aàsu e e a,à aàs ako àseà ko akuàosigu a aloà esko ač uà oćàkaž ja a ja.à P ijelazà izà klasi iz aà uà ode oà do aà ilust i aà d a atič oà ià p osla lje oà p oà pogla ljeà

Nadzora i kazne ošt ià ko t astà uà egzeku ijià euspješ ogà k aljou oji eà i,à t ià čet tà stoljećaà

kasnije, rigidnog upravlja jaà s akod e i o à zat o e ika .à »K aje à .à ià početko à .à

stoljeća«,à pišeà Fou aultà : ,à »u atočà ekoliki à eći à pla saji a,à ač aà kaz e aà s etko i aà postepe oà seà gasi.«à )at o e iko à da à adà koji à uà potpu ostià do i i aà oljaà zatvora nalazi se dubokoàuàepohiàži ota.àD ušt oà ećàpulsi aàuàstal ojàp edost ož ostià eà iàlià

seàp a o e e oàuočiloàpote ijal aàčudo ištaàiàp e e ti oàihàdo eloàu red.

Jošàjeda àpo ijes iàlikàuàNadzoru i kazniilust i aào ajàzačud iào at:à oj ik.à)aàklasi ističkuàjeà

misaoào à» etkoàkogaàizdalekaàpoz aje o;ào àjeà osila àz ako a:àp i od ihàz ako aàk epostià

iàh a ostià … àtijeloà uàjeàp a iàg às ageàiàs ča osti«à Fou ault,à : .àOdàs edi eà .à stoljećaà st a à seà izok eće:à s atkoà jeà pote ijal ià oj ik.à Dis ipli o , espošted i à jež a je à ià izuča a je à u ijećaà uko a jaà az o s i à o užji a,à ezo lič o,à paà čakà ià ejakoàtijeloà ožeàpostatiàg às ageàiàs ča ostiàkaka àjeàklasi ističkaà isaoàdugoà e e aà za išljalaài t i zič i àiàjedi st e i ,à iječju,àp i od i .

Ugru o,àuspo àži otaàiàpadàp i odeàuàdijag a uà oćiàogledajuàseàuàt a sfo a ijiàpo ijes ihà

(22)

380

iàgo doàtijeloàp edod eđe oà itka a;à aščet o e oàtijeloàkojeàpostajeàz akàk alje eàod azdeà ià eis p eà oćià kojaà seà ču aà jedi oà zaà up a lja jeà k iko i à uka aà ià kotače à zaà lo lje je.àEle e tiàsuàposlože iàuàta licu –s eàjeài e o a oàiàsad ža oàuàz a ju.ààNasup otà liko i aàp i ode,àstojeàliko iàži ota.àNjiho eàsuàžud jeàp o esiàkojiàseà o ajuàp eus je iti,à zausta itiàiliàp eok e utiàkaoàštoàjeàtoàslučajàsàG a djea àià je ojàžud jiàzaàd ugi àže a a.à

Tijela koja posjedujuào olikoàsuàži aàkolikoàsuà o il aàiàfleksi il a:àč staàdis ipli aàiàčesteà

jež eà oguà loha oà tijeloà optočitià išići a,à aà s aža à glasà kada à jeà usaditià posluš ostà du okoà uà pito če uà s ijest.à )loči à išeà eà od aža aà egi id eà a je e,à ećà pok età

dege e a ije,à stogaà seà ià zloči a à ožeà eha iliti ati,à p eodgojiti,à u a otežiti.à Liko ià

klasi iz aàsuàstatič i,àkaoàiàp i odaàsa a.àNjiho eàsuà li eàiliàp otup i od aà ag ućaàu ijekà dijelovi velike tablice prirode i u odnosu na nju mogu funkcionirati kao ideal oàsa še st oà

skladaà ilià jestoà e edaà kojeà aljaà a o oà zauzdatià p i odo .à Liko ià ži otaà suà ječ oà pod eđe ià az i àp o esi a.à)a a ijekàsuào iàuàopas ostiàodàdege e a ijeàpaàihàt e aàstal oà nadzirati. Ali i obrnuto, oni se uvijek mogu popraviti, vratiti u red pa nadziranje mora biti

dvostruko.

Jeda àodàt ofejaàuàde et aestostoljet o àlo uà aàdege e a iju,àut ditàćeàVolja za znanjem, jest vrsta zvana homoseksualci5.Iàdokàseàsodo it,àkaoàiàčudo ište,àuàklasi iz uàpoja lji aoà aà

mjestima gdje su njegovaàdjelaàizazi alaàiàdo odilaàuàpita jeàg ađa skoàp a o,àho oseksuala à

.à stoljećaà idlji ià jeà o likà d ukčijeà čitlji osti.à “lože ià dispoziti à seksual ostià ià staà »ho oseksuala «àjed oàsuàd ugo eàu jetàià aličjeàuà ije eàkadàseàuàdjeti jst uàiàži ot i à na ika a,à o fologiji,à a ato ijià ià fiziologijià od aža ajuà e e tual ià patološkià p o esià ià klijaà

dege e a ija.àKadàjeà iječàoàho oseksual u,àseksual ostàjeà» estid oàispisa aà aà jego o à

5

Utjecaj Volje za znanjem aà u azadà čet desetakà godi aà k itičkeà teo ijeà uà az i à dis ipli a aà ià teo ijski à

p a i aà eà ožeàseàsažetoàiz ijeti.àBudućiàdaàjeào djeàspo e utàp i je àp oiz od jeàseksual ihà sta, o kritici

dog atskeà teo ijskeà e ep ijeà Fou aulto ihà u ida,à uključujućià ià disti k ijuà sodo it/ho oseksuala ,à detalj oà pišeàDa idàHalpe i àuàs oji àdjeli aàSaint Foucault: Towards a Gay Hagiography (1995) i How to Do the History

of Homosexuality (2002). Foucaultovu razradu kritike subjektivnosti analizira Judith Butler u svojoj knjizi Giving

(23)

381

li uàiàtijeluàje ào aàjeàtaj aàkojaàseà ep esta oàodaje.«à Fou ault,à a: .àKli ičkiàpogledà

koji spaljuje stvari do njihove istinitosti et e i eà e aà adà z ako i aà o fološkihà

odstupa jaàiàfiziološkihà e a oteža.à“àd ugeàpakàst a e,àuàho oseksual uàseà»otk i a«àduša. Većà jeà uàNadzoru i kazni Foucault (1994b:29) pisao o duši6 kaoà u eže i à p ago i aà uči akaà oćià ià z a jaà kojià seà uzaja oà podupi uà ià i te zi i aju:à »Duša,à uči akà ià o uđeà političkeà a ato ije;à duša,à ta i aà tijela.«à Dušaà de et aestostoljet ogà ho oseksual aà pop išteà jeà »u ut aš jeà a d ogi ije,à he af oditiza à duše«à Fou ault,à a: .à Ho oseksuala à ijeàp i ilegi a aàfigu aàuàst atu u/dijag a uà ode ogàdo a,à ećàzauzi aà jed akuàpozi ijuàkaoàiàs iàostaliàliko iào ogaàštoàćeàFou aultà az atià»d ušt o à aspla saleà pe e zije«7

. Svi ti ekshibicionisti, prezbiofili,à dispa eu ič eà že e,à astu ato i,à

ho oseksual ià ià ostalaà li aà dispoziti aà seksual osti,à s ià tià »lijepià azi ià he ezaà upućujuà aà takvu prirodu koja bi se mogla zaboraviti toliko da izbjegne zakon, ali koja bi se mogla

podsjećatià aàsa uàse eàtolikoàdaà asta iàp oiz oditià ste,àčakàiàta oàgdjeà išeà e aà eda.«à (Foucault, 1994a:34).

Uàslože ojàt a sfo a iji,àdisko ti uitetuàklasi iz aàià ode ogàdo a,àst atu a/dijag a aà z a ja/ oći à estajeà zloči à kojià jeà sa oà žesti aà aà kojuà seà odgo a aà žesti o ,à estaje olestàsaàsušti o àkojaàp oizlaziàizàp i odeàiàuà juàseà aća,à estajuàčudo ištaàkojaàseà oguà atitiàusta o lje o eàpo etku.àáàp olife a ijaà o ihàčudo iš ihàliko aàdege e a ije,àludila,à seksual ostiàiàk i i al osti,às tàp i odeàià ađa jeàži ota,à aja ljuju moderno doba u kojem

6

U svojoj knjizi Psihičkià ži otà oći,à Judithà Butle à saži aà Fou aulto à oti à »duše«à kaoà » o ati ià ià

o alizi ajućiàidealàuàskladuàsàkoji àseàtijeloàt e i a,ào likuje,àkulti i aàiài esti a«à Butle ,à : .

7

U tom se društvu ne proizvode samo likovi seksualnosti. Predavanja o abnormalnosti s Coll ge de Francea

pripovijedaju o dva velika čudovišta iz razdoblja Francuske revolucije koja ćeànatopiti polje kriminalnosti na

sličan način na koji je čudovišno tijelo hermafrodita, kakvim ga je zamišljao klasicizam, natopilo duševni

hermafroditizam homoseksualaca. Prvo moralno čudovište čine kraljevski par, Luj XVI. i Marija Antoaneta, dok

drugo predstavlja kanibalistički narod. Foucault (2003) ističe središnju poziciju koju ti likovi zauzimaju u

(24)

382

oćà su e e aà daà dajeà ilià usk aćujeà ži otà estajeà uà o ojà političkojà situa iji.à Fou aultà to à o o à azdo ljuà adije aài e:à»e aà io- oći«à Fou ault,à a: .

8. )aključak

Klasi ističkaà isaoà oà p i odi,à uà Fou aulto ojà i te p eta iji,à p elazilaà jeà do oà ači je i à jeziko àp ekoà idlji ihào jekata.àU i e zal ostàtak ogàjezikaàja čilaàseàpo etko àta li eàuà kojuà suà seà s ještalià o jektià s ijeta:à odà i e ala,à p ekoà iljakaà doà ži oti ja.à P i odaà uà klasi iz uà stogaà ià ijeà ilaà ištaà d ugoà dolià u i e zal i,à do oà ači je ià jezikà podà čiji à seà ok ilje àokupljaloàs aà idlji aà ića.àK aje eàtogà aste aàču alaàsuàčudo ištaàiàfosiliàkaoàk aj jeà točkeàko ti uitetaàuàkoje àjeà ije eàsa oà a ija la,àaà eàodlučujućiàči e ik.àNepostoja jeà

ži ota u klasi iz u,àFou aultàpokazuje,ào oguća aloàjeàko eptàp i od eà olestiàuà edi i iàià protuprirodne animalnosti ludila. Ludilo stoga nije bilo bolest, niti je bolest bila sušti ski p otup i od a,à alià seà s akià odà tihà ko epata,à aà d ukčijià ači ,à ot a aoà istini i poretku p i ode:àludiloàsuoča a je àsà esad žaj o àisti o àz ije i,àaà olestàsà lastiti àu uta ji à po etko .àNaàsje išti aàz a jaàiàp a a,àpoja lji aliàsuàseàhe af oditiàkojeàjeà aljaloàs jestitià uà ta li uà ià zloči ià čijaà djelaà isuà posjedo alaà ikak u p i od uà sušti u,à ećà sa oà kli uà

egi idaàkojuàjeà aljaloàiščupatiàk alje o à oći.

Disko ti uitet,àkojiàFou aultàs ještaàuàp ijelazàizà .àuà .àstoljeće,àpot esaàià ast a aàpo etkeà znanja, ujedno otkriva iàži otà kojià ast a aàtakso o ijuà klasi iz aà ià o e oguća aà p i odu,à

(25)

383

Fou aulto aàdjela,àp očita aàizào eàpe spekti e,àotk i ajuàteo ijskià a ati àuàkoje àp i odaàià ži ot,à aizgledà u i e zal ià ià po eza i,à isuà ištaà d ugoà dolià ezultatià spe ifič ihà histo ijskihà

formacija kojima se uspostavlja jedan od mostova nad bezdanom koji dijeli iskazivo i vidljivo.

Literatura:

Biti, Vladimir (2000). Poj o ikà su e e eà k jiže eà ià kultu eà teo ije, Zagreb: Matica Hrvatska

Butler, Judith (1997). The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford: Stanford

University Press

Butler, Judith (2005). Giving an Account of Oneself, New York: Fordham University Press

Canguilhem, Georges (1997). Report from Mr. Canguilhem on the Manuscript Filed by Mr.

Mi helàFou ault,àDi e to àofàtheàI stitutàF a çaisàofàHa u g,ài àO de àtoàO tai àPe issio à to Print His Principal Thesis for the Doctor of Letters, in: Davidson, I. Arnold (ed.). Foucault

and His Interlocutors, Chicago: The University of Chicago Press, p. 23-27

Chomsky, Noam; Foucault, Michel (1997). Human Nature: Justice versus Power, in: Davidson,

I. Arnold (ed.). Foucault and His Interlocutors, Chicago: The University of Chicago Press, ep.

107-145

Deleuze, Gilles (1988). Foucault, Chicago: University of Minessota

Deleuze, Gilles (1997). Desire and Pleasure, in: Davidson, I. Arnold (ed.). Foucault and His

Interlocutors, Chicago: The University of Chicago Press, p. 183-192

Deleuze, Gilles; Foucault, Michel (1977). Intellectuals and Power, in: Bouchard, F. Donald

(ed.). Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews by Michel

Foucault, New York: Cornell University Press, p. 205-218

Foucault, Michel (1994a). Volja za znanjem, u: Burger, Hotimir; Kalanj, Rade (ur.). Znanje i

, Zagreb: Nakladni zavod Globus, str. 7-115

Foucault, Michel (1994b). Nadzor i kazna, Zagreb: Informator

Fou ault,à Mi helà .à Mik ofizikaà oći,à u:à Bu ge ,à Hoti i ;à Kala j,à Radeà u . .àZnanje i

(26)

384

Foucault, Michel (1997). Madness, the Absence of Work, in: Davidson, I. Arnold (ed.).

Foucault and His Interlocutors, Chicago: The University of Chicago Press, p. 97-104

Foucault, Michel (2002). Riječiàiàst a i, Zagreb: Golden Marketing

Foucault, Michel (2003). Abno al:àLe tu esàatàtheàColl geàdeàF a eà -1975, New York: Picador

Foucault, Michel (2004). Theà Bi thà ofà Biopoliti s:à Le tu esà atà theà Coll geà deà F a eà -1979, New York: Picador

Foucault, Michel (2005). Archaeology of Knowledge, London: Routledge

Foucault, Michel (2007). Madness and Civilization: History of Madness in the Age of Reason,

London: Routledge

Foucault, Michel (2009). Rađa jeà kli ike:à á heologijaà edi i skogà opaža ja, Novi Sad: Mediteran Publishing

Halperin, David M. (1995). Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography, New York: Oxford

University Press

Halperin, David M. (2002). How to Do the History Of Homosexuality, Chicago: The University

of Chicago Press

Nietzsche, Friedrich (1990). Genealogija morala, Beograd: Grafos

O'Brien, Patricia (1989). Michel Foucault's History of Culture, in: Hunt, Lynn (ed.): The New

Cultural History, Los Angeles: University of California Press, p. 25-47

Veyne, Paul (1997). Foucault Revolutionizes History, in: Davidson, I. Arnold (ed.). Foucault

and His Interlocutors, Chicago: The University of Chicago Press, p. 146-183

Veyne, Paul (2010). Foucault: His Thought, His Character, Cambridge: Polity Press

(27)

385

Slave Cr ić

THE DEATH OF NATURE AND THE BIRTH OF LIFE IN WORKS OF MICHEL

FOUCAULT

Abstract

A series of transformations struck at the level of the visible and sayable during the end of the 18th and beginning of the 19th century, thus causing a complete reorganization of objects of knowledge, its concepts and conditions of possibility. This claim that Michel Foucault puts forth with his book The Order of Things serves this article as an entry point to a reconstruction of Foucault's theoretical narrative on the concepts of nature in the classical age and life in the modern era. In the context of this narrative on the death of nature and the birth of life, this article analyzes Foucault's writing on different power apparatuses and relations the European culture organized between the order of things and illness, madness, crime and sexuality.

Key words: degeneration, diagram, Foucault, life, stratum, taxonomy

Faculty of Humanities and Social Sciences, U i e sit àofàRijeka,à“ eučiliš aàa e ijaà ,àHR-51 000 Rijeka,

Referências

Documentos relacionados

The probability of attending school four our group of interest in this region increased by 6.5 percentage points after the expansion of the Bolsa Família program in 2007 and

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja

que en el corazón de esa ciudad, y como para que resista, no hay el "centro del poder", no un núcleo de fuerzas, sino una red múltiple de elementos diversos: muros,

Nos termos do art.º 1º do Decreto-Lei nº 218/99, de 15 de Junho, na redacção dada pelo Decreto- Lei 64-B/2011, que “estabelece o regime de cobrança de dívidas pelas instituições

En poesía, Assírio Bacelar publicó obras de Ovidio, del argentino Pablo Neruda, del mexicano Octavio Paz (además de la reedición de su famoso ensayo sobre Fernando Pessoa, en 1988

If banks fail, government’s spending increases directly (bailout) or indirectly (recessionary economic impact). Therefore, the aim of this study is to assess the decomposition of

Adicionalmente, a realização do estudo empírico, permitiu à estagiária a aquisição de conhecimentos na área da satisfação e retenção do consumidor, e da qualidadendo

O trabalho realizado contribuiu para que os alunos se apercebessem que a construção e a utilização de conceitos estatísticos servem pa aà e de àu aàdete